KUMPULAN 5

NURSYUHADA BT ZUKAFLE NURULAINI MUHANIZ BT AHMAD JAIZ MUHAMAD FAIZUL BIN MUSTAFA KAMAR MUHAMMAD NAIM BIN RUSLAN

PENDAPAT SARJANA
STRATEGI
Spesific methods of approaching of problem or tasks, modes of operationfor achieving a particular end, planned designs for controlling and manipulating certain information.
Brown (1994:104)

PENDEKATAN
Pendekatan ialah satu peraturan, pengajaran dan pembelajaran yang diyakini berkesan jika dilaksanakan mengikut falsafah dan andaian yang tertentu.

KAEDAH
Kaedah ialah menyampaikan bahan yang tersusun mengikut kehendak pendekatan yang ditentukan.

TEKNIK
Teknik merupakan perlaksanaan kaedah itu dibilik darjah. Teknik juga ialah strategi yang digunakan untuk mencapai satu-satunya objektif.

Othman Zakaria(1985:1)

Othman Zakaria(1985:1)

Othman Zakaria(1985:1-2)

strategi pengajaran dan pembelajaran meliputi rencana, kaedah dan peringkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan pengajaran.
J.R. David.

Satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa

Kamarudin Hj Husin(1998)

Satu rencana yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa, yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang di gunakan.
Mangantar Simanjuntak (1982)

Pengendalian suatu organisasi yang benarbenar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.
Kamarudin Hj Husin(1998)

PERBEZAAN KONSEP
STRATEGI PENDEKATAN KAEDAH TEKNIK

Kebijaksanaan memilih pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran.

Cara mengajar berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan.

Siri tindakan guru yang sistematik bertujuan mencapai objektif pengajaran yang telah ditetapkan.

Merujuk kemahiran guru mengelola dan melaksana kaedah mengajar yang telah dilaksanakan.

PERBEZAAN CIRI-CIRI
STRATEGI
Lebih mengambil kira objektif jangka masa panjang.

PENDEKATAN
Berlandaskan teori, prinsip, atau model

KAEDAH
Lebih bercorak jangka masa pendek.

TEKNIK
Pengendalian yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah.

PERBEZAAN APLIKASI
STRATEGI PENDEKATAN KAEDAH TEKNIK

Mengambil kira aspek pembelajaran termasuk pemilihan bahan dan masa.

Beraksiomatik , iaitu kenyataannya dianggap benar tanpa memerlukan bukti atau alasan.

Merupakan usaha keseluruhan terdiri daripada prosedur yang tersusun berdasarkan pendekatan yang dipilih.

Digunakan dalam langkah pengajaran

JENIS-JENIS
STRATEGI PENDEKATAN KAEDAH TEKNIK

-Strategi penggabungjalinan -Penyerapan dan pengelolaan kelas penggabungjalinan -Penyerapan -Pengelolaan kelas

-Pendekatan Induktif -Pendekatan Deduktif -Pendekatan Eklektik -Pendekatan Komunikatif -Pendekatan Interaksional -Pendekatan Pengalaman Bahasa -Pendekatan Bersepadu

-Kaedah semulajadi -Kaedah tubi -Kaedah terus -Kaedah dengar dan sebut -Kaedah bersiri -Kaedah terjemahan -Kaedah tentera atau askar -Kaedah kod-kognetif -Kaedah ajuk hafaz -Kaedah linguistik

- Teknik imlak - Teknik kloz - Teknik bacaan nyaring - Teknik bercerita - Teknik Drama - Teknik korus - Teknik dialog - Teknik main peranan - Teknik permainan bahasa - Teknik latih tubi - Teknik bercerita - Teknik inkuiri - Teknik perbahasan - Teknik kuiz - Teknik sumbangsaran - Teknik soal jawab - Teknik simulasi - Teknik perbincangan

RUJUKAN
Buku ilmiah ‡Khalid bin Mohamed Nor ( 1993), ³ Kaedah Pembelajaran Berkesan´, Kuala Lumpur: Cahaya Pantai Sdn.Bhd. ‡Kamaruddin Hj. Husin, ³ Pedagogi Bahasa´, Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. ‡Nik Hassan Basri Nik Ab.Kadir, ³ Teori Bahasa Impilikasi Terhadap Pengajaran Tatabahasa´, Perak Darul Ridzuan : UPSI. ‡Shahabuddin Hashim, Dr. Rohizani Yaakub, Mohd. Zohir Ahmad (2008), ³Pedagogi Strategi Dan Teknik Mengajar Dengan Berkesan´, Kuala Lumpur : PTS Profesional Holding Sdn.Bhd. Jurnal ‡ Jurnal Dewan Bahasa, ( Oktober 1997). Internet ‡30396978-pendekatan-kaedah-teknik-dan-strategi.scribd.com.