Aspek-Aspek Lain Yang Disepadukan Dalam Kurikulum Sekolah Rendah

PENGENALAN
y Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang

sentiasa mengalami perubahan. y Berlandaskan Falsafah dan Matlamat Pendidikan Negara yang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangan dalam bidang pendidikan.

y Memerlukan suatu kurikulum yang kemas dan sesuai

untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dinamik serta selaras dengan cita-cita dan kehendak negara (Kamaruddin Haji Hussin, 1994 ).

OBJEKTIF
y Untuk merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Negara dari sudut JERIS. y Pelajar dapat memperolehi kemahiran berbeza dalam satu proses P&P atau aktiviti. y Membolehkan para pelajar memperkembangkan potensi mereka secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. y Proses P&P lebih menyeronokkan. y Agar guru lebih kreatif dalam mempelbagaikan strategi, kaedah dan teknik semasa proses pengajaran.

DEFINISI
y Kesepaduan bermaksud :
y keadaan bersepadu, perihal bersepadu menjadi

kesatuan yang utuh (Kamus Dewan Edisi 4). y penjalinan dan pengaduan unsur unsur ilmu pengetahuan kemahiran bahasa serta nilai-nilai. y Guru mestilah menekan aspek kesepaduan dalam merancang strategi pembelajaran.

KONSEP KESEPADUAN
y Kesepaduan merupakan perjalinan dan pengadunan

unsur-unsur ilmu pengetahuan kemahiran, bahasa serta nilai-nilai dalam semua matapelajaran secara integrasi dan menyeluruh. y Merupakan gabungan beberapa aspek kemahiran atau aspek-aspek perkembangan fizikal kanak-kanak.

y Merupakan penyatuan dua atau lebih subjek yang

menjadi satu mata pelajaran yang bersepadu dan membekalkan murid dengan ilmu yang bersepadu dan tidak terasing. y Konsep kesepaduan dalam kurikulum menghilangkan sempadan mata pelajaran dan disiplin. Di mana pelajar akan melihat ilmu sebagai satu yang bersepadu dan lebih bermakna.

ASPEK-ASPEK YANG DISEPADUKAN
TEKNIK y Antara teknik yang terkini digunakan bagi membolehkan kesepaduan berlaku;

y Penggabungjalinan - rasionalnya beberapa kemahiran

dapat diperoleh secara serentak dan terpadu.

Contohnya : Topik pengiraan BMI dalam Pendidikan Jasmani. Maka penyerapan Matematik dalam Pendidikan Jasmani.

y Penyerapan Proses - menyatukan isi atau

kandungan daripada mata pelajaran lain. Contoh : Guru mengajar pergerakan kreatif dan pada masa yang guru menggabungkan muzik. Oleh itu murid dapat mempelajari ilmu muzik yang sesuai untuk dipadankan dengan pergerakan kreatif.

y Kesepaduaan dari segi bahan pengajaran dan

pembelajaran. Contoh : Bahan pengajaran dan pembelajaran digunakan untuk sama untuk beberapa permainan tertentu. Aktiviti yang guru jalankan menggunakan bentuk aktiviti yang menarik dan diolah mengikut kemampuan dan tahap murid itu sendiri.

y

Kesepaduan yang berbentuk intra (berlaku dalam satu mata pelajaran) Contoh : Ilmu pengetahuan bercantum dengan kemahiran dalam satu mata pelajaran. Dalam PJ, mengajar kemahiran bola sepak dan menyelit nilai murni dan moral. Bagi menjamin perkembangan JERIS murid.

y Kesepaduan yang berbentuk inter (yang berlaku

dengan menggabungkan pengetahuan atau pengetahuan denga mata pelajaran lain) Contoh : Dalam PJ sekolah rendah ada tajuk mengenali bahagian tubuh kita. Di sini pergabungan dengan subjek sains.

y Kesepaduan antara aspek teori dengan amali.

Contoh : PJ yang teori yang terkandung dalam buku juga bersepadu dengan amali yang sediakan untuk murid-murid.

y Kesepaduan di antara aktiviti kokurikulum dengan

aktiviti kurikulum. Contoh : PJ yang ada mengajar tajuk kemahiran asas olahraga seperti lari lompat berpagar. Ini bercantum dengan aktiviti kokurikulum di sekolah seperti persatuan olaharaga.

y Kesepaduan di antara aktiviti di dalam bilik darjah

dengan luar bilik darjah. Contoh : Aktiviti berdasarkan teori dan pengenalan dilakukan di dalam kelas dan kesinambungannya di luar bilik darjah. Pengenalan aktiviti pengajaran di dalam kelas adalah asas dan sejajar dengan aktiviti di luar bilik darjah. Aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah lebih secara praktikal dan amali, oleh itu murid dapat ekplorasi aktiviti dengan lebih baik.

y Kesepaduan dalam strategi pengajaran dan

pembelajaran. Contoh : Strategi diatur terlebih dahulu sebelum pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam rancangan pengajaran harian. Teknik dan strategi sesuai dengan jenis aktiviti, bahan bantu pengajaran dan tajuk pengajaran.

Aspek lain yang disepadukan dalam kurikulum sekolah rendah
y Aspek seperti 3M, kemahiran TMK, perkembangan

sosioemosi, sikap, nilai dan JERIS telah disepadukan dalam kurikulum. y Antaranya pengabungjalinan dalam mata pelajaran. y 3M merujuk kepada kemahiran menulis, mengira dan membaca. y Kemahiran ini telah disepadukan dalam kurikulum sekolah rendah untuk membantu murid yang lemah.

KBSR kepada KSSR
y Selain itu, kurikulum sekolah rendah telah bertukar

dari KBSR kepada KSSR. y Dalam proses transformasi ini, terdapat banyak aspek yang disepadukan dalam kurikulum.

KBSR
y KBSR yang sedia ada mempunyai bentuk 3 cabang yang utama iaitu:
y Komunikasi, (3M

bahasa metematik) y Perkembangan individu, (kesenian dan rekreasi muzik, seni visual, pendidikan jasmani dan kesihatan serta kemahiran hidup) dan y Manusia dengan alam sekeliling (kerohanian, nilai dan sikap pendidikan Islam, Moral, sivik serta Kemanusiaan dan Persekitaran sains dan kajian tempatan).

Bentuk KBSR sedia ada
Komunikasi

Murid
Manusia dengan alam sekeliling Perkembangan diri individu

KSSR
y Selepas KSSR telah diperkenalkan aspek yang telah diterapkan dalam KBSR telah dibahagikan dan disepadukan. (rajah 2) y Ia telah dibahagikan kepada 6 bahagian iaitu:
y Komunikasi y Kerohanian, sikap dan nilai y Kemanusiaan y Ketrampilan diri y Perkembangan fizikal dan estetika y Sains dan teknologi

Rajah 2

KSSR
y Kemahiran yang telah dinilai tambah dalam kurikulum baru ini untuk sekolah rendah adalah seperti berikut,
y Kreativiti dan inovasi y Teknologi maklumat dan komunikasi y Keusahawan

y Ini merupakan kemahiran atau aspek yang telah disepadukan dalam kurikulum baharu ini.

Aspek pedagogi yang disepadukan
y Rajah 3 telah menunjukkan beberapa aspek yang

disepadukan dalam kurikulum sekolah rendah dalam bahagian pedagogi.

Rajah 3

Aspek pentaksiran yang disepadukan
y Keadah pentaksiran yang pelbagai y Bersifat autentik dan holistik.

ASPEK-ASPEK LAIN YANG DISEPADUKAN
y Kurikulum Tersirat:
y

y y

Aktiviti Gerakerja Kokurikulum: y Kelab & Persatuan y Unit Beruniform y Sukan & Permainan Dapat memupuk sifat-sifat kepimpinan pelajar. Pelajar lebih berdisiplin.

KESIMPULAN
y Kurikulumadalah rancangan pembelajaran. y Semua rancangan mengandungi visi yang mentakrifkan nilai sosial dan struktur yang diterjemahkan ke dalam pengalaman y Kurikulum ialah segala pengalaman yang dirancang dan diarahkan oleh sebuah sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan. y Kesepaduan merupakan perjalinan dan pengadunan unsur-unsur ilmu pengetahuan kemahiran, bahasa serta nilai-nilai dalam semua matapelajaran secara integrasi dan menyeluruh. y Di bawah kurikulum, pelbagai jenis kurikulum disepadukan untuk membentuk kurikulum formal.

SEKIAN & TERIMA KASIH

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful