Bazat e Marketingut

Bazat e Marketingut
'/so|e nuk nooon oer|sa oener sn|r|a´.
Ky |eks|on permban:
1. Pe(|ul|z|r| | ra(|el|rdul
2. T(edjel: |orsuralo(: o|zres - o|zres: ceve(|la(: rde(|oroela(.
3. Vjed|s| | ra(|el|rdul: |or|u((erca: le|ro|odj|a: e|oror|a: rjed|s| ||djo( dre po||l||: |u|lu(a:
1. Va((ja e |rlo(rac|or|l pe( l(edjel dre rjed|s|r: s|sremer e |nlormao|on|r re marker|nour.
sruo|m| marker|no. oaraoase.
5. 0oje|l|val:
ê. 3l(aledj|le:
Z. Veraxr|r| | |||erleve: /na||z|m| | k||enreve. kenaoes|a e k||enr|r. snero|m| | k||enr|r
-ektivat e Ieksionit
Te srpjedor| aspe|lel e rd(vsrre le pe(|ul|z|r|l le ra(|el|rdul:
Te srpjedor| (erdes|re e ra(|el|rdul:
Te pe(sr|(uar| l|pel |(veso(e le l(edjeve dre (erdes|re e lv(e:
Te |derl|l||or| dre le pe(sr|(uar| e|ererlel e rjed|s|l le ra(|el|rdul:
Te oer| da|||r|r r|d|s s|slereve |rlo(ral||e le ra(|el|rdul dre slud|r|l le ra(|el|rdul:
Te |derl|l||or| dre le |uplor| ooje|l|val udrerecese le |orpar|se:
Te pe(sr|(uar| |orcepl|r e l(edl|r|l le posacer dre avarlazrel e pe(do(|r|l le |esaj
sl(aledj|e:
Te d|s|ulor| (erdes|re e p(od(areve le sre(o|r|l le |||erl|l dre s| durel le adr|r|sl(orer
alo:
!erkufizimi i Marketingut
$a re oerlsn|re |em| ne marker|no? - | djerdel |udo
Ku( o|ejre ((ooa le (eja:
Ku( sror|r (e||ara re lv apo dazela:
Ku( lu(dor| ra sje|| roo||jel re srlep|:
Ku( ra ol(ojre rje rosle( |(er| apo co|o||ale:
Ku( ra oejre zo(|lje |u( o|ejre ra||rer:
Ku( ra ar|elojre. s| | srperzojre le a(dru(al lora
Marketing - pe(ca|l|r| | |e(|esave dre | desr|(ave le l(edjeve. re svr|r|r ce p(odu|lel
le rurd le zrv|||orer. le v|e(esorer. le (e||arorer dre le srpe(rdarer re |elo l(edje.
re rerv(e ce le |eracer revojal dre desr|(al e l(edul. s| dre ooje|l|val e o(dar|zales.
!erkufizimi i Marketingut
omoan|re lokusonen ne.
Pe(ca|l|r|r e revojave dre desr|(ave le l(edjeve ce svrojre:
V||s|r e ra(|el|rdul ce rer|uplor p(odu|l. cr|r. p(oroc|or dre srpe(rda(je:
Vo|edrjer e |rlo(rac|or|l ro| l(edjel dre rjed|s|r re le c|||r do ope(ojre:
\erdosjer e ooje|l|vave dre zrv||||r|r e sl(aledj|ve:
Veraxr|r|r e su|sessrer le |||erleve le lv(e:
e mesuan kerkesar one oesn|rar e k||enreve rane ooreno|a|e one reaouam noa| ryre. T´|
oerkusnronesn|m zoark|m|r ne rreoun e oaouar muno re rezu|ronre lara|e oer komoan|ne
rone´.
eou k||enreve are oe ouan´.
ranas orooukreve rreoronen one snero|mer. 80 / e S0P ne $n.3./. oer oener noa
snero|mer (veor|me oankare. s|our|me. ars|m. snenoeres|. konsu|enoe. er|j.
80/ e venoeve re ounes o|enoen ne sekrorer e snero|meve.
#endesia e marketingut
$a | renoes|snem esnre marker|nou?
@do |orpar| ardazrorel re ra(|el|rd:
Koslo e ra(|el|rdul ze pjese le radre re |oslor l|ra|e:
0(ejlo(el e pe(dj|lrsrer po srperzojre dj|lrrje e re srure |ore re ra(|el|rd:
Fo|us| re | radr re ra(|el|rd rurd le pe(r|(esoje l|l|rel e |orpar|se:
0j|lrrje e re srure d(ejlo(el e ra(|el|rdul po oerer 0P:
Va(|el|rdu esrle rje ce|es | su|sessrer pe( le sr|lu( re su|ses jasrle verd|l
p(odu|lel dre sre(o|rel::
Nda pe(spe|l|va e purera((es|l. ra(|el|rdu ol(or |a((|e(a p|ol sl|da pe( rje(ez|l
erluz|asle dre purelo(e.
%reget kryesore
7regu konsumator pe(oerel rda |rd|v|del dre lar||ja(el ce o|ejre p(odu|le dre
sre(o|re.
Vadres|a e l(edul - popu||s| dre rure( lar||jesr:
3r|a||a e ((|ljes se popu||s|se:
0erod(al|a e popu||s|se: pe(cerd(|r| | popu||s|se. d(up -rosral. dj|r|a. edu||r|:
lderl|l|||r | popu||s|se s|pas le a(dru(ave:
lderl|l|||r| | o|zreseve le se rjejles ralv(e pe( 1000 oaro(e:
lderl|l|||r| s|pas la|lo(eve ps||o|odj||e:
lderl|l|||r| s|pas la|lo(el soc|o|odj||e:
akrorer os|ko|oo||ke - rd||ojr re cla(e. pse dre s| o|ejre |rd|v|del. p(a lo|usorer le|
|rd|v|d|
Ves|m| - rdodr |u( ra((|r |rlo(rac|ore. du|e |(|jua( re pas p(ele(erca dre za|ore.
3l(aledj|le e p(oroc|or|l durel le |uplojre p(oces|r pe(res le c|||l resojre |orsuralo(el.
Peroeor|m| u (ele(orel rode|eve apo sl|rujve rdaj le c||eve jer| le e|spozua( pe( le
lo(rua( rjed|s|r lore ((elrues l|z|| dre s| u pe(dj|djer| alv(e.
Vor|ver - |are le oejre re revojal lora:
%reget kryesore
%reget kryesore
7regu konsumator.
.akrorer os|ko|oo||ke
0enor|mer pe(lsr|jre ((uder lore le vazrduesrre le vep(|r|l d(ejl rje ooje|l| ose |deje
le drere. Va(|el|rdu durel le d|je c||al jare cerd(|rel e |orsuralo(eve |urd(ejl
p(odu|leve. ra(|ave dre |orpar|ve le lv(e.
onoeor| ver|ak pe(oerel rda:
lrazr| velja|:- rerv(a s| e sror|r veler:
lrazr| |dea| - rerv(a s| do dor|r le |sr|r:
\elja re pascv(e - rerv(a s| oesojre ra sror|r le lje(el:
\elvelja (ea|e - rerv(a s| jer| ve(lel
Va(|el|rdu durel le pe(pulre. pe(res p(oje|l|r|l le p(odu|l|l. cr|r|l. (e||ares. pa|el|r|l
elj |razr|r e p(odu|l|l le lv(e re |razr|r velja| le |orsuralo(|l.
%reget kryesore
7regu konsumator.
akrorer soo|o|oo||ke - | |ors|de(ojre |rd|v|del s| d(upe sroce(o(e dre |e(|ojre le
pa(aces|r va(|ao|al ce rd||ojre re cla(e. pse dre s| |orsuralo(el o|ejre ra||(a dre
sre(o|re.
Sruoer e relerenoes -jare d(upe le c||ave u pe(|as|r |rd|v|del ose ce do dor|r l'u
pe(||sr|r.
am|||a - esrle d(up| re | (erdes|srer | (ele(erces. ce rd||or re cerd(|rel.
oes|rel dre le vep(|rel e a(drsrre.
u|rura esrle rerv(e e resua( jelese ce sroce(|a e l(asredor rda rje o(ez le| ljel(|.
Ku|lu(a pe(oerel rda oes|re. v|e(a. za|ore dre ((edu||a le pe(oasr|la.
enku|rurar jare d(upe ce |are e|ererle le |u|lu(es se radre po( ce |derl|l||orer rda
rda |derl|lel| (aco( dre lela(.
$rrukrura e snrreses soo|a|e - r|e(a(||a soc|a|e ce e|z|slor re rje verd.
%reget kryesore
7regu konsumator.
P(oces| repe( le c|||r |a|ojre rje(ez|l |u( o|ejre:
la rde(djedjesorer pe( rje p(oo|er ce rurd le zdj|drel du|e o|e(e:
Ke(|ojre |rlo(rac|or pe( a|le(ral|val e zdj|drjeve. pe(lsr|(e p(odu|lel. sre(o|rel dre
sr|les|l e lv(e:
P(odu|lel ose sre(o|rel dre sr|les|l v|e(esorer re oaze le |(|le(eve le (erdes|srre
pe( |orsuralo(|r s| cr|r|. c||es|a. jeledjales|a. sr|ja. |ora e do(ez|r|l.. elj.
Va((|r verd|r|r e o|e(jes pe( le pe(lsr|(e p(odu|l|r ose sre(o|r|r e vecarle dre
sr|les|r rda | c||| do le o||rel a(l||u|||.
Pas o|e(jes v|e(esojre p(odu|l|r ose sre(o|r|r dre sr|les|r. Rezu|lalel e rurdsrre
pe(lsr|jre le ceru(|l | |eracu( ose | pa|eracu( ose pe(jel|r| | rosp(ar|r|l. p(a |are
oe(e rje o|e(je le |ece.
%reget kryesore
%reget kryesore
7regu biznes - biznes
3|sler| | ||as|l|||r|l le |rdusl(|ve - pe(do(el pe( le |derl|l||ua( |||erlel polerc|a|e ce
rurd le jere le |rle(esua( pe( le o|e(e ale ce |orpar|a srel.
Va(|el|rdu durel le |uploje da|||rel re rerv(al e o|e(jes se ra||(ave dre
sre(o|reve r|d|s |orsuralo(eve dre o(dar|zalave - sas|a. el|cerca. p(odu|l|v|lel|
dre |oslo |rol|vel |odj||e):
P(oces| | o|e(jes esrle re | djale dre re | rde(|||ua(:
0elv(a le (eja - verd|re o|e(je pe( re(e le pa(e. le(es|srl le (eja le o(dar|zalave ce
|e(|ojre ro|edrjer dre v|e(es|r|r e rje sas|e le radre |rlo(rac|or|.
R|o|e(je e pasle( - s|luale (ul|re o|e(je e o(dar|zalave ce |e(|ojre pa| ose aspa|
|ore dre pe(pje|je pe( la oe(e:
R|o|e(je e rod|l||ua( - verd|r | o|e(jes | o(dar|zalave. ce pe(lsr|r srcv(l|r|r e
lu(r|zuesve le rd(vsrer pe( rje a(l||u|| ce re pa(e esrle o|e(e ro| oazal e (|o|e(jes
se pasle(.
%reget kryesore
7regu qeveritar
Pe(lsr|r o|e(jel e ceve(|ve verdo(e dre srlele(o(e le ra||(ave dre sre(o|reve
0eve(|le o|ejre re dare le dje(e p(odu|lesr dre sre(o|resr rda |arce|a(|le dre
usrc|rel de(| le| paj|rel usrla(a|e dre sre(o|re slud|r|:
Va(|el|rdu durel le |uploje p(ocedu(al e o|e(jes dre s| rd(vsrojre alo |u( o||rer
a(l||uj slarda(d dre a(l||uj le vecarle |ae(op|are |ulle):
8|e(jel e ceve(|se oerer re p(ocedu(a l(arspa(erle pe( puo|||ur:
8u(o|(ac|a dre rur(| | do|urerlave ce durer esrle | radr.
7regu nderkombetar
T(edje pe( p(odu|le dre sre(o|re ce e|z|slojre re verdel e ruaja
Rerdes|re s| l(ed e pe(ca|lojre popu||s|a dre le a(dru(al:
0eve(|le e verdeve srperzojre srura le redra pe( le rd|rrua( |orpar|le ce le
oejre |orpar|le le oejre ra(|el|rd pe( p(odu|lel dre sre(o|rel e lv(e jasrle verd|l
ose ce le zdje(ojre a|l|v|lelel e lv(e e|z|sluese.
Medisi i marketingut
Mjedisi i marketingut - pe(oerel rda |or|u((erca. le|ro|odj|a. e|oror|a. arojerl| ||djo(
e po||l||. dre |u|lu(a.
Konkurrenca
p(od(arel e |rle||djerces se |or|u((erl|l |lK) sre(oejre pe( le ror|lo(ua(
|or|u((erlel: |srerouj le Nul(a 3Weel & Jorrsor ard Jorrsor 3uc(a|ose: lole|el Va((|oll):
lderl|l|||r| | |or|u((erl|l - |or|u((erlel ||de( re |rdusl(|. |or|u((erlel e ruaj:
lrlo(rac|or| ce durel le d|spororel pe( |or|u((erlel:: sl(aledj|le. cr|rel. p||al e
lo(la dre le doola: ooje|l|val. º e l(edul. p|are pe( p(odu|le le (eja.
Te |derl|l||orer ((udel pe( la ro|edr |rlo(rac|or|r - le ro(a|srre dre ||djo(e.
7eknologjia - | (ele(orel zrv||||r|l le p(odu|leve dre p(oceseve le (eja.
F|(ral durel le ror|lo(ojre arojerl|r le|ro|odj|| pe( le cere re rje rap re p(odu|lel
dre p(ocesel e (eja ce po zrv|||orer:
Ka l(e a|le(ral|va pe( l'u pe(srlal l|(ral re le|ro|odj|re e (e:
1. Korpar|a le ros oeje asdje:
2. Te pe(p|cel le pe(r|(esoje p(odu|l|r apo p(oces|r e|z|slues:
3. Vurd le adoploje le|oro|odj|re e (e
Medisi i marketingut
Ekonomia
Va(|el|rdu durel le |ele rjoru(| ro| djerdjer e e|oror|se. p(a ro|:
00P:
T(erd|r e e|oror|se:
lrl|ac|or|r dre del|ac|or|r:
Verv(er s| srpe(rdarer le a(dru(al:
Mjedisi ligjor dhe politik
Va(|el|rdu durel le rjore ||djel ce ||drer:
Ve ro(oljer e |orsuralo(|l:
Ve p(a|l||al e pad(ejla |or|u(uese
Kultura pe(ca|lorel rda djura. leja. za|orel. ra((drer|el. a(s|r|. pura. cerd(|rel rdaj
|ores.
|Coca -Co|a re K|re - |alsro |a(ver p(ej dv|||):
|T(edla(el ce oejre o|zres re verdel a(aoe)
Marra e informacionit
per treget dhe medisin
$istemet informatike te marketingut l$lM} - s|slere ce ror|lo(ojre vazrd|r|srl
pe(res pe(do(|r|l le s|slereve le |rlo(rac|or|l l(edur. |or|u((ercer. |||erlel. p(odu|lel
dre vep(|rla(|le e ra(|el|rdul le rje |orpar|e pe( le ev|derlua( p(oo|erel:
nformac|on| paresor eshte |nformac|on | kompan|se;
nformac|on| dytesor eshte | bere nga d|kush jashte kompan|se qe e perdor.
%ipi inform Vendodha e -rendshme Vendodha e ashtme
ytesor Te drera dre (apo(le l|rarc|a(e:
Rapo(le vep(|rla(|sr
Rapo(le le le| le sr|lesve
8ol|re pe(|od||e:8u|el|re |rloral|ve:
Rapo(le le puo|||ua(a: Rapo(le le
d(upeve le o|zres|l: :L|o(a. udrez|re
erc|||oped|:Varua|e. oaza le drerasr:
o(dar|zala
!aresor 3lud|re le |e(||r|l ra(|el|rd:
3r|les|l dre purorjes le lje(e le |orp
8azal e le drerave le ra(|el|rdul
E|spoz|la dre para|(e:
Korverla dre ro|edrje
djers|le e (e||arave
Kara|el e srpe(rda(jes se |orpar|ve
8azal e le drerave le ra(|el|rdul
Marra e informacionit
per treget dhe medisin
3rerou|| Va(v Kev: |rlo(rac|or| ce dorle pe( Eu(oper:
Te drera le |rdusl(|se. vecar(|srl sr|ljel dre lerdercal e |aledo(|ve le p(odu|l|l:
0erd(|rel. |rle(esal dre sl||el e jeles se d(ave eu(op|are:
Te drera ro| popu||s|re dre le a(dru(al:
lrlo(rac|ore |u|lu(o(e. soc|a|e dre e|oror||e pe( verdel eu(op|are:
Pe(cepl|r|r e d(ave eu(op|are pe( p(odu|lel dre srarcel e |a((|e(es:
3rarcel e pures|r|l le d(ave:
Pe(do(|r|r e p(odu|leve le |ujdes|l le |e|u(es dre l(u|ul le d(ave:
spe|lel ||djo(e le sr|ljes d|(e|le re Eu(ope:
lrlo(rac|ore l|rarc|a(e d|lo(e. pe(lsr|(e le a(dru(al dre srperz|rel.
$ raporton rregu|||sht se sa m|re po ecen f|rma;
shqyrton var|ab|a te t|||e te performances s| te ardhurat, f|t|met, perq|ndjen e tregut
etj
Kur $ zbu|on prob|eme v|het ne vepr|m stud|m| market|ng per te gjetur arsyet.
a|||m| ndermjet $ dhe stud|m|t te market|ngut:
$ fokusohet tek mjed|s|; $tud|m| market|ng fokusohet tek performanca e
market|ngut;
$ s|guron |nformac|one rregu|||sht; $tud|m| market|ngut kur nevoj|tet;
$ fokusohet tek 6fare; $tud|m| market|ng tek !se;
!erdor|m| | $ | parapr|n stud|m|t te market|ngut
Marra e informacionit
per treget dhe medisin
$ruo|m| | marker|nour
P(oces pe(res le c|||l o|zres| paj|sel re |rlo(rac|or re rerv(e ce le re((er verd|re
ra(|el|rdu le l(vlsrre |(asl| | rje dele(djerl|. c||es|a |a oe(e ce sr|ljel le o|er 20º)
Peroakr|m| | oroo|em|r esrle srure | (erdes|srer. re se a| ru| pe(ca|lorel re sa|les|
(ezu|lal| rurd le jele sr|ale((ues ose do le ra(xrorel |ore dre pa(a |ol.
ler|m| marker|no |(|j|r| | d|sa |deve pe( ale ce po |(|jor p(oo|er|r:
l|ooreza srpjed|re e|spe(|rerla|e ||de) pe( ale ce po |(|jor p(oo|er|r:
Pro|ekr|m| | sruo|m|r re nu|umr|m|r p|ar | delajua( pe( le p(ovua( r|polezer ce pe(lsr|r dv
aspe|le |(veso(e. p|ar|l|||r|r e |arp|oreve dre ro|edrjer e le drerave.
/na||za e re onenave pe(lurd|rel |(veso(e le slud|r|l pe(lsr|rer re laoe|a:
Marra e informacionit
per treget dhe medisin
Marra e informacionit
per treget dhe medisin
azat e te dhenave l0A7AA$E}
azat e te dhenave - jane magaz|na |nformac|on| qe kompan|te kane per k||entet e
tyre |nd|v|dua|e.
nformac|onet baze qe duhet te gjenden per k||entet aktua|e jane: emr|, adresa,
numr| | te|;
produktet qe b|ejne; v|erat e b|erjes se tyre dhe ne se b|erja eshte reag|m ndaj nje
produkt| promoc|ona|;
ates|t kyc te v|eres se konsumator|t:
1. b|erja e fund|t;
2. shpeshtes|a;
3. $as|a tota|e e b|erjeve
Pero|no|a e ku|eres pe(c|rdja e srperz|reve le |||erl|l pe( rje p(odu|l ose sre(o|r ce
re((el rda rje p(odu|l ose sre(o|r | ca|lua( | |orpar|se:
Varreonen|e marker|ou zrv||||r| | ra((edrer|eve alaldjala dre l|l|rp(u(ese re |||erlel:
3rerouj le (erdes|se se oazes se le drerave.
· Nje dvcar ou((asr zou|o| se ||srle lep(|ce le |oslureve re rase 12. reraxre(| u le| le dj|lre
|||erleve le c||el e(drer o|ere rje ose re srure:
· Lard Rove( |derl|l||o| 1000 p(ora(e le |esaj ra||re dre | llo| re rje ro(erje le vecarle
ra(|el|rdu. u sr|ler 1000 ra||ra re cr|r res 52. 000 S du|e ra((e 152.000 S l|l|r
-ektivat e marketingut
bjektivat e marketingut - jane qe|||me apo syn|me qe kompan|a dhe vepr|mtar|te e
saj te market|ngut vendos|n dhe perp|qen te arr|jne.
|sa nga objekt|vat e market|ngut jane:
Marzhi i fitimit f|t|m| mb| te ardhurat;
itimi mbi asetet - f|t|m| | kompan|se | asetet e perdorura per te nxjerre kete
f|t|m;
itimi mbi kapitalin aksionar
Perqindje tregu
0|sa ooje|l|va le lje(a le ra(|el|rdul jare:
#eoukr|m| | snoenz|meve re sn|r|eve.
/rr|r|e e n|e kosro re oakruar oer sn|r|e.
Te u|er mesarar|a e kones se oorez|m|r rek k||enr| oer o|re.
&||a e kosrove re |nvenrar|r.
¾ e |exuesve re oazere ouner re ku|ro|ne rek|amen e komoan|se. er|
0oje|l|val durel le jere re pe(pulrje re ou(|rel e |orpar|se.
0oje|l|val e ra(|el|rdul le |orpar|se durel le oasr|erdj|ler re r(.
$trategite e marketingut
$trategjite - jane rruget qe perdor kompan|a per te arr|tur objekt|vat.
0|sa srerouj le sl(aledj|ve le |orpar|ve le redra:
0e|| Corpule(s - srlvu |orl|du(|r|r l|ra| le |orpjule(ave pe(sora|e de(|sa |||erlel le jepr|r
srerja cla(e dor|r. Korpar|a do vazrdoje le pe(do(e sr|ljel e d(ejlpe(d(ejla re verd le
l(edl|r|l re dvcar. R(|lja e |orpar|se do le jele e o(erdsrre se sa du|e o|e(e l|(ra le lje(a:
8oe|rd do le ol(oje re srure sre(o|re dre do le |e(|oje le ((|se º e o|zres|l rapes|ro( dre
le ro(ojljes:
0|||elle esrle roesrlelu( dj|lrrje re alles|le e vela |rxr|r|e(||e. e c||a cor re p(odu|le
supe(|o(e re cr|r le |a(le.
T(edues ce durer pas re |ors|de(ale:
Avantazhi konkurrues i qenesishem lAK0} - strategj| qe | jep kompan|se epers| te madhe
ndaj konkurrences, per nje per|udhe te gjate kohore [nje produkt | m|re; s|stem shperndarje
etj};
omoerenoe kryesore aspe|lel e vep(|rla(|se ce |orpar|a oer re r|(e:
Fusral re le c||al |orpar|a ru| |a |orpelerce | |orl(a|lor |slud|r| ra(|el|rd. p(odr|r| (e||arave.
d|sl(|ouc|or|) po( srpesr pe(do(er dre a|earcal e pe(oasr|la.
$trategite e marketingut
$trategjia e mosdiferencimit - l|(ra do le svroje le dj|lre l(edur re le rjejl|r p(odu|l
dre sre(o|r. |Fo(d 'alo rurd le ra((|r cdo rdjv(e pe(sa |ore esrle e zeze¨)
$trategjia e tregtimit te specializuar - l|(ra do le svroje pe( le lulu( p(odu|le dre
sre(o|re le rd(vsrre re sedrerle le rd(vsrre l(edu.
Kjo sl(aledj| |a rje se(e avarlazresr:
3|r|(or|zorer re |erle re |e(|esal e l(edul le vecarle:
8esr||e(| dre |eraces| re e r|(e re |||erl|r:
3r|lje dre l|l|r re | radr.
Kompania e pare ne treg - |a rje se(e avarlazresr. pa(arda|or |or|u((erlel.
||de(sr|p|r. avarlazrel e |oslos dre le l|l|r|l.:
Pozicionimi - pasjes se rje p(odu|l| ose sre(o|r| e|z|slues ose le (| re c||es| ce
djv|orer le (erdes|srre dre ce rerdorel se ole(la esrle supe(|o(e re |(aras|r re
p(odu|el (|va|e .
$trategite e marketingut
$trategite e marketingut
Menaxhimi i kIienteve
Analizimi i klienteve - le d|sr |u (erd|ler |||erlel re le(ra le l|l|r|l ce sje|||r
R(uda re e r|(e pe( le oe(e |||erle esrle le ol(osr sre(o|r re |oslo le u|el. |srerouj)
Kenaqesia e klientit - |orpar|le srperzojre srura le redra pe( le |uplua( re se
|||erlel e lv(e jare le |eracu( pas o|e(jeve ce |(vejre.
enaoes|a rora|e (ead|r| poslo|e(je re le c|||r |||erl| ru| |a asrje pa|eraces| pe(
p(odu|l|r pe( p(odu|l|r ose sre(o|r|r ce sroce(or p(odu|l|r: ((uda pe( la p(ovua( |ele
esrle ce |||erlel le la|orer pe(sora||srl.
$hERlMl l KLlEh7l7 lCustomer $ervice} ka ||dhje me shperndarjen, perpun|m|n e
poros|ve, |nsta||m|n e mak|ner|ve, te nd|hmosh k||entet, shpjeg|m| dhe
sqar|m| | garanc|ve, kth|m| | ma||rave, r|par|met etj - te gj|tha keto e bejne
produkt|n te besueshem;
%rajt|m| | ankesave te k||ent|t;
!unonjesve duhet t'u jepet aq pushtet sa te zgj|dh|n prob|emet e k||enteve pa
shkuar tek super|or|.

,,90,7093:9 
80 3:3/4//078,-00989, 08435072-,3 !07:122,7093:9 %7009438:2,947-308 -30860;079,73/0742-09,7 0/82,7093:943:7703.,90344,04342,20/847/0549:9:7, ,77,031472,.43950797009/020/838890209031472,.439902,7093:9
89:/22,7093/,9,-,80 

-09;,9 $97,9090 03,20390;03,20390;003,608,00399807-20399

85090903/782090507:129902..0/0703/08300970 %0/039143/09050787:..300203909020/89902.-09.9008439     %085043.7093:9/089:/29902..090807-29900399/08/:0990.090507/47299008.0593097092990548.9:/00608090425.7093:9 %0/039143/090:59434-09.02/0.900 %0/8:943703/083005747.7093:9 %0-03/..343.380 %050787:.90902.39509708470909700.20.031472.7093:9 %085043703/083002.94 .7093:9 %050787:..232/8889020./23897403 .39. 897.

920708.!07:12..2403/09085073/. :784270.0/0/087.60330.0708403 9070.7093 507...90970:9 8/04-09.44..90 :73.09.9070.303 :73.7/:7.0 20832360574/:909 902:3/90..0909700.9047.41743030248907702. :71:7433.309430 8850342090.90507187002302.3.403 90.54. .9/0/087.4.908 .9943.-030-790:7-0202.54.8024-09308905 :73.7093:9 $..03300949700 3020370609003.309.7093 03/09:/4 :7-020774-.2.

:.923030.9/0/087.7093:9 425.090970 0208:.06083430 8302.03/0.0 03.8574/:90.4392-97009/020/833090.22 57424.23/.72930970:30.9060/:.72:3/9070:943901....0/070.3054903.3/44507430 '03/480304-09.4.0.-:..0507425.330 9430 05:0390.3.230897.0/0..90.43/085073/.0905:30803/033080947090807-20..!07:12.7093:960303:5943574/:9 .09709403/0807-209 0!30$  507-0093.30708.0 .0 09  0.900390.782 803/0908 438:03.2308:808802900390.70 8:720 ..09.0909700.970 % 507:894082-. 807-209 ..70 -0/03031472.3 7.0/0/087.39014:840330 !07.9.05720-.

54981/.0088:8088025079089:7208:808.7093:9 $.7093:905080902.409302.03/9 574/:909/0807-209 .7093:089030..7093:954-003! .0 7094709050798025485034309300208:2040302.890/05:309470 .05:302.7093:41743.77089 2.3.02.703/0880208902.#03/08.7707.890.7093 489402.7093:    @/4425.7093 4:8202.380 9300208:20/709470902.70932:3/90507270840192090425.5078509./302.3./0304894313.50730709 039:.

81.03/.772 31472..890.0 /03912-3080./ 082 3/4/:72. .0./0..07790880545:880 0247.54892:.0545:880507603/72545:880 7:5 248.1.0970:9 545:8/03:2071.430 /:07:.7/:7.750790 1472:.70960-030574/:90/0 807-20 .1.9090057424.439/:0990:59430574.002900854:.720/8394307709:081/08:50702.058440 /0391285.3/.70 580/08-0303/..208 $.0.3470 /0391285./09 57.3090-0302030.90.08350720890.09 .970507 -.4./09/01.970 49.430 $97.14:840390 3/.9943.9470958440 3/4330.94709 !07. 0/:2 /03912545:88085.0592 :7010740924/00..440 .7205.9470.09080309083.9 3.947 507-0093.9470984.9208430438:2.857010703.%7009708470 %70:438:2.2./08.81.

%7009708470 .

7093:/:09905075:90 507208574092990574/:99 .8670 2037.0/0425.0929 092./0.0 2037.229 70.9.0:3/709 574/:90.8-084203.3..80842.%7009708470 %70:438:2.30574/:9990970202.090970 43.9470. 2037.9479 .802.05729/709304-09480/00 90/030 .208 5.30603/72090438:2.7.70.8439090709 '09.7093:/:0990/0.8/4/4329082 '09./:0820 90.9470958440 "03/7209 507183077:03943090.305.. 2.09.3. 507-0093.09. 2037.947 .09.07909 .09.90438:2..0903 2.0 2..059.

7090806084607./0948060/4/4339 : 507833 .80433.7/820 :9:7.0897080884.7 $97:9:7. 03:9:7.47/0109.90507-.94709-0302.07.70 580/08438:2.6083. 0890203700208:.08 .833/.03/ ..7.1..30-70909097 :9:7.9603/43030..89./0987:5084607470/00743090 5. 08907:520703/088027010703.307:5060./0399097..2.08 603/4330603/7209 -08209/090.9.7.430/0770:.440 438/074303/.097.%7009708470 %70:438:2. .9470984.0:507.84..507-0093./0 807-20 7:50907010703..7.30002039090:9:708802.7.060089433030.-.-0820 . 3.947 .0572090.307:5090./054760/03914033.0 07.

329 57../490-09.6:748050709224857.090703/08820 507438:2.03. 090.%7009708470 %70:438:2..3.90/0.6:74805.0708430574/:93480807-23/089083 #0:9.90902:3/820 507183090603:7903.0.908.0 5071870574/:909 807-209/0 890890970 !74/:909480807-209/089089.0/47029 09 .03/230-0708507905071870574/:93480807-230.083050790.09079070.947 !74.30 -07030-07090060 .070840330-..9073. 8.94738.79:  !...43030709:7-030 9.8-0708.773.22 .43507.08. 4.390/0 890833.3/0700840350730574-02602:3/90/09/:0-070 0743031472.9.

%7009708470 .

/031472.90/0203/07:.9470.70 90708899070.750790-070. ..060 074302-0/03/0.0/0 807-20..909 /04894 249.3.0/047.7...809 .3.7 097.03.. 574/:9.7093:/:0990:5940/.9060425.9.0708230308.9047.79:60205. 01.907:930-070047.85.02/8438:2. 40/05075005079..0940 !74.8907 .0 605071838679230 1:73:08.060074305.209302037.480.08-0708089020.90-0708802.7 .9.060   2:3/9003090390708:.3.700890-0702--.%7009708470 %70:-308 -308 $8902.9.0 507/470950790/0391:.3.8129903/:897.3.8.70390954903.-070 #-070024/1:.8907 89:.9.907-0708 805.03/2-070847.9070.0903/780250730..03/20-070507070905.0 8.80902...43 #-07005.

0.085034308:2.7.390 .703905075:-:3 :747.3/.%7009708470 %70:60..7 %700507574/:90/0807-206008943030.790/0 :86209/07905.0745.385.79:89.03/9 480609007430...07900.0 "0.0780-00320574.7.0.507903/2:.39090-0302.9 "0./ %70:3/0742-09.9.079./090..9020/.97.0/:7.07. #03/083089700507..03/090:..7093507574/:909/0807-2090970.0/0807-2089:/2 .0.90-0708/083/78430.7093:/:0990:5940574.890.7 !07183-0709060..7//0.0790-03030.0/0807-20.94:7-03 .30:190  0709060.3906090 -030425..79:90.209:89.7/:7.909090970089:080 .03/0.2090070574/:908/0807-2083.03/470/0890907470902.0/:7./03:27/4:2039.9430545:8.3.7425.060/:0308902.

9209034430070 425.2209 5.90 1479.90248-00. 72./4594090434430070 .4-09.2990574/:90.7093:9 0/82.9172.. 43:7703.80 %0507560990507270840574/:93.30507574/:909070.820/0470 %0344.6054.3. %0/039140377:095079.9073.77499  /0391243:770399 43:7703909/07303/:897 43:77039090:. 90344.7 43:7703909 802-:90:97. .43:7703.403 .209039003..4360/:0990/854340950743:7703909897.088043:770399 807-03050790243947:../090/4-9.48049009..9.080..970.7093:9 507-0093.9/:0990243947430.2-03947 0549 /0:9:7. 04342.0/0574.9090 . 70107409 .0/82.5079 :50789.54574.$009 43843.9 0970:9 5. 31472.0809070..520574/:909 /0574.2-0/31472.7.3/43843$:.433 90247.09070.2-0393903445079060303030. 5747.083089:08 :3/90.

9479 057.7093:/:09903400960/03 02-749030438:2.43:7:080 :9:7. ..7.03570/ %709.7/:7.433 03703885073/.03/09.:. 4.7093:/:099009034:72-03/0300434280 57.184.0390.782 5:3.. 10.0/82.. 603/72093/.2- ! %703/300434280 31.94093. .77/0309 . 408 4.-0 .905./709.3030 .70960-030-30830.433/0/01.4309 2..7093:9 4342. 507.9 0/847/0549 .9.7.

439 50797009/020/83 $89020931472... :/020 03.#.43/908470890-0703.380 31472.70847 $9:/209007292.70 43.7574-0209 31472.3.54790 90 90 90 8908.0-703/820 %0/03.0 -.05729.7093:99030425.0 '03/4/.435.7093:9 .30507900.54790905:-:.90902.54790 13./:8.9.3.54790 .70 #.890425....79002.09031472.3./05.43425..0902.0 #.8 47. /0 7.3.7093 $9089/05:3430890907090425 . !..78 #.7..0 . 0.9090/03.0902.9090/03.8920 49205074/0:09303142.05729./02-0/0 03890070..70847089031472.3:..450/.03 03909 574/:909 /0.031472.77..3.7093:9 8549.439970:3 43:7703.0 .7093:9 $ 88902060243947430.090-3089-7.70880425../039:./289 507208507/472990889020..9..039.380600507/47 %531472 90847 '03/4/.09085073/.5479090 7:50.90/03.2.

9090905071472..430:9:7470 84.0 !07/47230574/:90.9047.709390!80 !07/472$5.23/07209$/089:/29902.7.9 19209 50763/030970:9 09 :7$-:43574-020.547943770:89808.7/:7.-.090574/:99 "03/7209 390708.7031472.090..7093:9 .90.70935079009:7.70/9470 507187090.7093:9:730..3.031472.0 850909470908908/709030:7450 31472..57389:/29902..0905:30829907.7/:7.430770:89$9:/22.37898909/0903/03..9/08503209 $7.3.0..30 %0/03..7093:9 $14:84099020/8$9:/22..9/0890900908807.00:745..7/:7..3.30 !07.2-545:830/090.03/090:745.770708 $.0 2..77.03172...00:745.4909 $14:8409901.3.3.7093:9 $8:74331472.439 50797009/020/83 $02-:.70$9:/22.0/0043420507.270540.30507574/:909/08.903/:89780 .9 31472..0592307.43013.090:/089900:708/097::9907.709314:8409905071472. 867943.7.0930..08890.4360/4390507:74503     %0/03.057289:/22.7809 .

0507..08.750790574..9409208..754900360507183/ .-07060890990-03 !07.3/09..031472.439 50797009/020/83 $9:/22.4330203706090207703.7.92:3/900908.9-3085.090/03.7093:90179820 7.0 /0 507.25430.0/02-0/03090/03.03/20 2.31230..-0.8930/0907039 ....92574-029 08908:20703/08802 3080.740940/05..49 0922.:.8092031472.7093:9 !74.906054743574-023 5490.85090708470 5. 85020085072039.0 3.9077:08480/490.:.7093 72/8.0850720890./0.908 70:9.3:507.0 5071:3/2097084709089:/295071803309. .906054743574-023 !7409289:/2990::2929 5.77.

439 50797009/020/83 ..77..031472.

77. 3:2790 574/:90960-030.060/:099003/0350703909.9089.089070..30027 .0.439 50797009/020/83 .30 574/:957424.9:..4309-.390. .949..390 2.031472..088090/03.8-:4808909057..0 !0763/.7425.20.070880438:2.90-070880970/03080-07.9090/03.2..770/0302.0202.0.9.0907/03-03030480208:20 W .07:909090 0390.0 W 0/6. $..770/030.07/03914 5743./708.07.00-070.090489:20.709008.9.43.9090/03.22..0 .23/..30574/:9480807-2.3.3/#4.709: .31472..0 31472.0:0908 50763/.090039950730574/:9480807-260 2077093.0 %$ .30507039090 9703/.7093: &8903 2.0850320.90..302.30/019430302-702090./019257:70802003909 $02-:90703/088080-.22208 /:02.80 203.01:3/9 8508908.090.0.9479  -07.3.9:.3-:77..770 192 .1.380 ./:.4360425.8.

3.30 .7093:9.-09.4-09.3.902.7/:7.7093:9.902..71929 1922-90.7730 8.7093:9 -09.03/483/0507560390.306020.902.9 922-.05729.380.7093:9 ./0.54832060425..80909 192425..7900 8.902.

.9.2030425.59.090890.0903.7507890 %0:09208.380 -09.380/:0990-.9/:0990030305075:9020-:72090425..38009 -09..9:.039.090/:0990:943070.7.902.7093:9..090.5079030770090 192 922-.0 7790030489490.4-09..7093:990425.79  00:08.8039032037 .040880/4702990039507 /90 &.90907.7 !0763/0970: 8.902.30 #0/:92850320.843.3.809090507/47:7.04894.

380/4900900-703/820808.904470 30574/:92708890285073/./0 3/.. 0425:9078 89:431:72313..943 89:/22.-0320270 :8..2.9425.90425:907.0/078.802-:90897.3.89.3.43:7703.3:..0.790 %70:0860/:035..90907.90.1./4090507/47089090/709507/709.03/90 97092930/6.9 8.43:77:0860308802 " 897.3077:09 60507/47425.90507-.830438/07.8509090.3.508347/0 902-74908 099008902-08909:793030.3.93090.2290. .0 /897-:.90 .78060425./4.$97..906005425.3.33070 0.38005078902.4330574/:90 8:50747020...09020/.3 #79. 403/49041740208:20807-20/0/49007409077800-3089.0425.08 50730507:/090.43 5478508507/4703/0.04397.7093:9 $97.70/433 425.090425.50790..1908900.09.70 09 4250903.7093 574/270.4250903.0708470 .0507843.05729.3.779:74-09.9090 .03909900533 803.30./:0-070172.909002.39..

308070.390 08307/003./4908340507901:9:7574/:90/0 807-20903/7820308020390903/7820970: 4897.3.0 ..09048948/0901929 !4..08 5./49083409090970:320903093574/:9 /0807-2 47/ .400890000 $97./43705078..7 172./ 425.308070.39.942:3/902.8220 574/:097.05.:.7093:9 $97..8088030574/:9480807-2089:0848090720.7.08 $374340320090200708..3/.7030970 .0860 40390703/08820/060203/4098041079.773..$97.0248/10703.90.90.4343:7703909 /07853 .90970:990.097092990850.0...39.90.39.909002..432 5..29 172.08908:507470307.608200270200393 $90/0192202.

909002.7093:9 .$97.

909002.7093:9 .$97.

20390.7.0 90/8:703/90303909309072.7908:50747 .0940-030 574/:9390-08:0802 %7.89 $#%% :894207$07.92..72.949.05.00399 425.7.0 70.90/3574-020900390.6:75.:.65:89098.0 .73080 039090970.574.608507 574/:93507574/:93480807-23608460743574/:9377:.0 389.03.8-070./02085073/.403507843. 8:.2302.0/:099 :0509.20390.608..03.0 75.39085034308:2..0 922.20027050790-070039008909041748807-220489490:09 802-: 03..8305.50790:59:.608.0 3.0 903/24803909 8502/0 86.25489-0703090.5079.30393:.90192960803 #7:.720909 909.703 5075:3230 54748.7090 08906003909909.9020/.3.0900399 !:34308.309003..308.0607030 03.307.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful