ANIMASI

PENGENALAN
y Animasi digunakan untuk memberi gambaran

pergerakan bagi sesuatu objek.
y Ia membolehkan sesuatu objek yang pegun atau

statik dapat bergerak dan kelihatan seolah-olah hidup.
y Animasi boleh dalan bentuk dua dimensi, tiga

dimensi ataupun melalui pelbagai kesan khas.

y Pakar animasi yang juga sering dikenali sebagai

animator diperlukan dalam jumlah yang banyak bagi menghasilkan suatu animasi yang berkualiti tinggi memerlukan perancangan yang teliti serta komitmen yang tinggi.
y Kos penghasilannya juga agak tinggi disamping

tempoh masa yang diperlukan bagi membentuk animasi yang dikehendaki juga agak lama.

y Penggunaan animasi dalam sesuatu persembahan

maklumat juga dapat menceriakan proses penyampaiannya.
y Ia juga membolehkan sesuatu persembahan yang

disampaikan itu kelihatan lebih hidup atau realistik berbanding penggunaan teks semata-mata.
y Di samping itu, animasi juga mampu memberi

penegasan kepada sesuatu penyampaian bagi membolehkan perhatian para penonton difokuskan kepada isi kandungan yang ingin disampaikan.

proses membentuk ilusi pergerakkan di dalam filem atau video menerusi gabungan gambar-gambar atau pun gabungan pergerakan yang direkod daripada kerangkakerangka imej.DEFINISI ANIMASI y Animasi berasal daripada perkataan latin bermaksud dihidupkan (bring to life) y Mengikut kamus dewan bahasa dan pustaka animasi merujuk kepada satu perbuatan atau proses menjadikan sesuatu agar kelihatan hidup. y Computer Animation Dictionary animasi sebagai satu .

y Animasi berasal dari dari dunia foto. y Animasi merupakan suatu media yang lahir dari dua disiplin (konvensi). . iaitu film dan gambar. ilustrasi rekabentuk grafik (komunikasi visual). y Keinginan manusia untuk membuat gambar atau imej yang hidup dan bergerak sebagai perantaraan dari pengungkapan (expression).

. menggerakkan benda mati.y Perkataan animasi = animation. Suatu benda mati diberikan dorongan kekuatan. semangat dan emosi untuk menjadi hidup dan bergerak. y Definisi umum animasi Animasi merupakan suatu kegiatan menghidupkan. berasal dari kata dasar to animate = menghidupkan (Wojowasito 1997). atau hanya berkesan hidup.

TEKNIK-TEKNIK ANIMASI .

semua animasi tradisi dilakukan menggunakan tangan.ANIMASI TRADISIONAL y Sebelum berkembangnya teknologi animasi berkomputer. y Bagi menghasilkan animasi yang memakan masa 2 minit contohnya y Terdapat beberapa teknik yang biasa digunakan bagi membantu di dalam proses penghasilan animasi secara tradisional. memerlukan seseorang melukis sekitar 2400 helaian imej. antaranya : Ø Keyframes Ø Animasi Sel Ø Onion Skinning . y Bagi setiap satu saat animasi ia memerlukan sekitar 20 bingkai dan bayangkanlah masa dan tenaga yang diperlukan bagi menghasilkan sebuah animasi yang lengkap.

y Digelar "bingkai-bingkai" kerana kedudukan mereka dalam tempoh diukur dalam bingkai-bingkai pada satu jalur filem. .KEY FRAMES y Sebuah lukisan yang menyatakan permulaan dan titik penghujung mana-mana peralihan licin.

y Juruanimasi atau editor boleh membuat keputusan pada bagaimana untuk mewujudkan atau mengubah satu imej berdasarkan imej dahulu.ONION SKINNING y Satu grafik komputer 2D menggunakan satu teknik dalam mewujudkan kartun animasi dan filem-filem penyuntingan melihat beberapa bingkai serta-merta. .

440 kerangka y Cel berasal daripada kertas celluloid yang digunakan untuk lukisan pada setiap kerangka tetapi sekarang telah digantikan dengan plastik .ANIMASI SEL y Diperkenalkan oleh Disney di mana menggunakan beberapa siri daripada grafik berlainan pada setip kerangka frame y Satu minit animasi akan memainkan 1.

y Animasi cel telah bermula dengan keyframe untuk sesuatu aksi y Kerangka akan dilukis cara tweening y Tweening untuk sesuatu aksi memerlukan pengiraan bilangan kerangka di antara keyframe dan laluan aksi yang akan diambil .

. dan satu latar belakang legap adalah difotografkan bersama untuk membentuk imej komposit. setiap dengan satu ciri lain dilukis diatasnya.Persembahan imej ini bagaimana 2 sel lut sinar.

mengenalpasti bucu- bucu sesuatu objek dan bercampuran warna supaya dapat menghasilkan transparencies.ANIMASI KOMPUTER y Mengamalkan konsep yang sama seperti animasi cel :menggunakan layer. keyframe. tweening y Menggunakan nilai piksel RGB. inversion dan effect y Boleh setkan kadar kerangka pada komputer tetapi bergantung kepada keupayaan komputer .

iaitu daripada animasi mudah sekadar pergerakan objek secara linear merentasi skrin sehinggalah kepada animasi 3 dimensi yang mengkagumkan. y Beberapa istilah dan proses yang sering terlibat di dalam penghasilan sesebuah animasi berkomputer iaitu : Ø Tweening Ø Keyframe .y Animasi berkomputer merujuk kepada animasi yang dibentuk dan dihasilkan dengan menggunakan teknologi komputer dan elektronik. y Terdapat pelbagai kaedah di dalam penghasilan animasi berkomputer.

terdapat juga beberapa jenis animasi lain yang ada dan antara yang paling utama ialah kesan khas animasi.KESAN KHAS ANIMASI y Selain daripada animasi 2D dan 3D. y Beberapa kesan khas animasi yang utama ialah : § § § Morphing Warping Virtual Reality .

MORPHING y Kesan yang popular di mana satu imej akan bertukar menjadi imej lain y Boleh gunakan ke atas objek statik ataupun objek yang bergerak y Imej yang dimorphkan selalunya adalah dalam kadar 8 kerangka sesaat dengan setiap satu transisi yang mengambil masa 4 saat y Menggunakan teknik keypoint ± di mana lebih keypoint ynag disetkan ke atas imej lebih lancar perjalanan proses morphing tersebut .

Bush kepada Arnold Schwarzenegger menunjukkan titik tengah antara dua. .Tiga bingkai membentuk satu morf dari George W.

PERISIAN ANIMASI .

y Apabila dimainkan menggunakan pelayar web.ANIMASI GIF y Merupakan teknologi animasi yang terawal dan agak mudah untuk dihasilkan. imej-imej y Animasi gif ini amat popular digunakan terutamanya bagi . statik tadi akan kelihatan bergerak mengikut susunan yang telah ditetapkan tadi (konsep yang digunakan di dalam pembangunan animasi jenis sel). tujuan penghasilan papan pengiklanan menerusi halaman web atau lebih popular dikenali sebagai ³banner´. Animasi gif sebenarnya merujuk kepada siri imej-imej statik berformatkan gif dan ianya disusun berturutan dengan menggunakan perisian-perisian animasi gif.

Kelemahannya ialah ianya tidak boleh diintegrasikan dengan audio serta tidak mampu berinteraksi dengan pengguna. y Kelebihan animasi jenis gif ialah ianya boleh dimainkan .y Ia juga boleh digunakan bagi memaparkan logo atau sekadar membentuk ikon-ikon yang senantiasa berputar atau berkerlipan di halaman web. Antara perisianperisian yang sering digunakan bagi tujuan pembangunan animasi gif ialah Ulead Gif Animator dan Gif Construction Set. di mana-mana komputer yang menggunakan pelayar web tanpa memerlukan perisian tambahan atau plug-in.

menerusi internet. . y Ia bukan sahaja mampu memaparkan animasi malah juga berupaya y Shockwave telah diterima ramai sebagai pelopor teknologi animasi y Ini kerana kebanyakan animasi berformatkan Shockwave menggunakan teknologi ³Streaming´ dan bukannya ³Downloading´.SHOCKWARE (FLASH & DIRECTOR) y Shockwave merupakan suatu piawaian yang amat popular dan mendapat sambutan ramai bagi tujuan persembahan multimedia menerusi internet. menghasilkan interktiviti peringkat tinggi. y Ini bermakna sesebuah animasi tersebut tidak perlu ditunggu sehingga selesai dipindahterima sebelum boleh dimainkan sebaliknya ia boleh terus dimainkan di skrin komputer disepanjang proses pemindahan terima.

Shockwave Director dan Shockwave Flash merupakan yang paling utama. untuk tujuan animasi.y Teknologi Shockwave ini dipelopori oleh syraikat gergasi dalam bidang multimedia iaitu Macromedi Inc. y Namun. y Terdapat pelbagai jenis Shockwave yang ada antaranya Shockwave Director. Flash. . Authorware dan juga Freehand.

KATEGORI ANIMASI .

2 DIMENSI y Animasi dua dimensi juga kadangkala dikenali sebagai animasi linear. y Beberapa kaedah yang digunakan bagi membangunkan animasi dua dimensi. Antaranya : # Animasi Laluan (Path Animation) # Animasi Sel (Cel Animation) # Animasi Skrin atau Transaksi Objek # Animasi Fon dan Ikon . y Ia merujuk kepada pergerakan objek yang mudah merentasi skrin sesebuah skrin paparan.

. y Perisian ini sama ada menggunakan imej vektor atau bitmap sebagai objek.y Perisian animasi dua dimensi menambahkan pergerakan dan juga pergerakan pada imej yang statik. pergerakan atau animasi akan dicapai melalui siri frame-frame yang tersusun.

y Contohnya perisian Macromedia 5.0 meyediakan 5 pilihan bagi menghasilkan pelbagai bentuk animasi laluan (path animation) yang dikehendaki .y Biasanya animasi 2D yang dihasilkan menggunakan perisian bahasa gubahan yang sememangnya telah sedia menyediakan kemudahan-kemudahan bagi tujuan tersebut.

.y Animasi 2D digunakan untuk program yang mudah dan didapati kos perisiannya lebih murah berbanding perisian animasi 3D Perisian animasi 2D yang paling popular ialah Macromedia Director dan Macromedia Flash. y Perisian ini memerlukan kemahiran sebelum dapat digunakan dengan berkesan.

tweening.y Ia bukan sahaja mampu menghasilkan animasi laluan malah animasi sel yang berorientasikan konsep keyframe. onion skinning dan sebagainya juga mampu dihasilkan .

memberikan ilusi seolah-olah ianya objek sebenar yang berdimensi.3 DIMENSI y Merujuk kepada animasi yang mengandungi objek tiga dimensi yang biasanya terbentuk menerusi pemodelan atau formula matematik y Setiap objek mampu dipapar serta dipertontonkan dari pelbagai sudut pandangan. .

y Terdapat beberapa kaedah pembangunan animasi tiga dimensi. Antaranya : # Penghasilan Papan Cerita (Storyboarding) # Pemodelan (Modelling) dan Pencahayaan (Lightning) # Pemetaan (Mapping) # Rendering dan Animasi .

. y Pada peringkat asas.y Perisian animasi 3D membolehkan penghasilan objek 3D dengan animasi yang bersesuaian dibangunkan. murah dan senang digunakan antaranya ialah Asymmetrix 3DFX. perisian seperti Specular Infini D. Crystal Flying Fonts Pro dan Ray Dream 3D. Ray Dream Studio dan Macromedia Extreme 3D merupakan antara pilihan yang bijak. perisian animasi 3D yang mudah. Ulead Cool 3D. y Di peringkat pertengahan. Visual Reality.

NewTech¶s Lightware 3D. . y Perisian-perisian seperti ini sering digunakan bagi tujuan penghasilan animasi yang lebih kompleks misalnya dalam industri perfileman. Houdini dan juga Microsoft SoftImage. Maya. perisian 3D yang lebih canggih antara lain ialah 3D Studio Max dari Kinetix.y Di peringkat yang lebih tinggi.

PENGGUNAAN ANIMASI .

PENDIDIKAN y Penggunaan animasi dalam sesuatu persembahan maklumat juga dapat menceriakan proses penyampaiannya. . y Ia juga membolehkan sesuatu persembahan yang disampaikan itu kelihatan lebih hidup atau realistik berbanding penggunaan teks semata-mata. y Di samping itu. animasi juga mampu memberi penegasan kepada sesuatu penyampaian bagi membolehkan perhatian para penonton difokuskan kepada isi kandungan yang ingin disampaikan.

y Animasi mampu menyampaikan sesuatu konsep yang kompleks secara visual dan juga dinamik. . y Ini membolehkan proses membuat hubungan atau perkaitan mengenai suatu konsep atau proses yang kompleks lebih mudah untuk dipetakan ke dalam minda pelajar dan seterusnya membantu dalam proses pemahaman.

y Animasi digital juga boleh digunakan bagi membantu menyediakan persekitaran pembelajaran secara maya. y Ini terutamanya bagi menangani keadaan di mana persekitaran yang sebenarnya sukar atau tidak boleh disediakan. membahayakan ataupun mungkin melibatkan kos yang tinggi. .

y Persembahan secara visual dan dinamik yang disediakan oleh teknologi animasi mampu memudahkan proses penerangan konsep atau pun demonstrasi sesuatu kemahiran. Ianya membolehkan seseorang pelajar memanfaatkan lebih banyak deria dalam proses pengumpulan maklumat. y Ini secara tidak langsung mempercepatkan proses pemahaman serta mengekalkan maklumat tersebut dalam tempoh masa yang lebih lama di dalam ingatan. .

Pahang. y Hasil kajian telah menunjukkan bahawa : (i) penggunaan animasi melalui multimedia interaktif telah meningkatkan pencapaian pelajar dalam ujian elektrik dan elektonik (ii) antara tiga jenis elemen animasi yang dikaji. elemen ilustrasi telah dikenalpasti oleh pelajar sebagi elemen paling penting bagi membantu mereka mempelajari elektrik dan elektronik (iii) penggunaan animasi melalui multimedia interaktif juga telah meningkatkan interaksi dua hala antara pensyarahpelajar.MULTIMEDIA INTERAKTIF y Sampel kajian adalah dua kumpulan pelajar Diploma Kejuruteraan Elektrik 1A sesi 2003/2004 di Politeknik Sultan Hj. Ahmad Shah Kuantan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful