Cum ob inem o finan are?

Economie i politici de dezvoltare regional 13 decembrie 2009

‡ Pasul 1: identificarea ideii de proiect; ‡ Pasul 2: documentare i identificarea sursei de finan are; ‡ Pasul 3: preg tirea proiectului; ‡ Pasul 4: depunerea proiectului; ‡ Pasul 5: evaluare i contractare.

Identificarea ideii de proiect
‡ trebuie definit clar ce se dore te a se realiza în cadrul proiectului pentru care vrem s ob inem finan are:
± Construc ii ± Achizi ii ± Modernizare, reabilitare etc.

‡ proiectul trebuie s r spund de dezvoltare stabilite local/regional/na ional

priorit ilor la nivel

alc tuirea echipei care va realiza documenta ia de finan are sau apelarea la o agen ie de consultan . pentru a se vedea obiectivele i priorit ile specifice (în cazul finan rilor Uniunii Europene. ob inerea i analiza atent a ghidului de finan are. precum i documenta ia detaliat despre modul în care trebuie întocmit proiectul. realizarea unei paralele între nevoia de dezvoltare a firmei i specificul programului. realizarea propriu-zis a documenta iei de finan are ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .Documentare i identificarea sursei de finan are ‡ ‡ Pentru a putea ob ine fonduri nerambursabile trebuie mai întâi s identific m domeniul in care dori im s investi im Având o idee de investi ie sau dorin a de a realiza un proiect. poten ialul beneficiar se adreseaz /sau se informeaz pe site-urile oficiale ale institu iilor care se ocup de programele prin care se acord fonduri pentru investi ia dorit (autorit i de management sau organisme intermediare). acest ghid de finan are apare cu aproximativ 2 luni înainte de data limit de depunere a documenta iei de finan are). va primi materiale informative. identificarea obiectului i sumei solicitate în cadrul documenta iei de finan are i identificarea surselor de cofinan are. date despre eligibilitatea investi iei preconizate.

‡ Aceasta etap presupune o cunoa tere în cel mai mic detaliu a ghidurilor de accesare a fondurilor europene. stabilirea eligibilitatii companiei si a proiectelor dorite ‡ Dupa aflarea infomatiilor necesare si identificarea programului de finantare in cadrul caruia se incadreaza proiectul urmeaza un calcul de fezabilitate al proiectului. sunt primii pa i necesari pentru a demara procesul de accesare a fondurilor nerambursabile. cu atât acel proiect va avea anse mai mari de aprobare. Dac un singur criteriu nu corespunde (spre exemplu. incadrarea proiectelor in programul relevant de finantare. Exist îns probabilitatea ca domeniul în care activeaz sa fie eligibil pentru alte tipuri de investi ii. atunci. in functie de criteriile de eligibilitate ale solicitantilor si ale proiectelor. Cu cât natura unui proiect este mai apropiat de obiectivele programului prin care va fi finan at. i stabilirea eligibilit ii beneficiarului. pe de o parte. de achizi iile care se vor face i de necesitatea implement rii. dar investi ia beneficiarului nu se afl pe lista de proiecte eligibile. lipsa datoriilor c tre stat). este esen ial ca toate criteriile s fie îndeplinite de beneficiar. iar apoi se trece la familiarizarea cu cerintele si obligatiile ce insotesc fondurile europene ‡ În privin a eligibilit ii. ‡ gasirea informatiilor relevante despre fondurile europene. dosarul va fi respins. pe de alt parte. ‡ Sunt situa ii în care se dore te accesarea unui anumit program. ‡ Natura unui proiect este data de obiectivul acestuia. obligatoriu. iar acestea ar putea reprezenta variante de interes pentru investitor. .Identificarea investi iei ‡ Definirea proiectului.

Documentare ‡ Inainte sa alegi programul de finantare trebuie sa te documentezi. gestionarii si implementarii asistentei financiare din instrumente structurale ‡ autoritatile de management pentru fonduri au site-uri oficiale unde se gasesc informatii. ‡ In afara de datele disponibile online. . ‡ Autoritatile au responsabilitatea managementului. informatii pot fi obtinute si prin contactarea directa a autoritatilor de management si a organismelor intermediare care dispun de servicii dedicate pentru consilierea beneficiarilor (birouri de Helpdesk).

Planul Na ional de Dezvoltare Cadrul Strategic Na ional de Referin POS Competitivitate POS Mediu Programul Opera ional Regional PO Asisten Tehnic POS Transport POS Dezvoltarea Resurselor Umane POS Dezvoltarea Capacit ii Administrative .

10. 11. 3. Elaborarea Profilului socio-economic al Regiunii Identificarea op iunilor strategice de dezvoltare Conturarea unei abord ri spa iale a politicii de dezvoltare => Unit i Teritoriale de Planificare Identificarea polilor de dezvoltare Specializarea func ional a teritoriului Regiunii Analiza SWOT Stabilirea viziunii pe termen lung a Regiunii Stabilirea strategiei pe perioada 2007-2013 Elaborarea documentelor regionale de programare sectoriale Portofoliu de proiecte Consult ri/dezbateri publice Lobby politic Aprobarea documentelor în cadrul CDR Asisten tehnic i monitorizare / dezvoltare / implementare a proiectelor prioritare pentru regiune . 6. 7. 12. 13.Etapele procesului de planificare participativ Transilvania de Nord 1. 9. 4. 14. 5. 2. 8.

ca suport pentru sus inerea activit ilor economice i sociale din polii de dezvoltare ai regiunii. la nivel economic.Strategia de dezvoltare Transilvania de Nord 2007-2013 OBIECTIV GENERAL Cre terea economiei regionale prin dezvoltare policentric i specializare func ional pentru diminuarea disparit ilor intrai inter-regionale. 4. Cre terea accesibilit ii regiunii prin îmbun t irea infrastructurilor regionale. Promovarea dezvolt rii durabile i diversificarea activit ilor din mediul rural. prin modernizarea înv mântului. . Cre terea atractivit ii regiunii prin îmbun t irea competitivit ii activit ilor economice prioritare i stimularea activit ilor inovatoare în scopul ob inerii unor produse cu valoare ad ugat ridicat . OBIECTIVE SPECIFICE 1. social i de mediu i cre terea standardului de via regional. 3. dezvoltarea de abilit i antreprenoriale i promovarea educa iei adul ilor i a form rii continue. Dezvoltarea resurselor umane pentru cre terea gradului de ocupare pe pia a muncii. 2.

Dezvoltarea i folosirea mai eficient a capitalului uman din România 4. Cre terea competitivit ii pe termen lung a economiei române ti 3. Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene 2. Consolidarea unei capacit i administrative eficiente Promovarea dezvolt rii teritoriale echilibrate .Priorit i din Cadrul Na ional Strategic de Referin : patru priorit i tematice i o prioritate teritorial 1.

Programe Opera ionale pentru România 2007-2013 ‡ Programul Opera ional Regional ‡ 5 Programe Opera ionale Sectoriale: ± ± ± ± ± Cre terea competitivit ii economice Transporturi Mediu Dezvoltarea Resurselor Umane Programul pentru agricultur i dezvoltare rural ‡ 2 Programe Opera ionale ± Dezvoltarea capacit ii administrative ± Asisten tehnic ‡ 6 Programe Opera ionale de Cooperare Transfrontalier ‡ 1 Program Opera ional de Cooperare Transna ional .

± 1.Axe prioritare i domenii cheie de interven ie ‡ Axa Prioritar 1: Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor ± poli urbani de cre tere ± 1. ‡ Axa Prioritar 3: Îmbun t irea infrastructurii sociale .2 Reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. ± 1. inclusiv a locuin elor sociale i îmbun t irea serviciilor sociale. ± 1.1 Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene.3 Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil.POR .1 Planuri integrate de dezvoltare urban . str zi urbane ± inclusiv construc ia / reabilitarea oselelor de centur . ‡ Axa Prioritar 2: Îmbun t irea infrastructurii regionale i locale de transport ± 2.4 Reabilitarea infrastructurii sociale. inclusiv transportul public urban.

4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare. ‡ Axa Prioritar 4: Sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local ± 4. ± 4.POR ‡ Axa Prioritar 3: Îmbun t irea infrastructurii sociale ± 3. universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu .3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor.2 Reabilitarea centrelor industriale poluante i neutilizate preg tirea pentru noi activit i.3 Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale de interven ie în situa ii de urgen . ± 3. ± 3. ± 3. i .2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale. ± 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate.

3 Valorificarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare pentru cre terea atractivit ii regiunilor României ca destina ii turistice. crearea i modernizarea infrastructurilor conexe.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural.1 Sprijinirea implement rii. . ± 5. ± 6. ‡ Axa Prioritar 6: Asisten tehnic ± 6.2 Sprijinirea activit ilor de publicitate i informare privind Programul Opera ional Regional. ± 5. managementului i evalu rii Programului Opera ional Regional.POR ‡ Axa Prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului ± 5.2 Crearea. dezvoltarea i modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale cu poten ial turistic.

ro/proiecte_europene_pos.htm ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Transport www.infocooperare.ro .mai.ro ‡ Programele de Cooperare Teritoriala Europeana www.ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice amposcce.ro ‡ Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale www.ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative modernizare.Linkuri utile Programele Operationale ‡ AM pentru Programul Operational Regional www.ro ‡ AM pentru Programul National de Dezvoltare Rurala www.fseromania.mmediu.inforegio.fonduri-ue.ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Mediu www.gov.madr.ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane www.minind.mt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ghidurile solicitantului
‡ Gasirea programului potrivit, calculul de fezabilitate si familiarizarea cu obligatiile se bazeaza pe informatiile din ghidurile solicitantului, care pot fi gasite pe site-urile fiecarei autoritati de management. ‡ Atentie la valabilitatea ghidurilor. Multe sunt reactualizate sau sunt corectate prin corrigendum-uri ‡ este foarte important ca pentru elaborarea cererilor de finantare sa fie folosite documente actualizate, altfel proiectul nu va trece de etapa de verificare administrativa. ‡ beneficiarul trebuie sa ia in calcul si costurile ascunse ale dezvoltarii unei investitii prin fonduri europene. Unul dintre acestea este durata mai mare de realizare a obiectivului de investitie. ‡ Criteriile de eligibilitate sunt mentionate in ghiduri si se iau in calcul elemente precum forma de constituire a companiei, domeniul de activitate, marimea si vechimea firmei, rezultatele financiare, tipul investitiei (constructii, echipamente, dezvoltare resurse umane, protectia mediului, agricultura, turism, IT), reprezentantul legal si capacitatea de implementare. ‡ uneori informatiile despre eligibilitatea firmelor sunt neclare. Antreprenorii pot sa isi faca singuri o evaluarea a afacerii, ca sa isi dea seama daca sunt indeplinite criteriile, sau sa apeleze la o firma de consultanta.

Ghidul solicitantului ± POR ± 4.3 Sprijinirea dezvolt rii micro-întreprinderilor
‡ Pachetul cuprinde Ghidul solicitantului i Anexe:
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Formular cerere de finantare Caldendarul activit ilor Finan are proiectului Declara ie eligibilitate Declara ie IMM Plan de afaceri Plan de afaceri proiec ii financiare Gril verificare preliminar Gril evaluare Contract finan are Instruc iuni achizi ii Date contact

Cuprins Ghidul Solicitantului
SEC IUNEA I. INFORMA II GENERALE I.1. Descrierea cererii de proiecte I.2. Regio, Programul Opera ional Regional 2007-2013 I.3. Axa prioritar 4 ± ÄSprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local´ I.4. Domeniul de interven ie 4.3 ± ÄSprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor´ I.5. Alocare financiar (orientativ ) I.6. Glosar de termeni I.7. Ajutorul de minimis SEC IUNEA II. REGULI PENTRU CEREREA DE PROIECTE II.1. Criterii de eligibilitate Eligibilitatea solicitantului Eligibilitatea proiectului II.2. Criterii de selec ie II.3. Completarea i depunerea cererii de finan are Completarea cererii de finan are Dup completare, cererea de finan are i anexele Lista de verificare a cererii de finan are Depunerea cererii de finan are Întocmirea bugetului II.4. Procesul de evaluare i selec ie a cererii de finan are Verificarea preliminar a cererii de finan are Evaluarea tehnic i financiar a proiectului Contesta ii SEC IUNEA III. CONDI II PRECONTRACTUALE SEC IUNEA IV. DREPTURILE I OBLIGA IILE BENEFICIARULUI Amendamente la contractul de finan are Eligibilitatea cheltuielilor Prefinan area Rambursarea cheltuielilor Achizi ii Control i audit Informare i publicitate Arhivare SEC IUNEA V. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

precum i în Ghidul Solicitantului. . ± activitatea principal s fie orientat spre produc ie sau servicii.Cine este beneficiarul eligibil? ‡ îndepline te criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul Solicitantului pentru fiecare domeniu major de interven ie. ± s fie la zi cu plata datoriilor fiscale. asigur rilor sociale i a asigur rilor de s n tate. organiza iile s fi ob inut profit conform datelor din bilan (condi ie special în cazul organiza iilor orientate spre profit). ‡ trebuie s se asigure urm toarele situa ii: ± cel pu in pe un an înainte de aplicare. ‡ respecta eventuale cerin e specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lans rii Äcererii de proiecte´. ‡ are o form de organizare conform legisla iei române i este înregistrat în România. ± s nu fie în stare de faliment i s nu aib activitatea în administrare judiciar .

Cum este proiectul eligibil?
‡ Pentru a primi finan are, un proiect trebuie s se încadreze în anumite reguli i reglement ri na ionale sau ale Uniunii Europene (în func ie de tipul de finan are abordat): ‡ trebuie s fie dezvoltat i implementat pe teritoriul României; ‡ trebuie s se reg seasc în lista opera iunilor eligibile prezentate în ghidul solicitantului pentru fiecare domeniu major de interven ie (linie de finan are); ‡ trebuie s se adreseze unei zone sau unui grup int , a a cum este specificat în ghidul solicitantului; ‡ durata i valoarea finan rii solicitate trebuie s se încadreze în limitele stabilite în cererea de proiecte; ‡ proiectul trebuie s respecte politicile i normele comunitare i na ionale în ceea ce prive te ajutorul de stat, achizi iile publice, egalitatea de anse i dezvoltarea durabil ‡ În cazul liniilor de finan are intern , pa ii ce urmeaz a fi parcur i difer de la o linie de finan are la alta.

Preg tirea proiectului
‡ dup ce se familiarizeaz cu cerin ele i criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, poten ialul beneficiar va demara alc tuirea documenta iei necesare ob inerii finan rii nerambursabile; ‡ cel mai important aspect de care poten ialul beneficiar trebuie s in seama în acest moment este viabilitatea proiectului; ‡ proiectul trebuie sa-si dovedeasca plusvaloarea sau rentabilitatea - conditie esentiala pentru ca un astfel de proiect sa fie aprobat.

Preg tirea proiectului
‡ preverificarea documentelor necesare pentru întocmirea dosarului, ‡ întreprinderea tuturor actiunilor necesare obtinerii de autorizatii (autorizatia de mediu, de constructie, certificatele fiscale si judiciare, certificate constatatoare etc.), acolo unde este cazul. ‡ poten ialul beneficiar s fie con tient c trebuie s asigure cofinan area.

dosarul de finan are trebuie s cuprind : ± Formularul cererii de finan are completat ± Documente anexe cererii de finan are. ‡ În acest sens. în cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finan are pentru tipul respectiv de proiect. conform cu Ghidul Solicitantului pentru axa prioritar sau domeniul respectiv . ‡ În principal.Componentele unui dosar de finan are ‡ sunt definite de fiecare Autoritate de Management în Ghidurile Solicitantului. în care sunt precizate informa iile i documentele care trebuie furnizate de catre solicitan ii finan rilor. pentru o anumit axa prioritar sau domeniu major de interven ie.

‡ . ‡ Plan de afaceri. analiza impactului de mediu. studiu de fezabilitate. ‡ Autoriza ia de construc ie. ‡ Documente de confirmare a contribu iei solicitantului. ‡ CV-urile persoanelor implicate în managementul implement rii proiectului etc. ‡ Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic. ‡ Proiectul tehnic. ‡ Bilan urile oficiale pe ultimii ani.Cererea de finan are i anexele ‡ Componentele principale ale cererii de fina are. analiza cost ± beneficiu. conform formatului-cadru. ‡ Aviz de mediu. sunt urm toarele: ‡ Informa ii privind solicitantul ‡ Date despre proiect ‡ Concordan a cu politicile UE i legisla ia na ional ‡ Bugetul proiectului / Surse de Finan are ‡ Lista de anexe Exemple de documente anexe: ‡ Statut sau documente de asociere. ‡ Adeverin a c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat.

Astfel. a a cum este prezentat în Manualul privind eligibilitatea cheltuielilor i în Ghidul Solicitantului.Ce cofinan are î i trebuie ca s faci un proiect cu fonduri structurale? ‡ Din costul total al proiectului. în momentul lans rii unei Äcereri de proiecte´. Autoritatea de Management va face cunoscut i lista cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte. ‡ cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect în parte vor fi stabilite de c tre Autorit ile de Management în conformitate cu regulile na ionale de eligibilitate. . beneficiarul trebuie s acopere cheltuielile neeligibile. precum i cofinan area. Cofinan area poate fi reprezentat i de contribu ia în natur a beneficiarului.

. acolo unde este cazul Autoriza ia de construc ie Aviz de mediu Evaluarea strategic de mediu Documente de confirmare a cofinan rii Detalii privind contribu ia în natur Titlul de proprietate / Act de concesiune Documente contabile ale firmei Cazierul fiscal al persoanei autorizate s depun cererea de finan are i al persoanei responsabile de proiect ± Adeverin c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (ob inut de la Administra ia Financiar ).Ce documente î i trebuie ca s depui un proiect? ‡ Documentele necesare depind de tipul de proiect: ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Analiza economico-financiar Analiza de risc Studiul de fezabilitate Proiectul tehnic.

beneficiarul va obtine pana la 70% din suma totala necesara sub forma de fonduri nerambursabile. In acest scop. Nu vor fi acceptate pentru finantare.Elaborarea proiectului ‡ A a cum spuneam. . nu se poate obtine finantare decat pentru anumite destinatii specifice ce converg cu obiectivele politicii de coeziune ale Uniunii Europene. pentru ca un proiect sa fie eligibil acesta trebuie sa aiba un scop precis care sa aduca beneficii unei intregi comunitati. proiecte ale caror singur scop este cresterea profitului companiei fara a asigura o imbunatatire a structurii economice sau sociale generale. in cazul in care raspunsul este pozitiv. se va semna un acord de finantare intre Autoritatea de Management si beneficiar prin care se aproba acordarea asistentei financiare si se vor stabili drepturi si obligatii pentru ambele parti. ‡ Pe scurt. ‡ Forma finala a proiectului este inmanata Autoritatii de Management pentru aprobare iar.

Aici va fi verificat. . acesta se va depune la sediul institu iei responsabile. dac este conform din punct de vedere al documentelor. în fa a solicitantului. ‡ ultimul pas îl constituie evaluarea viabilit ii economico-financiare a proiectului.Depunerea proiectului ‡ odat finalizat întocmirea proiectului. ‡ în urma acestei evalu ri beneficiarul va fi informat dac proiectul este sau nu eligibil.

‡ Pasul 5: Evaluarea tehnic i financiar a proiectului. . ‡ Pasul 3: Se verific conformitatea administrativ a cererii de finan are. ‡ Pasul 7: Aprobarea proiectului i semnarea contractului de finan are. Exist un model unic de cerere de finan are pentru toate cele trei instrumente structurale. cu anexe diferen iate pe fiecare fond în parte. ‡ Pasul 4: Dup verificarea conformit ii administrative urmeaz verificarea eligibilit ii proiectului.Cum ob ii finan area? ‡ Pasul 1: Beneficiarii eligibili completeaz cererea de finan are i anexele solicitate de Autoritatea de Management. ‡ Pasul 2: Cererea de finan are este transmis Organismului Intermediar / Autorit ii de Management. ‡ Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Complement i trebuie aprobate de c tre Comitetul de Monitorizare. în conformitate cu procedurile interne ale fiec rei AM.

Diferenta consta intr-o clauza in contract. impreuna cu o firma de consultanta specializata si cu banca de la care se va contracta imprumutul. ‡ ‡ . Analiza societatilor care doresc finantare este una standard. De la caz la caz. documente ce demonstreaza existenta si valoarea garantiilor si documente juridice cu privire la statutul societatii. In acest fel. prin care stipuleaza ca orice finantare din fonduri structurale ce va fi primita se constituie sursa de rambursare pentru credit. Daca solicitantul doreste finantare pentru a-si acoperi contributia proprie. Principalele documente solicitate constau in ultimele doua bilanturi. beneficiarul are siguranta ca ulterior obtinerii fondurilor din partea autoritatilor. ofiterul de credit poate solicita acte suplimentare atunci cand considera necesar.Contributia proprie se obtine de la banca ‡ Restul cheltuielilor ce nu sunt acoperite din fonduri nerambursabile pot fi finantate printr-un imprumut bancar. procedura de la banca este aceeasi cu cea de la creditele standard. Acesta este un avantaj pentru clienti deoarece o mare parte din imprumut este finantata de fondurile UE. creditul bancar nu ii va fi refuzat. Este recomandat ca proiectul sa fie elaborat de solicitant.

are nelamuriri. planuri de afaceri. ‡ Important este ca potentialul beneficiar al finantarii sa estimeze corect costurile fiecareia dintre cele doua solutii ‡ In cazul in care solicitantul lucreaza singur si. este nevoie de consultanta specializata. studii de impact asupra mediului). poate sa ia legatura cu helpdeskul autoritatii de management´ . dupa consultarea ghidului solicitantului.Cum sa alegi cine se va ocupa de proiect ‡ Consultantii spun ca depunerea proiectelor simple se poate face si cu resursele interne ale firmei . din cauza documentatiei tehnice si economice (studii de fezabilitate. ‡ Pentru procesele complexe. memorii justificative.solicitant.

‡ este de preferat ca firmele .‡ Exista si solutia participarii la seminarii sau workshop-uri dedicate accesarii fondurilor nerambursabile organizate de firme de consultanta sau asociatii dedicate IMM-urilor. ‡ solicitantul sa aiba macar informatii minime obtinute pe cont propriu pentru a gestiona bine relatia cu consultantii si cu functionarii autoritatilor.solicitant sa isi faca temele inainte de a incerca sa obina fonduri europene. cea mai buna sursa de informatii este reprezentata de alte companii care au accesat deja fonduri europene sau o firma specializata in consultanta pentru atragerea de fonduri europene . ‡ Daca firma nu doreste sa caute informatiile. solicitantul ar trebui sa decida daca are nevoie cu adevarat de fondurile pe care incearca sa le obtina. Dupa ce a acumulat suficiente informatii.

Depunerea documentelor ‡ Documentatia proiectului va fi depusa de unul dintre angajati companiei sau de consultantul cu care s-a colaborat pentru intocmirea acesteia. se pierd sumele investite in realizarea proiectului. dar sunt cazuri in care companiile necesita consultanta numai pana la un anumit nivel ‡ rolul consultantului este acela de a elabora eventuale clarificari si completari daca acestea sunt cerute pe parcurs de comisia de evaluare astfel incat proiectul sa obtina un punctaj cat mai bun. ‡ Majoritatea firmelor de consultanta se ocupa cu managementul intregului proces de finantare. . ‡ Daca nu sunt obtinuti banii. pana la raportarea tehnica si financiara. de la elaborarea cererii. Nivelul pierderii depinde de faza in care solicitantul isi da seama ca nu se incadreaza in programul pe care l-a ales. trebuie schimbata strategia de business si se poate ajunge la o intarziere a planurilor de dezvoltare.

± avizarea evalu rii de c tre organismul care ofer finan area nerambursabil . documenta ia va fi respins . . dac cererea nu este conform din acest punct de vedere. ‡ Dac dosarul de finan are nu este selectat sau dac este respins in cursul verific rilor. ± anun area oficial a rezultatelor i semnarea contractului de finan are.Perioada de dup depunerea proiectului ‡ Drumul parcurs de o documenta ie de finan are dup depunerea ei este urm torul: ± analiza condi iilor de eligibilitate de c tre insitu ia care implementeaz programul de finan are. ± evaluarea documenta iei de finan are de c tre un comitet de evaluare. solicitantului i se va notifica motivul pentru care proiectul nu a fost selectat.

Criteriile generale dup care sunt evaluate i selectate proiectele ‡ Relevan a proiectului ± definirea clar a obiectivelor proiectului i m sura în care acestea contribuie la atingerea obiectivelor axei prioritare sau domeniului de interven ie i la atingerea obiectivelor Programului Opera ional. are planificare financiara. ‡ Maturitatea proiectului ± cât de preg tit din punct de vedere tehnic este proiectul pentru a începe implementarea efectiv (are toate studiile. . exist resursele sau sunt aduse asigur ri cu privire la ob inerea lor ± inclusiv resurse pentru cofinan are i resurse de personal). calendarul de activit i este previzionat realist.

Au fost pân acum i timpi de a teptare mai îndelunga i datorit imperfec iunilor sistemului. dar în ultima perioad se observ tendin a de scurtare a perioadei de a teptare pe m sura îmbun t irii procedurilor ‡ Un solicitant trebuie s ia în considerare toate aceste aspecte i s i realizeze propriul plan strategic pe termen mediu de accesare a surselor de finan are nerambursabil . . Acesta Ädiger ideea´ proprie de dezvoltare o perioad îndelungat de timp. i mai dore te i implementarea acesteia într-o lun pentru c atunci are el nevoie.‡ Dup depunerea documenta iei de finan are. timpul de a teptare pân la ob inerea deciziei finale variaz între 2 i 9 luni. func ie de program. lucru aproape imposibil. i la un moment dore te realizarea documenta iei eventual într-o s pt mân . ‡ o gre eal care apare frecvent este urm torul comportament al unui solicitant.

Elaborarea i conceperea documenta iei de finan are. Evaluarea tehnic i financiar a proiectului. urm rindu-se urm toarele etape: identificarea obiectivelor. Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare. detalierea ac iunilor specifice necesare pentru derularea acesteia. Se verific conformitatea administrativ a cererii de finan are. respectarea criteriilor de eligibilitate impuse de finan ator. Dup verificarea conformit ii administrative urmeaz verificarea eligibilit ii proiectului. ONG-uri etc. Asamblarea documenta iei tehnice i adaptarea informa iilor în vederea asigur rii coresponden ei cu cerin ele publicate în ghidul solicitantului. justificarea necesit ii. în conformitate cu procedurile interne ale fiec rei Autorit i de Management.) i informarea asupra posibilit ilor i condi iilor de finan are. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Elaborarea cererii de finan are i transmiterea ei i a anexelor Organismului Intermediar / Autorit ii de Management depunerea documenta iei în timp util i în condi iile solicitate de finan ator. Aprobarea proiectului i semnarea contractului de finan are. Încadrarea ideii de proiect din punct de vedere al condi iilor de eligibilitate i al sumelor finan ate Colectarea tuturor informa iilor necesare pentru întocmirea documenta iei de finan are i identificarea avizelor i a documentelor cerute în cadrul programului de finan are. privat. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Cadru de Implementare i trebuie aprobate de c tre Comitetul de Monitorizare.Sintez ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Identificarea tuturor surselor de finan are i a programelor aplicabile pentru fiecare categorie de solicitan i (sectorul public.

Exemplificare .

Programul Opera ional Regional ± POR Obiective specifice: ‡ Cre terea rolului economic i social al centrelor urbane.ro/Detaliu.aspx?t=Regional .fonduri-structurale. prin adoptarea unei abord ri policentrice. în vederea stimul rii unei dezvolt ri mai echilibrate a Regiunilor ‡ Îmbun t irea accesibilit ii Regiunilor i în particular a accesibilit ii centrelor urbane i a leg turilor cu zonele înconjur toare ‡ Cre terea calit ii infrastructurii sociale a Regiunilor ‡ Cre terea competitivit ii Regiunilor ca loca ii pentru afaceri ‡ Cre terea contribu iei turismului la dezvoltarea Regiunilor ‡ http://www.

AXA PRIORITARA 1 .poten iali poli de cre tere 1. pana la epuizarea bugetului.1. . Planuri integrate de dezvoltare urban implementate prin proiecte din urm toarele domenii: ± Centre Urbane Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor .POR . ± Poli de crestere Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. ± Poli de dezvoltare urbana Cerere de proiecte cu depunere continua.

reabilitarea infrastructurii sociale.5 mil euro. parteneriate între unit ile administrativteritoriale (autorit i ale administra iei publice locale) Activit i eligibile: -reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. . Constan a: 90. pentru perioada 2007-2013 este de 621.27 milioane euro (FEDR i cofinan are de la bugetul de stat): . patrimoniu cultural mondial (UNESCO). Craiova: 95. Cluj-Napoca: 82.32 mil euro.30 mil euro . Bra ov: 74. transport i mobilitatea popula iei.dezvoltarea durabil a mediului de afaceri.DMI ± Poli de cre tere Solicitan i eligibili: .autorit ile publice locale la nivel jude ean sau din mediul urban.25 mil euro. na ional i local.Ia i: 111. din mediul urban).49 mil euro. inclusiv transportul urban (infrastructura public urban . Condi ii de finan are: Alocarea financiara orientativa disponibila pentru polii de cre tere. asocia ii pentru dezvoltare intercomunitar . Timi oara: 70. Ploie ti: 97.41 mil euro.00 mil euro. .

98 mil euro i Satu Mare: 10. din mediul urban).36. patrimoniu cultural mondial (UNESCO). parteneriate între acestea i jude . Gala i. Bac u. Vest . Sud . Nord-Vest 32.80 mil euro).24 mil euro).09 mil euro). Satu Mare. Suceava i Târgu Mure ).49 mil euro (Bac u: 22.51 milioane euro. Oradea: 10. (Br ila: 18.28. Centru .96 mil euro (Baia Mare: 10. astfel: Nord-Est .dezvoltarea durabil a mediului de afaceri. na ional i local. Br ila.44. Sibiu. Oradea.20 mil euro (Râmnicu Vâlcea: 38. .72 mil euro (Sibiu: 14.12 mil euro.20 mil euro).06 mil euro).reabilitarea infrastructurii sociale.06 mil euro i Gala i: 18.19 mil euro (Arad: 14. Pite ti. Deva. transport i mobilitatea popula iei. din care (Pite ti: 38.80 mil euro. Sud-Vest .98 mil euro. inclusiv transportul urban (infrastructura public urban .38.autorit ile publice locale ale celor 13 poli de dezvoltare urban (Arad.86 mil euro i Târgu Mure : 14. sau asocia ii de dezvoltare intercomunitar în care acestea sunt membri Activit i eligibile: -reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane.86 mil euro) DMI ± Poli de dezvoltare urban . Râmnicu-Vâlcea. Condi ii de finan are: Alocarea financiar orientativ disponibila pentru aceasta prim cerere de proiecte este de 248. .98 mmil euro).29. Baia Mare.24 mil euro i Suceava: 22. Sud-Est .38.Solicitan i eligibili: .09 mil euro i Deva: 14.

45 mil euro.dezvoltarea durabil a mediului de afaceri. asocia ii pentru dezvoltare intercomunitar . Activit i eligibile: -reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. parteneriate între unit ile administrativ-teritoriale (autorit i ale administra iei publice locale) -centre urbane .60 milioane euro. Nord-Vest . .11 mil euro. .000 de locuitori.47 mil euro. Vest .43. Centru ± 45. Condi ii de finan are: Alocarea financiar orientativ disponibil pentru aceasta prim cerere de proiecte este de 503. inclusiv transportul urban (infrastructura public urban .58. na ional i local.49 mil euro . Sud . Sud-Est ± 55. altele decât polii de cre tere i polii de dezvoltare urban . patrimoniu cultural mondial (UNESCO).68. din mediul urban).reabilitarea infrastructurii sociale. transport i mobilitatea popula iei.59.DMI 3 ± Centre urbane Solicitan i eligibili: -autorit ile publice locale la nivel jude ean sau din mediul urban.38 mil euro. astfel: Nord-Est .29 mil euro.50.15 mil euro.ora e/municipii cu peste 10. Sud-Vest .

trotuare. pasaje sub. care nu apar in patrimoniului na ional cultural. ‡ Reabilitarea siturilor poluate i neutilizate i preg tirea lor pentru noi utiliz ri economice i/sau sociale. ‡ Crearea i modernizarea spa iilor publice urbane: str zi or ene ti.i supra-terane. scuaruri. Reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane.a) infrastructura public urban : ‡ Finalizarea i/sau renovarea cl dirilor degradate i/sau neutilizate i preg tirea lor pentru noi tipuri de activit i economice i sociale. ‡ Sisteme pentru managementul traficului (lucr ri de infrastructur i dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului). pasarele. zone pietonale. ‡ Dezvoltarea i/sau modernizarea infrastructurii utilit ilor publice urbane (iluminat public. A se vedea defini ia din ÄGlosar de termeni´ ‡ Achizi ionarea de echipamente de informare i comunicare pentru accesul larg al cet enilor la informa ii de interes public (ex: tabele electronice de afi aj. poduri. A. cablare broadband. inclusiv transportul urban . etc). mobilier urban. parcuri. ‡ Demolarea cl dirilor i/sau a structurilor aflate într-o stare avansat de degradare. crearea /modernizarea spa iilor verzi(gr dini publice.). tabele interactive etc. ‡ Amenajarea terenurilor degradate i/ sau neutilizate i preg tirea lor pentru noi activit i economice i/sau sociale. parc ri.. amenajarea terenurilor rezultate i preg tirea lor pentru noi destina ii economice i/sau sociale. etc.

na ional i local din mediul urban: ‡ Restaurarea. ± Refacerea/amenajarea c ilor de acces (pietonale i carosabile) c tre obiectivele reabilitate. ± Amenajarea zonelor de protec ie prin delimitarea i împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). a iluminatului de siguran precum i a celui decorativ. inclusiv transportul urban b) transport i mobilitatea popula iei: ‡ Construirea de sta ii pentru autobuze. Reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. inclusiv prin: ± Restaurarea. frescelor. în interiorul zonei de protec ie a acestora. indicatoare etc). protejarea i conservarea monumentelor istorice. protejarea i conservarea picturilor interioare. construirea de terminale intermodale în scopul îmbun t irii integr rii diferitelor moduri de transport public urban. ± Lucr ri i dot ri pentru asigurarea iluminatului interior i exterior.A. . ‡ Construirea i/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în comun i/sau piste pentru biciclete. ± Construirea utilit ilor anexe (parc ri. tramvaie i troleibuze i/sau modernizarea celor existente. picturilor murale exterioare. c) patrimoniu cultural mondial ± UNESCO . ‡ Extinderea i/sau modernizarea re elei liniilor de tramvai i troleibuz i a infrastructurii aferente. consolidarea. grupuri sanitare.

conectarea la re ele broadband (Internet). sistemul de canalizare. ± Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri i a drumurilor de acces. extinderea. modernizarea regionale/locale de sprijinire a afacerilor: structurilor ± Construirea/ modernizarea/ extinderea de cl diri i anexe aferente.B. care vor fi utilizate de operatorii economici. Dezvoltarea durabil a mediului de afaceri ‡ Crearea. ± Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse. pentru activit i de produc ie i/ sau servicii. . unit ile de furnizare a energiei i a gazului. ± Crearea/ modernizarea/ extinderea utilit ilor de baz din interiorul structurii de afaceri: sta ii de tratare a apei. cu prec dere IMM-uri. cablarea cl dirii.

centre pentru tineret. ‡ Achizi ionarea i instalarea de echipamente necesare pentru cre terea siguran ei i prevenirea criminalit ii (sisteme de supraveghere etc). inclusiv a locuin elor sociale i îmbun t irea serviciilor sociale ‡ Reabilitarea/modernizarea cl dirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a copiilor. centre pentru persoane vârstnice. Reabilitarea infrastructurii sociale.C. . inclusiv echipamente de informare i comunicare. persoane aflate în dificultate) i dotarea acestora cu echipamente specifice. centre de asisten pentru persoanele cu deficien e.

‡ Contribu ia minim a solicitantului / beneficiarului la valoarea total a cheltuielilor eligibile este de 2%. respectiv ÄReabilitarea infrastructurii sociale´. pentru fiecare dintre proiectele pentru care se solicit finan are în cadrul Axei prioritare 1.000 lei i 85. nu dep e te data de 31.000 lei i 90. respectiv ÄReabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane.000. respectiv ÄDezvoltarea durabil a mediului de afaceri´. între 350. domeniul major de interven ie 1. cu excep ia proiectelor care prev d investi ii pentru dezvoltarea de structuri de sprijinire a afacerilor.07.000 lei.000 lei i 3.1 al POR.2012. Schema de ajutor de stat. inclusiv transportul urban´.287/2008 ‡ Perioada de implementare a activit ilor proiectului (perioada cuprinsa între data semn rii contractului de finan are i data finaliz rii ultimei activit i prev zute în cadrul proiectului). pentru care perioada de implementare a activit ilor proiectului nu dep e te data de 31. între 1. astfel: i ± pentru proiecte care se încadreaz în categoria a) de opera iuni.000. ± pentru proiecte care se încadreaz în categoria b) de opera iuni. lucr rilor publice i locuin elor nr.‡ Valoarea total a proiectului este cuprins între limitele minime maxime prev zute pentru tipul de proiect respectiv. ± pentru proiecte care se încadreaz în categoria c) de opera iuni.000 lei. prin care se finan eaz acest proiect. cu excep ia proiectelor care cad sub inciden a schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt rii.700.500.000 lei.07.700. . între 1. este valabil pentru perioada 2008-2010.2015.

pana la epuizarea bugetului.000 euro).000. Conditii de finantare Valoarea totala a proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect.AXA PRIORITARA 2 . Pentru Sud Muntenia termenul limita de depunere a cererilor de finantare a expirat.000. Valoarea totala reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile. Termene limita Cerere de proiecte cu depunere continua.POR .1 Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru Nord-Vest i Vest a expirat.Solicitantul este administratie publica locala sau asociatie de dezvoltare intercomunitara . .000 euro) iar cea maxima este de 134.000 ron (echivalentul a 40.Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului i are capacitatea financiara si administrativa de a gestiona proiectul.000.000. Valoarea totala minima a unui proiect este de 3.000 ron (echivalentul a 1. str zi urbane ± inclusiv construc ia/reabilitarea oselelor de centur Solicitanti eligibili .Îmbun t irea infrastructurii de transport regionale i locale 2.

electricitate. telefonie. ‡ Modernizarea i extinderea re elelor de utilit i existente în corpul drumului (ap .2015. 2 i 3). ‡ Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere i pasarele. telefonie). canalizare. ‡ Reabilitarea i modernizarea re elei de str zi din mediul urban (categoria 1. gaze i canal. Durata de implementare a activit ilor proiectului (perioada cuprins între data semn rii contractului de finan are i data finaliz rii ultimei activit i prev zute în cadrul proiectului) nu dep e te data de 31. electricitate. gaze. ‡ Construc ia / reabilitarea / modernizarea oselelor de centur cu statut de drum jude ean i/ sau urban. ‡ Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri i pode e.Activit i eligibile orientative ‡ Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene.07. ‡ Eliberarea i amenajarea terenului. . ‡ Devierea re elelor de ap . ‡ Amenaj ri pentru protec ia mediului.

universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu .3 Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen ‡ 3.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii preuniversitare.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale ‡ 3.Îmbun t irea infrastructurii sociale ‡ 3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate ‡ 3.AXA PRIORITARA 3 .POR .

Solicitanti eligibili ‡ Beneficiarii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale.Modernizarea cladirilor spitalelor si ambulatoriilor. 3.000 lei si maxim 85.000 lei. din care 147. . asociatii pentru dezvoltare intercomunitara si parteneriate intre unitati-administrativ teritoriale.Crearea/modernizarea in spitale/ambulatorii.461 euro din Fondul european pentru Dezvoltare Regionala si 26. ‡ Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 700. Activitati eligibile . .779 euro.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru Nord-Vest i Sud Muntenia a expirat . pana la epuizarea bugetului.Achizitionare echipamente pentru spitale.038.Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor. Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu.318 euro cofinantare nationala din surse publice. .588.550. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara indicativa pentru acest domeniul major de interventie este de 173.000. ambulatorii. a facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice.

3. . Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte. Furnizori de servicii sociale.Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale.580.500. .Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru infintarea de noi centre sociale.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale .000 Euro).000 .000 lei si maxim 3.506. inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati. grupuri sanitare etc. .Solicitanti eligibili Autoritate a administratiei publice locale .prin serviciile publice de asistenta sociala din subordine.000.Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati. ‡ Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 350. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru domeniul major de interventie 3.007 Euro contributie nationala (din surse publice).701 Euro. acreditati in conditiile legii.1. cantine.926. .).Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale. acreditat in conditiile legii. Activitati eligibile . Autoritate a administratiei publice locale desemnata lider al unui parteneriat incheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat.000 lei (echivalentul aproximativ a 100. din care 84.2 este de 99. .Modernizarea/ extinderea cladirilor centrelor sociale (spatii de cazare.694 Euro contributie FEDR si 14.Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale.

din care 12. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru domeniul de interventie 3.3 este de 99.872 Euro din bugetul de stat si 1.990. ‡ Achizi ionare echipamente pentru spitale /ambulatorii.506.935.3.3 Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen Solicitanti eligibili ‡ Solicitantii pot fi asociatiile de dezvoltare intercomunitara.135 Euro din bugetele locale. ale judetelor componente ale unei regiuni de dezvoltare Activit ile eligibile: ‡ Reabilitarea/modernizarea cl dirilor spitalelor i ambulatoriilor. ‡ Reabilitarea/modernizarea utilit ilor generale i specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor. .580. ‡ Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii. restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala.694 Euro din FEDR. infiintate de catre toate Consiliile Judetene (respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti). din care 84. Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului.701 Euro. a facilit ilor de acces pentru persoane cu dizabilit i fizice.

din care 242. Institutii de invatamant superior de stat (universitati. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Nord-Est. universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu Solicitanti eligibili ‡ Judete (Consilii Judetene). Centru si Sud-Est.91 milioane Euro. . Nord-Vest.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii preuniversitare. restul fiind reprezentat de co-finantarea (din surse publice) nationala.19 milioane Euro din FEDR. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru domeniul de interventie 3. Sud Muntenia. academii de studii). Vest. Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu pana la contractarea integrala a fondurilor alocate. institute. Municipii (Consilii locale municipale). Orase (Consilii locale orasenesti).4 este de 284.3. acreditate. Comune/ (Consilii locale comunale). Sud-Vest Oltenia. Centre de formare profesionala continua si institutii publice furnizori de formare profesionala continua.

. modernizarea. diferite facilitati pentru acces si activitati didactice. ‡ Consolidarea. ‡ Consolidarea. ‡ Modernizarea utilitatilor. extinderea cladirilor Centrelor de Formare Profesionala Continua. echipamente IT. extinderea si dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de invatamant.Activitati eligibile: ‡ Consolidarea. pentru toate tipurile de infrastructura educationala. spatii de cazare. diferite facilitati pentru activitati didactice. cantine. modernizarea. spatii de cazare. extinderea cladirilor (toate tipurile de infrastructura pentru invatamantul obligatoriu. extinderea. ‡ Consolidarea. modernizarea. cantine. exceptand Campusurile pentru invatamant Profesional si Tehnic). consolidarea. inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati. ‡ Construirea. ‡ Dotari cu echipamente didactice. modernizarea cladirilor Campusurilor pentru invatamant Profesional si Tehnic. echipamente pentru pregatirea profesionala. modernizarea. extinderea si dotarea cladirilor din campusurile universitare de stat: spatii de invatamant.

2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i preg tirea pentru noi activit i ‡ 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local ‡ 4.AXA PRIORITARA 4 .3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor ± LINIE DESCHIS .Sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local ‡ 4.POR .

Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre 1.1 este de 274. ‡ Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse.4 milioane euro.000. inclusiv cablarea cladirii. unitati de furnizare a energiei si a gazului. ‡ Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces. Unitati administrativ-teritoriale (APL) in parteneriat. Conditii de finantare Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013. APL) din mediul urban sau rural. care vor fi utilizate de operatori economici. cu precadere IMM-uri. Camere de comert (si industrie).4. din care 233. pentru activitati de productie si/sau prestare servicii. pentru domeniul de interventie 4.000 si 85. Activitati eligibile ‡ Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente. Societati comerciale. restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local Solicitanti eligibili Unitatile administrativ-teritorial (autoritate a administratiei publice locale.700.25 milioane euro din FEDR. . ‡ Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei. Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului. Asociatii care reprezinta mediul de afaceri (AS). sistem de canalizare.000 lei. conectare la retele broadband.

2 este de 235. Termene limita ‡ Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte (cerere deschisa de proiecte. dar reprezinta in acelasi timp un avantaj pentru eficientizarea noilor investitii. cu cat localizarea vechilor industrii afecteaza nu numai mediul din zonele nodale ale teritoriului.4 milioane euro.000 si 85. fara termen limita). in ceea ce priveste apropierea de cai de comunicatie si locuinte.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i preg tirea pentru noi activit i .700.Solicitanti eligibili ‡ Vor fi sprijinite autoritatile locale sa reabiliteze siturile industriale pentru a le reda activitatilor economice si sociale. deoarece dispun de o infrastructura care trebuie imbunatatita si nu total reinnoita. Refacerea acestor areale industriale favorizeaza nu numai protectia mediului. restul fiind reprezentat de cofinantarea nationala.000.000 lei. pentru domeniul de interventie 4. Aceasta activitate este cu atat mai necesara. 4. din care 200. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013.1 milioane euro din FEDR. dar foarte multe zone industriale au fost create in cele mai favorabile areale geografice. ‡ Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa intre 1.

conectare la retele broadband. Faza B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati ‡ Construirea / modernizarea/ extinderea cladirilor si anexelor aferente. unitati de furnizare a energiei si a gazului. inclusiv cablarea cladirii. . pentru activitati de productie si/sau servicii. ‡ Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse. inclusiv preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase si imbunatatirea calitatii terenurilor. ‡ Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei. inclusiv ambalarea si transportul deseurilor. B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati. ‡ Construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces. ‡ Demolarea cladirilor si planarea terenului. care vor fi utilizate de operatorii economici. sistem de canalizare.Activitati eligibile Proiectul trebuie sa fie implementat in 2 faze: A) Reabilitarea sitului poluat. Faza A) Reabilitarea sitului poluat ‡ Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate.

Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea alocarii financiare pe fiecare regiune.000 lei si 3. Contributia proprie a solicitantului trebuie sa reprezinte minimum 30% din valoarea eligibila a proiectului. Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100.000 lei.Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi.68 milioane euro. . Activitati eligibile .4. constructii a microintreprinderii.000. moderne pentru activitatea de productie.Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii.3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor Solicitanti eligibili ‡ societatile comerciale sau societatile cooperative care se incadreaz în categoria microîntreprinderilor. Pentru modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrarile de mentenanta sau reparatii. pentru toate regiunile de dezvoltare. . prestare servicii. Conditii de finantare Alocarea financiara disponibila pentru aceasta cerere deschisa de proiecte este de 171. .Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software).

Dezvoltarea durabil i promovarea turismului ‡ 5. precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe ‡ 5. dezvoltarea.3 Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare în scopul cre terii atractivit ii României ca destina ie turistic .1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural.AXA PRIORITARA 5 .2 Crearea.POR . modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru cre terea calit ii serviciilor turistice ± LINIE DESCHIS ‡ 5.

ONG.09 Meuro contributie FEDR. ‡ Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile Centru.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural. Autoritati ale administratiei publice centrale.40 Meuro. .71 Meuro din bugetele locale. Nord-Vest i Nord-Est a expirat. restul fiind reprezentat de contributia (din surse publice) nationala. din care 200. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale sau autoritatea administratiei publice centrale si culte religioase. Unitati de cult. Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu pana la contractarea integrala a fondurilor alocate. din care 30.60 Meuro din bugetul de stat si 4.5. pentru acest domeniu de interventie este de 235. precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe Solicitanti eligibili Autoritati ale administratiei publice locale. Conditii de finantare Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale si autoritatea administratiei publice centrale. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG.

frescelor. protectia si conservarea cladirilor de patrimoniu. canalizare). echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare. ‡ Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). alimentare cu apa. consolidarea.Activitati eligibile ‡ Restaurarea. ‡ Dotari interioare (instalatii. ‡ Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate. antiefractie). reclame si indicatoare). siguranta la foc. ‡ Constructia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat. ‡ Constructia utilitatilor anexe (parcaje. ‡ Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil. . conservarea si realizarea picturilor interioare. ‡ Restaurarea. grupuri sanitare. protectia. a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ. ‡ Amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat. ‡ Modernizarea utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrica. picturilor murale exterioare. ‡ Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor. ‡ Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior. aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectata de infrastructura de acces deficitara. puncte de informare.

000 lei.000 lei.000 lei si 85.2 Crearea. Valoarea totala a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 700.08 milioane euro. Pentru infrastructura de turism de utilitate publica/ privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat): Autoritati ale administratiei publice locale. Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara. . Pentru proiectele care se implementeaza in mediul rural valoarea minima totala a proiectului trebuie sa fie mai mare de 6. pentru toate regiunile de dezvoltare.400. Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale. Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara.000. Conditii de finantare Alocarea financiara disponibila pentru aceasta cerere deschisa de proiecte este de 108. Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe. modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru cre terea calit ii serviciilor turistice Solicitanti eligibili Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat): Autoritati ale administratiei publice locale.5. dezvoltarea. IMM-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe. Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale.

dezvoltarea. ‡ Valorificarea potentialului turistic montan. Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare pe fiecare regiune. . Pentru infrastructura de turism de utilitate publica .2 Crearea. inclusiv a utilitatilor aferente. reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement. ‡ Dezvoltarea turismului balnear.privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat): ‡ Dezvoltarea turismului balnear. modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru cre terea calit ii serviciilor turistice Activitati eligibile Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat): ‡ Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic. ‡ Crearea.5.

Promovarea brandului turistic national .3 Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare în scopul cre terii atractivit ii României ca destina ie turistic ‡ Operatiunea .5.Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice ‡ Operatiunea .Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora ‡ Operatiunea .

ora 16.000. Turism si Profesii Liberale.000 lei si maxim 1.700.00. Conditii de finantare Pentru aceasta operatiune alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013. este de 20.000 lei.000 Euro. respectiv 1 octombrie 2009.Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora . se primesc continuu cereri de finantare pana la termenul limita stabilit pentru prima cerere deschisa de proiecte. Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 170. precum si Ministerul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii. impreuna cu dezvoltarea durabila a produselor turistice si cresterea utilizarii internetului in serviciile de rezervare si promovare turistica (E-turism). ONG-uri din domeniul turismului sau parteneriate intre acestia. Activitati eligibile ‡ Acest domeniu de interventie vizeaza activitati menite sa faca din Romania o destinatie atractiva pentru turism si afaceri. Operatiunea . Comert.Solicitanti eligibili ‡ autoritati ale administratiei publice locale. Termene limita: Dupa lansarea oficiala a operatiunii.

Termene limita: Termenul limita pana la care se pot depune cereri de finantare. parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri. in cadrul acestui apel de proiecte.000.000 Euro.000 Lei. este 16 ianuarie 2009. Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 170. ONG-uri (persoane juridice de drept privat.000. . Conditii de finantare Pentru aceasta operatiune alocarea financiara orientativa este de 55. fara scop patrimonial).Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Solicitanti eligibili unitati administrativ teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).000 si maxim 1.Operatiunea . parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).

ghiduri turistice. publicitate outdoor in tara (afisaje. bannere etc. panouri. publicitatea destinatiei si a produselor turistice romanesti in mass. ‡ activitati de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizeaza emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei turistice in Romania. diapozitive. . materiale audio . difuzare clipuri TV. la domiciliu/sediu pe liste de destinatari).media interna. realizarea de cataloage. cataloage. CD-uri si DVD-uri turistice etc. filme cu specific de turism. brosuri.Activitati eligibile ‡ marketing prin internet si prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum si alte activitati de promovare on-line.in metrou.). pagini web.video. pe pietele tinta. zone de trafic intens etc. pliante.. ‡ participarea la targuri si alte expozitii de turism in tara. ‡ activitati de marketing direct. in tara. casete. ‡ organizare de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica. publicatii de specialitate. carti cu specific de turism. aeroporturi. cresterea notorietatii destinatiilor turistice romanesti sau constientizarea importantei turismului romanesc. ‡ actiuni generale de publicitate si reclama a destinatiilor turistice romanesti si a produselor turistice romanesti: insertii publicitare in presa. gari. zone de trafic intens. de tipul: distributie fluturasi publicitari. ghiduri si harti turistice. diverse tiparituri. postere si foi volante. albume. scrisori personalizate (in cutii postale. fotografii.

000 lei i maxim 100. Pentru operatiunea C): valoarea total a proiectului este cuprins între minim 1. Turism i Profesii Liberale prin Direc ia General Promovare Turistic . Pentru opera iunea A): valoarea total a proiectului este cuprins între minim 17. pana la epuizarea bugetului.Promovarea brandului turistic national Solicitanti eligibili Solicitantul este Ministerului pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii.000 lei i maxim 2.000 euro pentru componenta Instituirea unui sistem integrat i informatizat a ofertei turistice române ti. alocarea financiara pentru perioada 2007-2013 este de 75 milioane Euro iar pentru operatiunea ³Crearea Centrelor nationale pentru informare si promovare turistica si dotarea acestora´. Comer . alocarea financiara pentru perioada 2007-2013 este de 20 milioane euro. .500. Conditii de finantare ‡ Pentru operatiunea ÄCrearea unei imagini pozitive a României ca destina ie turistic prin definirea i promovarea brandului turistic na ional´.Operatiunea . din care 700.000 lei Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua.000.000.000 lei .000.

de prezentare i promovare cu caracter general i pentru mediatizarea prezen ei române ti la ac iuni de promovare a brandului turistic na ional. cu acces on-line. pentru colectarea i diseminarea informa iilor turistice. ‡ Elaborarea unui studiu privind impactul brandului. inclusiv marketing electronic. ‡ Realizarea de materiale publicitare. ‡ Ac iuni de publicitate i reclam în ar i în str in tate a brandului turistic national. necesare pentru definirea i promovarea brandului turistic na ional. din cadrul opera iunii « Crearea Centrelor Na ionale de Informare i Promovare Turistic (CNIPT) i dotarea acestora »: ‡ Realizarea unui sistem na ional integrat.Activitati eligibile Pentru opera iunea A) Crearea unei imagini pozitive a României ca destina ie turistic prin definirea i promovarea brandului turistic na ional : ‡ Crearea i promovarea brandului turistic na ional. ‡ Activitati specifice de marketing. licen e. ‡ Amenajare spa ii expozi ionale. ‡ Achizitionarea de echipamente IT . Pentru operatiunea C) Realizarea unui sistem national integrat cu acces on-line pentru colectarea si diseminarea informatiilor turistice. ‡ Realizarea de studii. ‡ Promovarea brandului turistic na ional. necesare operarii sistemului na ional . ‡ Refacerea brandului.

bro uri. ghiduri ale solicitan ilor de proiecte. caravane de informare. ± Cheltuieli salariale ale personalului contractual implicat în preg tirea. buletine informative. etc ) ± Organizarea de conferin e. obiecte inscrip ionate cu logo POR. selec ia.147/620 din 2 noiembrie 2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistena tehnica" din cadrul Programului operaional regional 2007 . 1.Asisten tehnic 6. ± Organizarea de seminarii i cursuri de preg tire pentru îmbun t irea cuno tin elor personalului din cadrul Autorit ii de Management i a Organismelor Intermediare. evaluarea. cursuri de preg tire pentru beneficiari. etc ORDIN Nr. control i audit. managementul i evaluarea POR ± Sprijinirea Autorit ii de Management i a Organismelor Intermediare pentru implementarea POR. ± Sprijinirea organizatoric i logistic a Comitetului de Monitorizare a POR i a Comitetelor Regionale de Evaluare Strategic i Corelare. selec ia. forumuri. 6. ± Sprijinirea preg tirii POR pentru urm toarea perioad de programare.2 Sprijinirea activit ilor de publicitate i informare privind POR ± Crearea unui sistem de informare a tuturor actorilor interesa i de con inutul POR ± Realizarea i distribuirea materialelor de informare i publicitate (documente oficiale privind POR.POR . ± Achizi ionarea i instalarea echipamentelor IT i birotice necesare pentru managementul i implementarea programului.2013 .AXA PRIORITARA 6 . inclusiv evaluarea proiectelor implementate. prezent ri. ± Evaluarea POR. monitorizarea i controlul programului. evaluarea. postere. monitorizarea. inclusiv preg tirea.1 Sprijinirea activit ilor pentru implementarea.

17. camera 513. Website: www. et. cod postal 510096 Tel: 0258 . centrala: 021 319 97 59.ro.adrse. Fax: 0256 .ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest Adresa: Str.818613 E-mail: office@adrcentru.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est Adresa: P-ta Independentei nr. Fax: 0233 . Website: www. cod postal 400111 Tel: 0264 ± 431550. Fax: 0242 . Timisoara.40. cod 011948.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov Adresa: Calea Victoriei nr. Unirii nr.1. 2. judet Calarasi. etaj 5. Proclamatia de la Timisoara nr. Alba Iulia.adroltenia. judet Neamt Tel: 0233 ± 218071. Fax: 0264 . Website: www.ro .ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest Adresa: Str.ro.ro. camerele 86. Fax: 0251 . 17.491981 E-mail: office@adrvest.adrvest. Website: www. cod postal 300054 Tel: 0256 ± 491923. sc.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru Adresa: P-ta Consiliul Europei bl.ro. 1.adrnordest.adrcentru. Autoritatea de Management POR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintelor Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. Fax: 021 . 5.19. Apolodor nr.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia Adresa: Str. 16-20.adrbi.307 88 25 E-mail: info@rcc.ro. Website: www. judet Cluj.412780 E-mail: office@adroltenia. 22-24.818616/int. A. Bucuresti Tel: 021 .313167 E-mail: office@adrmuntenia.401017 E-mail: adrse@adrse. Bucuresti. sector 1. cod 050741.87. Cluj-Napoca. 2. Autoritate de Certificare si Plata: Ministerul Economiei si Finantelor Adresa: Strada Apolodor nr.ro 4.218072 E-mail: adrnorest@adrnordest. judet Alba.ro. judet Braila. Craiova. judet Dolj. Bucuresti Tel: 021 . 9.439222 E-mail: adrnv@mail.ro Website: www. Piatra Neamt. Bucuresti Tel. Sector 3.315 9665 E-mail: contact@adrbi.nordvest.ro. Web: www. Sextil Puscariu nr.ro. Fax: 0258 .307 87 20. Calarasi.dntcj.minind. Website: www. judet Timis.ro. Website: www. cod postal 200585 Tel: 0251 ± 418240.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia A dresa: Str.adrmuntenia. cod postal 910019 Tel: 0242 ± 331769. Sector 5 Tel: 0 37 . 110. 32D. sector 5.mdlpl. Fax general: 021 312 25 09 E-mail: dezbateri_publice@minind. Web: www.1. Autoritatea de Audit: Curtea de Conturi Adresa: Str. cod postal 810210 Tel: 0339 ± 401018. Braila. Organisme intermediare POR Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Adresa: Str.ro Institutii implicate 2.211 14 09 E-mail: info@mdlpl.ro. Website: www. 1 Decembrie 1918 nr.315 9659. Fax: 0339 .rcc. Lt. Draghescu nr.ro 3. Fax: 021 .

prin promovarea surselor regenerabile de energie http://www. stimularea cooper rii între institu ii de cercetare dezvoltare i inovare (CDI) i întreprinderi. ‡ Cre terea capacit ii de cercetare dezvoltare (C&D). ‡ Cre terea eficien ei energetice si dezvoltarea durabil a sistemului energetic.aspx?t=competitivitate .ro/Detaliu. precum i cre terea accesului întreprinderilor la CDI.Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice . ‡ Valorificarea poten ialului tehnologiei informa iei i comunica iilor i aplicarea acestuia în sectorul public (administra ie) i cel privat (întreprinderi. cet eni).fonduri-structurale. ‡ Crearea unui mediu favorabil dezvolt rii durabile a întreprinderilor.POS CCE Obiective specifice ‡ Consolidarea i dezvoltarea durabil a sectorului productiv.

1.3. Investi ii productive i preg tirea pentru concuren a pe pia a întreprinderilor. în special IMM-uri. Accesul IMM-urilor la finan are.2.AXA PRIORITAR 1 ± Un sistem inovativ i eco-eficient de produc ie 1.1. unui antreprenoriat . 1. Dezvoltarea sustenabil.POS CCE .

a1.450. Operatiunea a): Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.075. Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internationale Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Investi ii productive i preg tirea pentru concuren a pe pia a întreprinderilor. .1. Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.1. Sprijin financiar de pana la 1.075.001 . a2. Operatiunea c): Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.6. în special IMM-uri.

. Accesul IMM-urilor la finan are Operatiunea a): Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare Nu a fost lansata.2.1. Operatiunea b): Sprijin pentru infiintarea de firme de capital de risc Nu a fost lansata.

.1. Operatiunea b): Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.3. Operatiunea c): Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere Nu a fost lansata. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil Operatiunea a): Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si international Nu a fost lansata.

dezvoltare tehnologic i inovare pentru competitivitate 2.2 Investi ii pentru infrastructura de CDI 2.1 CD în parteneriat între universit i/ institute de cercetare-dezvoltare i întreprinderi.POS CCE .AXA PRIORITAR 2 ± Cercetare. în vederea ob inerii de rezultate aplicabile în economie 2. .3 Accesul întreprinderilor la activit i de CDI (în special IMM-urile).

în vederea ob inerii de rezultate aplicabile în economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .1 CD în parteneriat între universit i/ institute de cercetare-dezvoltare i întreprinderi.2.

Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta Nu a fost lansata.GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.2 Investi ii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare. centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. . Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D. coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.2.

cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Nu a fost lansata. pana la epuizarea bugetului. Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua. .2.3 Accesul întreprinderilor la activit i de CDI (în special IMM-urile).

Dezvoltarea e-economiei . Dezvoltarea i eficientizarea serviciilor publice electronice 3.POS CCE . Sus inerea utiliz rii tehnologiei informa iei 3.3.AXA PRIORITAR 3 ± Tehnologia informa iei i comunica iilor pentru sectoarele privat i public 3.1.2.

3. . Sus inerea utiliz rii tehnologiei informa iei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.1. Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) Nu a fost lansat. Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) Nu a fost lansata.

Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de esanatate si asigurarea conexiunii la broadband. .2.3. acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Dezvoltarea i eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de eguvernare si asigurarea conexiunii la broadband. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de ELearning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Dezvoltarea e-economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .3.3. Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

POS CCE .2. .3. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ³verde´.AXA PRIORITAR 4 ± Cre terea eficien ei energetice i a siguran ei în aprovizionare. în contextutil combaterii schimb rilor climatice 4.1. Energie eficienta i durabila (îmbun t irea eficien ei energetice i a sustenabilit ii sistemului energetic) 4. 4. Diversificarea re elelor de interconectare în scopul cre terii siguran ei în aprovizionarea cu energie.

Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere. pana la epuizarea bugetului. Energie eficienta i durabila (îmbun t irea eficien ei energetice i a sustenabilit ii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie.4. in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Cerere de proiecte cu depunere continua. in scopul imbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. care sa conduca la economii de energie. . precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale.1. gazelor naturale si petrolului. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice. arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate /retehnologizate Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2009.

solare. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ³verde´ Operatiunea: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice. a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. eoliene.2. prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei. . a biocombustibilului.4. a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW).

pana la epuizarea bugetului. Diversificarea re elelor de interconectare în scopul cre terii siguran ei în aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua. .4.3.

POS CCE . evaluare si dezvoltare TI. Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control 5.2 Sprijin pentru comunicare.AXA PRIORITAR 5 ± Asisten Tehnic 5.507 din 31 decembrie 2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asisten Tehnic " din cadrul Programului opera ional sectorial "Cre terea competitivit ii economice" (POS CCE) 20072013 . monitorizarea si controlul POS CCE. implementarea. Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI ORDIN nr. 2.1 Sprijin pentru managementul.

11. Fax: 021 202. Fax: 021 . 17. Poterasi nr.Institutii implicate 1. Autoritatea de Management: Ministerul Economiei si Finantelor Adresa: Strada Apolodor nr.3361843 Email: comunicare@minind. Bucuresti Tel: 021 ± 3361451.ro Web: www. 14 Sector 5.mimmctpl. Bucuresti. Sector 1. Romania Tel: 0213 . Fax: 021 312 25 09 E-mail: dezbateri_publice@minind.minind. cod 050741.400. sector 4. Web: www.mcti.minind. Mendeleev.31 Email: office@mcti.ro.ro Web: www. sector 1.92 Email: asistenta-oie@minind.ro .53.53.ro Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Adresa: Bulevardul Libertatii Nr. 11. Comert. Fax: 021 311.oie.ro. nr. Organisme Intermediare Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii. Turism si Profesii liberale (fost Agentia Nationala pentru IMM-uri si Cooperatie) Adresa: Str.202.ro Ministerul Economiei si Finantelor Directia Generala Politica Energetica Adresa: Calea Victoriei nr. Web: www.19.88.ro Web: www.mct. 152 Cod postal 70034.ro 2.23.26 Email: media@mct. sector 5. Bucuresti Tel: 021 319 97 59.ro Ministerul Educatiei si Cercetarii (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica) Adresa Str. Bucuresti Tel: 021 . 21-25. Cod 050706 Tel: 021 .41.90. cod 010362.

‡ Îmbun t irea serviciilor publice de ocupare. ‡ Facilitarea accesului la educa ie si pe pia a muncii a grupurilor vulnerabile. ‡ Facilitarea inser iei tinerilor si a somerilor de lung durat pe pia a muncii. ‡ Promovarea (re)inser iei pe pia a muncii a persoanelor inactive.aspx?t=resurseumane Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) Obiectivele specifice: . ‡ Dezvoltarea unei pie e a muncii moderne. flexibile si incluzive. ‡ Promovarea culturii antreprenoriale si îmbun t irea calit ii si productivit ii muncii. inclusiv a înv mântului superior si a cercet rii.fonduri-structurale.ro/Detaliu.‡ Promovarea calit ii sistemului de educa ie si formare profesional ini ial si continu . http://www. inclusiv în zonele rurale1.

"Cariera in educatie si formare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 3 .POS DRU . "Universitate pentru piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate "Educatie mai buna pentru toti" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare "Profesionisti in educatie si formare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Scoala pentru toti" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 . Domeniu major de interventie 2 .Calitate in invatamantul superior "Universitate pentru viitor" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 5 . "Programe postdoctorale" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 4 . .POS DRU .Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii "Programe doctorale mai bune" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Parteneri in formare continua" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Calitate in formare profesionala continua "Calificari europene" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Burse doctorale" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 2 . "Nu abandona scoala!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 . .Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii "A doua sansa in educatie" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.POS DRU . "Continua sa te califici!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Tranzitia de la scoala la viata activa ³Bani pentru formare continua ± linie deschisa ± schema de ajutor de stat "Invata o meserie" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.o sansa pentru viitor!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Invata pentru cariera ta!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Acces si participare la formare profesionala continua ³Bani pentru formare continua ± linie deschisa ± schema de ajutor de stat "Calificarea . Domeniu major de interventie 3 .

Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Domeniu major de interventie 1 . o alternativa de cariera´ Regiunea Bucuresti-Ilfov.Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila "Actionam impreuna" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. . Domeniu major de interventie 3 . Regiunea Sud-Vest. Regiunea Nord-Est. Regiunea Centru. Regiunea Sud Muntenia. Regiunea Nord-Vest. Regiunea Nord-Vest. Regiunea Vest Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. ³Antreprenoriatul. Regiunea Nord-Est Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Sud-Est. Domeniu major de interventie 2 .linie deschisa .schema de ajutor de minimis "Competente pentru competitivitate³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Sud-Vest.Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii "Bani pentru s n tatea i siguran a salaria ilor" . "Adaptabilitate si flexibilitate³ Regiunea Bucuresti-Ilfov. "Parteneriat pentru ocupare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Sud-Est. Regiunea Centru. Regiunea Sud Muntenia.Promovarea culturii antreprenoriale "Fii intreprinzator" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.POS DRU .

Formarea personalului propriu SPO "Profesionisti in piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 . Domeniu major de interventie 2 .Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare "Calitate in serviciile de ocupare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.POS DRU . "Specialisti in ocupare³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Servicii de ocupare eficiente" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Regiunea Nord-Vest. ³Bani pentru completarea echipei´ ± LINIE DESCHISA ± schema de ajutor de stat "Mediul rural . Domeniu major de interventie 2 .Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare ³Bani pentru completarea echipei´ ± LINIE DESCHISA ± schema de ajutor de stat "Integrare pe piata muncii´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Sud-Est Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.mai mult decat agricultura´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 .oportunitati de ocupare´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Sud Muntenia. "Fii activ pe piata muncii!" Regiunea Centru.POS DRU . Regiunea Nord-Est. Regiunea Sud-Vest. Regiunea Vest. "Mediul rural .Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

. Domeniu major de interventie 2 . "Schimb de bune practici³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Dezvoltarea economiei sociale "Pentru o viata mai buna´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 4 .Initiative trans-nationale pentru o piata inclusiva a muncii "Parteneriat transnational³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.POS DRU . "Economie sociala si solidaritate" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii "Sanse egale si respect³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 .Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii "Impreuna pe piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

strategic . ex-post. ‡Cheltuielile salariale cu personalul si expertii implicati în sarcinile privind elaborarea. monitorizare si control. instalarea si întretinerea echipamentului TIC (altul decât SMIS) si a echipamentelor de birou necesare pentru managementul si implementarea programului. monitorizarea. atât pentru publicul larg. controlul si auditul programului.Sprijin pentru implementarea. evaluarea. evaluare (ex-ante. în special privind Äbunele practici´. cât si pentru partenerii sociali. ‡Sprijin pentru implementarea POS DRU (inclusiv preg tirea si elaborarea de proiecte).Axa prioritara 7: Asistenta tehnica . selectarea. sesiuni de preg tire.entru promovare si comunicare POS DRU POS DRU . caravane. studiilor de context si cercet rilor relevante pentru implementarea programului si preg tirea urm torului exercitiu de programare. ateliere de lucru. publicarea si distribuirea informatiei. ‡Înt rirea si îmbun t tirea resurselor tehnice si echipamentelor folosite de personalul implicat în preg tirea. ‡Elaborarea si diseminarea materialelor promotionale si educationale privind POS DRU. ‡Formarea personalului AM POS DRU si al Organismelor Intermediare privind activit tile specifice.Domeniu major de interventie 1 . ‡Sprijin pentru AM POS DRU si organismele intermediare pentru integrarea si simplificarea sistemelor. Domeniu major de interventie 2 . ‡Sprijin pentru Comitetul de Monitorizare al POS DRU. societatea civil si potentialii beneficiari. managementul general si evaluarea POS DRU ‡Elaborarea rapoartelor. controlul si auditul activit tilor din program. organizarea de conferinte. tematic ). ‡Achizitionarea. monitorizarea. crearea unui site web. selectia. pe parcurs. în special pentru organizare si logistic .Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU ‡Comunicare si informare: elaborarea Planului de Comunicare.

Calea Plevnei. Autoritatea de Management: Ministerului Muncii.15 02 06 E-mail: posdru@fseromania. Bucuresti Tel:0213 .15 02 09 Fax: 0213 . sector 1. nr.ro Web: www.ro . 46-48.Institutii implicate 1. Familiei si Egalitatii de Sanse Adresa: Str.fseromania.

Programul Opera ional Sectorial Transport Domenii de interven ie 1.7 1.1 Drumuri na ionale 2.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului 4.1 Promovarea transportului intermodal 3.2 Infrastructur feroviar de-a lungul Axei Prioritare nr.22 1.1 Sprijinirea managementului eficient. implement rii.3 Porturi fluviale i maritime 2.2 Îmbun t irea siguran ei traficului pe toate modurile de transport 3.18 2.1 Infrastructur rutier de-a lungul Axei Prioritare nr.2 C i ferate i servicii 2.3 Infrastructur naval de-a lungul Axei Prioritare nr. monitoriz rii i controlului POS 4.4 Infrastructura aeroportuar 3.2 Sprijinirea activit ilor de informare i publicitate pentru POS-T .

1. Sprijin pentru informare i publicitate . Protec ia împotriva inunda iilor 5.1. Reducerea eroziunii costiere 6.Programul Opera ional Sectorial Mediu Domenii de interven ie 1. Dezvoltarea infrastructurii i a planurilor de management în vederea protej rii biodiversit ii i Natura 2000 5.2.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al de eurilor i extinderea infrastructurii de management al de eurilor 2.2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric 3.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de ap /ap uzat 2. Sprijin pentru managementul i evaluarea POS Mediu 6.1 Reabilitarea sistemelor urbane de înc lzire în zonele fierbin i (hot-spot) 4.1.

managementul general.1 Îmbun t irea procesului de luare a deciziilor 1.1 Sprijin pentru implementarea.3 Îmbun t irea eficacit ii organiza ionale ‡ AXA PRIORITAR 2: Îmbun t irea calit ii i eficien ei furniz rii serviciilor publice.Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative . evaluarea PO DCA i pentru preg tirea viitorului exerci iu de programare 3.2 Îmbun t irea calit ii i eficien ei furniz rii serviciilor ‡ AXA PRIORITAR 3: Asisten tehnic 3. cu accentual pus pe procesul de descentralizare 2.2 Cre terea responsabiliz rii administra iei publice 1.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorial a serviciilor 2.2 Sprijin pentru comunicarea i promovarea PO DCA .PODCA ‡ AXA PRIORITAR 1: Îmbun t iri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice 1.

2 Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale 3.3 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei ‡ ‡ .1 Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei digitale 2.1 Sprijin în procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale 1. si a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit.2 Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea retelei 2.4 Functionarea autoritatii de management pentru POAT. a ACIS. AXA PRIORITARA 2: Dezvoltari viitoare si sprijin în functionarea Sistemului Unic Informatic de Management 2. distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si activitati de comunicare cu privire la SMIS 2.POAT ‡ AXA PRIORITARA 1: Sprijin în implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor 1.4 Furnizarea de echipamente si servicii IT AXA PRIORITARA 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale 3.Programul Operational Asistenta Tehnica .3 Formarea utilizatorilor.2 Evaluare 1.3 Formare orizontala în domeniul gestionarii programelor/proiectelor 1.1 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei 3.

Programul national pentru dezvoltare rurala (PNDR) Obiective specifice
‡ Facilitarea transformarii si modernizarii structurii duale a agriculturii si silviculturii, precum si a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a contribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural (acolo unde este posibil), in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia mediului din aceste zone; ‡ Mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei, prin promovarea unui management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere; ‡ Gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai corespunzator din punct de vedere social si economic.

PNDR - AXA 1: Cre terea competitivit ii sectoarelor agricol i forestier
‡ 1.1. M suri menite s îmbun t easc cuno tin ele i s consolideze poten ialul uman 1.1.1. Formare profesional (training), informare i difuzare de cuno tin e 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri ‡ 1.2. M suri menite s restructureze i s dezvolte capitalul fizic i s promoveze inova ia 1.2.1. Modernizarea exploata iilor agricole 1.2.2. Îmbun t irea valorii economice a p durii 1.2.3. Cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere 1.2.5. Îmbun t irea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii ‡ 1.3. M suri de tranzi ie pentru România ‡ 1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten 1.4.2. Înfiin area grupurilor de produc tori - linie deschisa 1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori

PNDR - AXA 2: Îmbun t irea mediului i a spa iului rural
‡ 2.1. M suri privind utilizarea durabil a terenurilor agricole 2.1.1. Sprijin pentru Zona Montan Defavorizat 2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate ± altele decât zona montan 2.1.4. Pl i de Agro-mediu ‡ 2.2. M suri privind utilizarea durabil terenurilor forestiere 2.2.1. Prima împ durire a terenurilor agricole a

1.2.2.3.1. dezvoltarea satelor.1. Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microîntreprinderi 3.2.AXA 3: Calitatea vie ii în zonele rurale i diversificarea economiei rurale ‡ 3.PNDR . M sur privind îmbun t irea calit ii vie ii în zonele rurale 3. Încurajarea activit ilor turistice ‡ 3. Renovarea. îmbun t irea serviciilor de baz pentru economia i popula ia rural i punerea în valoare a mo tenirii rurale . M suri privind diversificarea economiei rurale 3.2.

dobândirea de competen e i animarea teritoriului i .1.3.1 Construc ie parteneriate public-private ‡ 4.2 Func ionarea Grupului de Ac iune Local . Îmbun t irea mediului i spa iului rural 4.1.1. Calitatea vie ii i diversificarea economiei rurale ‡ 4. Cre terea competitivit ii sectoarelor agricol forestier 4.3.1.PNDR .1 Func ionarea Grupurilor de Ac iune Local .AXA 4: Axa LEADER ‡ 4.2.1.3. dobândirea de competen e i animarea teritoriului ‡ 4.1.1.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala 4.3. Implementarea proiectelor de cooperare ‡ 4.2.

4.5.linie deschisa 2.POP ‡ AXA 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare 1.2.1.linie deschisa 2.2. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit .Ajutor pentru achizitionarea unei nave pentru prima data .1.b.linie deschisa 1.4.3.1. puncte de debarcare si adaposturi .linie deschisa AXA 3: Masuri de interes comun 3.6. Masuri de acva-mediu .linie deschisa 3. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile Locale AXA 5: Asistenta tehnica ‡ ‡ ‡ ‡ .2. procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura 2.3. Investitii la bordul navelor si selectivitate .5. Compensatii socio-economice pentru gestionarea flotei Actiunea .linie deschisa 3. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare . pescuitul in apele interioare.a.linie deschisa AXA 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti 4. Pescuitul in apele interioare .1. 4.2.5.linie deschisa 1.linie deschisa 1.3. Porturi de pescuit. Proiecte pilot . Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit . Investitii in procesare si marketing.linie deschisa 2. Pescuitul costier la scara mica .Investitii productive in acvacultura.4. Masuri de sanatate a animalelor.1. Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice .linie deschisa 2. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public-privat si elaborarea strategiilor locale integrate.Programul Operational pentru Pescuit .linie deschisa 1.4. Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate.1. Actiuni colective ± linie deschisa 3.linie deschisa 3. Masuri de sanatate publica .linie deschisa AXA 2: Acvacultura.linie deschisa 2. Selectarea Grupurilor Locale 4.

‡ Cooperare Teritoriala Interregionala ‡ Programele de cooperarea interregional sprijina cooperarea între autorit ile publice pe probleme de interes comun. . prin transferul de experien i bune practici între regiunile Uniunii Europene. prin constituirea de re ele între ora ele UE. dezvoltare urban . inova ie i accesibilitate. mediu i prevenirea riscurilor. precum i între cercet torii UE. dezvoltarea economic i social i ac iuni Äpeople to people la granitele interne si externe ale UE´.Programe de Cooperare Teritorala ‡ Cooperare Teritoriala Transfrontaliera ‡ Programele de cooperare transfrontalier sunt acele programe care finan eaz proiecte de accesibilitate. ‡ Cooperare Teritoriala Transnationala ‡ Programele de cooperarea transna ional au ca obiectiv principal finan area de ac iuni i dezvoltarea de re ele care s duc la dezvoltare teritorial integrat în domenii precum: mediu.

Cooperare Teritoriala Transfrontaliera ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera RomaniaBulgaria ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera UngariaRomania ‡ Programul Operational de Cooperare Romania-Ucraina-Republica Moldova ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera UngariaSlovacia-Romania-Ucraina ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera RomaniaSerbia ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera in bazinul Marii Negre .

‡ Cooperare Teritoriala Transnationala ± Programul de Cooperare Transnationala Europa de Sud-Est ‡ Programe de Cooperare Interregionala ± Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG IVC ± Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2013 .pentru efectuarea de studii in domeniul amenajarii teritoriului ± Programul de Cooperare Teritoriala INTERACT II ± Programul de Cooperare Interregionala URBACT II .destinat cooperarii intre orasele Uniunii Europene .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Schema de granturi mici pentru localitatile miniere Schema temporara de ajutor de stat pentru sprijinirea societatilor afectate de criza economica si financiara Programul EuropeAid ± ³Actori non-guvernamentali si autoritati locale in dezvoltare´ ³Filantropie pentru Verde´ ± Program de intarire a sustenabilitatii financiare a ONG-urilor de mediu Initiativa privind medicamentele inovatoare (IMI) . O guvernare pentru cetatean" Cultura 2007-2013: Componenta 1 ± Sprijinirea proiectelor culturale Cultura 2007-2013: Componenta 2 ± Sprijinirea organizatiilor active la nivel european in domeniul culturii Europa pentru cetateni 2007-2013 Alte finan ri .Fonduri pentru descoperirea si dezvoltarea de noi medicamente Ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile Programul "Life Long Learning" ± Educatie si Formare pentru intreaga viata Programul SEE-ERA.NET PLUS . colectarii si difuzarii informatiilor. precum si optimizarii impactului proiectelor din domeniul cooperarii culturale Programul "Romania.FET Open Cultura 2007-2013: Componenta 3 ± Sprijinirea activitatilor de analiza.Proiecte de cercetare in domeniul agroalimentar si IT&C Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor Erasmus for Young Entrepreneurs Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare Programul Cadru 7 Marie Curie Reintegration Grants (RG) Programul Cadru 7 ICT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful