Proiect de absolvire

P RO F ES O R Î N D R U M TO R : T U R EA N S I LV I A CO R I N A

A B S O LV E N T: A N D R E I A FAU R

Colectarea i valorificarea de eurilor reciclabile

ARGUMENT CAP I. ~ CLASIFICAREA DE EURILOR~ 1.1 Defini ie 1.2 Criterii de clasificare CAP II. ~ METODE DE COLECTARE A DE EURILOR ~ Metode ± avantaje i dezavantaje CAP III. ~ VALORIFICAREA DE EURILOR RECICLABILE~ 3.2 De euri de hârtie 3.3 De euri metalice 3.4 De euri din material plastic CAP IV. ~ COMPARA IE ÎNTRE RILE DEZVOLTATE I SLAB DEZVOLTATE ~ Reciclarea de eurilor în România comparative cu rile dezvoltate i cele in curs de dezvoltare sau slab dezvoltate. Conculzii Bibliografie ANEXE

Am ales aceast tem deoarece producerea de de euri este rezultatul activit ii economice. Cantitatea si calitatea de eurilor municipale depind de standardul de via si modul de consum al popula iei. 

Prin elaborarea acestui proiect se urm re te ob inerea certificatului de calificare profesional nivel 3, în calificarea tehnician ecolog în protec ia calit ii mediului. Proiectul are ca scop demonstrarea dobândirii unui ansamblu de competen e tehnice generale, competen e tehnice de specialitate i competen e cheie specifice Standardului de Preg tire Profesional al calific rii. 

va însemna orice substan sau obiect pe care posesorul îl arunc , sau inten ioneaz sau este obligat s -l arunce .

Criterii de clasificare
De euri voluminoase

De euri din construc ii i demol ri

De euri din ambalaje: aluminiu, sticl , plastic ambalaje: aluminiu,

Baterii portabile
De euri periculoase

Autoturisme uzate
Ulei de motor

Anvelope uzate

De eurile, în marea lor majoritate, pot deveni periculoase în condi ii precare de depozitare sau de transport. Astfel ele pot deveni explozive, oxidante, inflamabile, iritante, toxice, cancerigene, corozive, infec ioase, mutagene, radioactive i pot emite gaze toxice în contact cu apa, aerul sau un acid.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful