Version Vietnamese

Search Engine Marketing
© BMG International Education
H c th c ti n, làm chuyên nghi p TM

Ch

ng trình ào t o BMG International Education M i sao chép ph i có s

c

ng ký b n quy n.

ng ý b ng v n b n c a BMG.

Chi ti t v b n quy n vui lòng liên l c info@bmg.edu.vn ng dây nóng: (08) 2244 6267

© BMG International Education

H c th c ti n, làm chuyên nghi p TM

Gi i thi u GV
‡ H tên ‡ Quá trình công tác

© BMG International Education

H c th c ti n, làm chuyên nghi p TM

Nh ng d u hi u c n bi t
Không hút thu c lá

Gi yên l ng khi c n thi t

Không s d ng i n tho i trong phòng h c

Toilet bên ph i c a ra c a phòng h c

© BMG International Education

H c th c ti n, làm chuyên nghi p TM

Nguyên t c bài gi ng
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Hãy l ng nghe ± không c n ghi chép Hãy hi u bài ± không c n nh bài Hãy yên l ng ± khi gi ng viên gi ng bài Hãy tranh lu n ± khi l p c n th o lu n H c viên là tr ng tâm ± gi ng viên ch h ng d n

Không c n i m cao ± c n th c ti n và ng d ng

H c th c ti n, làm chuyên nghi pTM

© BMG International Education

H c th c ti n, làm chuyên nghi p TM

Th i gian môn h c 3 bu i = 6 gi © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM .

M c tiêu môn h c ‡ Môn h c này c thi t k nh m giúp b n: 1. Các b cc b n th c hi n t i u hóa cho website 3. làm chuyên nghi p TM . Hi u rõ v t i u hóa website cho công c tìm ki m (SEO) là gì 2. Nh ng i u c n quan tâm khi ti n hành SEO 4. Các i m c n tránh khi ti n hành SEO © BMG International Education H c th c ti n.

làm chuyên nghi p TM .Search Engine Optimization (SE0) là gì? © BMG International Education H c th c ti n.

Search Engine Optimization (SE0) là gì? SEO là quá trình nâng cao s l ng và ch t l ng c a nh ng ng i tìm n website c a b n thông qua máy tìm ki m (Google. Yahoo«. làm chuyên nghi p TM .) © BMG International Education H c th c ti n.

Th o lu n nh : Theo b n t i sao SE0 quan tr ng? © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM .

70% ng i dùng tìm th y thông tin s n ph m h mua qua internet . làm chuyên nghi p TM .91 % ng i dùng internet Vi t Nam tìm th y câu tr l i h mu n qua Google .T i sao SEO quan tr ng? .Google là trang web ph bi n nh t Vi t Nam © BMG International Education H c th c ti n.

T i sao SEO quan tr ng? .a s click vào 1 trong 3 k t qu tìm ki m u tiên .H u h t không chuy n qua trang 2 và ti p theo tìm khi ã có thông tin mong mu n. © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM .

Con ng i th ng l i bi ng và th ng không nh rõ a ch website c a b n .T i sao SEO quan tr ng? . © BMG International Education H c th c ti n. tên công ty b n vào google thay vì ph i nh a ch website b n. làm chuyên nghi p TM .H s type tên s n ph m.

làm chuyên nghi p TM .T i sao SEO quan tr ng? © BMG International Education H c th c ti n.

ph ng th c. làm chuyên nghi p TM . chi phí ? © BMG International Education H c th c ti n.Th o lu n nh : SEO khác các hình th c marketing khác c b n nh ng i u gì? Hi u qu .

SEO ph n ánh nh h ng c a c ng ng t i th ng hi u và s n ph m c a b n . nh ng h tin vào Google.Khi chi n d ch k t thúc.Khách hàng có th không tin vào TVC.Th ng hi u = s xu t hi n c a b n trong k t qu tìm ki m .B n không ph i tr ti n cho vi c marketing sai i t ng .Khách hàng t tìm n b n .B n xu t hi n úng lúc khách hàng c n . không tin vào Print Ad. không tin vào PR. làm chuyên nghi p TM . . k t qu t n t i lâu dài. © BMG International Education H c th c ti n.SEO khác các hình th c marketing khác c b n nh ng i u gì? .

làm chuyên nghi p TM .Th o lu n nh : i u gì quan tr ng v i SEO? Theo b n Google s d ng i u gì x p h ng website? © BMG International Education H c th c ti n.

C u trúc bên trong website .Links t nh ng website uy tín . làm chuyên nghi p TM .i th c a b n .Không s d ng black-hat techniques © BMG International Education H c th c ti n.N i dung là vua (content is the king) .i u gì quan tr ng v i SEO? .

làm chuyên nghi p TM .T nh ng i u ó: Các b cc b n SEO là gì? B n có th phó thác tòan cho 1 chuyên gia SEO? © BMG International Education H c th c ti n.

L ai bõ nh ng l i c a website nh h ng t i th h ng c a b n 6. T i u hóa c u trúc website 5. Xây d ng n i dung 4. làm chuyên nghi p TM . Luôn o l ng và c i ti n © BMG International Education H c th c ti n. T i u hóa tên mi n và URL 3. Nghiên c u t khóa/ keyword research 2.Các b cc b n SEO là gì? 1. Xây d ng links liên k t hi u qu 7.

Nghiên c u t khóa nh th nào? Li u phán oán và c m tính có hi u qu ? Tin Tin t c / Tin tuc Tin t c online / Tin tuc online Tin hot Tin online Báo m i / bao moi Báo chí / bao chi Bao online / bao online c báo online / doc bao online © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM .

làm chuyên nghi p TM .Nghiên c u t khóa nh th nào? Li u b n có th ch n 1 t khóa quá khó và các i th c a b n quá m nh? -> toàn b chi n d ch c a b n tr nên vô ích? © BMG International Education H c th c ti n.

c ngành hàng. làm chuyên nghi p TM .Nghiên c u t khóa nh th nào? Li u b n có th bõ sót nh ng t khóa quan tr ng? Vi c l a ch n t khóa s quy t nh t ng lai c a c a c chi n d ch. và c s thành b i c a s n ph m! © BMG International Education H c th c ti n.

S d ng công c gì Google keywords tool Recommendation keywords nghiên c u t khóa? © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM .

b n s ch n tên mi n gì? N u b n mu n xu t hi n v trí cao cho k t qu US. b n có nên ch n domain uôi .vn ? © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM . N u b n mu n bán hoa online.T i u hóa tên mi n.

- © BMG International Education H c th c ti n. Máy Tìm Ki m không quan tâm nhi u v website p hay x u. làm chuyên nghi p TM . nó quan tâm nhi u h n t i n i dung website. N i dung là c n c máy tìm ki m có th xác nh v trí c a website b n.N i dung quan tr ng nh th nào? N i dung là i u quan tr ng nh t cho s thành công lâu dài.

C n th n câu ch .Nh ng i u c n tránh Tránh copy bài vi t nh ng n i khác. n i dung là h ng n c gi ch không ph i là máy tìm ki m Tránh l u n i dung trong hình nh. Google r t ghét n i dung trùng l p và nó d dàng xác nh i u ó. flash v. làm chuyên nghi p TM .v - © BMG International Education H c th c ti n.

Xây d ng n i dung nh th nào? Hãy vi t v nh ng i u b n mu n marketing. N u b n bán s a. © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM . hãy vi t nh ng bài vi t v tác d ng c a s a trên website c a b n. - Khôn khéo a nh ng t khóa quan tr ng vào bài vi t Có kèm vi c phân l ai theo t khóa (tag) Vi t nh ng n i dung mà ng i khác khi c mong mu n chia s cho ng i khác và post lên website c a h .

làm chuyên nghi p TM .Th o lu n: D a vào âu website? t i u hóa c u trúc Kinh nghi m? Th thu t truy n mi ng? Bài vi t h ng d n trên m ng? © BMG International Education H c th c ti n.

D a vào âu website? Back to basis! - t i u hóa c u trúc Lý thuy t c b n nh t t i u hóa c u trúc website là làm theo Goolge Guideline. làm chuyên nghi p TM . Các th thu t tìm c trên internet ch a ch c hi u qu ho c không còn hi u qu n a vì Google nâng c p thu t toán th ng xuyên © BMG International Education H c th c ti n.

Keywords Th H1 C u trúc URL Th Images Sitemap / RSS C u trúc link bên trong. Description. T c website © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM .Nh ng y u t c b n c a vi c t i u website N i dung Th Meta: Title.

Website ti ng anh s xu t hi n khi ng i s d ng ti ng anh tìm ki m © BMG International Education H c th c ti n.N i dung N i dung: chú tr ng vi c d n in-line link n các ph n khác trong website Ph i r ch ròi v ngôn ng . làm chuyên nghi p TM .

làm chuyên nghi p TM .Th meta Th Meta Title: c c k quan tr ng và ph i ch a t khóa. Th Meta Description: ph i liên quan. có tác d ng tóm l c n i dung và kích thích click Th meta Keywords: không quá quan tr ng nh ng c n thi t - © BMG International Education H c th c ti n.

Không c l m d ng - © BMG International Education H c th c ti n. g n t ng t nh Title.Th H1 Th H1 là 1 y u t quan tr ng xác nh n i dung c a website. làm chuyên nghi p TM .

Có c u trúc d ng th m c T khóa n m càng g n g c domain càng quan tr ng © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM .C u trúc URL có 2 y u t quan tr ng: Ch a t khóa và mô t n i dung.

