Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Jurnalism i tiin e ale Comunic rii Specialitatea: tiin e ale Comunic rii

Campanie social ÄViolenìa este ultima arm a incompeten ei´

Au realizat:
Anna Ro u Sergiu Gurdi Alex Ciorici Irina Gherasimov Anastasia Ro ca Iuliana Bivol

Chi in u 2011

Importan a campaniei
Fenomenul violen ei în ècoal s-a reliefat ca unul foarte acut. Violen a în ècoal se plaseaz pe locul doi, atât conform autoraport rilor, cât èi dup perceperea fenomenului în proximitate/societate. Astfel, 3 din 10 copii au recunoscut abuzuri verbale èi ¿zice din partea profesorilor. 50 % dintre copii cunosc cel pu in un caz de agresare a copiilor din partea profesorilor. Conforma unui studiu privind violen a fa de copii, efectuat de IMAS-Inc. ± Institutul de Marketing èi Sondaje prin colaborare cu UNICEF pe un e antion de 1700 de elevi, de vârste ècolare cuprinse între 10 èi 18 ani din clasele a-V-XII-a: ‡ O treime din copii recunosc c sunt agresa i verbal de c tre profesorii ècolari. Veniturile sc zute èi lipsa unui p rinte se asociaz cu o inciden crescut a acestui fenomen. ‡ Patru din zece p rin i cunosc profesori care agreseaz verbal copiii. ‡ 13% dintre copii au spus c întotdeauna sau uneori sunt abuza i ¿zic de profesorii ècolari. ‡ Doi din zece p rin i cunosc profesori care amenin copiii cu b taia sau chiar le dau à palme. ‡ 24% din copii au recunoscut c se simt discrimina i de c tre profesori, în special copiii din familiile cu venituri modeste.

Ce spun copiii?
Violen a în ècoal din partea cadrelor didactice a fost cercetat sub trei aspecte: ‡ discriminarea ± critic dispropor ionat la adres unui anumit elev; ‡ violen a verbal ± profesorul obiènuieète s strige; ‡ violen a ¿zic ± profesorul loveète cu palma sau aplic alte forme de violen ¿zic elevului. Discriminare ‡ 56 % cred c exist cel pu in câ iva elevi care sufer de discriminare din partea profesorilor. ‡ 54 % cunosc cel pu in un copil într-o situa ie asem n toare. ‡ 24 % dintre copii spun c , cel pu in uneori, se reg sesc în situa ia în care se simt discrimina i de c tre profesor, nedrept i i, acuza i de lucruri neadev rate. Violen a verbal ‡ 66 % cred c exist cel pu in câ iva elevi care sufer de violen verbal . ‡ 64 % cunosc cel pu in un elev într-o situa ie asem n toare. ‡ 34 % se reg sesc cel pu in par ial în situa ia în care profesorul strig la ei. Violen a ¿zic ‡ 42 % cred c exist cel pu in câ iva elevi care sufer de violen ¿zic din partea profesorilor. ‡ 44 % cunosc cel pu in un elev într-o situa ie asem n toare. ‡ 14 % se reg sesc cel pu in par ial în situa ia în care profesorul îi loveète cu palma.

Dat ¿ind faptul c în acest studiu toate datele au fost ob inute în acelaèi timp.Cine sunt copiii victime? Copiii care sufer de toate cele trei tipuri de violen la ècoal raporteaz un grad sc zut de adaptare ècolar ± ceea ce nu este surprinz tor. în mod special din cauza violen ei ¿zice. Din aceste argumente a rezultat necesitatea unei campanii de informare i prevenire a publicului int . . Dat ¿ind faptul c violen a în ècoal s-a eviden iat ca o problem destul de alarmant . ‡ ‡ Fetele sufer în tendin mai mult din cauza violen ei în ècoal . Cele mai strânse corela ii se constat între violen a verbal èi ¿zic èi între discriminare èi violen a verbal . Dac un copil sufer de unul dintre aceste tipuri de violen . nu putem spune nimic despre cauzalitate: dac neadaptarea ècolar determin violen a sau invers. este foarte greu de estimat i de colectat date concrete despre situa ia real a victimelor acestui fenomen. este foarte probabil ca el/ea s sufere èi de cel lalt tip. ‡ Analizele corela ionale arat c copiii sufer frecvent de mai multe tipuri de violen la ècoal .

emo ional . La baza serviciilor oferite st angajamentul puternic de a ap ra drepturile copiilor. . Organiza ia ³Lumea Copiilor´ ofer siguran i suport copiilor în dificultate sau care au fost victimizate prin violen fizic .Descrierea Organiza iei ³Lumea copiilor´ activeaz din mai 2009 din ini iativa primei Doamne Antonina Lucinschi cu suportul material al Funda iei ³Orange´ i UNICEF Moldova. psihologic . i economic în coli. Misiunea organiza iei este Protec ia copiilor în institu iile de înv mânt. Obiectivul ONG-ului este de a preveni abuzul fa de copii în Republica Moldova. precum i de a îndemna cadrele didactice s nu recurg la violen .

Mai jos sunt câteva dintre campaniile la aceast tem : Campania împotriva b t ii ÄObserva i-m . Ajuta i-m !´. Auzi i-m . Centrul Na ional de Prevenire a Abuzului fa de Copii (CNPAC) a lansat Campania împotriva b t ii ÄObserva i-m . de Ziua Mondial de Prevenire a Abuzului fa de Copii.Campanii anterioare În general vorbind despre prevenirea abuzului fa de copii în coal nu au fost implementate campanii. doar pentru prevenirea violen ei fa de copii. Scopul campaniei este de a încuraja cet enii i speciali tii responsabili pentru protec ia copiilor s raporteze cazurile identificate de abuz fizic al copilului comise în familie. Auzi im . . Ajuta i-m !´ Pe 19 noiembrie 2008.

Al turi de CNPAC în aceast campanie au fost Ministerul Educaìiei i Tineretului al Republicii Moldova. Consiliul Na ional pentru Protecìia Drepturilor Copilului i UNICEF Moldova. . bunici i al i îngrijitori s fie aten i la comportamentul care îl au fa de copil. A fost o campanie de informare i sensibilizare care s-a desf èurat timp de un an. Campania ÄCopil rie f r violen ´ sa desf urat concomitent în ara noastr i alte cinci state din Europa de Est.Campania ÄCopil rie f r violen ´ (2006-2007) În septembrie 2006. CNPAC a lansat campania ÄCopil rie f r violen ´. s evite b taia i insulta. pân în octombrie 2007. care îi îndemna pe p rin i.

Mesajul campaniei ÄOare i animalele î i bat puii?´ a fost transmis printr-un vizual surprinz tor ± o feti plin de vân t i care ine în bra e o c elu . Mesajul campaniei i vizualul a fost imprimate pe afi . Campania ÄOare i animalele î i bat puii?´ a fost primul semnal lansat în societate despre cre terea sporit a num rului cazurilor de abuz asupra copiilor. sticker i panou stradal. capitala rii. . Stickerul campaniei mai poate fi v zut si ast zi pe unele dintre cele 799 de minibusuri. în care a fost plasat i care circul prin Chi in u.Campania ÄOare i animalele î i bat puii?´ (2002) Prima campanie de advocacy i con tientizare a oamenilor privind violen a împotriva copilului a fost realizat de Centrul Na ional de Prevenire a Abuzului fa de Copii (CNPAC) în perioada 12-19 noiembrie 2002.

atât fizic cât i verbal ( maltratare. numind în aceea i calitate i dou structuri de stat din domeniu ± Ministerul Înv mânt. în special de cazuri grave care presupun înc lcarea drepturilor copiilor. Cel pu in 10 cazuri de abuz se atest anual în fiecare institu ie. . Tineret i Sport (MÎTS) i Ministerul Afacerilor Interne (MAI). MÎTS ca fiind structura ce desf oar o serie de seminare pentru speciali tii în domeniul educa iei. În urma cercet rii pie ii o campanie de prevenire a abuzului fa de copii în coli nu a fost atestat . care. avem 1 667 de institu ii de înv mînt preuniversitar. în contextul problemei abuzului fa de copii.Principalii actori/realizatori ai activit ilor de prevenire sunt: Structurile interna ionale i reprezentan ii societ ii civile. Potrivit datelor statistice prezentate de c tre Biroul Na ional de Statistic al Republicii Moldova. insulte. traume fizice i psihice). iar MAI ± ca structur . din raioane cu privire la problema abuzului fa de copii în coli. se ocup de cazurile de violen în coli.

Ne-am propus ca aceast campanie s aib efect de prevenire a abuzurilor fa de copii în cursul anului colar. .Perioada campaniei : 27 septembrie ± 29 octombrie Am ales aceast perioad pentru desf urarea campaniei. Dorim ca aceast campanie s fie un reper pentru un comportament adecvat acestor institu ii. deoarece coincide cu începutul anului colar.

etc. educa ie: studii superioare/medii. B l i. Public int secundar : P rin ii. profil: persoane angajate provenite din familii social vulnerabile s raci / adep i ai modelului autoritar / invidie. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . gr dini e i case de copii.Publicul int : Public int primar: ramura pedagogic din coli. Ungheni Beneficiari: ramura pedagogic . venit economic: nivel mediu. profil: casnic/ omaj/ încadrare în cîmpul muncii. mediul: raioanele Cahul. B l i i Ungheni. copiii. studii: studii superioare/medii/profesionale. p rin ii i societatea. mediul: raioanele Cahul. mai jos de mediu.

aprobat în 2008. Voluntari activi ai organiza iei. ‡ Informa ie de circuit închis motivat de caracterul conservatist al popula iei. . Exist legisla ie cu privire la abuzul fa de copii.Analiza SWOT ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Puncte tari Campania abordeaz o problem social de interes general. Personal calificat. Ob inerea de sponsoriz ri. Experien în campanii. Capacitate de atragere de fonduri. Puncte slabe ‡ Imposibilitatea de a estima i colecta date concrete despre victimele abuzului. Are un plan aplicabil pentru combaterea abuzului fa de copii.

.Oportunit i ‡ Sprijin din partea Funda iei Orange. ‡ Colaborarea eficient cu Prim riile. ‡ Colaborarea cu institu iile media M1. Patria). Incapacitatea de a în elege i a con tientiza mesajul campaniei. Stereotiopurile înr d cinate privitor la educa ie. ‡ Existen a canalelor de comunicare . Amenin ri ‡ ‡ ‡ ‡ Prezen a alcoolismului i a s r ciei ca factori ce cauzeaz violen a. Lipsa suportului comunit ii. ‡ Antrenarea societ ii civile în campania social de prevenire i reducere a abuzului fa de copii. oferirea spa iului gratis pentru difuzarea spotului tv i a filmului documentar. Prime. UNICEF. ‡ Deschiderea i colaborarea cu partenerii (MAI. NitTV.

Scopul Campaniei: Prevenirea i reducerea abuzului fa în institu iile de înv mânt. de copii .

Specifice: Informa ionale : Sensibilizarea i informarea publicului vizat i a societ ii în ansamblu. Atitudinale : Schimbarea atitudinii i educarea unei viziuni s n toase în cel pu in 10 % din institu iile de înv mânt din ar . încercarea de a provoca în rândurile acestora o reac ie împotriva comportamentului violent. atitudini. Comportamentale: Schimbarea comportamentului agresorilor i poten ialilor agresori prin schimbarea de opinii. .Obiectivele campaniei: Generale: Cre terea notoriet ii problemei abuzului fa de copii în gr dini e. coli i în case de copii. valori.

Printul: .

.

Vom plasa printul pe panourile de anun uri. Conceptul printului trimite clar la ideea campaniei.Centrul simbolului cu un pumn în mijloc l-am eleborat în forma de semnul de avertizare Ä STOP´. Am ales acest simbol dat fiin faptul c este un semn bine cunoscut de fiecare individ.incit la ac iune. B l i i Cahul. Culorile alese .ro u i negru pentru logotip eviden iaz sensibilit ile observatorului fiind o culoare foarte puternic . unghera ul clasei. provoac . în deosebi bine cunocut de publicul int .Simbolul printului este redat prin semnul iconic a genului femenin. Capteaz foarte repede aten ia i are un stimulator general. care totodat este i logoul campaniei. tablele cu orar prin colile din Ungheni. iar sloganul consolideaz scopul acesteia. Iar în cazul campaniei noastre spore te sensul de prevenire a violen ei fa de femei. . Are efectul de a stimula oamenii de a lua decizii in mod rapid i cre te speran ele.

Cahul ± difuzarea filmului documenatar în blocul publicitar din-naintea filmului ce va urma. Alte criterii ar fi: acoperirea tehnic a posturilor respective. 23 octombrie ± 15:30-16:00 Prime ± 30 septembrie. 8. 19 octombrie . 16. 7. audien a lor. Cinema Patria Durata: Moldova1 ± 2. NitTV. 5.Difuzarea spotului publicitar i a filmului documentarului despre abuzul fa de copii i consecin ele acestuia Detalii tehnice: Unde: Moldova 1. 12. . 9. 15. Prime. 21 octombrie -17:50-18:00 NitTv -28 septembrie.cota de vizioanare i rating-ul posturilor respective.16:40-18:00 Patria Ungheni. B l i. 21 octombrie Denumirea: ³Violen a este ultima arm a incompeten ilor´ În primul rând la selectarea posturilor TV noi am atras mai mult aten ie la faptul dac ele se difuzeaz în centrele raionale vizate de campania noastr . 1. 14.

19 octombrie . 8.cota de vizioanare i rating-ul posturilor respective. 5. Alte criterii ar fi: acoperirea tehnic a posturilor respective. Prime. . 9. 21 octombrie -17:50-18:00 NitTv -28 septembrie. Cinema Patria Durata: Moldova1 ± 2. Cahul ± difuzarea filmului documenatar în blocul publicitar din-naintea filmului ce va urma.16:40-18:00 Patria Ungheni. NitTV. B l i. 12. 7. 16. 15.Descrierea filmului documentar ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Difuzarea documentarului despre abuzul fa de copii i consecin ele acestuia Detalii tehnice: Unde: Moldova 1. 1. 23 octombrie ± 15:30-16:00 Prime ± 30 septembrie. 21 octombrie Denumirea: ³Violen a este ultima arm a incompeten ilor´ În primul rând la selectarea posturilor TV noi am atras mai mult aten ie la faptul dac ele se difuzeaz în centrele raionale vizate de campania noastr . 14. audien a lor.

Avem preluate imagini care au fost difuzate la tirile de la ProTv Chi in u i Antena 1. Filmul con ine secven e video reale filmate în institu iile de înv ì mânt din ar cu telefonul mobil de c tre colegii victimelor abuzate. pentru ca acestea s fie v zute de cât mai multe ori.. din partea profesorilor fa de copii cât i violen a dintre copii.Filmul documentar intitulat . Imaginile con in secven e cu imagini ocante în care sunt prezentate abuzuri atât fizice cât i verbale. dar. De asemenea sunt prezentate m rturii ale copiilor maltrata i. mai ales. La sfârèitul filmului am inclus spotul video al campaniei si printul. . a elevilor i cadrelor didactice pentru a ob ine luarea unei atitudini i a unui feed-back pozitiv.Violen a este ultima arm a incompetenìilor´ are scopul de a prezenta situa ia real în ceea ce prive te prezen a abuzurilor fa de copii din institu iile de înv ì mânt din Republica Moldova i sensibilizarea opiniei publice. cât i m rturii ale p rin ilor.

Astfel are loc transmiterea la nivel global a ideii ca nu po i întoarce timpul înapoi pentru a preveni violen a. a neglija urm rile grave ale acesteia.Spotul TV reprezint un colaj de imagini video a c rei ac iune este inversat . Colajul dore te s transmit un mesaj ascuns i autorilor actelor de violen . studiate în coal ± Legea a Treia a Termodinamicii sau Principiul Lomonosov ± Lavosiere) . sugerând ideea c agresorul ar putea deveni foarte u or victim (f cându-se o trimitere atât la legile karmei cât i la cele tiin ifice.

etc. de a informa i îndruma atât victimele cât i agresorii c tre institu iile abilitate. locale i organele de drept cu privire la cazurile de violen în coal . englez pot apela persoane de orice vârst i sex acordarea asisten ei sociale .Lansarea liniei telefonice Detalii tehnice: Scopul acestui serviciu este de a oferi consiliere pentru prevenirea i reducerea abuzului fa de copii în scoli. Avantaje: confiden ialitate i anonimat consiliere individual nu exist r spuns negativ consulta ii în roman . rus . de a sesiza autorit ile centrale.

Con inutul mesajului va îndemna pe to i doritorii de a sus ine campania noastr i evident i scopul campaniei.Scurt descriere: Colectarea fondurilor (dona ii) prin intermediul unei linii telefonice oferite de Orange. banii care vor fi colecta i în perioada campaniei vor acoperi o parte din cheltuieli pentru difuzarea campaniei prin canalele media. Toate dona iile. prin trimiterea mesajului la acest num r scurt. . sponsorul general Orange va lansa o linie de sms-uri prin care inten ion m s sensibiliz m i s colect m bani de la persoanele care doresc s se implice i s sus in campania de prevenire a abuzului fa de copii în coal . În perioada campaniei. Num rul sms-ului va fi 111 i respectiv pre ul unui sms va constitui 12 lei inclusiv TVA.

Acestea vor fi atîrnate la intr rile în coli. pentru a recurge la metode de educa ie s n toas f r a trauma copiii. Simbolul acestor mascote reprezint stimularea persoanelor care activeaz în aceste institu ii de înv mînt pentru a nu recurge la violen . Pe sac va fi scris: ³ coala nu este un ring de box!!!´.Mascot Mascotele vor fi plasate în fiecare institu ie de înv mîmt din raioanele vizate. . aceasta fiind u or re inut . care include un sac i o pereche de box. Aceasta va fi reprezentat de c tre un set de instrumente pentru box. Aceast mascot este una simbolic i semnificativ .

Buget: Curs euro: 16.30 lei Curs dollar: 12. cafea = 100 lei Biscui i ± 10 kg x 40 = 400 lei Pahare ± 100 buc x 0.00 lei = 50 lei Mape ± 50 buc x 5 lei = 250 lei Foi A4 ± 1 bloc x 50 lei = 50 lei Ceai.10 = 10 lei Farfurii ± 50 buc x 0.24 = 12 lei erve ele ± 2 buc x 5.60 lei Planificare buget (20 000 $ = 252 000 lei) Conferin ele de pres : Pixuri ± 50 buc x 1.5 = 11 lei Total pre : 884 lei .

Spot video ± 150$ = 1890 lei Film documentar ± 750 $ = 9450 lei Total pre : 11 340lei Printuri: Print roman 60*1000= 60 000 lei rus 60*250=15 000 lei Flaiere (romana) 4*5000=20 000 lei (rus) 4* 1250=5000 lei Total panouri: 60 000+15 000+20 000+5000 = 100 000lei Mascot : 200*200= 40 000 lei Cheltuieli administrative = 5 000 lei Cheltuieli neprev zute = 20 000 lei Total 177 224 lei Ramas 74 776 lei .

.Post-activit i ale campaniei: Dosar arhiv Elaboram un dosar arhiv . video i articolele care au ap rut în pres de-a lungul campaniei NOTA: Acest dosar este important pentru ca presupune o analiz a campaniei i tuturor evenimentelor care au avut loc de-a lungul campaniei. În acest dosar vom include toate materialele utilizate în campanie i materialele post campanie de exemplu: Dosar fotografic (selec ia celor mai bune fotografii de pe perioada campaniei Înregistr ri video (selec ia i montarea imaginilor video filmate pe parcursul campaniei într-un filmule de totalizare) Materialul promo ional (modelele de printuri. Punctele forte pot fi utilizate i în campanile de viitor iar cele slabe puteau fi evitate.) Înregistr rile radio. spot etc.

este necesar de studia i evalua cheltuielile i veniturile pe toat durata campaniei. Este important de tiut dac a fost necesar utilizarea procentajului destinat pentru cheltuieli imprevizibile. .Totalizarea bugetului Odat terminat Campania. dac a fost întrecut sau nu a fost pe deplin utilizat. Aceast ac iune este important pentru a vedea dac a fost men inut bugetul ini ial.

Pentru a p stra i pe mai departe parteneriatele cu institu iile media. Ocazional se pot ata a fotografii. ± Mediilor de comunicare. . central . administra ia local . ± Sponsorilor oficiali.Mul umiri Mul umirile sunt unul din aspectele cele mai importante dup finalizarea unei campanii i în acela i timp de multe ori uitate. Aici men ionam unele personaje c rora consider m important de a le mul umi: ± Voluntarilor Lumei Copiilor. sponsorilor organiza iei este important s le mul umim la final pentru participare sus inere i colaborare în cadrul campaniei i pe evenimente. ± Personalului Organiza iei care s-a implicat în organizarea evenimentului. ± Partenerilor ± Administra iei publice locale. Aceste mul umiri se obi nuie te a fi trimise printr-o scrisoare semnat de persoana cu cea mai mare func ie în organiza ie.