You are on page 1of 45

a) Pertumbuhan Penduduk b) Migrasi c) Piramid Penduduk d) Implikasi Perubahan Penduduk

Apakah takrifan Pertumbuhan Penduduk ?
y Pertumbuhan Penduduk merujuk kepada perubahan jumlah penduduk sesebuah negara, sama ada bertambah ataupun berkurang.

Bilangan Penduduk Malaysia 1970 2000
25 Bilangan (juta orang) 20 15 10.4 10 5 0 1970 1980 1990 2000 13.7 18.4 23.3

Faktor-faktor Pertumbuhan Penduduk
PERTUMBUHAN PENDUDUK

Kadar Kelahiran

Kadar Kematian

Migrasi

i) Kadar Kelahiran
y Kadar Kelahiran ialah jumlah kelahiran bayi hidup

bagi sesuatu tahun berbanding dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun berkenaan bagi setiap 1000 orang.

y Formula pengiraan Kadar Kelahiran :-

Jum. Kelahiran pd sesuatu thn KKL = ---------------------------------------- X 1000 Jum. Penduduk pd prtghn thn

y Faktor-faktor yang mempengaruhi KKL :

1) 2) 3) 4)

demografi perkhidmatan kesihatan taraf pendidikan governan

ii) Kadar Kematian
y Kadar Kematian ialah jumlah kematian penduduk

bagi sesuatu tahun berbanding dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun berkenaan bagi setiap 1000 orang.

y Formula pengiraan Kadar Kematian :-

Jum. Kematian pddk pd sesuatu thn KKL = ----------------------------------------- X 1000 Jum. Penduduk pd prtghn thn

y Faktor-faktor yang mempengaruhi KKM :

1) 2) 3)

kemudahan perubatan taraf pendidikan governan

iii) Migrasi
y Migrasi merujuk kepada penghijrahan penduduk dari

suatu tempat ke tempat lain. y Imigrasi perpindahan masuk penduduk dari negara lain ke sesebuah negara. y Emigrasi perpindahan keluar penduduk dari sesebuah negara ke negara lain.

y Migrasi Bersih ialah perbezaan antara imigrasi

dengan emigrasi. Migrasi Bersih = Imigrasi - Emigrasi

Pertumbuhan Penduduk Semula Jadi
y Pertumbuhan Penduduk Semula jadi merujuk kepada

perbezaan yang wujud antara KKL dengan KKM. y Pertumbuhan Penduduk Semula jadi positif jika KKL lebih tinggi drpd KKM dan akan menjadi negatif jika keadaan sebaliknya berlaku.

y Formula pengiraan

Pertumbuhan Penduduk Semula jadi :

PPSJ = KKL - KKM

y Formula Pengiraan

Pertumbuhan Penduduk : PPSJ + MB ---------------- X 100 Jum. Pddk

Pert. Pddk =

Latihan / Aktiviti Pengukuhan

b) Migrasi
y Migrasi merujuk kepada penghijrahan penduduk dari

suatu tempat ke tempat lain. y Migrasi penting dala menentukan pertumbuhan penduduk di sesebuah negara.

JENIS-JENIS MIGRASI

Migrasi Dalaman

Migrasi Antarabangsa

1. Luar Bandar - Luar Bandar 2. Luar Bandar - Bandar 3. Bandar - Bandar 4. Bandar ke Luar Bandar

1. Imigrasi 2. Emigrasi

1) Migrasi Dalaman
y Merujuk kepada perpindahan penduduk dari suatu

kawasan ke kawasan yang lain di dalam negara itu sendiri.
y Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi setiap

jenis migrasi dalaman.

Faktor-faktor Mempengaruhi Migrasi Dalaman
1. 2. 3. 4. 5.

Peluang pekerjaan Kehidupan yang lebih selesa Kemudahan asas Melanjutkan pelajaran Pembukaan Tanah Rancangan

Faktor-faktor Mempengaruhi Migrasi Antarabangsa
1. 2. 3. 4. 5.

Peluang pekerjaan Meningkatkan taraf hidup Melanjutkan pelajaran Kemelesetan ekonomi Peperangan

Kesan Migrasi terhadap Kawasan Asal.
1. 2. 3. 4.

Mengurangkan kesesakan penduduk. Kekurangan tenaga kerja. Ketidakseimbangan dalam komposisi jantina dan umur. Merugikan negara

Kesan Migrasi terhadap Kawasan Destinasi.
1. 2. 3. 4.

Menguntungkan kerana kedatangan golongan profesional. Membangunkan negara. Penduduk tempatan kehilangan pekerjaan. Pengaliran keluar wang.

Latihan / Aktiviti Pengukuhan

c) Piramid Penduduk
y ialah graf bar yang menggambarkan struktur penduduk

mengikut umur dan jantina di sesebuah negara. y Paksi tegak mewakili kumpulan umur. y Struktur umur penduduk terbahagi kepada tiga, iaitu golongan muda (0-14 thn), golongan dewasa (15-64 thn) dan golongan tua (65 ke atas). y Paksi mendatar menunjukkan peratusan lelaki & perempuan.

