ANAL¡ZA

F¡NANC¡ARE
Dr. Ìsa Mustafa
Situata financiare
· Situata konstituive financiare
· Situata standarde (stabile, likuide,
solvente)
· Situata e rënduar financiare
· Situata e pavarur financiare
· Sitauta e varur financiare
Shfrytëzuesit e të dhënave
financiare
Punëtorët
Unioni i
punëtorëve
Investitorët
Qeveria
Furnitorët
Aksionarët
Konsumatorët
Banka
Menaxherët
Shfrytëzimi i të dhënave financire
· Mjet planifikimi
· Mjet kontrolli
· Mjet për identifikimin e dobësive të firmës
@1arë duhen të jenë in1ormatat 1inanciare për të qenë të përdorshme
Relevante Të besueshme Të krahasueshme Të kuptueshme
InIormatat kanë
aItësi të inIluencoinë
vendimmarrësit
InIormata të plota
dhe të paraqitura në
Iormë komplete
Diskutohen dhe vlerësohen
ngiaishmëritë dhe dallimet
Rritet kuptueshmëria
e inIormatave
4et e pasqyrave financiare
· Pasqyra e bilancit (bilanci i gjendjes)
· Pasqyra e suksesit (pasqyra e të ardhurave)
· Pasqyra e ndryshimeve në ekuitetin
· Pasqyra e rrjedhës së parasë dhe
· Politika kontable me shënimet sqaruese
Pasqyrat financiare janë një paraqitje e
strukturuar financiare dhe e transaksioneve që
ndërmerren nga një organizatë
@farë inf4rmata 4fr4në pasqyrat
financiare?
· Për pasurinë e organizatës
· Për detyrimet
· Për ekuitetin
· Për të ardhurat dhe shpenzimet
· Për rrjedhën e parasë (cash flow)
Mjetet
Mietet rriedhëse Mietet rriedhëse
plus
Mietet Iikse Mietet Iikse
plus
Mietet e tiera Mietet e tiera
barazi
MJETET TOTALE MJETET TOTALE
Detyrimet
dhe pasuria neto
Detyrimet rriedhëse Detyrimet rriedhëse
plus
Detyrimet aIatgiata Detyrimet aIatgiata
plus
Pasuria aksionare Pasuria aksionare
barazi
DETYRIMET DHE
PASURIA NETO
DETYRIMET DHE
PASURIA NETO
Bilanci i gjendjes
(në një datë të dhënë)
Pasqyra e të ardhurave
ProIiti bruto ProIiti bruto
Kostoia e shities Kostoia e shities
Kostoia operative Kostoia operative
Fitimi operativ/humbia Fitimi operativ/humbia
Të ardhurat Të ardhurat
Tatimet Tatimet
Fitimi neto/humbia Fitimi neto/humbia
minus
baraz
minus
barazi
minus
barazi
ianci i gendes, 31 dhet4r 2005
Metet rredhëse
Paratë e gatshme në bankë dhe në dorë 250
Depozitat në bankë 50
Llogaritë e arkëtueshme 2,300
Stoqet 1,900
Shpenzime të parapaguara 150
Gjithsej mjete rrjedhëse 4,650
!asuritë theme4re
Pajimet 3,000
Ndërtesat 1,970
Tokat 940
Gjithsej pasuritë themelore 5,910
ithse pasuria 10,550
Detyrimet rredhëse
Llogari të pagueshme 4,200
Detyrime të tjera rrjedhëse 720
ithse detyrime rredhëse 4,920
Detyrime afatgata
Huatë afatgjata 250
Obligime për lizinge kapitale 750
T4tai i detyrimeve afatgta 1000
T4tai i detyrimeve 5,920
!asuria net4 4,630
Kapitali i emetuar 100
Rezrervat 100
Fitimi i mbajtur 4,430
!asqyra e suksesit, 31 dhet4r 2005
Shitjet 14,250
- Zbritiet në shitiet -500
- Kthimi i mallit -120
Shitia neto 13,639
Shpenzimet e mallrave të shitura -8,960
Fitimi bruto 4.670
Shpenzimet operuese
1. Shpenzimt e shities:
- Pagat dhe mëditiet -1,050
- Komisionet -120
- Shpenzimet e reklamës -140
- Shpenzimet e Iurnizimeve -160
Shpenzimetepërgjithshme/he,/ministr,tive
- Pagat dhe mëditiet -1,300
- Shpenzimet e borxheve të këqia -400
- Zhvlerësimi i ndërtesave -180
- Shpenzimet e sigurimit -220
- Shpenzimet e rrymës dhe teleIonit -140
Totali I shpenzimeve operuese -3.910
Të ardhurat operuese 760
005 004
Aktivitetet operative
Arkëtimi I prave të gatshme nga konsumatorët 14,050 10,100
Pagesat Iurnizuesve dhe të punësuarve -13,910 -9,220
Parat e gatshme të gieneruara nga veprimtaria 140 880
Interesi I paguar -250 -170
Tatimi mbi Iitim i paguar -170 -240
Parat e gatshme neto nga aktivitetet operative -140 1,350
Rrjedha e parasë nga aktivitetet investive
Bleria e makinave, paiisieve dhe patundshëmrisë -690 -250
Shitia e pasurive Iikse 300 50
Interesi i pranuar 90 120
Dividendi i pranuar 20 20
Rrjedha neto nga aktivitetet investive -280 -60
Rrjedha e parasë nga aktivitetet 1inanciare
Emetimi i aksioneve 20 0
Huamarria 250 0
Pagesa e detyrimeve nga lizingu -460 -180
Dividenda e paguar -100 -100
Rrjedha neto nga aktivitetet 1inanciare -290 -280
Rrjedha e përgjitshme e parasë së gatshme -710 1,010
Parat e gatshme në 1illim të periudhës 1,100 970
Paratë e gatshme në 1und të periudhës 390 1,980
Pasqyra e rrjedhës së parasë
ianci i gendes
Mete Shuma Detyrime dhe ekuitete Shuma
Para e gatshme 200 Obligime për t'u paguar 205
Kërkesa të arkëtueshme 245 Dëftesa të pagueshme 425
Stoqe 625 Detyrimet tjera rrjedhës 115
Gjithsej, mjete rrjedhëse 1,070 Gjithsej detyrime rrjedhëse 745
Mjete (asete) neto fikse 1,200 Borxhi afatgjatë 420
Aksione të zakonshme 1,105
Gjithsej mjete 2,270 Gjithsej detyrime dhe ekuitete 2,270
ianci i gendes i K4mpanisë I&M, (në mië C)
31 dhet4r 200x
!asqyra e të ardhura e
Shuma Shuma
Shitjet
2,400
Kostoja e mallrave të shitura
Materiali
1,000
Puna
600
Rryma, uji, ngrohja
89
Puna indirekte
65
Amortizimi
80 1,834
Fitimi bruto 566
Shpenzimet e shitjes 175
Shpenzimet e përgjithshme dhe të shitjes
216
Fitimi para interesit dhe tatimeve (EBÌT)
175
Të dalat për interesa
35
Fitimi para tatimeve (EBT)
140
Tatimet (40%)
56
Të ardhurat për shpërndarje(fitimi) neto
84
!asqyra e të ardhurave e k4mpanisë I&M, (në mië C)
31 dhet4r 200x
#ap4rtet financiare
· Raportet e likuiditetit
· Raportet e menaxhimit të mjeteve apo të
aktivitetit
· Raportet e borxhit
· Raportet e rentabilitetit
· Raportet e vlerës së firmës
#ap4rti i ikuiditetit
herè
rriedhèse Detvrime
rriedhèse Miete
rriedhès Raporti 44 . 1
745
070 , 1

herè
rriedhèse Detvrimet
Stoqet rriedhèse Mietet
acide ova 60 . 0
745
625 070 , 1
Pr

#ap4rtet e aktivitetit
84 . 3
625
400 , 2
lim
Stoqet
Shitiet
stoqeve i i Qarkul
ditè
Shitiet
kèrkesave i Arkètimi
arkètimit e mesatare Periudha 75 . 36
360 / 400 , 2
245
360 /

herè
neto fikse Mietet
Shitiet
fikse mieteve i i Qarkul 2
200 , 1
400 , 2
lim
06 . 1
270 , 2
400 , 2
lim
totale Mietet
Shitiet
totale mieteve i i Qarkul
herè
rriedhèse Detvrime totale Mietetet
Shitiet
neto mieteve i i Qarkul 57 . 1
745 270 , 2
400 , 2
lim

#ap4rtet e b4rxhit
51 51 . 0
270 , 2
165 , 1

totale Mietet
total Borxhi
total borxhit e Norma
054 . 1
105 , 1
165 , 1

vet tè kapitalit i Totali
total Borxhi
vet e kapitalin mbi borxhit i Raporti
#ap4rtet e pr4fitabiitetit
58 . 23
400 , 2
566 ) (
Pr
Shitiet
bruto profiti Fitimi
bruto marxhinal ofiti
5 . 3 035 . 0
400 , 2
84
Pr
Shitiet
neto ardhurat Tè
neto marxhinal ofiti
71 . 7 0771 . 0
270 , 2
175

totale Mietet
EBIT
BEP fitimit i bazè Raporti
7 . 3 037 . 0
270 , 2
84

totale Mietet
neto ardhurat Tè
totale mietet nga kthimit i Raporti
6 . 7 076 . 0
105 , 1
84

akonshme e Aksionet
neto ardhurat Tè
ROE zakonshme e aksionet nga kthimit i Raporti
#ap4rtet e verës së firmës
40 . 8
000 , 10
000 , 84

emetuara tè aksioneve i Numri
neto Fitim
aksion niè pèr Fitimi
76 . 4
40 . 8
00 . 40

aksion niè pèr Fitimi
aksioneve i Cmimi
aksion niè pèr Cmimi
Klr|r| | pasu(|së
Z.êº
|R0E)
0a(|u|||r| | lola| |
aseleve =1.0ê
0a(|u|||r| | lola| |
aseleve =1.0ê
3r|ljel
2.100 C
3r|ljel
2.100 C
Aselel lola|e
2.2Z0 C
Aselel lola|e
2.2Z0 C
Aselel l||se
1.200 C
Aselel l||se
1.200 C
Vjele
((jedrëse
1.0Z0 C
Vjele
((jedrëse
1.0Z0 C
Casr dre |el(al
e l(edluesrre
200 C
Casr dre |el(al
e l(edluesrre
200 C
Kë(|esal e
a(|ëluesrre
215 C
Kë(|esal e
a(|ëluesrre
215 C
3locel
ê25 C
3locel
ê25 C
3rurëzu
a( re
3rurëzu
a( re
Pjesëlu
a( re
P(ol|l| ra(dj|ra|: Të
a(dru(al s| pë(c|rdje e
sr|ljeve 3.5º
3r|ljel
2.100 C
F|l|r|
relo
81 C
Kosloja
lola|e
2.31ê C
3r|ljel
2.100 C
Koslo lë lje(a
ope(al|ve
2.115 C
lrle(es|
35 C
Aro(l|z|r|
80 C
Tal|rel
5ê C
Pjesëlu
a( rda
Zo(|lu(
rda
l
srlorer
Klr|r| | aseleve 3.Zº
|R0A)
Aselel/Pasu(|a=2.2Z0/
1.105
=2.05
Diagrami Du Pont
kuaci4ni Du !4nt
(pr4fiti marxhina shumëzuar me qarkuimin t4ta të aseteve)
ROA÷ pro1iti margjinal x Qarkullimi total i aseteve
7 . 3 06 . 1 5 . 3 x
totale Mietet
Shitiet
x
Shitiet
neto ardhurat Tè
ROA
# = (pr4fiti margina) x (qarkuimi t4ta i meteve) x (mutipikat4ri i
pasurisë)
) ( zakonshme e aksionet Pasuria
totale Mietet
x
totale Mietet
Shitiet
x
Shitiet
neto ardhurat Tè
ROE
ROE ÷ 3.5º x 1.06 x .05 ÷ 7.6º
ROA- Return on Total Assets (Kthimi mbi mjetet (asetet) totale)
ROE- Return on Equity (Kthimi mbi pasurinë)

$9:,9,13,3.,70
W $9:,9,43899:;013,3.,70 W $9:,9,89,3/,7/0 89,-0 :/0 84;0390 W $9:,9,07I3/:,713,3.,70 W $9:,9,05,;,7:713,3.,70 W $9,:9,0;,7:713,3.,70

0 :73947I9 843..7I9 .07I9 "0..089947I9 438:2.$179I:08909I/I3. !:3I947I9 . &343 5:3I947I.70 3.3.0 13.947I9 03.3.07.

82I79I/0/. /09I5.0 3.312 W 0943974 W 095I7/0391230/4-I8.9.70 W 095...7I/:039I03I31472.7..43I .390 31472.209 1472I425090 .9I549..705I79I603I9I5I7/47820 #00.3.013.9.8:0820 %I:59:0820 31472.09I172I8 @1.77I89 %I-08:0820 %I7. 8:9403/0.9.9.9.$179I29I/I3.3.03/22..69:7.3I .07I8403 #7909:59:082I7.3I 031472.913.19I89I31:03.

867.0-.38.7.713..867.439..867.3I3I5.70.3.7:080 !.3.7/:7.013..08:8089 5.913.9 -.0770/I88I5.3.867.3.867.3.09I.03/08 !.40905.70 W W W W W !.867.3I47.0 !.867..9I .3.-0208I320986.03I0:9093 !.7.8430.70/0097.6900 897:9:7:.03/7820..8I/0 !49.06I 3/I72077033.

9/08503209 !I7770/I305..7/:7.9.@1.8:73I047.8I .7.70 W W W W W !I75.9 13.41743I 5.3.814 .9I8 !I7/097209 !I70:9093 !I79I .867.7I31472.3..

7.7. -.9I9I/I3I !.867.9.0 097209 /05.7.7/:7. %#% !$&#% 23:8 -..7/:7.08908 !7419-7:94 4894.3. 23:8 -. 5:8 !.70 -.09I.3094 097209770/I80 5:8 %I.9.9 0909180 5:8 09090907.9.0 924507. 23:8 -. %%% % 5:8 097209.8:7.4507.7.9.03/08 3I3I/.7..0909 0909770/I80 .8:7.1.843. 4894.

9209 923094. %.:2-.

.:2-.

:.3.7I9:0820 $94609 $503209I5.79I5.3I 4.93I-.03/08 /0947 0909770/I80 !. 09720 9770/I80 4.8:7.59..7 #0707.79I0.0.7.9 9805.9. :. 3094 .0209:.3I/03I/47I 0549. 9802090770/I80 !.99.98203I-. -205I730.8:79I9020470 980 5. 9.7.770/I80 980 /09720 770/I80 09720 .8:7. %49.209 /I7908.9I0./09720 .8:79I90 20470 !.9I.:0820 097209I907.9..9:7                    .5.1.1.7.0 !.0 %49.9.9 922-./09720 .59.1.9 %4.

9.2I8 $50320901:7320.0 $50320908:729 $5032090772I8/09001439 %49.09II6..08:8089 /0947 $909 -79093I8909 922.7/:7.9450 7:080             .9/02I/909 4284309 $503209070./23897.09I89:7.0 !. .850320.!.07I823/I7908.9/02I/909 $5032090-470.0 $50320905I79820/0..0 4507:0 80 %I.3094 $50320902.7.867..9 $9. 92-7:94 $5032094507:0 80 $5032908908 !..

3.909093..0 !..70 #70/.0 7I9257. 3907085./03/57./03/.7.0 :.7.3.7.9.08.0/09720.0 #70/.089.02.05729.7.9.909094507..909094507.7.9090913.8I8I.09I..9.05.8:7.9:3/8I278I $9.7.0 #70/..0180 39070857.9I0.80..3:.05I7982005.:.7.91:73:08.9090913.9.7 .2.438:2.922-1925.867.90.98203I1:3/9I507:/I8                        .7 %.0/05.7 !.!.90.70 2092.03.98209I0307:.8I  9.:.3: .7.0/09I5:3I8:.909093.:.30943.05.30943.05.9.05.98203I129I507:/I8 !.8I3.98203.8430.3.7.982030943.0770/I88I5.90..9. !.3:.0 07.9..9820 !.947I9 !.3..77..7.7.08.8I3.7 #70/.0 5.7 #70/.089.

.3.3.9I 84309I. !.7.1.03/08 .03/08425.9.7I9:0820 I1908.9I.8090 3094180  47.770/I8 980 2090770/I80  980/09720770/I80 090 .:0820 $9460 097209907.0. 09720/00:9090 $:2.43820  9802090  980/09720/00:9090  .7  I708.:.9820 -205I79 :5.38I  3I2I /0947 090 $:2.9I5.

..7/:7.7.920.95I785I73/. #72.907. !:3..867.867.9. .09I.3907089/09. $909  4894.09I89:7.0 % %.9209  %I.0 % %I/.3/7090 24792 92-7:94 $50320908908 $50320905I79820/09I8908 925. : 374.0 !.7. $:2. 925.95I7390708.7/:7.02.09I. !:3.7/:7.7.38I  3I2I /0947 $:2.!.70 192 3094        .920.00425.

299I2090.5479090.9099 W #.0.-9099 W #.549I .70 W #.54790907039.5479090203.54790913.#.9..5479090:/9099 W #.5479090-479 W #.3.07I88I172I8 .

#. ...5479:/9099 090 770/I80  #./0 0909 770/I80 $94609    07I 097209 770/I80 .5479 770/I8   07I 09720 770/I80 !7 4.

#..0 09720 770/I80  !07:/.9099 $909  ".70 0 .7: 2  89460.9. 208.9.7I929 7I92 I708.5479090.0   /9I  .7: 2  2090.0   $94609 $909  ".0 3094   07I 090909 949.

 $909 .

7: 2  2090.0  .0 180   07I 0909 180 3094  ". $909  ".7: 2  2090.0 $909    0909 949.0 949.

 .#.59.5479090-479 47 949. 0 -479 949.3 0 .59.    %49.    0909 949.09  .09 47 949.5479 -479 2- .0  #.9 9I .  472.

9 3094 !7 419 2.43820  .9 3094     0909 949.#. 3094     $909 #.43820 # %I .73.5479 929 3.I 1929 ! %    0909 949.7/:7.73.0 #. -7:94 92 57419 -7:94    $909 %I .9 3094    84309 0 . 20909 949.547909057419.5479 -.5479 929 3.0 #. .7/:7.7/:7.-9099 !7 419 2.84309 0 .0  %I .

843  .7.07I88I172I8 92 5I7 3I .8430.843 @22 .#.0 9I 0209:.8430. @22 5I7 3I .0   92 5I7 3I .5479090.843 92 3094   :27 .

7 20 80909.9.8:78I  # 92..8090. 925.0 # $:2I: .4#65.

 .8:7.!.

$909  80909180   89403 090 770/I80  .0 $:2I: .9209 I708. . 92 3094 $909  80909949. 949.90 .   !74192.7I9:0820 $94609 .8/0097.0 !08I9: .985I763/00 890.0  390708 24792  %.720  4894.9 09709:0820  48949I907.8090.73.0  -79:7 3.9. 4507.720 ".7/:7.0 $909  !08I9: .73.%I .7:2949.

73.8:2I:.0 $909 # 574192.73.0 $909  $909 0909 949.8:78I # %I .8090.43820 #   # #09:7343%49.43:!439 574192.9 3094 0909 949.73.:.0 # 574192.7206.8:73I .88098 # #09:73436:9 922-20909 .8090.84309 0 .8:7.2090.7:23949.9I.7/:7.80909 949.7:2949.7/:7.0 !. 6.9 3094 $909      0909 949.0 922-5..947 5..7:2949. .0 2:95.0 # %I .".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful