Sandori negaliojimo problemos

Doc. dr. Asta Dambrauskait Mykolo Romerio universitetas Vilnius 2009
1

Bendrosios sandori negaliojimo nuostatos 
Sandori negaliojimo samprata. Niekiniai ir nugin ijami sandoriai. Subjektai, galintys kelti sandorio negaliojimo   

klausim . Teismo vaidmuo pripa stant sandorius negaliojan iais. Nugin ijamo sandorio patvirtinimas. Momentas, nuo kurio pripa intas negaliojan iu sandoris laikomas negaliojan iu. Sandorio dalies negaliojimo pasekm s. Reikalavimo teisi kai registruoti sandor nesilaikymo teisin s pasekm s.
2

Civilinis kodeksas 
CK I knygos II dalies IV skyrius ÄNegaliojantys   

sandoriai³ CK VI knygos XVIII skyrius ÄSutar i pabaiga´ CK VI knygos X skyrius ÄRestitucija³ CK IV knygos normos, reglamentuojan ios kilnojam j ir nekilnojam j daikt vindikacij CK VI knygos XX skyrius ÄNepagr stas praturt jimas ar turto gavimas´ Kt.

3

nepaisant to. sigaliojimo ir gyvendinimo statymas ( ) CK normos d l sandori negaliojimo (CK 1.96 str.) taikomos tiems sandoriams. 1 d. pripa intiems negaliojan iais iam kodeksui sigaliojus.Civilinio kodekso patvirtinimo. kilusius i civilini santyki .). jeigu restitucija taikoma sigaliojus iam kodeksui ( 44 str. CK normos d l restitucijos taikomos ir sprend iant gin us. kada jie sudaryti ( 9 str. atsiradusi iki io kodekso sigaliojimo. CK taisykl s d l sandori negaliojimo pasekmi taikomos sandoriams.78 ± 1. 4 .). 2 d. kurie sudaromi sigaliojus iam kodeksui ( 9 str.).

.: M. Vilnius. kad sandori negaliojimo klausim reglamentavimas iuolaikin je civilin je teis je principialiai remiasi rom n teis s nuostatomis. Jonaitis. 2005. <.Rom n teis s taka ³Sandori srityje rom n taka iuolaikiniam teisiniam reglamentavimui itin pla iai pasirei kia sandori galiojimo klausimuose. 5 . kurio modifikacijas randame galiojan iuose vairi valstybi CK´. Pla iau r. teis (01S). Daktaro disertacija... Rom n privatin s teis s taka iuolaikinei civilinei ir civilinio proceso teisei. <.. Socialiniai mokslai.> galime kalb ti apie tam tikr rom ni k j negaliojimo pagrind ³katalog ´.> akivaizdu.

CK. yra ir norm i 1964 m.LR civilin s teis s reforma Reformuojant sandori negaliojimo institut . 6 . j perkeltos ir tam tikros tarptautini dokument nuostatos: UNIDROIT tarptautini komercini sutar i principai. Europos sutar i teis s principai (PECL).) civilin s teis s kodifikacijos patirtimi. pasinaudota naujausia u sienio valstybi (Nyderland . Kanados Kvebeko provincijos ir kt.

daiktini teisi perleidimo pagrindas 7 . Sandoris . kurie pagal galiojan ius statymus sukuria prievolinius teisinius santykius.2 straipsnyje numatyta. Sandoriai ± labiausiai paplitusi juridini fakt r is. CK 6. kad prievol s atsiranda i : sandori arba kitoki juridini fakt .Sandoris kaip teisinis faktas Civilin s teis s ir pareigos atsiranda. kei iasi ar pasibaigia juridini fakt pagrindu.

63 str. kuriais siekiama sukurti. 1 d. 8 . pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas.Sandorio s voka Sandori s voka tvirtinta statyme ± CK 1. pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius.: sandoriais laikomi asmen veiksmai. Ta iau civilin s teis s po i riu ne bet kokie veiksmai gali b ti pripa stami tinkamais sukurti.

9 . tiek ir visos visuomen s interesais.Sutar i laisv s principas Sutar i laisv s principo apribojimus nustatyti b tina: tiek atskir visuomen s nari interesais.

 sutar i laisv s principo ribojimu.Sutar i laisv s principas Sandori negaliojimas gali b ti laikomas sutar i laisv s principo garantija. 10 . efektyviu sandorio ali civilini teisi gynimo b du.

 subjekt valia ir valios i rei kimas (valios ir jos i rei kimo vienov ). 11 . sandorio forma.Sandorio elementai Lietuvos civilin s teis s doktrinoje nurodoma. j visuma). kad b tini sandorio elementai yra: subjektai. sandorio turinys (sandorio s lygos.

 Jeigu bent vienas elementas toki reikalavim neatitinka. sandoris gali b ti pripa stamas negaliojan iu.Sandorio elementai Visi sandorio elementai turi atitikti statymo reikalavimus. 12 .

kuri pakanka sutarties galiojimui.159 straipsnyje numatyta. o statym nustatytais atvejais ± ir sutarties forma 13 . CK 6. yra  veiksni ali susitarimas. kad sutarties elementai. t.y.Sutarties elementai Sutar i teis je.

14 . o juridiniai asmenys turi tur ti atitinkam teisnum . sandoris turi b ti i reik tas statyme nustatyta forma. sandor sudarantys asmenys turi b ti veiksn s. sandori dalyvi valios i rai ka turi atitikti j tikr j vali .Sandorio galiojimas Galiojimas siejamas su tam tikr s lyg visuma sandorio turinys turi atitikti statymuose nurodytus reikalavimus.

Sandorio galiojimas Sandorio galiojimas suprantamas kaip  visuma juridinio fakto savybi . s lygojan i ali siekiamo teisinio rezultato atsiradim 15 .

16 . taikant jas a priori.tam tikra sankcija d l sandorio ydingumo. taikoma po sandorio sudarymo ± tai mechanizmas a posteriori. Kelias neteis tumui sandori srityje gali b ti u kirstas ir tam tikr prevencijos priemoni pagalba. dar iki sandorio sudarymo.Teis tumo u tikrinimo priemon s Sandorio pripa inimas negaliojan iu .

Teis tumo u tikrinimo priemon s Reikalavimas gauti leidim . ir kt.92 str.. CK 3.(pvz. 6. notaras (pvz.)..393 str. 1 d..) Reikalavimas.y. 1 d.. t. 17 . reikaling sutar iai sudaryti .443 str.93 str. 3. CK 6. kad sutart tvirtint valstyb s pareig nas.

18 . vertimo sudaryti sandor atveju arba mogaus laisv s suvar ymo atveju. pvz.:  suk iavimo atveju.Kit teis s ak numatytos priemon s Tam tikrais atvejais d l neteis to sandorio sudarymo jo dalyviams gali kilti gr sm b ti patrauktais baud iamojon atsakomyb n.

nuostoli atlyginimui. 3 d. o statymo numatytais atvejais. pvz. pavyzd iui.:  CK 1. 3 d. (neveiksni asmen sandoriai). (suklydimas).Civilin atsakomyb Sandori negaliojimas taip pat gali b ti pagrindu civilinei atsakomybei . yra galimyb reikalauti net ir neturtin s alos atlyginimo (CK 1. 1.90 str.91 str.). 3 d. pripa inus negaliojan iu sandor .84 str. sudaryt d l apgaul s ar smurto. 19 .

culpa in contrahendo (R. 20 .Civilin atsakomyb Nuomon s d l atsakomyb s prigimties ir jos pagrindimo: a) sutartin atsakomyb .remiantis bendrosiomis atsakomyb s taisykl mis. Jeringas) b) deliktin atsakomyb . turi b ti rodyta alies kalt .

Deliktin s ir sutartin s atsakomyb s konkurencija. Selelionyt -Drukteinien . nes manoma. taikomos sutartin s atsakomyb s taisykl s³. jei sutartis pripa stama negaliojan ia ateityje. S.Civilin atsakomyb Ä<«> paprastai taikomos tokios taisykl s: jei sutartis pripa stama negaliojan ia ab initio. 1(67): p. 2008. Justitia. 3. kad sutartis apskritai nebuvo sudaryta. alos patyrusi sutarties alis ie kin d l nuostoli atlyginimo gali reik ti tik remdamasi deliktine atsakomybe. 21 .

6.2. 22 . R. 44. 123. gali atsirasti deliktiniai santykiai ir deliktin atsakomyb ³. Nr. LAT 2005 m.9..5. N..1. byloje AB bankas NORD/LB Lietuva v. kategorija 21. ali elgesio ir kt. tai. 3K-7-119/2005. kovo 29 d. priklausomai nuo aplinkybi . nutartis civ.Civilin atsakomyb LAT nutartyje teigiama: Äkai sutartis pripa stama negaliojan ia.

P. 1997. ir kt. Kaunas: Vijusta. 23 . V lyvis S. Civilin teis : vadov lis. Mikel nas V. 195. pa eidus statymo reikalavimus. Vitkevi ius P. nesukelia t teisini pasekmi . kuris. kuri siek jo dalyviai... sudarydami sandor ³.Sandori negaliojimo samprata Änegaliojan iu laikome tok sandor .

yra negaliojantis´. valia. P. ir kt. Vitkevi ius P.Sandori negaliojimo samprata ³sandoris. 24 ... V lyvis S. turinys ir forma) neatitinka statymo reikalavim . Civilin teis : vadov lis. kurio bent vienas i b tin element (subjektai. Kaunas: Vijusta. Mikel nas V. 1997. valios i rei kimas. 194.

kas buvo vykdyta pagal tok sandor ³. Turto pa mimas valstybei pagal negaliojan ius sandorius teismin je praktikoje // Teis .Sandori negaliojimo samprata Änegaliojantys sandoriai ± tai statym reikalavim neatitinkantys pilie i ir organizacij veiksmai. kurioms jie skirti. P. Vitkevi ius P. bet sukuria sandorio ali pareigas gr inti tai. kurie nesukelia t teisini pasekmi . 1972. Nr. 25 . 3. 15.

2001.Sandori negaliojimo samprata Äsankcija. ir kuri rei kia sandorio panaikinim ³. Cornu G. Vocabulaire juridique. Vr Nullité. kuri taikoma formos ar turinio yd turin iam sandoriui. Paris: PUF. 26 .

vadinamas negaliojan iu sandoriu³ Mikel nas V. Justitia. kuri buvo siekiama sudarant sandor . kuris nesukelia norim teisini padarini . 2006. Sandori negaliojimo instituto taikymas teism praktikoje (1). 4(62). 27 .Sandori negaliojimo samprata Äsituacija. kai teis neleid ia atsirasti tiems teisiniams padariniams. vadinama sandorio negaliojimu³ Äsandoris. Nr.

Sandori negaliojimas v. sutarties nutraukimas Negaliojimo ir nutraukimo pagrindai Negaliojimo ir nutraukimo momentas Negaliojimo ir nutraukimo teisin s pasekm s ali vaidmuo Teismo vaidmuo 28 .

 u tikrinti gyt teisi ilgaam i kum ir j gerbim . u tikrinti sandori ir j pagrindu susiklos iusi civilini teisini santyki stabilum . spalio 2 d.b. Nr. s iningum ir protingum . kat. u tikrinti civilini teisini santyki teis tum . 3K-3-905/2000.Sandori pripa inimo negaliojan iais instituto tikslai apsaugoti nukent jusi j sandorio al . 42. UAB ÄParabol ³. LAT CBS teis j kolegijos 2000 m. nutartis civ. 29 . teisingum . UAB ÄInit³ v.

Negaliojan i sandori klasifikacija Pagrindinis negaliojan i sandori skirstymas Niekiniai Nugin ijami 30 .

Negaliojan i sandori klasifikacija Sandori negaliojimas d l Asmens subjekti kumo tr kum Formos tr kum Turinio tr kum Asmens valios tr kum 31 .

) nepilnametis nuo 14 iki 18 met (CK 1.) (CK 1.85 str.92 str.) alkoholiu ar narkotin mis med iagomis piktnaud iaujantis fizinis asmuo (CK 1.) 32 .Asmens subjekti kumo tr kumai (1) Fizini asmen subjekti kumo tr kumai neveiksnus fizinis asmuo (nepilnametis iki 14 m.) galiojimus vir ij s atstovas (CK 1.88 str.84 str.

83 str.) statym nustatyta tvarka ne registruoto ar licencijos verstis tam tikra veikla neturin io juridinio asmens vardu sudaryti sandoriai (CK 1.82 str.Asmens subjekti kumo tr kumai (2) Juridini asmen subjekti kumo tr kumai Juridinio asmens teisnumui prie taraujantys sandoriai (CK 1.) 33 .

) tariamieji sandoriai (CK 1.) (?) apsimestiniai sandoriai (CK 1. susid jusios sunkios aplinkyb s (CK 1.89 str.) suklydimas (CK 1.86 str. realus grasinimas.Asmens valios tr kumai Valios tr kumai negal jimas suprasti savo veiksm reik m s (CK 1. smurtas. alies atstovo piktavali kas susitarimas su antr ja alimi.87 str.) apgaul .91 str. ekonominis spaudimas.90 str.) (?) 34 .

Formos tr kumai Sandorio negaliojimas d l statym reikalaujamos sandorio formos nesilaikymo (CK 1.) notarin s formos nesilaikymas paprastos ra ytin s formos nesilaikymas 35 .93 str.

) prie taravimas vie ajai tvarkai ar gerai moralei (CK 1.) tariamieji (CK 1.80 str.87 str.) (?) 36 .81 str.) ir apsimestiniai sandoriai (CK 1.86 str.Turinio tr kumai Turinio tr kumai prie taravimas imperatyvioms statymo normoms (CK 1.

986 str. ir kt.66 str.Pauliano ie kinio institutas CK 6. .394 str.pastato pirkimo-pardavimo sutarties negaliojimas.16 str.taikos sutarties pripa inimo negaliojan iais atvejai Special s testament negaliojimo pagrindai ± CK 5. 37 .Kiti sandori negaliojimo atvejai CK 6. .sandori . . jeigu sutartyje neaptartos pirk jo teis s em s sklyp CK 3. 2 d.96 str. negaliojimas CK 6. . sudaryt be kito sutuoktinio sutikimo.

Teismo vaidmuo pripa stant sandorius negaliojan iais Äautomati kas³ (arba neteisminis) sandori negaliojimas teisminis sandori negaliojimas arba teismo pripa intas negaliojimas. 38 .

nepaisant to.Teismo vaidmuo pripa stant sandorius negaliojan iais vienose valstyb se teismo sprendimas yra b tinas tiek nugin ijam . tiek niekini sandori atveju kitose valstyb se pripa stama kitokia situacija ± sandoris gali b ti laikomas niekiniu. yra ar ne teismo sprendimas pripa inti j negaliojan iu 39 .

Niekiniai ir nugin ijami sandoriai absoliutus sandori negaliojimas (niekiniai sandoriai) santykinis sandori negaliojimas (nugin ijami sandoriai) 40 .

Niekiniai ir nugin ijami sandoriai 
CK 1.78 str. 1 d. - sandoris laikomas

niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis statymais, negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripa inti j negaliojan iu. 

CK 1.78 str. 2 d. - sandoris, kur pripa inti

negaliojan iu b tinas teismo sprendimas, yra nugin ijamas sandoris.

41

Niekin s ir nugin ijamos sutartys 
CK I knygos normas sieti su CK VI knygos

sutar i teis s normomis, kuriose kalbama apie absoliut ir santykin sutarties negaliojim . 

CK 6.224 ir 6.226 str.

42

CK 6.224 straipsnis. Sutarties negaliojimas
Sutartis gali b ti pripa inta negaliojan ia io kodekso pirmosios knygos numatytais sandori negaliojimo pagrindais, taip pat kitais statym nustatytais pagrindais.

43

CK 6. 2. Absoliu iai negaliojan ios (niekin s) sutarties alys negali v liau patvirtinti. 44 . Absoliutus ir santykinis sutarties negaliojimas 1. bet ir vie ieji interesai. Sutartis yra absoliu iai negaliojanti (niekin sutartis).225 straipsnis. jeigu j sudarant buvo pa eisti pagrindiniai sutar i teis s principai ir d l to pa eisti ne tik sutarties alies.

4. Santykinai negaliojan i (nugin ijam ) sutart alys ( alis) gali patvirtinti.225 straipsnis. jeigu j sudarant viena alis veik s iningai ir pripa inti sutart negaliojan ia b tina tik d l to. kad b t apginti s iningos alies privat s interesai. Absoliutus ir santykinis sutarties negaliojimas 3. 45 . Sutartis yra santykinai negaliojanti (nugin ijama sutartis). jeigu toks patvirtinimas yra ai kiai parei kiamas.CK 6.

galin i kelti negaliojimo klausim . teismo sprendimo b tinyb nugin ijam sandori atveju.Niekiniai ir nugin ijami sandoriai Skiriasi: subjekt . ratas. sandorio patvirtinimo galimyb tik nugin ijam sandori atveju 46 .

47 . kuri skirta individualaus asmens interesams ginti ± tai sandorio negaliojimas yra santykinis. jei pa eid iama teis s norma.saugomo intereso pob dis jei teis s norma nustatyta siekiant ginti bendr j (arba vie j ) interes .Niekiniai ir nugin ijami sandoriai Galimas atskyrimo kriterijus . tai tokios normos pa eidimas sudarant sandor bus pagrindas absoliu iam jo negaliojimui.

5 d. galintys kelti sandorio negaliojimo klausim CK 1.78 str. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio fakt teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). .Subjektai. 48 .reikalavim d l niekinio sandorio teisini pasekmi taikymo gali pareik ti bet kuris suinteresuotas asmuo.

4 d.ie kin d l nugin ijamo sandorio pripa inimo negaliojan iu gali pareik ti tik statym nurodyti asmenys. 49 . galintys kelti sandorio negaliojimo klausim CK 1. .Subjektai.78 str.

kurio veiksnumas apribotas d l piktnaud iavimo alkoholiniais g rimais.> gali b ti pripa intas negaliojan iu pagal r pintojo ar prokuroro ie kin (CK 1.85 str.) Fizinio asmens..84 str.).. 50 . 4 d. be r pintojo sutikimo sudarytas turto ar daiktin s teis s perdavimo sandoris <.Prokuroro vaidmuo Ie kin d l neveiksnaus asmens sudaryto sandorio negaliojimo gali pareik ti neveiksnaus asmens atstovai pagal statym ir prokuroras (CK 1. 1 d.

1 d. ± statym nustatytais atvejais prokuroras.Prokuroro vaidmuo LR CPK 49 str. 51 . valstyb s ir savivaldybi institucijos bei kiti asmenys gali pareik ti ie kin vie ajam interesui ginti.

. pra ymu. gindami vie j interes turi galiojimus: 1) kreiptis teism su ie kiniu. kad yra pa eisti teis s akt reikalavimai. tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys.. <. 2. visuomen s. taip pat ir tais atvejais. vie j interes gina statym nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens. Prokurorai. valstyb s ar savivaldybi institucijos arba staigos prane im . tur dami pagrind manyti. . kai kit institucij pareig nai. nesi m priemoni pa eidimams pa alinti.Prokuroro vaidmuo LR prokurat ros statymo 19 str. Prokurorai. parei kim .vie ojo intereso gynimas 1. privalantys ginti interes . nustat asmens. pasi lym . valstyb s teisi ir teis t interes pa eidim . skund arba savo iniciatyva. parei kimu.> 52 .

V. Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus m. Tai rei kia.b. kategorija 95. nepateik vie ojo intereso sampratos. j grupi . kurio pob dis. s voka Ävie asis interesas³ turi b ti ai kinama atsi velgiant statym leid jo ketinimus ir aptariamos normos tikslus.7. nutartis civ. prokuroras gali visais atvejais. turi esmin s reik m s asmen . M. prokuroro nuomone. kai to reikalauja vie asis interesas. nustat s tok teis s akt pa eidim . LAT 2006 m. Nr. .. 3K-3-291/2006. suteikdamas teis prokurorui inicijuoti civilines bylas. D l to kreiptis teism civilinio proceso tvarka. valstyb s ir visuomen s teis ms bei teis tiems interesams ir sudaro pagr stas prielaidas prokuroro rei kiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti´. kad statym leid jas vie j interes supranta pla iai ir suteikia teis prokurorui teis spr sti. baland io 19 d. 1 d. skyrius53 v. yra konkre iu atveju vie asis interesas inicijuoti civilin byl ar ne.Prokuroro vaidmuo ³CPK 49 str. gindamas vie j interes . statym leid jas.

5. nutartis civ. UAB . b.1. rodym vertinimo ir rodin jimo ribas lemia ie kinio pagrindas ir dalykas. teismas taiko niekinio sandorio teisines pasekmes tik tuomet. 15.2. 15.Ramun ´ Nr. jog yra pakankamas pagrindas sandor pripa inti niekiniu. pareik tam ie kinio ar prie ie kinio forma. kat. 65.2..1.Teismo vaidmuo Teismas gali taikyti niekinio sandorio teisines pasekmes.. ex officio (savo iniciatyva). teismas gal t imtis nagrin ti ir spr sti proceso ali gin d l sandorio negaliojimo bei tirti su tuo susijusius rodymus tik esant alies reikalavimui pripa inti tok sandor negaliojan iu. kai sandoris n ra akivaizd iai niekinis.1. kai nagrin jant byl pagrindas pripa inti sandor niekiniu tampa akivaizdus. bylos nagrin jimo teisme. nesant gin o alies reikalavimo.Vengrobalt-K´ v. kai nustato. UAB . LAT 2002 rugs jo 11 d. 3K-3-983/2002. 115 54 . tod l tuo atveju.

.2.Vengrobalt-K´ v. 15. kat.  nesant alies ie kininio reikalavimo pripa inti sandor negaliojan iu.5. 3K-3-983/2002. kuris n ra akivaizd iai niekinis..1. nutartis civ.Teismo vaidmuo jeigu teismas. 15. imt si savo iniciatyva nagrin ti ir spr sti sandorio. 65. b t pa eid iami civilinio proceso dispozityvumo ir rungimosi principai. negaliojimo klausim . tirti su tuo susijusius rodymus.2.Ramun ´ Nr.1. LAT 2002 rugs jo 11 d. 115 55 . UAB . b. UAB .1.

56 . turinti teis sandor nugin yti. alis. gali j patvirtinti per kitos sandorio alies arba statym nustatyt termin . 1 d.79 str. Patvirtinusi sandor .Nugin ijamo sandorio patvirtinimas CK 1. alis netenka teis s j gin yti.

 4) visi kai ar i dalies perleido kitam asmeniui pagal t sandor gytas teises. 57 . kad kita alis vykdyt sandor . 2 d. 3) u tikrino kitai aliai savo prievoli vykdym . Preziumuojama. jeigu po to. kad alis sandor patvirtino. 2) pareikalavo.Nugin ijamo sandorio patvirtinimas CK 1. kai ji gijo galimyb sandor patvirtinti arba nugin yti: 1) sandor visi kai ar i dalies vykd .79 str.

CK III knygoje: CK 3. CK 3. pavyzd iui.96 str. kai jis su inojo apie tok sandor .92 str. sudaryti be kito sutuoktinio sutikimo ir v liau jo nepatvirtinti. tai sutikimo sudaryti sandor nedav s sutuoktinis gali tok sandor patvirtinti per 1 m nes nuo tos dienos. kad kita sandorio 58 alis buvo nes ininga. ± jeigu sandoris sudarytas be kito sutuoktinio sutikimo. kai su inojo apie sandor <«>. 6 d. jeigu rodoma. ± sandoriai. gali b ti nugin yti pagal sutikimo nedavusio sutuoktinio ie kin per 1 metus nuo tos dienos.Nugin ijamo sandorio patvirtinimas Nuostat d l patvirtinimo yra ir. 1 d. .

Nr. <«> CK 1.2. 2 d. tod l neteko teis s j gin yti (CK 1. LAT 2006 m. taip pat kaip ir sandoris. kad sandoriui patvirtinti keliami tokie patys reikalavimai kaip ir sandoriui. taigi sandor patvirtino. spalio 31 d.7. UAB ÄVasmangas³ v. tur damas galimyb nugin yti sudaryt konsensualin sandor .Nugin ijamo sandorio patvirtinimas Äkasaciniame skunde taip pat nurodoma. kategorijos: 21. nutartis ci. Taigi galima remtis tik teis tu patvirtinimu. b. Kartu tai rei kia. kad sandorio ar jo dalies vykdymas rei kia jo patvirtinim . kad sandorio patvirtinimas.79 str. UAB ÄValdo leidykla³. tvirtinta prezumpcija. 3K-3-567/2006. vykd visas jo s lygas. kad ie kovas. 1 p.4.79 straipsnio 2 dalyje tvirtinta sandorio patvirtinimo prezumpcija gali b ti paneigta´. i reik tu suvokiant visas patvirtinimo aplinkybes. kuris patvirtinamas. gali negalioti. 27.1.5. Taigi CK 1.).11 59 .75 str. 21. Ta iau teis j kolegija pa ymi. 45.

Sandorio negaliojimo momentas Sandorio pripa inimas negaliojan iu panaikina jo teisin gali toks sandoris negali sukelti pasekmi ateityje praeityje sandorio sukeltos pasekm s turi b ti panaikintos ir turi b ti gr tama pad t iki sandorio sudarymo (status quo ante) 60 .

Norint sugr ti pad t .Sandorio negaliojimo momentas Jeigu pripa intas negaliojan iu sandoris buvo i dalies ar visi kai vykdytas. naudojamasi gr tamosios galios (retroaktyvumo) fikcija 61 . kurias jis gal jo sukelti.retroaktyvumo. turi i nykti d l sandori pripa inimo negaliojan iais gr tamosios galios . visos pasekm s. buvusi iki sandorio sudarymo (status quo ante).

Sandorio negaliojimo momentas Sandorio negaliojimas ab initio (nuo jo sudarymo mometo) Sandorio negaliojimas ex nunc (nuo teismo sprendimo sigaliojimo. ateityje) 62 .

80 str. 2 d. nustato restitucijos pareig sandori negaliojimo atveju ir ali gr status quo ante inim 63 . kad pripa intas negaliojan iu sandoris laikomas negaliojan iu ab initio (nuo jo sudarymo momento). CK 1.95 str. bendrosios taisykl s forma nustato. 1 d.Sandorio negaliojimo momentas CK 1.

95 str. 2 d. jis gali b ti pripa intas negaliojan iu tik nuo teismo sprendimo siteis jimo. 64 .Sandorio negaliojimo momentas CK 1. numato i imt : jeigu pagal turin pripa inti sandorio negaliojan iu ab initio negalima.

turi gr tam j gali 65 .17 str. kad negaliojimas veikia retroaktyviai.y. t.Sandorio negaliojimo momentas UNIDROIT tarptautini komercini sutar i princip 3. 1 d. nustato.

17 (Retroactive effect of avoidance) (1) Avoidance takes effect retroactively. UNIDROIT Principles of International Commercial 66 . if it cannot make restitution in kind. it makes an allowance for what it has received.Sandorio negaliojimo momentas Contracts Article 3. (2) On avoidance either party may claim restitution of whatever it has supplied under the contract or the part of it avoided. provided that it concurrently makes restitution of whatever it has received under the contract or the part of it avoided or.

67 .Sandorio negaliojimo momentas Europos sutar i teis s princip (PECL) 4:115 straipsnio interpretacija leid ia teigti. kad ir is tarptautinio pob d io dokumentas sandori pripa inim negaliojan iais laiko retroaktyviu.

If restitution cannot be made in kind for any reason.Sandorio negaliojimo momentas Principles of European Contract Law Article 4:115: Effect of Avoidance On avoidance either party may claim restitution of whatever it has supplied under the contract. 68 . provided it makes concurrent restitution of whatever it has received. a reasonable sum must be paid for what has been received.

atitinkan ios statym reikalavimus. kai pripa inus negaliojan iomis tam tikras jo dalis (s lygas).Sandorio dalies negaliojimo pasekm s Sandorio negaliojimo apimtis gali skirtis: sandoris gali b ti pripa stamas negaliojan iu visa apimtimi. galimi atvejai. prie taraujan ias statymui. kitos jo s lygos. lieka galioti. 69 .

96 str. kad sandoris b t buv s sudarytas ir ne traukiant negaliojan ios dalies 70 .Sandorio dalies negaliojimo pasekm s CK 1. numato: sandorio dalies negaliojimas nedaro negaliojan i kit jo dali . jeigu galima daryti prielaid .

bendros taisykl s forma nustatytos sandori teisin s registracijos reikalavimo nesilaikymo pasekm s 71 .CK 1.75 str.Teisin sandori registracija Bendri teisin s sandori registracijos principai .94 str. . CK 1.

Teisin sandori registracija Teisin registracija gali atlikti vien i dviej funkcij konstitutyvi (arba teises sukurian i ) deklaratyvi (arba informacin ) 72 .

Teisin sandori registracija Teisin s sandori registracijos tikslai U tikrinti civilin s apyvartos teis tum U tikrinti asmen teisi ir pareig apibr tum U tikrinti duomen vie um 73 .

kad: statymas gali nustatyti privalom tam tikr sandori teisin registracij .Teisin sandori registracija CK 1. 74 .75 straipsnio 1 dalyje nustatyta.

nors ir n ra privalomai registruotas. ali teis s ir pareigos atsiranda ne nuo sandorio registravimo. kai is kodeksas nustato. i imtis ± i skyrus atvejus.Teisin sandori registracija CK 1.75 str. 75 . kad ali teis s ir pareigos atsiranda tik nuo sandorio registravimo. o nuo to momento.alims sandoris galioja. kuris yra nustatytas statyme ar ali susitarimu.: pagal bendr taisykl . 1 d.

i skyrus atvejus.). 76 . CK ir 1964 m. CK nuostat kolizija d l sandorio registravimo padarini Jeigu pagal sandorio sudarymo metu galiojusius statymus jo teisin registracija buvo privaloma. ta iau sandoris ne registruotas jeigu sigaliojus naujajam CK registracijos terminas dar nepra j s jeigu registravimo terminas jau yra pra j s iki sigaliojant naujajam CK tai registracij ir jos padarinius nustato naujasis CK tai toks sandoris negalioja. kai d l svarbi prie as i praleist termin atnaujina teismas ( 8 str.2001 m.

90 ir 1.4. 27. pajaus pirkimo-pardavimo sutart .90 str. 1.). Z. byloje V. tod l laikytina.80 str.2.91 str. kad sutartis nebuvo sudaryta (CK 6.1.80.159 str.). 21.1. kovo 20 d. i sutartis yra niekin ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento. t.89. v. Nr. 1.. nes prie tarauja imperatyvioms statymo normoms (CK 1. be to.2.3. Ie kov s teigimu. ji sudar i sutart d l suklaidinimo ir suklydimo (CK 1. J. 3K-3101/2007. nurod .13. J. Z. buvo sudaryta jai nesuprantant savo veiksm reik m s (CK 1. nutartis civ. y.4.4. mokant po 10 Lt u vien pajin lit .).21. 121.. Vadovaudamasi CK 1. kategorijos: 21. kad 2005 11 03 sudar su atsakovu V. kuria ji pardav atsakovui 2570 Lt Kur n B paj u 25 700 Lt.). sutartyje n ra aptartas sutarties dalykas. LAT 2007 m. 77 . ie kov pra pripa inti niekine ir negaliojan ia 2005 11 03 pajaus pirkimopardavimo sutart . Ie kov V.89 str.6. 121. V.P.P.