ICNL1Ik DAN ICNCLCGI

ICNL1Ik
· 8erasal darlpada bahasa Creek va kemudlannva
dlsebuL pbooe bermaksud bunvl(suara)ţ lalLu ka[lan
bunvl2 u[aran manuslaŦ
· 8erLumpu kepada bunvl2 bahasa Ǝ baaalmana bunvl2
lLu dlhasllkanţ dldenaar dan dllnLerpreLaslkanŦ
· Selldlk baaalmana bunvl bahasa
dlreallsaslkan/dllafazkan dan LuruL mellhaL baaalmana
oraan2 perLuLuran manusla beker[a unLuk
menahasllkan bunvl2Ŧ
· Sebahaalan darlpada bldana llnaulsLlk vana berkalLan
denaan penvebuLan kaLa dan lambana2 vana
menun[ukkan sebuLannvaŦ
ICNCLCGI
· a[lan LenLana bunvl bahasaŦ
· 1uruL mellpuLl morfoloalţslnLaksls dan
sebaaalnvaŦ
· 8erhubuna denaan anaLoml dan flsloloal vana
berkalLan oraan2 u[aran manusla dan baaalmana
menaaunakan oraan2 LersebuLŦ
· 1uruL dlkalLkan denaan soslollnaulsLlkţ berhubuna
Llnakah laku soslal dan kalLannva denaan clrl2
bunvl vana dlaunakan unLuk berhubuna/
berkomunlkasl dalam masvarakaLŦ
9Lk8L2AAN ICNL1Ik Ǝ ICNCLCGI
Ionet|k Iono|og|
a[lan Lerhadap bunvl flzlkal
percakapn manuslaŦdlkalLkan
denaan slfaL flzlkal bunvlţ serLa
proses penahasllan flsloloalţ
penerlmaan audlLorlţ dan persepsl
nueroflzlkalŦ
a[lan vana dllakukan menaenal
pola bunvl bahasa lalLu LenLana
bunvlŴbunvl vana berfunasl dalam
sesuaLu bahasa vana dlkenall
sebaaal bunvl bahasaŦ
Mempela[arl cara ker[a oraan
Lubuh manuslaţ LeruLama vana
berhubunaan denaan penaaunaan
bahasaŦ
llmu LenLana perbendaharaan
fonem sesebuah LaLabahasaŦ
a[lan fenomena bunvl/perLuLuran
manusla keseluruhannva
a[lan slsLem bunvl2 dalam
perLuLuran baal sesuaLu bahasaŦ
8IDANGŴ8IDANG ICNL1Ik
rLlkulasl
- a[l cara bunvlŴbunvl bahasa dlhasllkan oleh manusla (bunvl vokal dan
konsonan) dan auna alaL LuLurŦ
kusLlk
- a[l aelombana bunvl dan cara aelombana mencapal pendenaaran
manusla
udlLorl
- a[l cara oLak memproses bunvl vana dlLerlma melalul Lellnaa dan
cara bunvl2 dllLerpreLaslkanŦ
- a[l cara Lellnaa berLlndak balas Lerhadap bunvl vana dldenaar dan
cara oLak menaanallsls bunvl LersebuLŦ
CkGAN 9Lk1U1UkAN MANU5IAŦ
· laL arLlkulasl ť alaL/oraan va berfunasl unLuk
menaeluarkan bunvl bahasaŦ
· ulbahaal kpd 2 ť
lŦ laL va boleh dlaerakkan denaan bebas dan
boleh dlleLakkan pada beberapa kedudukan
dl dalam muluLŦ
llŦ uaerah penaeluarţ LempaL va LeLap dan
LerleLak dl bahaalan sebelah aLas penaeluarŦ
8oleh dlcapal oleh alaL2 penaeluarŦ
ALA1 Ak1IkULA5I
u[una lldah 8onaaa Lekak
adapan lldah 8onaaa hlduna
1enaah lldah 8onaaa muluL
8elakana lldah 1enaaorok
kar lldah LplaloLls
8ahana ÞlLa suara
nak Lekak ÞaruŴparu
DEFINISI
Alat artikulasi atau alat atau organ yang berfungsi untuk
mengeluarkan bunti bahasa. Terdapat banyak alat yang terlibat
dalam mengeluarkan bunyi bahasa iaitu alat-alat yang terlibat
dalam sistem udara yang keluar dan masuk ke paru-paru untuk
menghasilkan bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dihasilkan ialah
vokal, konsonan dan diftong. Setiap alat artikulasi mengeluarkan
bunyi bahasa mengikut daerah pengeluaran bunyi bahasa yang
tertentu. Alat-alat artikulasi utama terdiri lidah, gigi, bibir, gusi,
lelangit, rongga hidung dan pita suara.
8|b|r atas 1engah ||dah
2 8|b|r bawah 2 8e|akang
||dah
3 G|g| atas 3 Akar ||dah
4 G|g| bawah 4 Lp|g|ot|s
5 Gus| 5 9|ta suara
6 Le|ang|t keras 6 kongga tekak
7 Le|ang|t
|embut
7 kongga
h|dung
8 Anak tekak 8 kongga mu|ut
9 nu[ung ||dah 9 kahang
nadapan ||dah 2 1enggorok
Lidah
idah merupakan alat artikulasi yang terpenting paling aktif dan digelar tulang
belakang kepada pertuturan manusia.idah terbahagi kepada lima bahagian
iaitu belakang lidah,tengah lidah,hadapan lidah,daun lidah dan hujung lidah
serta pembahagian ini membolehkan lidah menghasilkan pelbagai bunyi.
-Belakang lidah : bahagian lidah yang paling belakang dan bertentangan
dengan lelangit lembut.
-Tengah lidah atau akar lidah : bahagian lidah yang bertentangan antara
pertemuan langit keras dan lelangit lembut
-Hadapan lidah : bahagian lidah yang bertentangan dengan lelangit keras
-Daun/akar lidah : bahagian lidah sepanjang garisan menghadap gusi
-Hujung lidah : bahagian lidah yang paling akhir dan bertemu dengan gigi
Sebagai contoh,vokal depan sempit [i] dalam perkataan 'ikan' memerlukan
bahagian hujung lidah berada pada kedudukan paling tinggi dalam rongga
mulut.
igi
Selain lidah, Gigi juga berperanan penting dalam penghasilan
bunyi bahasa meskipun peranannya tidaklah aktif. Kedudukannya
yang statik dan sentiasa digunakan sebagai penampan aliran
udara dalam penghasilan bunyi. Penampan aliran udara inilah
yang seterusnya menghasilkan bunyi.
Bibir
Bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar
rongga mulut.Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh
dihamparkan dan dibundarkan dan berperanan mengeluarkan
bunyi yang berbagai-bagai. Selain itu,Bibir juga menjadi
sempadan paling luar daripada rongga mulut.Bibir juga berfungsi
membuat sekatan kepada udara yang keluar daripada rongga
mulut
:8i
Gusi merupakan bahagian yang cembung dan menurun dari gigi
ke bahagian dalam rongga mulut.Organ ini digunakan sebagai
daerah sebutan dengan bantuan hujung lidah yang berfungsi
membuat penyekatan.
LeIangit
elangit dapat dipecahkan kepada dua bahagian,iaitu lelangit
keras dan lelangit lembut. elangit lembut menganjur dari
sempadan lelangit keras hingga ke akhir rongga mulut. elangit
keras bermula dari sempadan gusi di bahagian hadapan atas
rongga mulut dapat diturunnaikkan untuk menutup atau membuka
saluran rongga tekak terus ke rongga hidung. Apabila dinaikkan,
rongga mulut akan terbuka dan udara akan keluar melalui rongga
mulut dan apabila diturunkkan, rongga mulut akan tertutup dan
udara terpaksa keluar melalui rongga hidung.
#4ngga Hid:ng
Terletak di atas rongga mulut yang dipisahkan oleh
lelangit. Rongga hidung boleh dibuka atau ditutup,
bergantung kepada keadaan sama ada anak tekak dan
lelangit lembut dinaikkan atau tidak.
Pita S:ara
Pita suara terletak dalam ruang tenggorok (halkum) dan
amat penting dalam penghasilan bunyi.Proses
pengeluaran suara berlaku dengan cara memperluas
dan mempersempit lubang yang terdapat di antara dua
keping selaput nipis berkenaan.
·Daerah artikulasi adalah kawasan tempat sentuhan alat artikulasi
semasa menghasilkan sesuatu bunyi.
· Pelbagai bunyi bahasa dapat dihasilkan apabila daerah sebutan
dan alat sebutan dimanipulasi.
Alat artikulasi yang sama akan menghasilkan bunyi bahasa yang
berlainan apabila menyentuh daerah artikulasi yang berlainan.
Contoh :
Jika hujung lidah menyentuh bahagian belakang atas gusi
dan lelangit lembut pula
menyentuh rongga belakang tekak,
maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi [t].
%akrif Daerah Artik:Ia8i
· Titik pertemuan antara alat artikulasi dengan bahagian
yang tersentuh ketika menghasilkan sesuatu bunyi
bahasa.
· Di dalam bahasa Arab, daerah artikulasi dirujuk
sebagai tempat keluar sesuatu huruf.Tempat keluar
huruf atau daerah artikulasi ini mestilah melibatkan
dua alat artikulasi.
Contoh :
· Artikulasi huruf /b/ ialah kombinasi bibir atas dan bibir
bawah.
· Begitu juga dengan /l/ di mana untuk menyebutnya
memerlukan kombinasi hujung lidah dengan gusi
selain daripada hembusan ngin di sisi lidah
· Daerah artikulasi juga adalah kawasan yang di mana
udara terganggu. Terdapat beberapa daerah artikulasi
yang terlibat dalam penghasilan sesuatu bunyi iaitu :
· Dua bibir (bilabial)
· Bunyi dihasilkan dengan menggunakan bibir atas dan
bawah.
· Terhasil apabila udara daripada paru-paru tersekat
sepenuhnya di bahagian bibir.
· Contoh : [p], [b], [m], [w]
Pasir [pasir]
Mama [mama]
Contoh :
Othman
HUJUN LIDAH-II (DEN%AL)
V Terhasil apabila bahagian hujung lidah terletak di
antara bahagian gigi atas dan gigi bawah.
V Udara daripada paru-paru masih boleh mengalir
keluar apabila celahan-celahan kecil antara lidah dan
gigi tersebut.
BIBI# -II (LABIO-DEN%AL
aham żfahamŽ
Lava żlavaŽ
van żvanŽ
· 8unvl dlbenLuk denaan menaaunakan –– otos Joo bb
bowobŦ
· 1erhasll apablla blblr bawah bersenLuh Jeo–oo –– bobo–oo
otosŦ
·Maslh ada oo– ot Joo darlpada paruŴparu menaallr
keluarŦ ConLohť żfŽţ żvŽ
HUJUN LIDAH-USI (ALVEOLA#
Tidak sepenuhnya Contoh :[z], [s]
æTerhasil apabila hujung lidah menyentuh bahagian
gusi atas.
æ Boleh terjadi secara sepenuhnya
Contoh :[t], [d], [n]
æ
æSenLuhan Lldak Ler[adl sepenuhnvaŦConLoh ťżrŽ
HUJUNG LIDAH-GELUNGAN (RETR0FLEK$}
æ1erhasll apablla bahaalan hu[una lldah dlllpaL nalk lalu
menvenLuh bahaalan lelanalL kerasŦ
[l] (udara yang dipam keluar daripada paru-paru
mengalir keluar di kedua-dua sisi lidah)
DEPAN LIDAH-LELANI% KE#AS (PALA%AL
Terhasil apabila bahagian depan lidah dinaikkan lalu
menyentuh lelangit keras.
Contoh :
Secara sepenuhnya : [í],[d5],[n]
Contoh :
Syarikat [íarikat]
Syair [íair]
Belang (bȍlan)
BELAKANG LIDAH-LELANGIT
LEMBUT (VELAR)
· Terhasil apabila bahagian belakang lidah
dinaikkan lalu menyentuh rapat pada bahagian
lelangit lembut.
· Udara akan terhalang apabila dua organ tutur
tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, misalnya
ketika menghasilkan bunyi [k] dan [g]
· Bunyi [n] terhasil apabila kedua-dua organ tutur
tadi dibiarkan mengalir.
LO%AL
· Terhasil apabila pita suara dibuka atau ditutup
(menghasilkan bunyi seperti [h],[].
· Bunyi [h] terhasil apabila udara daripada paru-
paru dipam keluar dan udara ini melewati pita
suara yang terbuka luas.
· Bunyi [] terhasil apabila pita suara tertutup
rapat dan udara yang terhalang ini
kemudiannya dilepaskan secara tiba-tiba.
Contoh : hari [hari]
GU5I
· Suara dikeluarkan apabila di hadapan
lidahdinaikkan sehingga dekat atau
menyentuhlengkungan gusi (bahagian
belakang gigi atas)
· ConLoh ť żLŽţ żdŽţ żnŽţ żsŽţ żzţŽ żlŽţ żrŽ
ANAk 1LkAk
· 1erleLak dl bahaalan belakana ronaaa muluL dan
berhamplran dan lelanalL lembuLŦ
· 8ersambuna dan lelanalL lembuLŦ
· uaalna vana LeraanLuna darl lelanalL lembuLŦ
· 8erfunasl sebaaal alaL perLuLuran bersamaŴsama
lelanalL lembuLţ khususnva uLk menenLukan sama
ada sesuaLu bunvl vana hendak dlkeluarkan lLu
bunvl senaau/LldakŦ
· nak Lekak lnl boleh dlaerakkanţ sama ada
dlnalkkan/ dlLurunkanŦ
9I1A 5UAkA
· 1erleLak dl dalam ruana LenaaorokŦ
· !lka rosakţ seseorana akan menaalaml
aanaaua suaraŦ
· !lka Lladaţ sesorana akan blsuŦ
· 1erdlrl darlpada selapuL vana boleh Lerbuka
dan LerLuLupŦ
· 8uana anLara keduaŴdua selapuL lalah aloLlsŦ
· 8erperanan dalam meneLukan sama ada bunvl
va dlhasllkan lLu bersuara/LldakŦ
SelapuL
dlrapaLkan
CloLls semplL
Ǝ LerLuLup
SelapuL
dlrenaaanakan
CloLls luas
SelapuL udara dlsemplLkan Lapl
Lldak Lerlalu
rapaL/dlrenaaanakan(aloLls
Lerbuka)
udara darl paruŴparu va keluar
melalulnva akan beraeLar/Lldak
beraeLar
Menahasllkan bunvl
bersuara/Lldak bersuaraŦ
kAnANG
· 1ldak memalnkan peranan va Lerlalu penLlna
semasa penahasllan bunvl2 bahasaŦ
· edudukan adalah penLlna dlm pembunvlan
vokalŦ
8ukaan rahana
semplL/luas
vokal żlŽ Ǝ żuŽ /
żaŽ Ǝ żȌŽLerhasll
kCNGGA
· 8erperanan dlm menenLukan penahasllan
bunvl2 bahasaŦ
· 8ahaalan lapana vana men[adl LempaL laluan
udara keluar darl paru2Ŧ
· 1erbahaal kepada 3 ť
8onaaa Lekak
8onaaa muluL
8onaaa hlduna
· 8onaaa Lekak ƹ bermula darlpada bahaalan aLas
selapuL plLa suara hlnaaa ke bahaalan anak LekakŦ
· 8onaaa muluL ƹ bermula darl ruana dl belakana
lldah membawa ke bahaalan blblr sebelah dalam
· 8onaaa hlduna ƹ bermula darl bahaalan belakana
anak Lekak menahala ke hldunaŦ
8onaaa hlduna dan Lekak boleh dlLuLup/dlbuka
apablla
anak Lekak Ǝ lelanalL lembuL dlnalkkan/dlLurunkanŦ
8l8l8 ClCl
CuSu LLL-Cl1
uL8
81luLSl
8I8Ik
· 1erleLak dl bahaalan luar ronaaa muluLŦ
· SekaL per[alanan udaraŦ
· 1erdlrl darlpada oLoL kenval va boleh
dlhamparkan Ǝ dlbundarkanŦ
kLADAAN 8I8Ik
GIGI
· 8erperanan dalam penahasllan bunvl bahasaŦ
· 1erbahaal kepada 2 ť
Cla aLas
Clal bawah
· 1ldak boleh dlaerakkan
· 1ahan udara darlapda Lerus keluar dan bebas
melalul ronaaa muluLŦ
· 8erperanan sba daerah penvebuLan żcŽ Ǝ ż r Ž
GU5I(ALVLCLAk)
· 1erleLak anLara alal dan lelanalL lembuL kerasŦ
· eadaan cembunaŦ
· uaerah penvebuLanŦ
· 1ldak boleh dlaerakkanŦ
· 1erllbaL dalam penaeluaran bunvl2 bahasa dan
banLuan hu[una lldahuLk sekaL udaraŦ
LLLANGI1
· 1erbahaal kepada 2 ť
LelanalL keras(palaLal/palaLum)
LelanalL lembuL(velar/velum)
· LelanalL keras Ŵ dl anLara ausl Ǝ lelanalL lembuL
· LelanalL lembuL Ŷ ke dalam sedlklLţ lalLu selepas lelanalL
keras dan sebelum anak LekakŦ
· LelanalL lembuLŴ Llsu lembuL dl belakana lelanalL
kerasŦboleh dlnalkkan/dlLurunkanŦmenenLukan sama
ada bunvl lLu oral/nasalŦ
2Ŧ0 8unvlŴbunvl 8ahasa Melavu
· 8erdasarkan vokal kardlnal dan bunvlŴbunvl
dlbuaL oleh uanlel !onesţ klLa dapaL menaenal
pasLl bunvlŴbunvl vokal dan konsonan dalam
bahasa MelavuŦualam mendeskrlpsl bunvlŴ
bunvl bahasa Melavu lnl [uaa dlklaslflkasl
kepada bunvl vokal dan konsonanŦ
39
0
Bunyi-bunyi Vokal Melayu
Menurut Mohamad Yunus Maris (1964), terdapat
lapan buah vokal dalam bahasa Melayu.Ìni
diterapkan dalam rajah berikut.
Vokal Melayu
Ada empat vokal depan dalam bahasa
Melayu.[i],[e],[ ] dan [a];tiga vokal belakang,[u],[o]
dan[] dan satu vokal tengah, iaitu [ ].Memang vokal-
vokal ini tidak betul-betul menyerupai vikal kardinal
sepenuhnya.Walau bagaimanapun, vokal Melayu
ini dapat dijelaskan menurut persamaannya dengan
vokal-vokal kardinal.

Dift4ng MeIay:
Diftong sebenarnya terbentuk daripada bunyi vokal yang
menggeluncur. Maksudya, sebutan sebuah vokal itu digabungkan
dengan sebuah vokal lain.Ìni dapat dilihat dalam contoh diftong
[ai].Bunyi vokal itu bermula dengan vokal [a] dan sebutannya
diteruskan menggeluncurkan kepada vokal [i], menyebabkan
vokal [a] dan [i] bergabung menjadi [ai] sebagai satu bunyi. Ìni
ialah diftong. Dalam bahasa Melayu ada tiga buah diftong, iaitu
[ai],[au] dan [oi]. Diftong ini adalah berbeza daripada rentetan
vokal. Diftong membentuk satu suku kata sperti dalam perkataan
pandai [pan-dai], tetapi rentetan vokal membentuk suku kata yang
berlainan seperti dalam perkataan sukai [su-ka-i].
Dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai bunyi-bunyi
vokal dan konsonan Bahasa Melayu.
2
BUNYI-BUNYI VOKAL
Bunyi-bunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang
bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-
paru keluar berterusan melaui rongga tekak dan rongga
mulut tanpa mendapatkan sebarang sekatan atau
geseran. Dengan kata lain, bunyi-bunyi vokal
mempunyai ciri-ciri seperti bersuara, udara keluar dari
paru-paru berterusan dan udara keluar tanpa sekatan
atau geseran.
3
Manakala penghasilan bunyi-bunyi vokal pula ditentukan
oleh beberapa ciri tertentu iaitu keadaan bibir > sama
ada dihmparkan atau dibundarkan, bahagian lidah yang
terlibat > sama ada depan lidah atau belakang lidah,
turun naik lidah > sama ada dinaikkan setinggi-
tingginya, dinaikkan sedikit atau diturunkan, keadaan
lelangit lembut,> sama ada dinaikkan dan udara dari
paru-paru keluar melaui rongga mulut sahaja (
menghasilkan bunyi-bunyi vokal atau oral) atau
dinaikkan tetapi tidak rapat sehingga udara dari paru-
paru keluar melaui rongga mulut dan juga rongga hidung
( menghasilkan bunyi-bunyi vokal yang disengaujan)
dan keadaan glotis > glotis dirapaatkan dan semasa
udara keluar dari pru-paru pita suara bergetar. Selain
vokal terdapat juga separuh vokal, diftong dan vokal
rangkap.

Depan Tengah Belakang
i
e

a

u
o
5
sempit
Separuh sempit
Separuh luas
uas

SEPA#UH VOKAL
Bunyi separuh Vokal mempunyai ciri-ciri bunyi
vokal , tetapi tidak merupakan vokal sepenuhnya.
Sewaktu menghasilkan bunyi-bunyi separuh vokal, alat-
alat artikulasi, iaitu lidah dan bibir, berada pada suatu
kedudukan, kemudian dengan segera beubah kepada
kedudukan vokal lain yang berlaku secara geluncuran.
Oleh sebab itu, separuh vokal tidak digolongkan ke
dalam golongan vokal tetapi sebagai konsonan. Contoh
separuh vokal ialah /w/ dan /y/.

VOKAL #ANKAP
Vokal rangkap ialah urutan dua vokal penuh, dan
tiap-tiap vokal merupakan vokal penuh yang tersendiri.
Misalnya daun dan lain. Dalam daun, misalnya a dan u
ialah dua vokal penuh dan perkataan ini terdiri daripada
dua suku kata iaitu da dan un.
Dalam perkataan lain 2 vokal berturut-turut dalam satu
perkataan

ara mengha8iIkan b:nyi-b:nyi v4kaI.
V4kaI [i](depan 8empit
Vokal ini dikenali juga sebagai v4kaI depan 8empit.
Untuk menghasilkannya, hujung lidah diletakkan
paling tinggi di hadapan mulut tetapi tidak menyekat
arus udara dari paru-paru. Bibir dihamparkan/leper.
Glotis dirapatkan, lelangit lembut dinaikkan, udara
ditekan keluar dari paru-paru pada pita suara bergetar.
Contoh kehadiran dalam perkataan:
Pelita jahitan
Ikan hasil
Tidur pahit

VOKAL [E](DEPAN SEPA#UH SEMPI%
Untuk menghasilkannya, hujung lidah
diturunkan kira-kira 1/3 daripada kedudukannya
semasa menghasikan vokal depan sempit [i] dan
lidah tidak menyekat arus udara dari paru-paru. 2 Bibir
dihamparkan/leperkan dan glotis dirapatkan. elangit
lembut dinaikkan. Udara ditekan keluar dari paru-paru
dan pita suara bergetar, contoh kehadiran dalam
perkataan:
Ekor tauge
Petak geser
Mereka selesa
9
VOKAL [](DEPAN SEPA#UH
LUAS/LAPAN
Untuk menghasikannya, hujung lidah diturunkn
kira-kira 1/3 dari kedudukan depan separuh sempit
(e) dan lidah tidak menyekat arus udara dari paru-
paru. Bibir dihamparkan/leper, glotis dirapatkan dan
lelangit lembut dinaikkan. Udara ditekan keluar dari
paru-paru dan pita suara bergetar. Vokal ini hadir dalam
beberapa dialek. Dalam bahasa baku, vokal ini
merupakan kelainan bagi vokal [e], misalnya:
[¤] untuk [elo?]
0
VOKAL [A](VOKAL DEPAN LUAS
Untuk menghasilkannya, depan lidah diturunkan
serendah-rendahnya dalam rongga mulut dan udara
dari paru-paru lalu tanpa sekatan. Bibir
dihamparkan/leper , glotis dirapatkan dan lelangit
lembut dinaikkan. Udara ditekan keluar dari paru-paru
dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran dalam
perkataan:
Atur dia
Pagi usang
Pelangi peluang

