KESUSASTERAAN & KEBUDAYAAN MELAYU

30/05/2011

sastera & budaya

1

KESUSASTERAAN MELAYU 

 

Pengertian dan konsep Kesusasteraan Melayu Jenis / Genre Struktur karya sastera Unsur-unsur bahasa dalam sastera

30/05/2011

sastera & budaya

2

KEBUDAYAAN MELAYU 
  

Konsep budaya dan masyarakat Melayu Institusi sosial Adat resam dan kepercayaan Nilai dan falsafah Kesenian Pengaruh luar dalam masyarakat Melayu
sastera & budaya 3

30/05/2011

4.1.1

Pengertian & konsep Kesusasateraan Melayu  

Kesusasteraan ± ciptaan seni yang berkait rapat dengan bahasa. Melalui bahasa, mesej dapat disampaikan dan disebarkan. Melalui bahasa juga, pembaca dapat menikmati keindahan karya sastera. Salah satu cabang kesenian yang amat bernilai.
sastera & budaya 4

30/05/2011

manakala µsastera¶ merupakan ilmu yang bersifat benar. sastera & budaya 5 30/05/2011 .  Istilah kesusasteraan berasal dari kata µsusastera / sushastra dalam bahasa Sanskrit. Bagi Lalita Sinha. keindahan dan kemuliaan. baik dan lebih berfaedah. manakala µsastera¶ bermaksud huruf atau buku. µsu¶ bermaksud kebenaran. tetap dan tidak berubah. Menurut Hashim Awang. µsu¶ bermaksud indah.

´ (Hashim Awang.´ (Baharuddin Zainal. 1975) ³Karya sastera sebagai hasil seni yang disampaikan melalui bahasa dan berkeupayaan membentuk tamadun bangsa.Definisi kesusasteraan ³Karya sastera yang membincangkan apa yang berlaku dalam sesebuah masyarakat di samping padangan pengarangnya. 1985) 30/05/2011 sastera & budaya 6 .

Konsep kesusasteraan Melayu Kesusasteraan Melayu Kesusasteraan Tradisional Kesusasteraan Moden Sastera rakyat Sastera istana Sastera moden 30/05/2011 sastera & budaya 7 .

2 Genre kesusasteraan Melayu i.cerpen . ii.sastera bentuk puisi .sajak sastera & budaya 8 30/05/2011 . Kesusasteraan Tradisional: .4.sastera rakyat .sastera bentuk puisi Kesusasteraan Moden: .drama .sastera istana .novel .1.

Prosa Tradisional: Bersifat kolektif Bersifat feudal Tidak terbatas oleh zaman.1. Gaya bahasa berbeza Ciri budaya tradisional Unsur metos dan legenda Unsur kecindan 30/05/2011 sastera & budaya 9 . Mempunyai rima tertentu. tarikh dan waktu.4.3 Ciri-ciri genre kesusasteraan Melayu Puisi Tradisional: Karangan berangkap Setiap baris mempunyai jumlah kata yang tetap. Banyak versi kerana tokok tambah.

000pp Latar tempat luas & latar masa panjang Satu tema dan banyak persoalan Watak ramai & perwatakan pelbagai   Jumlah perkataan antara 500-2000pp Latar terbatas Satu tema Watak yang terbatas Satu konflik   30/05/2011 sastera & budaya 10 . Novel: Ceritanya panjang dan lebih kompleks Melebihi 10. Cerpen: ii.Ciri-ciri genre (sambungan) Prosa moden: i.

  Drama Cerminan masyarakat yang dilakonkan Berbentuk skrip & persembahan bentuk dialog & aksi Tiada sudut pandangan kerana ditututkan oleh watak Puisi Moden i. Sajak Jumlah baris dan suku kata tak terbatas Rima bebas Bahasa indah Kemukakan satu gambaran Merupakan catatan jiwa 30/05/2011 sastera & budaya 11 .iii.

4 Struktur Karya Sastera Karya yang bermutu terhasil melalui jalinan unsur yang kemas.4. fikiran atau persoalan utama / pokok yang mendasari sesebuah karya sastera dan ia terungkap secara langsung dan tidak langsung´ 30/05/2011 sastera & budaya 12 . Tema: ³Gagasan.1.

Persoalan: ³Perkara-perkara atau masalah-masalah yang diketengahkan dalam sesuatu karya yang berhubung kait dengan tema´ Watak & Perwatakan: ³Watak ± tokoh yang menggerakkan cerita dalam sesebuah karya´ ³Perwatakan ± pengisian tentang aspek dalaman dan luaran watak (kejiwaan & fizikal) 30/05/2011 sastera & budaya 13 .

Plot: ³Susunan dan gabungan peristiwa yang menggerakkan cerita berdasarkan sebab dan akibat´ Gaya Bahasa: Cara pengarang memanipulasikan bahasa dalam sesebuah karya ciptaannya´ 30/05/2011 sastera & budaya 14 .

tempat dan keadaan masyarakat yang melingkungi cerita´ Nilai: Suatu perbuatan atau tingkah laku yang digemari atau dibenci yang diterima atau menjadi pegangan sesuatu masyarakat.Latar: ³Berkenaan dengan persekitaran cerita yang terdapat dalam sesebuah karya sastera´ ³Latar mengandungi pelukisan masa. KPM senaraikan 16 nilai murni yang patut diamalkan. 30/05/2011 sastera & budaya 15 .

penyusunan dan penggunaan kata-kata yang tepat oleh pengarang dalam karyanya. persoalan.5 Unsur-unsur bahasa Diksi: Pemilihan. watak dan perwatakan dalam karya.4.1. Diksi yang sesuai dapat menjelaskan tema. 30/05/2011 sastera & budaya 16 . peristiwa.

Konotasi Penggunaan kata yang memberikan kepelbagaian makna lain. Contoh: µlaut waktu¶. Contoh: diksi µbunga¶ boleh merujuk kepada bunga atau gadis. 30/05/2011 sastera & budaya 17 . Metafora Membandingkan sesuatu objek dengan idea atau sifat secara terus / langsung tanpa kata-kata bandingan. Mengandungi kata konkrit dan abstrak.

Menggunakan katakata bandingan. contoh: µdamai melambai-lambai senja.Simile Membandingkan dua benda yang berbeza tetapi mengandungi unsur tertentu yang ada persamaan. Contoh: µberguru kepalang ajar bagai bunga kembang tak jadi.¶ 30/05/2011 Personifikasi Memberikan sifat manusia pada benda atau perkara.¶ sastera & budaya 18 .

Contoh: µlautan api sanggupku renangi. Anafora 30/05/2011 sastera & budaya 19 .Hiperbola Pernyataan yang agak melampau tentang sesuatu / gaya bahasa perbandingan yang melampau.

Epifora Simbol 30/05/2011 sastera & budaya 20 .

Aliterasi Asonansi 30/05/2011 sastera & budaya 21 .

4.2      Kebudayaan Melayu Pengenalan Konsep kebudayaan Melayu Kandungan kebudayaan Melayu Ciri-ciri kebudayaan Melayu Kebudayaan Melayu sebagai kebudayaan kebangsaan Institusi sosial Adat resam dan kepercayaan Nilai dan falsafah Kesenian Pengaruh luar dalam masyarakat Melayu sastera & budaya 22 30/05/2011 .

i. Bersifat dinamik. Kedatangan barat merubah masyarakat Melayu daripada masyarakat tradisional kepada masyarakat moden. Berlaku banyak perubahan akibat akultrasi dan asimilasi. sastera & budaya 23  30/05/2011 . Pengenalan Budaya adalah perlakuan manusia yang dipelajari dan bersifat simbolik.

sejati. ciptaan yang sempurna. peradaban. Kata budaya beradal dari kata µbudi¶ dan µdaya¶. µBu¶ bermakna asli. menyenangkan. pertama. sastera & budaya 24 30/05/2011 . manakala µdaya¶ bermakna akal fikiran. Merangkumi segala hasil daripada akal dan fikiran yang asli. kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan).Takrif budaya  Budaya ditakrifkan sebagai tamadun. sempurna.

Takrif Melayu   Werndly ± Melayu berasal dari kata µMelaju¶ yang bermakna cepat. Van der Tuuk ± Melayu bermaksud µpenyeberang¶ (dari segi tempat dan agama) Harun Aminurrashid ± Melayu berasal dari kata sanskrit iaitu µMalaya¶. deras dan tangkas. I-Tsing ± Melayu berasal dari kata µMo-lo-you¶. 30/05/2011 sastera & budaya 25 .

30/05/2011 sastera & budaya 26 . lazimnya berbahasa Melayu. menurut adat istiadat Melayu dan« (a) lahir sebelum hari merdeka di Persekutuan atau di Singapura. kata Melayu meliputi penduduk Malaysia. iaitu: ³« seseorang yang menganut agama Islam. Dari aspek undang-undang. sepertimana yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. fasal 160. atau bapanya lahir di Persekutuan atau di Singapura (b) ia adalah keturunan seseorang yang tersebut.

bertutur bahasa / dialek Melayu dan berbudaya Melayu dan tidak semestinya beragama Islam. Dari aspek suku bangsa juga mereka mesti beragama Islam tetapi tidak semestinya berketurunan Melayu. 30/05/2011 . Ada beberapa pengertian: Melayu mengikut Perlembagaan (dalam ceraian 160) ialah orang yang lazim berbahasa Melayu.Pengertian bangsa Melayu i. mereka mestilah daripada keturunan suku Melayu. sastera & budaya 27 ii. iii. kebudayaan Melayu dan beragama Islam serta warganegara Malaysia. Dari aspek suku bangsa.

iv. berambut lurus. bangsa Melayu merujuk kepada bangsa yang mempunyai satu keluarga bahasa yang sama. berkulit sawo matang. bentuk fizikal yang hampir sama. Pengertian oleh UNESCO. sastera & budaya 28 30/05/2011 . tinggi sederhana dan penduduk asli dari Madagaskar hingga ke Easter Islands di Lautan Pasifik dan dari kepulauan Hawaii dan Taiwan di utara hingga ke pulau New Zealand di selatan.

tinggal di gua-gua seperti Gua Cha di Kelantan dan Gua Niah di Sarawak. Penghijrahan kedua oleh Melayu Deutro kirakira 1500 tahun sebelum masehi dan tinggal di kawasan pesisir pantai. sastera & budaya 29 30/05/2011 . Penghijrahan Melayu Proto dari Tanah Besar Asia kira-kira 3000 tahun sebelum masehi.Takrif peribumi  Bermaksud penduduk asli atau bumiputera.

politik. sastera & budaya 30 30/05/2011 . agama. dan lain-lain. Penentu corak keperibadian kebangsaan dan identiti masyarakat Melayu khususnya dan Malaysia amnya.ii. budaya yang ditonjolkan menentukan corak keperibadian dan memperlihatkan identiti pendokongnya. Merangkumi aspek bahasa. Konsep budaya Melayu   Cara hidup orang Melayu. kesenian. kepercayaan. undangundang. adat-istiadat. Dalam konteks masyarakat Melayu.

sastera & budaya 31 . vii. Kandungan budaya Melayu Merangkumi perkara-perkara berkaitan dengan institusi sosial orang Melayu: i. ii. 30/05/2011 Bahasa Adat resam dan kepercayaan Nilai dan falsafah Politik Agama Kesenian Undang-undang. dsb. vi. perubatan. v. iii. iv.iii.

Satu kesinambungan ii. Dinamis kerana terbuka kepada perubahan apabila berlaku pertembungan dengan budaya lain 30/05/2011 sastera & budaya 32 .iv. Berubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan iii. Ciri-ciri kebudayaan Melayu: Kebudayaan Melayu merupakan: i.

Kebudayaan Melayu sebagai Kebudayaan Kebangsaan  Kedudukan Kebudayaan Melayu mengatasi kebudayaan kaum-kaum lain.v. Kandungan dan ciri budaya Melayu mampu menjadi identiti dan dapat menimbulkan emosi dan rasa kepunyaan bersama kepada warganegaranya. 30/05/2011 sastera & budaya 33 .

sastera & budaya 34 30/05/2011 . Bertujuan merapatkan jurang antara kaum agar bersatu dan ada identiti sendiri.Konsep Kebudayaan Kebangsaan  Merupakan kebudayaan negara yang menjadi lambang kebesaran dan dapat menimbulkan emosi dan rasa kepunyaan bersama.

Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan. Prinsip kebudayaan kebangsaan Kebudayaan kebangsaan Malaysia hendaklah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. 3. dan Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan Kebudayaan Kebangsaan.a. 1. sastera & budaya 35 2. 30/05/2011 .

Berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini. Mengamalkan tamadun µMelayu-Polinesia¶.1. µRantau ini¶ adalah alam Melayu / dunia Melayu merangkumi kawasan Malaysia. 30/05/2011 sastera & budaya 36 . Indonesia dan Farmosa Selatan.

µSesuai¶ merujuk kepada unsur-unsur asing yang sesuai dengan norma hidup rakyat asal dan tidak bercanggah dengan Islam. Kebudayaan bersifat dinamik ± sentiasa berubah melalui proses penyerapan dan penyesuaian. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima.2. 30/05/2011 sastera & budaya 37 .

Sistem nilai Islam menekankan kesejahteraan dan kebajikan dunia dan akhirat. Pemilihan Islam adalah berdasarkan fakta sejarah dan sesuai dengan statusnya sebagai agama rasmi negara. Kebudayaan meliputi keseluruhan kehidupan manusia. Islam menjadi unsur penting.3. Agama memberi panduan kepada manusia. sastera & budaya 38 30/05/2011 .

perlu diurus dengan sempurna bagi mewujudkan negara yang maju dan makmur. sastera & budaya 39 30/05/2011 . Bermula daripada pembentukan institusi keluarga hinggalah kepada pentadbiran negara. Pembentukannya penting bagi menjamin keamaan dan keharmonian negara.Institusi Sosial  Institusi sosial merupakan suatu organisasi yang merangkumi sistem kekeluargaan. pentadbiran dan pemerintahan.

Adat resam dan kepercayaan 30/05/2011 sastera & budaya 40 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful