MOHD NAZIR B. RAMLI MOHAMAD KHAIRUL ANWAR B. KAMARUDIN SALIAPIZAH BT. KADRI NOR ADIBAH BT.

ISMAIL

DEFINISI INDUKTIF: 
Menurut John, Walker, Aibson, dan M.Kierzek

( 1960 )Pendekatan induktif dimulakan dengan sesuatu sebab atau contoh dan bergerak ke hadapan kepada satu generalisasi. 
Pendekatan induktif, melibatkan aktiviti mengumpul

dan mentafsir maklumat-maklumat, kemudian membuat generalisasi.

CIRI-CIRI PENDEKATAN INDUKTIF
y Bermatlamatkan kepada pembentukan kebiasaan y Menggunakan pengantaran deria ( pengalaman deria ) untuk y y y y y y y y

mendapatkan pengetahuan Memerlukan kekerapan ulangan dalam beraneka konteks dan situasi untuk menguasai sesuatu kemahiran Menekankan kepada pengajaran yang berbentuk konkrit Selaras dengan linguistik struktural Memberi peluang kepada murid-murid belajar sepenuhnya di bawah bimbingan guru Menekankan penglibatan murid secara aktif Bersifat saintifik yang mampu menyediakan satu situasi pengajaran yang menarik Menekankan kepada aspek lisan Menggunakan model : contoh generalisasi

PROSES PENGAJARAN INDUKTIF
y Model pengajaran Paul.D.Eggen (1979 )

(a) Merancang aktiviti (i)Mengenal pasti matlamat yang ingin dicapai hasil daripada pengajaran yang disampaikan (ii)Menyediakan contoh-contoh yang sesuai dan mencukupi

(b)Melaksanakan aktiviti (i)Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan memberi berbagai-bagai contoh yang melibatkan unsurunsur yang dipelajari (ii)Menyimpulkan perkara-perkara yang telah dipelajari (ii)Memberikan contoh-contoh tambahan. (c)Menilai aktiviti (i)Melibatkan proses melihat kembali keberkesanan pengajaran yang telah disampaikan melalui pendekatan ini.

MODEL INDUKTIF

MERANCANG AKTIVITI

MELAKSANAKAN AKTIVITI-AKTIVITI INDUKTIF

PENILAIAN

MENGENALPASTI MAKLUMAT

MENYEDIAKAN CONTOH-CONTOH

MEMBERI CONTOH

MEMBUAT KESIMPULAN CONTOH TAMBAHAN (CLOSURE)

STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF
y Penentuan butiran am

(i)Melibatkan penentuan masa mengajar yang diperlukan, kelas, bilangan murid, purata umur murid, perkara, tajuk, aspek bahasa, aspek penggabungjalinan, objektif, penyerapan pengetahuan dan nilai, pengetahuan sedia ada, alat bantu mengajar dan sebagainya. y Penentuan struktur kognitif ( struktur isi ) (i)Merancang dengan memecah-mecahkan isi tersebut kepada beberapa bahagian dan kemudian disusun semula bahagian-bahagian yang berkaitan itu mengikut urutannya yang sesuai

y Penentuan struktur kognitif ( struktur isi )

(i)Merancang dengan memecah-mecahkan isi tersebut kepada beberapa bahagian dan kemudian disusun semula bahagian-bahagian yang berkaitan itu mengikut urutannya yang sesuai.
y Penentuan kebolehan kognitif (kemahiran intelektual )

(i)Melibatkan 3 tahap penting (ii)Tahap 1: membentuk konsep-konsep melalui contohcontoh (iii)Tahap 2: membuat generalisasi (iv)Tahap 3: mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari itu ke dalam satu situasi lain

y Prosedur pengajaran induktif

(i)Melibatkan langkah-langkah pengajaran yang telah dirancang untuk satu pengajaran yang berkesan

PROSEDUR PENGAJARAN INDUKTIF
y Peringkat pendedahan

(i)Dilakukan dalam bahagian induksi set iaitu bahagian permulaan pengajaran (ii)Mendedahkan unsur-unsur bahasa yang hendak disampaikan kepada pelajar-pelajar itu secara tidak langsung (iii)Permulaan hendaklah berkait dengan pengalaman dan pengetahuan sedia ada murid

‡ Peringkat pembentukan konsep

(i)Tertumpu kepada usaha membentuk konsep-konsep melalui contoh-contoh dan aktiviti-aktiviti yang lain (ii)Melibatkan langkah-langkah pengajaran dalam bahagian perkembangan penyampaian pengajaran

y Peringkat membuat generalisasi

(i)Biasanya generalisasi akan dilakukan setelah muridmurid dapat menguasai pembelajaran mereka

y Peringkat mencubakan generalisasi

(i) Biasanya dilakukan selepas guru mengemukakan generalisasi (ii) Sama ada bentuk lisan atau bentuk gerakerja menulis y Peringkat penutup (i) Membuat rumusan berdasarkan apa yang telah dipelajari (ii)Murid-murid diberi aktiviti susulan sebagai pengukuhan

SEKIAN TERIMA KASIH