Jenis-jenis Piramid
y 1) y 2) y 3) y 4)

Piramid Progresif Piramid Peralihan Piramid Stabil Piramid Terganggu

1) Piramid Progresif
Ciri-cirinya :i) Berbentuk kon, iaitu puncaknya tajam dan dasarnya lebar. ii) Menggambarkan kadar kelahiran dan kematian yang tinggi.

Kesan Struktur & komposisi Penduduk P. Progresif terhadap Pembangunan Negara
y Gol. dewasa yang ramai menyediakan tenaga kerja yang

banyak. y KKL yg tinggi mempercepat pertumbuhan penduduk. y KKL tinggi juga menyediakan pasaran yang luas & meningkatkan pencapaian ekonomi. y Namun, pertumbuhan penduduk yang pesat menambah beban kerajaan kemudahan asas dan peluang pekerjaan.

2) Piramid Peralihan
Ciri-cirinya :i) Berbentuk hampir tegak. Tapaknya sempit, bahagian tengah melebar dan semakin sempit di atas. ii) Menggambarkan kadar kelahiran dan kematian yang rendah.

Kesan Struktur & komposisi Penduduk P. Peralihan terhadap Pembangunan Negara
y Gol. dewasa ramai berbanding gol. muda dan gol. tua. Gol.

Tua semakin ramai (?) y Gol muda yang sedikit mengurangkan kadar pergantungan kpd gol dewasa. y Gol dewasa yg ramai dapat menyediakan tenaga kerja yang banyak negara membangun. y Struktur penduduk bagi negara yg mempunyai piramid peralihan menunjukkan pertumbuhan penduduk yang rendah.

3) Piramid Stabil
Ciri-cirinya :i) Berbentuk tegak. Gol. muda dan gol. tua hampir sama. ii) Perbezaan penduduk mengikut umur tidak ketara. iii) Menggambarkan kadar kelahiran dan kematian yang rendah.

Kesan Struktur & komposisi Penduduk P. Stabil terhadap Pembangunan Negara
Gol muda & gol tua mempunyai bilangan yg hampir sama. Menunjukkan KKL & KKM yg rendah. Gol tua yang ramai meningkatkan beban kerajaan. Gol dewasa menyediakan tenaga kerja yg banyak utk pembangunan. Gol muda yang sedikit mengurangkan pergantungan. y Pertumbuhan penduduk perlahan & akan mendatangkan kesan kekurangan tenaga kerja pada masa hadapan.
y y y y

4) Piramid Terganggu
Ciri-cirinya :i) Tidak mempunyai sebarang bentuk yang tertentu. ii) Bentuknya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kesan Struktur & komposisi Penduduk P. Terganggu terhadap Pembangunan Negara
y Terbentuk kerana faktor-faktor seperti peperangan,

penyakit, atau polisi kerajaan. y Cthnya Rusia (1992) berbentuk genting di tengah kerana dipengaruhi oleh bilangan kelahiran bayi yg amat kurang ketika Perang Dunia Kedua. y KKL yg rendah menyebabkan bil penduduk dlm kumpulan 45-49 thn kurang. y Bil lelaki tua juga sedikit berbanding perempuan kerana ramai yg mati dlm perang.

Latihan / Aktiviti Pengukuhan

d) Implikasi Perubahan Penduduk
y Perubahan penduduk berlaku kerana dipengaruhi oleh

KKL, KKM & Migrasi. y Hal ini mewujudkan implikasi seperti :1) 2) 3) Kurang penduduk Penduduk Berlebihan Penduduk Optimum

1) Kurang Penduduk
y Sesebuah negara mengalami kurang penduduk

sekiranya bilangan penduduknya sedikit berbanding jumlah sumber semula jadi yang ada.

2) Penduduk Berlebihan
y Sesebuah negara mempunyai bilangan penduduk

berlebihan sekiranya bilangan penduduk lebih banyak berbanding dengan sumber yang ada dan tahap teknologi yang rendah menyebabkan sumber tidak dapat menampung keperluan penduduk.

3) Penduduk Optimum
y Keadaan sesebuah negara yang mempunyai bilangan

penduduk yang cukup dan tahap teknologi yang tinggi untuk membangunkan sumber yang ada dan menikmati taraf hidup yang tinggi.

Kesan Akibat Kurang Penduduk
y Kekurangan tenaga y Mengganggu

kerja. y Golongan tua ramai beban kerajaan bertambah. y Kekurangan tenaga manusia untuk pasukan keselamatan.

pembangunan sesebuah negara KKL rendah.

Langkah mengatasi Kurang Penduduk ?

Kesan Akibat Penduduk Berlebihan
y Taraf hidup penduduk y Kadar jenayah tinggi y Masalah setinggan y Sumber kewangan

adalah rendah. y Masalah kemiskinan y Masalah pengangguran

terhad y Upah terhad

Langkah mengatasi Penduduk Berlebihan ?