Dành cho máy tìm ki m © BMG International Education H c th c ti n.Sitemap C n 2 l ai sitemap: .Dành cho c gi . làm chuyên nghi p TM .

RSS Quan tr ng cho c gi và Google có th xác nh lúc nào website có n i dung m i © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM .

- trên cao. làm chuyên nghi p TM . ph i n m trang ch ng t trang ó càng quan tr ng.C u trúc link S l Ch t l sâu c a link: c trang ch n bao nhiêu click t n trang c n tìm ng link: càng nhi u links d n t i 1 ng link: ph i có mô t . ng l m d ng i u này. ph i liên quan t i n i dung © BMG International Education H c th c ti n.

V trí c a server nh h ng t i v trí c a b n i v i k t qu tìm ki m nh ng n i khác nhau. Google © BMG International Education H c th c ti n. k t qu khi tìm US s b rank th p và ng c l i. làm chuyên nghi p TM . .T c website . Server Vi tnam.Website load ch m s nh h ng t i th h ng.

Hãy l u tâm n i u ó trang nào c ng c trình bày khác y và d dàng di chuy n n các trang © BMG International Education H c th c ti n. Th meta description: v a .Nh ng l u ý c a vi c t i u website Tiêu ph i duy nh t không trùng l p. chính xác Máy tìm ki m x p h ng t ng trang ch không ph i toàn b website Th ng thì khách hàng tìm th y 1 trang con bên trong website ch không ph i là trang ch c a b n. làm chuyên nghi p TM .

mô t sai. làm chuyên nghi p TM . ng © BMG International Education H c th c ti n.L ai bõ nh ng l i c a website nh h x u t i k t qu tìm ki m Trùng l p n i dung Spam keywords Th meta description không mô t . ho c ch ch a t khóa c a n i dung.

M t trong nh ng y u t c b n nh t ánh giá website c a google là pagerank .Page Rank ph thu c ch y u vào các liên k t d n t i b n và các liên k t trên website c a b n © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM .T i sao links liên k t quan tr ng? .

Ngòai ra. trust factor. Khi b n d n link t i 1 website khác. y u t tin t ng c a Google i v i website c a b n.Pagerank là gì? V c b n. làm chuyên nghi p TM . ngh a là b n ang chia s uy tín c a b n cho website ó. Pagerank là thu t toán tính i m c a website d a trên nh ng liên k t d n nó. s quy t nh l n n pagerank - - © BMG International Education H c th c ti n.

G i links lên các website directories hay các d ch v social bookmarking .Ch ký trên forum © BMG International Education H c th c ti n. làm chuyên nghi p TM .Xây d ng link liên k t nh th nào? .Vi t blog .S d ng các m ng xã h i . .S d ng các trang thông tin a ph ng .Có nh ng bài báo uy tín vi t v b n và links t i website c a b n.Comments trong các blog .

làm chuyên nghi p TM .Online Publicity Video Marketing Blog Comments Article Marketing Social Networking YOUR WEBSITE Local Profiles Directory Submission © BMG International Education Blogging H c th c ti n.

tránh nh ng t vô ngh a nh là click vào ây .S l ng link không quan tr ng b ng ch t l ng c a các link. Th m chí có nhi u link t các website pagerank th p s h th p i m c a b n .Mua liên k t không còn hi u qu nh tr c ây © BMG International Education H c th c ti n.Trao i liên k t không còn là cách hi u qu t ng h ng .Link ph i có ngh a.Nh ng l u ý quan tr ng: . làm chuyên nghi p TM .

làm chuyên nghi p TM .Th o lu n: Dùng cách nào ol ng hi u qu SEO? © BMG International Education H c th c ti n.

làm chuyên nghi p TM .Google Analytics © BMG International Education H c th c ti n.

làm chuyên nghi p TM . ki m tra và c i ti n th ng xuyên? © BMG International Education H c th c ti n.Th o lu n: T i sao ph i theo dõi.

Th y c Google hi u website b n nh th nào © BMG International Education H c th c ti n.B n không th 1 v trí mãi mãi SEO hi u qu . c n nhi u th i gian. . làm chuyên nghi p TM .T i sao ph i theo dõi.Ki m ch ng nh ng th thu t c áp d ng . lên n 1-2 n m. ki m tra và c i ti n th ng xuyên? .

© BMG International Education H c th c ti n.T ng k t B n ãh c c gì ngày hôm nay? ng d ng c gì? B n ngh là b n s Câu h i thêm và feedback. làm chuyên nghi p TM .

516 www.bmg.edu.edu.516.Cám n các b n. M i thông tin v gi ng viên và ch ng trình ào t o vui lòng g i v h p th : Email: info@bmg.vn © BMG International Education H c th c ti n.vn Hotline: 2244 6267 ± 0909. làm chuyên nghi p TM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful