You are on page 1of 28

MGA PROBLEMA SA KALUSUGAN NG PILIPINAS

kakulangan sa mga propesyunal

INDICATOR Nurse to patient ratio Physician to patient ratio

STATISTIC 1:50 1.16:1,000

Ang mga kagamitan sa mga ospital ay hindi sapat

Ang mga remote areas ay hindi nakakatanggap ng sapat na medical support

pasilidad ng health centers at ospital ay kulang

Ratio of beds to patients: Philippine General Hospital 1:1000.

INDICATOR Malnutrition prevalence, height for age > % of children under 5 Malnutrition prevalence, weight for age > % of children under 5

STATISTICS 32.1 % 27.6 %

Paggamit ng tradisyunal na medisina

INDICATOR Smoking prevalence, females > % of adults Smoking prevalence, males > % of adults Drug access

STATISTICS 7.6 % 40.5 % 50%

INDICATOR

STATISTICS

Adolescent fertility rate

Fertility rate, total > births per woman Birth rate Births attended by skilled health staff Maternal mortality Pregnant women receiving prenatal care > % Unmet need for contraception > % of married women ages 15-49

35.22 births per 1,000 women ages 15-19 3.2 births per woman 24.16 per 1,000 people 59.8 % 170 per 100,000 87.6 % 17.3 %

Female adults with HIV > % of population ages 15+ with HIV HIV AIDS > Deaths HIV AIDS > People living with HIV AIDS HIVAIDS > children orphaned by AIDS 0-14 years, Infant mortality rate Hospital beds > per 1,000 people

28.33 % 720 9,000 4,000 24.24 1 per 1,000 people

mga problema sa kapaligiran

maduming hangin at tubig pagtira malapit sa mga tambakan ng basura

Madudumi at hindi ligtas na kuhanan ng pagkain

Kahirap an
Kakulangan sa edukasyon Kakulangan sa pera Walang health budget Malaking populasyon Migrasyon ng mga Doctor at nurse

Epekto at Kahalagahan nito sa Pilipinas

Good Health

Good Health

Good Health

Bad Health

Bad Health

Bad Health