V4kaI [:](beIakang 8empit
Untuk menghasilkannya, belakang lidah dinaikan
setinggi-tinggi mungkin, tetapi tidak menyekat arus
udara dari paru-paru. Bibir dibundarkan/bulat , glotis
dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan. Udara
ditekan keluar dai paru-paru dan pita suara bergetar.
Contoh penggunaan dalam perkataan:
Ular har:
G:nting tik:s
Ber:ang beli:ng
2
VOKAL [O](BELAKAN SEPA#UH
SEMPI%
Untuk menghasilkanya, belakang lidah diturunkan
kira-kira satu pertiga daripada kedudukan semasa
menghasilkan bunyi vokal belakang sempit [o], dan
lidah tidak menyekat arus udara dari paru-paru. Bibir
dibundarkan/bulat , glotis dirapatkan dan lelangit
lembut dinaikkan .Udara ditekan keluar dari paru-paru
dan pita suara bergetar. Contoh kehadiran dalam
perkataan:
Oleh pidat4
B4leh kun4
Cel4teh plen4
3
V4kaI [> ]beIakang 8epar:h I:a8
Untuk menghasilkannya, belakang lidah
diturunkan dua pertiga daripada
kedudukannya semasa menghasilkan vokal
[u], dan lidah tidak menyekat arus udara dari
paru-paru. Bibir dibundarkan/bulat, glotis
dirapatkan dan lelangit lembut dinaikkan. Udara
ditekan keluar dari paru-paru dan pita suara
bergetar. Seperti vokal [¤], vokal [5] hadir dalam
dialek-dialek dan dalam bahasa baku merupakan
kelainan bagi vokal [o], misalnya [ ] untuk [oleh].
8UN¥I kCN5CNAN
· onsonan aLau Lradlslonal dlnamakan huruf
maLl lalah hurufŴhuruf selaln vokalŦ
· 8unvlŴbunvl konsonan munakln bersuara dan
munakln Lldak bersuaraŦ
· Semasa menahasllkan bunvl konsonanţ udara
vana keluar darl paruŴparu menerlma sekaLanţ
semplLan dan aeseranţ sama ada dl bahaalan
Lekakţ ronaaa muluL aLau hldunaŦ

· bunvl konsonan boleh mempenaaruhl bunvl
vokal dalam sebuLanţ mlsalnva apablla
menvebuL konsonan senaauţ bunvl vokal vana
menalkuLlnva akan LuruL dlsenaaukanŦ
· onsonan Lerbahaal kepada duaţ lalLu konsonan
melavu asll dan konsonan pln[amanŦ

żpŽ onsonan leLupan dua blblr Lldak bersuara
żbŽ onsonan leLupan dua blblr bersuara
żLŽ onsonan leLupan ausl Lldak bersuara
żdŽ onsonan leLupan ausl bersuara
żkŽ onsonan leLupan lelanalL lembuL Lldak bersuara
żaŽ onsonan leLupan lelanalL bersuara
ż?Ž enLlan aloLls
żcŽ onsonan leLusan lelanalL keras Lldak bersuara
żrŽ onsonan leLusan lelanalL keras bersuara
żsŽ onsonan aeseran ausl Lldak bersuara
żrŽ onsonan aeLaran ausl bersuara
żhŽ ondonan aeseran aloLls bersuara
żlŽ onsonan slslan ausl bersuara
żmŽ onsonan senaau dua blblr bersuara
żnŽ onsonan senaau ausl bersuara
żrŽ onsonan senaau lelanalL lembuL bersuara
żŽ onsonan senaau auslŴ lelanalL keras bersuara
żwŽ Separuh vokal dua blblr bersuara
ż[Ž Separuh vokal lelanalL keras bersuara

żpŽ onsonan leLupan dua blblr Lldak bersuara
żbŽ onsonan leLupan dua blblr bersuara
żLŽ onsonan leLupan ausl Lldak bersuara
żdŽ onsonan leLupan ausl bersuara
żkŽ onsonan leLupan lelanalL lembuL Lldak bersuara
żaŽ onsonan leLupan lelanalL bersuara
ż?Ž enLlan aloLls
żcŽ onsonan leLusan lelanalL keras Lldak bersuara
żrŽ onsonan leLusan lelanalL keras bersuara
żsŽ onsonan aeseran ausl Lldak bersuara
żrŽ onsonan aeLaran ausl bersuara
żhŽ ondonan aeseran aloLls bersuara
żlŽ onsonan slslan ausl bersuara
żmŽ onsonan senaau dua blblr bersuara
żnŽ onsonan senaau ausl bersuara
żrŽ onsonan senaau lelanalL lembuL bersuara
żŽ onsonan senaau auslŴ lelanalL keras bersuara
żwŽ Separuh vokal dua blblr bersuara
ż[Ž Separuh vokal lelanalL keras bersuara

żfŽ onsonan leLupan dua blblr Lldak bersuara
żvŽ onsonan leLupan dua blblr bersuara
żŽ onsonan leLupan ausl Lldak bersuara
żóŽ onsonan leLupan ausl bersuara
żzŽ onsonan leLupan lelanalL lembuL Lldak bersuara
żsŽ onsonan leLupan lelanalL bersuara
żxŽ enLlan aloLls
żrŽ onsonan leLusan lelanalL keras Lldak bersuara

9
DIF%ON
Diftong ialah urutan yang salah satunya terdiri
daripada vokal penuh dan lainya geluncuran.
Penghasilan urutan vokal ini merupakan satu hembusan
nafas sahaja dan mempunyai satu puncak kelantangan.
Bunyi diftong dilambangkan dengan dua lambang vokal
misalnya /ai/, /ou/ dan /au/.
Vokal pertama menunjukkan keadaan lidah pasa masa
mula-mula hendak menyebut diftong dan
vokal kedua menunjukkan keadaan lidah pada ahkir
sebutan diftong.
D|ftong 8ahasa Me|ayuŦ
8ahasa Melavu mempunval 3 bunvl dlfLona vana
sLandarLţ lalLu (al)ţ (au) dan (ol)Ŧ
ualam bahasa melavuţ dlfLona dlanaaap sebaaal
saLu suku kaLa vana dllambanakan oleh 2 fomem
vokalţ LeLapl dlsebuL sebaaal saLu bunvlŦ
Þeraerakan lldah semasa membunvlkan dlfLona
bermula denaan keadaan lldah berada pada
kedudukan menvebuL saLu vokal vana laln
kemudlannva beraerak menu[u ke arah kedudukan
menvebuL vokal vana laln vana Lldak dlsempurnakan
arLlkulaslnvaŦ
ara membuny|kan set|ap d|ftong
D|ftong (a|)Ŧ
eadaan blblr aaak LerhamparŦ
u[una lldah Lerkena alal bawahŦ
uepan lldah pada kedudukan seperLl membunvlkan
vokal depan rendah (a)Ŧ
Lldah secara cepaL dlluncurkan ke arah cara
membunvlkan vokal depan Llnaal (l)Ŧ
nak Lekak dan lelanalL lembuL dlnalkkan baal menuLup
ronaaa hlduna supava udara Lldak Lerkeluar melalulnvaŦ
udara darl paruŴparu keluar ke ronaaa muluLŦ
ÞlLa suara dlaeLarkan
D|ftong (au)Ŧ
· eadaan blblr darlpada hampar ke bundarŦ
· u[una lldah kena alaln bawahŦ
· uepan lldah pada kedudukan seperLl membunvlkan
vokal depan rendah (a)Ŧ
· Lldah secara cepaL dlluncurkan ke arah cara
membunvlkan vokal belakana Llnaal (u) denaan lldah
melenkuna ke arah lanalL kerasŦ
· nak Lekak dan lelanalL lembuL dlnalkkan baal menuLup
ronaaa hlduna supava udara Lldak Lerkeluar melalulnvaŦ
udara darl paruŴparu keluar ke ronaaa muluLŦ
ÞlLa suara dlaeLarkanŦ
D|ftong (o|)Ŧ
· eadaan blblr darlpada hampar ke bundarŦ
· uepan lldah pada kedudukan seperLl membunvlkan
vokal separuh Llnaal (o)Ŧ
· Lldah secara cepaL dlluncurkan ke arah cara
membunvlkan vokal depan Llnaal (l) denaan lldah
dlnalkkan ke arah lelanalL kerasţ rendah sedlklL
darlpada membunvlkan vokal (l)Ŧ
· nak Lekak dan lelanalL lembuL dlnalkkan baal
menuLup ronaaa hlduna supava udara Lldak Lerkeluar
melalulnvaŦ
udara darl paruŴparu keluar ke ronaaa muluLŦ
ÞlLa suara dlaeLarkanŦ
en|sŴ[en|s D|ftong
· 1erbahaal kepada 2 [enlsŦ
D|ftong Na|kŦ
ulfLona vana bunvl vokal keduanva dlsebuL
leblh kuaL aLau nvarlnaţ leblh pan[ana leblh
Lekanan darlpada vokal perLamaŦ
ulfLona lnl banvak LerdapaL pada bahasa
lnaaerlsŦ
ConLoh pler (pla)Ŧ
D|ftong 1urunŦ
· ulfLona vana bunvl vokal perLamanva dlsebuL
leblh kuaL aLau nvarlnaţ leblh pan[ana leblh
Lekanan darlpada vokal keduaŦ
· ConLoh 'aulal' ţ 'pulal' dan 'kalol'Ŧ
ICNLM 8AnA5A MLLA¥U
· onem ť
unlL bahasa va Lerkecll Ǝ boleh dlpenaaalŴ
penaaalkanŦ
1ldak mempunval sebarana makna [lka dlleLakkan
beraslnaan
unlL penaaalan bahasa va Lerkecll va boleh
membawaperbezaan maknaŦ
ICNLM VCkAL
· 1erdapaL ť /a/ţ /e/ţ /l/ţ /o/ţ /u/ Ǝ /Ȍ/Ŧ
· uruf 'e' dlaunakan melambanakan 2 fonem ť
onem e l£l£1 Jts dlm foneLlk /Ȍ/
onem e 1AllNC dlLulls dlm foneLlk /e/
ICNLM kCN5CNAN
· 1erdapaL konsonan asllŦ
· Mewaklll seLlap huruf 8uml
· uruf ť bţ cţ dţ aţ hţ [ţ kţ lţmţ nţ naţ nvţ pţ rţ sţ Lţ
w Ǝ vŦ
kCN5CNAN 9INAMAN
· 1erdapaL Ŧ
· 8erasal drp bahasa rabţ bahasa lnaaerls/
bahasa selaln 8MŦ
· uruf ť fţ vţ Lhţ dhţ zţ svţ kh Ǝ ahŦ

-@
W f¾f f½f f
ff¾f – ¯ f°°f ¾ 
½° 
¯f¾ 
°%¾ff% ff©f° 
°©ff°¯f°¾f W ¯½ ½f f 
°
ff¾f 
f–f¯f°f 
° f¾f°  °–f f° ° ½ f¾f° W  
f–f¯f°f 
°
ff¾f f¾f¾f°$ f€ff° f°¯ f
f–f¯f°f –f°½ f°¯f°¾f 
©f° ¯ °–f¾f° 
° W 
ff–f° f½f f 
f°–°–¾f°– 
ff° °–f°½ ° 
f°ff f°f¯
f°–f°– ¯ °°©f°¾ 
f°°f

-
W f©f° °f°– 
°
ff¾f W @¯ ½¯€– ¾°f¾¾ f° ¾
f–f°f W 
°– °–f°f°f¯ f°€¾–f°– 
ff°–f°©ff°¯f°¾f f°
f–f¯f°f ¯ °––°ff°–f° ¾ 
W @ ff° °–f°¾¾°–¾  

°– °–ff¾¾f f°ff°°f °–f°n 
°f°– –°ff°° 

°–$ 
¯°f¾ ff¯¯f¾fff 

9 --@ - ° f©f° f f½ °€f ½ nff½°¯f°¾f ff° °–f°¾€f€f ° ¾ f ½¾ ¾½ °–f¾f°€¾– ½ ° ¯ff°f  f°½ ¾ ½¾ ° €f . ¯½ f©f nff ©f–f° ¯f°¾f f¯ff°– °–f° °–f°½ °––°ff° ff¾f f©f° € °¯ °f °$½ f° ¯f°¾f ¾ f°°f °– f©f°f°– ff°¯ °– °f ½f ° ff¾ff °f°– ° ° f°– €°–¾ ff¯ ¾ ¾f ff¾ff°– °f ¾ f–f ° ff¾f ¯ °f°– ½ ° ffff° €° ¯¾ ¾ fff ff¾f f©f°¾¾ ¯ ° ff¯ ½ f° f–¾ ¾f ff¾f .

- --@ f¾ % f©nff ° ° ff¾f f¾f° ¯f°¾f% °f f° °¾°f°% –°–°fff ¾ % f©– ¯ f°– ° f°nff– ¯ f°–¯ °nf½f½ ° °–ff° ¯f°¾f  % f©nfff¯ ¯½¾ ¾ °f°– ¯f¯ f °–f f° nff ° ½ f¾f° % f©nff °–f ° f ff¾ f f½ °f°– °–f f° nfff¯ °–f°f¾¾ ° ¾ .

-9@D@D-.-D W fff¾ ff$–f°– €°–¾° ¯ °– ff° ° ff¾f W ff–½  f–  – ff° °–f° f¾ f°  ff°½f f f½f f° ff¯¯ f f½ °– f ¯½f– f½ f°  f ff–f°¾ fff¾½ °– f  nf½f ff½ °– f .

@@D ©°– f f f½f° f @ °–f f ff°– f f f ff°– °f f °––f f °––f °– °––f¯ @ °–– ½–¾ 9f¾ff 9f ½f .

. /:3 /.9.8..3-:39-.203:9/.79:.9.79:.9.7.07..9 .288902:/.3..9.9:.7: 5.3/. 907/7 /.8.3907-.7/. ..8:05.9 /..82030:.9 .7.3 -:3-..4.3-:3-.8.3 9079039: .2.5.7.32. :3-.3..8.7.8. --7 :8 0..8 :9..8.39 743. %07/.8. 43843.9 /...3907-...3/.5.3-071:38:39: 2030:.8.7.9. .7..:.3.79:.3 59.7::39: 203.8:....3-:3-.:47.9 .22030:.9.$ ..8.3-:3-.9.9-..5030:.30:.3/1943 $09.

     ff¾  ff – ff¾ – ff ¾ f°– f¾ f°– ¯ °f f ©°– f    @ °–f f ff°– f f f ½–¾ 9f¾ff °––f f °––f °– °––f ¯ ff°– @ °–– f f½f° f .

.2.79:.-:3 0.907-..30.5079:9:7.3.3/0.3/.3/.8 .. /.5.3 /03. /.3 -079039..-..3/.8/.3. .3.:.3::3/./.5..3907..207:5.305.3/./. -.3 .3907503935./. 8079.79:.. 507902:..33202-40../.:3.3.7/.3907.8.502-.3 -0..3902-:9 .9.3/..3 0.7..3/.../../.3/.:3/.3.3/. /.-...3:8.3902-:9 %03.35.8.30./..3.9.3/..350-.05.3-079039.39.3-079039.203.32.3/03.3..-.. 903./.3-0.91/..9:-0.

....3.3..3/..78.3 .805..0/:/:.3-07902:/03.2743.-.35.-07.4394 .3 .2507.380259(/. 2::9 .3/..3 $0-.5:8 ::3/.35.5././..393/.9...3 -..3 20207:.3203.-./05.7/./.3::3/..4..7/.

3 80-./.75. $0.7.3 :/. . 203.7 /. -071:38 202-:..8.8. .7./.3..3 9: -7 :.3 5. . 743.79:.7.9 80. /:3.. 5.8.../ 8025.3 -:3 .3 .8 .7.3 50393 /. 2::9 -7 907/7 /./.3 /-:3/.3-07-.7 743.25..2 503. /.389.3 -:3 -7 -7 . . -.33.3 :./... $0.3 -:3 -.7.3 /. . :./..8.8. 2085:3 507.3 :/. 203..9.9 .3 05.30:.7./.. .7.3 /.33.3 /.25. :/.390709.2 503.3 -07507.3.7.3. 743. 2::9 -7 :.75. 2::9 . -07507.91 0/:/:.9 /. -.3:. 503.25.3 2030:.. 3./.7 /.380907:83.3 . 9/.3 -:3 !03.3-40 /. 4949 4949 03.3 8039.75.

.8. /.-. 2::9 /.. /:3 5.: 743.3 .9. 2::9 .3 /. /:...02-:3 /.3 :39: 203:9:5 ...5. 80-:9.3 -.7 20.5.3 ..39 02-:9 0.3 203:7:3 /.9.-. 8.7 8025..7.39:. 0 ./.3 :8 /-.9: 0.39 02-:9 203.3 80-./.3 907-:. 2::9 7.: 202-:.8 3.39 /.5.39 07.3 05./.3 . 2::9 /.3.9.3 . 2::9 0.8 743.3 743.: 743.7 0 -.5. .7 8025.39 07..3 0.39 07.. /:3 .9 5030. /.3 :/.7 743.7 20...3 :/.2 743.3 3 /:3.07. .3 /03.3 -.3 .. /. 2::9 .:8 :8 207:5.3-071:38 202-:.3 743.3 9079:9:5 /..3 743. 907:8 0 743.9 /9:7:33. /3.39 0.3 ::3 /.:7.8 -072:.3 0:.3:7 /.. 0:..9 /50. 90. 9075..8 /. /9:7:3./.3 0..3 0.7.. -.

/.3.5.:9/.$:.3 .#43.0.-07. 05380..950393/../..90.38:./:3-40/-:.3902-:9/3.7.7.7.7./:3 %0709.202507:.8:./.9.39 #43..:/9:9:5 -07. !9.9.3-:3 !74808 5030:.39:305./:.38.3.2.8743.. !9.3 0.9.3.3 .8 /.340 0.9/...7.5:9358-0703.3907/./.2.320250780259:-.2::9.:2 /.27:.3..39.3/58.8.3903474 .7.2503.90709..:/03././..

8..3203.79:.3.07.9.9 /.79:.5.8.390.5.3 /.9 80-:9..2.-.8 802...3 .3 9025.5.79:.3-:3-.9:-:3 W !0-.3/.9 8039:.3 -07.8 ..8.07... -:3 -.8.3-07. /.71 ....8:8 /.35:.-0.30.3..3-0.8.3902-:95:.8. .3 808:..3 .. 203.79:.3/2.-:39( .3 4394 .-:3.. /.8 . 2.8.8.-..79:.38. 203039:743.203039:-./.::3/.8.8.3.3..9..3 .07.8 W.9..203039:/.3./.80-:9.%.07.

..90:.832089.3-.9::7:1 %025..:/.8 4394 W 79:.07.203...3.9025.8.8.8. W /.7.3 .W %9507902:.7 :7:1.39078039:09..8/03.9.39.7808:.3 /:..9...79:.90:.2-.79:.../.07..8:7:1.79:.3808:.20-.9.7.9:-:3 -..9.79:.8/7:: 80-.

-.

3--7 -.42-3.9..8--7..8 /.3./03. W 09::..

.

:39:2030-:93.3:8 80.333/88/./03.342-3.75./2.8::3/. .3/./.02-:8.3. 20207:.

.3/2.8:.3--7 W 43945( -( 2( ( !.87( ..( .5.9:-:3.07.8.2503.7.7: 5..9-0-07.79:. W :3/./-.3 --7.9...8.3.875.3907-.7:90780..2..-.3 /03.75../..8 . :/.3 -.:/.3203:3.--7 -.2.9 80503:3././.9/.5. /.3: %07/.9: W :.8/..W . 5.5.3808:. W %07.79:.7..8.07.8. 907.2.3.-.

39.7: 2.7 0:./.3 . -. /..3 0. º &/.8 /.8 -40 203.9.. 5. ..3 90780-:9 4394 92..-.3 ::3/.7.75.&& % º %07..3 . 90709.5.5..3 . -.39./ . /..8 .7.3 -.0.7. /.0.7. .7: 5.-.

#  % W ° ° °–f° ¯ °––°ff° ––ff¾ f°  ff W @ f¾ f½f f  ff ¾ ° °–f° –– ff–f° ff¾ W.f¾f f f°– ° ff f½f f ½f ½f¯ °–f f .

° €  ff¯ €ff¯ ff ff If° f° .

9. 80503:3.8 ´ 40 907.4394 ( 8( ./ 80. 4394 9( /( 3( ´ %/...7.. 203039:-.&& &$ ' # ´%07. 80503:3.5.8 .3 :8 .-. ::3 /.

&& & #%# $ ´ @ f¾ f½f f ff–f° ©°– f ½f°f f ¯ ° ° ff–f° f°– f¾ ´ °f° f ©f ¾ ½ °°f .

° .

 ( /5( ( ( :/.: 203039: 0.3/5. 80503:3.3 .9 .9( $.7. -. .7.3 /05.7: 203.7. 4394 $.5. 88 /...3 /. /:.39 07.-. ..7/ 0/:.5.2 0:.7 /../.7 0:.75..8 .7 .8 4394 $0.7( 0.7. /3.3 .! %#$ !% %07.7: 5.

/:.95.3902-:9 W &/. 09.3 .8. /:.203.8..-.-./..5.7 .3.7. % &% '# W %07.3-0.3 9:9:7 90780-:9/05.3 907..47.5...5.:203039:7.-..3/.3203. -. /3.8.47..5.3( W :33(907.-.3.7.3-:3 (/.//-.. 28..3 0..8.0/:.3 80. 9-.39:9:7 9.7.9-.

8... 4394.5.3:/.3907-:.9/.7.-.8../.380.5.-. % W %07.8:.3:/.9-.7.3200.5.7.8.7.8:.3907./.:.7.8./05.8 W :3( 907.7: 5.8.5.5.7.9079:9:5 7.959. 8:..7:/5..-.7./-:.59.3-:3805079( ( W :3(907.7/.7.33 02:/.:/9:9:5 203.7( .20:.59.:/. 9-.33.75.9.

9./0:.3:8 -.9.D W $:.: 203039:03:3.3 /./0./.7.7.8 W ...3.9.5.5..-.3.3803./3./..3 -0.

°   ° ¾   .

-@ W @ f ff–f° ff°–°––f¯ f° f¯½f° –° f°– ¯ W ¾f¯ °– –° f°– ¯ W f–°–f°– –f°°– f f°– ¯ W €°–¾¾ f–fff½ f° ¾f¯f ¾f¯f f°– ¯ ¾¾°f¯ ° °f°¾f¯f f f¾ ¾f °f°– ° f ff° °¾ °–f$ f W °f f°  – ff° ¾f¯ff f °ff°$ °f° .

9@D W @ f ff¯f°– °–– W f¾f ¾ ¾ f°–ff°¯ °–ff¯ –f°––f¾ff W ff f ¾ ¾f°–ff° ¾ W @  f½f f¾ f½f°–  f f° ½ W f°–f°ff f f¾ f½ff–¾ .

W ½ f°f° ff¯¯ ° f°¾f¯ff f ° – f¾f° ¾ff$ f .

 f½ f½ff° f½ °––f°–f° ¾¾ ¯½ ½ ¾f¾ .

 f½ ff ¾ ¯½f°f½ f f f½f$ °––f°–f°%–¾  f% D ff f½f ½f– f ¯ f°fff° – f$ f – f . °–f¾f° ° ¾ff$ f ¾ff .

- W @ f¯ ¯f°f°½ f°f°– f½ °°– ¾ ¯f¾f½ °–f¾f° ° ff¾f W  f°f ff½ °°– ¯½ ¯ °f° f ff°ff°– ¾ ¯½$f¾ If   $ f  f¾ .

- W ½ f°f° ¯¯ ° °f°½ °–f¾f° ° ff¾f W ff–f°f½f°–f°–¯ °©f ¯½fff° ff f f½f W @ ff– ½f f °––f f °––f¯ °––f °– .

W °––f f ¯f f½f f ff–f°ff¾ ¾ f½½f¾ff°––f ff–f°f°f f W °––f¯ ¯f ff°– ff°– f¯ ¯ ff ff–f° ¾ f ff¯ W °––f °– ¯f f ff–f° ff°– f°f f¯ °–ff °– °––f °– f° f  ½$ f f½f f f°f f f°– ¯ °ff°$ °f° .

  @D DD -@ .

 W @ f ff–f°f°––f¯ W f½ ©ff°f° ff W @  f½f f °f–  f¯½ff°  ° ff° .

-  .

 W ½ f°f° ff¯½ °–f¾f° ° ff¾f W @ ff– ½f f –ff¾ – ff W @ f  – ff° W @ff° ff ff½ f ¾ f –° f¾ ¯ f°––f¯ W ½ f°f°¾ – f f½ ° f° q   .

D%I% W W W W W @ ff°ff–– –° f°– ¯ f¾ f ff°n ¯ °– f f½ ° f° @ f  – ff° @ f ff¯½ °– ff° ° ff¾f –° f°f°©°– f¾ f ff .

-@ W @ ff– ½f f f°– f¾%½fff$½ff¯% f°– ¯ % f$ ¯% W f°– f¾ f°ff–¾ f°– ¯ W f°– ¯  ff¯¾ f¾ ½f¾ f°– f¾ f°¾ ¯f°f f W f°– ¯ ¾ ¯  ff°– f°– f¾  °ff°$ °f° ¯ ° °f°¾f¯f f f °f$°f¾f .

 ° ° ff¾f. f W f¾ff° f f °f f° ° ° f  f° ° ¾ f f½f ¯ °– °f ½f¾ ° ° f f° °¾°f° ff¯ ff¾f . f ° ©–f f¾€f¾ ½f f ° f f° °¾°f° . f ff¯ ¯ ° ¾½¾ ° ° ff¾f .

0.8.: 03:7:94.9.9:.3-:....3(/.-09: -09:20307:5..5.4. .4..4.2.(9. ....8.3 .2. .2-.0.5.3 :( 4( /./05. 0.33.3/. .: 3 /907.3.: 3/.3/.0..3203:7:95078.7/3.0.-07:9 '4..9/0.27.7/3.2.78 907/./:3:8.:3 -:3'4.4. 80503:3.903.4..: ( 0( (/.4.: /.2-.025.4.39/.5.3./.38.9 . ..:-.-0.3..8.5.../03.9:( 02..4.4.5:3 .

3 202-07.4394 /1943 . /1943 ./ . 907-039: /.4. 80-:9. /1943 .. -:3 -:3 .9 /. .3 80-:9.9. 0.3 .2 507. .4. -:3 .5 703909.3 8:.9: . /907:8.4.( . -:. 1943 202-039: 8.2 .3 /03.3 ( -07. .:7./.:( /.73.3 . -07-0.9.. 8: .3 4( 1943 3 ..4394 .3 -07. 9: /.( 80-.9 /. 0. .( /. 5. ( 03.3 5. 8. /.5. .8.3 .9: 8:: .3 80-:. 703909.: . 202-039: 8:: ..4.8.3 .33.: 1943 80-03.-:3 203.3 80-:.4./. 9: -072:.3 05.3 2030:3. /.-:3.75.8:/. /03.3.. ( 2030-.19430./.3 /.( 909.3/.3 805079 /.4.4..4. 85079 /. .4..3 2030:3..4. .3 ./.2 -.( /. .9: -:3 3 .3 43843.( :3 .9./..9..: .3 3 /.-.:7 .4394 .75.2 507.3 . 9..3 808:.

7.7 .7.3 -078:.7 9.9.7: 5.9.3 03. 2::9 9...3 .: 743.3 09. /.3 .33.8.3 20.3 80. /.35.3 /.7 /. 203.4.8.9.3 .: 0807. .9.35.7.7: 5.5. 80.3 743.7 5. :/.7 805079 -078:.7.3 . :/. .7.9.7 5.7 -07907:8. 203/.7: -07907:8. .7.4. -:3 -:3 -.3 80-.7: 0:. 2025:3. 90. 0:.9. .& &' :3 -:3 .: 0807.3 -:3 -:3 . .3 :/. 0:.

 ..3 /.. /3.8.3 907-.3.9.3 /.3 /. . /:3 203.9.: -0.3 802../.4. .5 .3 -:3 -:3 ..5.: /-:3/. /. /9039:.: /9:7:3.9: 0.3 /.9. /25.2.. .3 909.7 57: 5. .2.:./.3 /803.7: 5.5.7 $0. /. 2::9 /..7. 805. 7. 503.7: 0:.3 . 8.5 9/.: 743.3.5..7 20.7.3 :.9 8./.3 40 -0-07./.: 743.. 2::9 8.3 -:3 -:3 .7: .2.5..9.3 /./. .7: 5.4.4. 7.3 :/.3 -:3 -:3 .9 :. .7: 59. /.4.7 5. /3. 5:. 9:7:3 3. .9 803.7 /. :/.7 5.7: 0:.3 --7 8.7.8.: 47. 907/. 203.3 0. -0709.9.3 .3 . .9..8.. .7 20. 8:.4..7 9079039: .3 0. :/.8.7.3 8093 933.3 80/9 ..2. /1943 /.4. /05.3 -. /3.3 0.3 /.7.: /3./.39 02-:9 8. 0:..3 498 498 /7./.. 743..7.

.7::.8 . . 0.05.3 %03.7:80259 0 $05.8 :.3 80259 4  : $05.

 .: 80.4.4.9: 203. 80503:3.9: 805.3 /03.7 -:3 . 909. 43843.79:.3 0 80-.3 -:3 -:3 805.3 02:/.. /.5 9/.4.3 8007.7: .9 ..9: 0/:/:...$!#&' :3 805./.4. .7: '4.8. 909.7 ..3 0 /./. 207:5. /443.7: . 0/:/:.3 . 8:. .7: .3 .8 .3 --7 -07. ..4.5 80-. 9/.9: /.4.3 .3 -07. 5. .. 0:3.7.:7./.2 443. 2025:3. -0:-..3 4394 805. $0.4.9 .3 . 05.

.

3 . /.

.

 .

' #!
'4, 7,3,5 ,, :7:9,3 /:, ;4, 503: /,3 9,5
9,5 ;4, 207:5,,3 ;4, 503: ,3 907803/7 8,3, /,:3 /,3 ,3 ,,2 /,:3 28,3, , /,3 : ,, /:, ;4, 503: /,3 507,9,,3 3 907/7 /,75,/, /:, 8:: ,9, ,9: /, /,3 :3 ,,2 507,9,,3 ,3 ;4, -079:7:9
9:7:9 /,,2 8,9: 507,9,,3 

,7,203,8,3-:3
-:3;4, '4,( /05,380259
'4, 3 /03, :, 80-,, ;4, /05,3 80259 &39: 203,8,33, ::3 /, /09,,3 5,3 93 / ,/,5,3 2::9 909,5 9/, 2030,9 ,7:8 :/,7, /,7 5,7:
5,7: -7 /,25,7,3

0507 498 /7,5,9,3 0,39 02-:9 /3,,3 :/,7, /90,3 0:,7 /,7 5,7:
5,7: 5,/, 59, 8:,7, -0709,7 4394 0,/7,3 /,,2 507,9,,3 !09,,9,3 ,3,8 %/:75,9 

8. /9:7:3. . ::3 /.33. 7.' ( !$!#&$!% &39: 203.3 7.

33. 203.7: 5.8./.7:8 :/.3. /05. 9/. /.3 /.75.9 .25.3 80259 ( /. 0/:/:.3 .8. /. 802. 2030.7: -7 /.7.4.7 5.7.

/90.3 498 /7.8008.3 47 9.5. .0807 070.4394 0.:0 !09. -0709.7.7 5..3 0:..7 .2 507.7 /.7..3 /.3 59.39 02-:9 /3.9.3 0.7: 5.3 /./7.3 &/.7: /.0507.9. 8:.

' ( !$!#& &$.

. /9:7:33 7.33.! &39: 203. 7. ::3 /.8.

7: 5.7. 9/. 2030.3 /05.3.7:8 :/.7 5. /.7: -7 /.7.25.7: 80259 0 /.3 /.3 805. /.9 .7 0/:/:.

3 59.0 .3 /.7. 3 .5.7 /.39 02-:9 /3..7 5.. 3 207:5.3 -./7 /.7: /.2 -.3 &/. /.3 0.8.3 0:.. . 8:.3 0.2 -0-07. ¤( :39: 04( .0507 498 /7.4.. /90. -.7 '4.4.3..7: 5.3.9. -0709.5.: . 0( 28.7.

/..35.3 -7 /.7. /9:7:3. 80.: 9.9.3. 2::9 /.7.' ( ' !&$ &39: 203. /05.3.2 743.3 80703/.8.7 5.3 :/.7: . /.33.7: 5.3 /. 703/.25.

.7 4394 0.3 0:.7: 5.7 /..3 &/. /90.3 /.5.3 /.350:..7 5. -0709.3 0.7: /.3 !0.39 02-:9 /3.7.3 59.:8. !.9./7.3 .3 9:7/.7.9. 8:.2 507.0507 498 /7.

7.:( -0.3 8093 93 2:33 909..3.9 . 2030.7: 5..7.3 /. /3. -0. /.7: -7 /-:3/.'4.7:8 :/.7 5.5 9/.33.380259 &39: 203.8..

7: :3939:8 07:.3-0:3 .9.9 498 /7.7: /.3 59.9.3 0:. 8:.7 4394 503:3..7: 5...39 02-:9 /3. 5.2 507.3 /.7 /.5.3 0.7.7.7. -0709.. /90.-:.3 &.3 /.3 &/.

7: -7 /-:3/.75.' ( $!#& $!% &39: 203. -0. /9:7:3.7:8 :/.3. 0/:/:.7 5.7.9: 5079.7.7: 5.3 802.8.3 7.3 80259 4( /. 2030.8. /.3 -:3 . 9/. 203.4./.3 /. /.3... 7.9 . -0.3 /.8. 8.

7: /.3 05/.3 /..9 498 /7.7.3 0.9.5.9.7 /.2 507.3 59./7. /90.94 40:34 04905034 .3 0:. -0709.7: 5.7 4394 0.39 02-:9 /3.7..3 &/.-:..3 /. 8:.7 5.

4.3 /. (-0.7.7: 5.7:8 :/.9 . 203. /9:7:3. 2030.7 5. 9/.8.'4.7: -7 /-:3/. /.8. :( /.7. 802.33.3805. 0/:/:.3 .75. 5079.3.. /..8 &39: 203.8.3 /:.3 /./. -0.7::.33.

 ¤( .3 &/. -.9 498 /7. 8:.3. ( :39: 40( .2 /.7 $05079 .0 /.3 0.4./7 /.: 207:5.5.9.7 5...3 0.39 02-:9 /3..3 /.3 -.4. /90.4. -0709. . ( .8.-:.3 0:.3.7: 5.2 -.7.7: /.7 /.3 /.0 /.. 4( 28.7..3 59.

D---W °¾°f°fff ¾°f °f¯ff°€ ¯fff€ €¾ f°f W ° °°¾°f°¯°–° ¾ff f° ¯°–° f ¾ff W ¯f¾f¯ °–f¾f° °°¾°f° ff f°– f f½f ½f¯ ° ¯f¾ ff° ¾ ¯½f° f°– ¾ f° ¾f¯ff f ff–f° f °––f¯ff °–  .

W °°¾°f° ¯ ¯½ °–f ° f ff¯¾ f° ¯¾f°ff½f f ¯ ° °¾°f°¾ °–f °ff°– ¯ °–°fff° ¾ °–ff° W °¾°f° ff– ½f f f f°¾°f° ¯ ff¾ f°°¾°f°½°©f¯f° .

½  – " q ¾  ¯ °  © °¾°f° ½f° f  f ¾ff °¾°f° ½f° f  ¾ff °¾°f° ½f°–¾ f ¾ff °¾°f° ½f°–¾ ¾ff °¾°f° ½f° f°– ¯ f ¾ff °¾°f° ½f° f°– ¾ff °f°–¾ °¾°f° ¾f° f°– f¾ f ¾ff °¾°f° ¾f° f°– f¾ ¾ff °¾°f°– ¾ f°–¾ f ¾ff °¾°f°– ff°–¾ ¾ff ° °f°– ¾ f° –¾ ¾ff °¾°f°¾¾f°–¾ ¾ff °¾°f°¾ °–f f  ¾ff °¾°f°¾ °–f–¾ ¾ff °¾°f°¾ °–f f°– ¯ ¾ff °¾°f°¾ °–f–¾ f°– f¾ ¾ff ½f f f  ¾ff ½ff f°– f¾ ¾ff .

½  – " q ¾  ¯ °  © °¾°f° ½f° f  f ¾ff °¾°f° ½f° f  ¾ff °¾°f° ½f°–¾ f ¾ff °¾°f° ½f°–¾ ¾ff °¾°f° ½f° f°– ¯ f ¾ff °¾°f° ½f° f°– ¾ff °f°–¾ °¾°f° ¾f° f°– f¾ f ¾ff °¾°f° ¾f° f°– f¾ ¾ff °¾°f°– ¾ f°–¾ f ¾ff °¾°f°– ff°–¾ ¾ff ° °f°– ¾ f° –¾ ¾ff °¾°f°¾¾f°–¾ ¾ff °¾°f°¾ °–f f  ¾ff °¾°f°¾ °–f–¾ ¾ff °¾°f°¾ °–f f°– ¯ ¾ff °¾°f°¾ °–f–¾ f°– f¾ ¾ff ½f f f  ¾ff ½ff f°– f¾ ¾ff .

€  ¸ Á °¾°f° ½f° f  f ¾ff °¾°f° ½f° f  ¾ff °¾°f° ½f°–¾ f ¾ff °¾°f° ½f°–¾ ¾ff °¾°f° ½f° f°– ¯ f ¾ff °¾°f° ½f° f°– ¾ff °f°–¾ °¾°f° ¾f° f°– f¾ f ¾ff .

3207:5.39..9:3.503:/.3.% 1943.3 3.4.3 !03.907/7 /.8.3:7:9.:7:9.3.2-.38.3....8.3 :3/1943/..:7.9:5:3.38.3/:.32025:3.88./..3./.4. 28.1.3/03.3.9:02-:8.3..75..8.3.2-.3.0:3.4.0..

..

.

4:.

/.3.

:..

30./.3/.3/.5079.30.3 .203:3:.0/:.7 80-:9.03/.5./.8.5. '4. 2:.4.3/1943 ... 2:.203:3:.8.2./.2030-:9/1943/..2.

€°– ff¾f . f ¯ ¯½°f ° €°– f°– ¾f° f f %f% %f% f° %% ff¯ ff¾f ¯ f €°– f°––f½ ¾ f–f ¾f ¾ ff f°– f¯ f°–f°  €¯ ¯ f f½ ¾ ¾ f–f ¾f ° 9 – ff° f ¾ ¯f¾f ¯ ¯ °f° €°– ¯f °–f° f ff° f f f ½f f  f° ¯ ° ¾f f f°–f° ¯ f°°f – f ¯ °© ff  f° ¯ ° f f°–f°f°– f ¾ ¯½°ff° ff¾°f . f ff¾f .

.

ff¯ ¯ °f° ¾ f½ €°– €°– %f% f ff°  f–f f¯½f ©°– f  °f –– ff ½f° f ½f f  f° ¾ ½ ¯ ¯ °f° f ½f° ° f %f% f ¾ nff n ½f °nf° ff nff ¯ ¯ °f° f ½f° °–– %% °f f f° f°– ¯ °ff° f– ¯ °½ °––f °– ¾½ff ff f  f ¯ f°f D ff f ½f ½f f °––f ¯ 9f¾ff – ff° .

€°– %f% W f ff°  f½f f f¯½f ° f W ©°– f °f ––° ff W ½f° f ½f f  f° ¾ ½ ¯ ¯ °f° f ½f° ° f %f% W f ¾ nff n ½f °nf° ff nff ¯ ¯ °f° f ff°– °–– %% °–f° f ¯ °°– ff f°– f¾ W °f f f° f°– ¯ °ff° f– ¯ °½ °––f °– ¾½ff ff f  f ¯ f°f D ff f ½f ½f f °––f ¯ 9f¾ff – ff° .

€°– %% W f ff°  f½f f f¯½f ° f W ½f° f ½f f  f° ¾ ½ ¯ ¯ °f° f ¾ ½f °–– %% W f ¾ nff n ½f °nf° ff nff ¯ ¯ °f° f ½f° °–– %% °–f° f °ff° ff f°– f¾ ° f ¾ f½f f ¯ ¯ °f° f %% W °f f f° f°– ¯ °ff° f– ¯ °½ °––f °– ¾½ff ff f  f ¯ f°f D ff f ½f ½f f °––f ¯ 9f¾ff – ff° .

 °¾ © °¾ €°– W @ ff– ½f f © °¾ €°– -f €°– f°– ° f f°f ¾  f ff °f°–  ½f°©f°–  f°f° f½f f f ½ f¯f €°– ° f°f  f½f ½f f ff¾f °–– ¾ .

° ½ %½f% .

€°– @° W €°– f°– ° f ½ f¯f°f ¾  f ff °f°–  ½f°©f°–  f°f° f½f f f f W .

° #–f# #½f# f° #f# .

 .-.D W ° ¯ D° ff¾f– n  ½ °––f ½ °––ff° @ f¯ ¯½°f¾ ff°–¯f°f©f ff° f¾°–f° D°½ °––ff° ff¾f– n–  ¯ ¯ ff½ ff°¯f°f .

-.I W @ f½f $f$ $ $ $$ $$ $$ $ $ W €# # –°ff°¯ f¯ f°–f°€° ¯ ° ¯ 99@ ¾ ¯€° $ $ ° ¯ @- ¾ ¯€° $ $ .

f¾ f½€¯ W € n – ©  ¯ ° °– ° ½ ¾   .--- W @ f½f°¾°f°f¾ W .-.

W € €   ¾ – .---9-.W @ f½f W f¾f ½ ff¾ff ff¾f°–– ¾$ ff¾f¾ f° .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful