LUCRARE DE LICENTÄ

ELEMENTUL DE SUBSTRAT DIN
LIMBA ROMÂNÄ.
TRANSFERUL CUVINTELOR DIN
SUBSTRAT ÎN ONOMASTICÄ
UNIVERSITATEA ' TÂRGOVISTE
FACULTATEA DE CTIINEE ALE EDUCAEIEI
PEDAGOGIA ÎNVÄEÄMÂNTULUI PRIMAR CI PRECCOLAR
Coordonator:
Lector univ. dr. Ancua Negrea
AbsoIvent :
Toma (GîIie)Anioara Monica
Târgoviste
-2011 -
Argument
ARGUMENT
· Cercetarea de fatã, dupã cum însusi titlul indicã, are ca obiect de studiu problema
elementelor de substrat, care prin trãsãturile lor semantice, prin frecventa, aria de
circulatie si forta de derivare, se identificã cu lexicul transmis din latinã, contribuind la
conturarea fizionomiei particulare a românei în raport cu a celorlalte limbi romanice.
· Cuvintele autohtone nu diferã de cele de origine latinã din punctul de vedere al
vechimii atestãrii lor: aproape 50 dintre ele apar în documente de pânã la 1600. Cât
priveste capacitatea de a crea prin derivare cuvinte noi, elementele de substrat întrec
pe cele de origine latinã: numãrul derivatelor directe ale cuvintelor de bazã (adicã
fãrã cumul de sufixe) este de 535, revenind în medie câte sase derivate la un cuvânt
de bazã (unui cuvânt latin îi revin 5 derivate).
Numele proprii traco-dacice (toponime, hidronime si antroponime) sunt foarte
numeroase. Aproape întreaga hidronimie majorà din românà ni s-a transmis de
la daci, în transcrieri latinesti sau grecesti: rges, Buzàu, Cerna, Cris, Dunàre,
Gilort, Jiu, otru, Motru, Mures, Olt, Prut, Siret, Somes, Timis, Tisa, 'edea.
Ne-am propus, de asemenea, sã reanalizãm o prezentare generalã a
sectorului lexical motenit de la traco-daci în cadrul general al vocabularului
românesc.
· STADIUL CERCETÄRII
÷ Problema ementuui de substrat pentru imba românä, a suscitat atenia
cercetãtorilor români i strãini .
· Pentru întreaga problemã a substratului limbii române, mentionãm Gr. Brâncus,[1]
ntroducere în storia imbii române, 2002, ditura Fundatiei România de Mâine,
Bucuresti, Vocabuaru autohton a imbii române, Bucuresti, 1983; Cicerone Poghirc,
· nfuenta autohtonä, în vol. colectiv ,storia imbii române, Bucuresti.
· Discuiile asupra transferului din substrat în onomasticã, asupra valorii
excepionale pe care o are sectorul lexical motenit de la traco-daci în cadrul general al
vocabularului românesc, au ca punct de plecare observarea evoluiei vocabularului
românesc, sub diverse aspecte, a formelor reunite sub denumirea de onomasticä.
MATERIALUL DE LUCRU
Fãrã a duce fapte inedite în dezbaterea acestei teme,
lucrarea de faã îi propune realizarea unei sinteze asupra
elementelor de substrat din limba românã i transferul lor în
onomasticã.Multimea de functii i mai ales interferenta acestora,
exprimate când simultan, când succesiv i controlate când
semantic, când sintactic, când morfologic, când lexical sau
lexico-gramatical, fac din categoria gramaticaä a determinärii
unul dintre cele mai complexe si mai specifice domenii ale limbii
române.
METODA DE LUCRU
n lucrare mi-am propus sã realizez o analizã aprofundatã a elementelor de substrat
din limba românã i a transferului lor în onomasticã.
Lucrarea cuprinde trei capitole în care am încercat sã demonstrez importana
vocabularului rãmas de la daci, pozitia lor în ansamblul vocabularului românesc.
1. CapitoIuI I -,Limba traco-daciIor"
2. CapitoIuI aI II-Iea ,TransferuI în onomasticå aI
cuvinteIor din substrat"
3. CapitoIuI aI III-Iea ,Mic dicionar aI
principaIeIor cuvinte din substrat."
CAPITOLUL I
· MB TRCO-DCOR
Limba traco-dacilor alcatuiete componenta autohtonã sau substratul limbii române.
Materialul lingvistic transmis de la populaia autohtonã este extrem de redus :câteva
glose, nume proprii (toponime i antroponime ) i inscripii ( interpretate nesigur)
Prezenta cuvintelor dacice alàturi de cele latinesti si
grecesti este explicabilã prin interferentele lingvistice
proprii acestei perioade. Valoarea lingvisticã a acestor
cuvinte este redusã, deoarece foarte putine au fost explicate
etimologic, majoritatea cuvintelor prezentând o formã
coruptã, fãrã terminatii, uneori fiind imposibil de reconstituit
forma autenticã.
Numele proprii traco-dacice constituie partea cea mai bogatà a materialului
lingvistic traco-dac : cca. 2050 de denumiri (nume proprii de persoane, triburi, zeitãti, asezãri
omenesti, ape, munti) din care 1150 antroponime, 900 toponime
CAPITOLUL aI II-Iea
TRANSFERUL CUVINTELOR DIN SUBSTRAT ÎN ONOMASTICÄ
Vocabularul autohton al limbii române ocupã o pozitie aparte în
ansamblul lexical românesc, concluzie care rezultã atât din
examinarea etimologicã a cuvintelor respective cât si din
comportamentul acestora în evolutia generalã a limbii.
Astfel este de presupus cã în epoca românei comune (perioada de
dinainte de separatia dialectalã sud si nord-dunãreanã) aproape
toate cuvintee mostenite din substrat erau räspândite pe întreg
teritoriu de imbä românä, de a nord si de a sud de Dunäre. Latina
în expansiunea sa în Ìtalia si uropa a intrat în contact cu diverse
idiomuri ale populatiilor cucerite si romanizate, numite imbi de
substrat.
Astfel în Ìtalia au existat substratul osco-umbric, etrusc, mesopic,
grec (în sudul peninsulei), sicul, sican, punic (Sardinia), ligur,
paleovenet, celtic (în nord).
Substratul celtic, cel mai important cantitativ, îl întâlnim, pe lângã
nordul Ìtaliei, în Franta si în Peninsula Ìbericã; în aceastã ultimã
peninsulã existã si un substrat iberic.
Altã träsäturä foarte importantä a vocabuaruui autohton, consideratã din
perspectiva pozitiei pe care aceasta o ocupã în ansamblul lexical, este în legãturã cu
capacitatea de transfer în domeniu numeor proprii. Am examinat din acest punct de
vedere 83 de cuvinte din repertoriul care a format obiectul cercetãrii etimologice mai
vechi.
Cea mai importantã constatare este cã toate cuvintee comune din substrat
apar si ca nume proprii (de persoane si de locuri).
· Se poate constata de asemenea, cä unele nume proprii apar în regiuni din
care apelativul a dispàrut de mult sau cä numele proprii au o extensiune
geograficà cu mult mai mare decât aria celor comune.
· Se stie cä vocabuaru autohton a românei se raporteazä, aproape în totaitate,
a reaitäti pastorae, a universu de viatä simpä a crescätorior de vite din Dacia.
Aceastä constatare este vaabiä si în cazu numeor proprii. Cee mai mute denumiri
de ocuri (sate, deauri, väi, munti, päduri, râuri) amintesc pusatia vietii pastorae de
odinioarä din tinuturie românesti.
· O observatie speciaä se impune cu privire a numele proprii de familie, anume
aceea cä foarte multe dintre ee au fost mai întâi porecle si supranume.
· CAPITOLUL aI III-Iea
· PRINCIPALELE CUVINTE DIN SUBSTRAT
· PÄSTRATE ÎN ONOMASTICÄ
· Din examinarea gIobaIå a materiaIuIui pe care I-am avut Ia dispozitie rezuItå cå
aproape toate cuvintele din repertoriul etimologic traco-dac cu corespondente
aIbaneze au un statut foarte important în ansamblul vocabularului
românesc ceea ce a permis expansiunea lor în onomasticà proces petrecut
devreme în toate zoneIe tårii (cu preponderentå în aria de romanizare intenså).
· În continuare voi enumera principaIeIe cuvinte din substrat påstrate în
onomasticå în ordine aIfabeticå dupå cum urmeazå:
· Abur Argea Baci BaIaur(e) BaItå Barz(å) Bascå Bar Brad CåciuIå Cåpuå
Cåtun Fårâmå Groapå Jumåtate Mazåre Noian Pârâu Raå Sâmbure Eap
Vatrå Zgardå.
CONCLUZII
Cea mai importantã constatare care rezultã din cercetarea noastrã este cã
toate cuvintele comune din substrat, apar si ca nume proprii (de persoane si de
locuri). Chiar si unele la care nu ne-am mai fi asteptat sã se fi extins în domeniul
onomasticii, din cauza semanticii lor, figureazã în repertoriul nostru, întemeiat pe
informatii sigure, ca nume proprii.
Capacitatea de transfer în onomasticà pune însã în luminã valoarea
exceptionalã pe care o are sectorul lexical mostenit de la traco-daci în cadrul general al
vocabularului românesc.
Altã tràsàturà foarte importantà a acestui fond onomastic este aceea cã
este atestat, aproape în totalitate, în cele mai vechi documente de limbã românã.
Unele cuvinte, legate mai intim de pãstorit, si-au dezvoltat în onomasticã
familii foarte bogate, mult mai bogate decât ale apelativelor, cum este cazul lui :
aci, atä, âc, âra, rad, rânzä, rusture, ucur,
ung, uzä, Cioarä, Cioc, Ciut, Copac,
Ma, Mägurä etc.
· 1) Brâcus Grigore - ntroducere în storia limbii române, 2002,apud Editura
· Fundatiei România de Mâine Bucuresti
· - 'ocabularul autohton al limbii române Bucuresti 1983
· Editura Ctiinificå i EncicIopedicå Bucureti;
· - Metoda comparatiei româno-albaneze în SCL XXII 1971;
· Editura Academiei Române Bucureti.
· 2) Çabej E.- &nele probleme ale istoriei limbii albaneze în SCL 4 XX 1959
· Editura ,Cartea Universitarå " Bucureti.
· - SGJ III; pentru evoIutia grupuIui consonantic ,nt" în aIbanezå.
· 3) Candrea A. - Dictionarul enciclopedic ilustrat ,Cartea Româneacå"
· Bucuresti 1931.
· - imba albanezà în raporturile ei cu limba românà Bucuresti
· 1930-1931.
· 4) Capidan Th. - Raporturile albano-române în DR II 1922 ,EncicIopedia
· României".
· 5) Caragiu - Marioteanu M. Compedium de dialectologie românà
· Bucuresti 1975 Editura Ctiinificå i EncicIopedicå Bucureti.
· ) Caragiani I. - Studii istorice asupra românilor din Peninsula Balcanicà în
· ,Revista pentru istorie, arheologie si filologie. Bucuresti. 1981
· 7) Conea I. - Vrancea Geografie istoricà, toponimie si terminologie
· geograficà EA Bucuresti 1993
BÌBLÌOGRAFÌ
· 8) Coteanu I. - Premise pentru stabilirea vocabularului în strà-românà I în
· SCL XVI 195
· - Originile limbii române Bucuresti. 1981 Editura Ctiinificå
· i EncicIopedicå Bucureti.
· - Structura si evolutia limbii române EA Bucuresti 1981
· 9) Fischer Ion atina dunàreanà. ntroducere în istoria limbii române
· Bucuresti 1985 Editura Ctiinificå i EncicIopedicå
· Bucureti.
· 10) FråtiIå VasiIe - exicologie si toponimie româneascà Ed. FacIa Timisoara
· 1987
· 11) GiugIea George - Cuvinte românesti si romanice Bucuresti. 1983
· Editura Ctiinificå i EncicIopedicå Bucureti.
· 12) Graur AIexandru - Nume de persoane EA Bucuresti 1975
· 13) Hasdeu B.P. - tymologicum Magnum Romaniae I-III Ed. Gr Brâncus
· Minerva Bucuresti 1972-197; - O paginà de sintaxà româno-
albanezà. Reduplicarea si triplicarea articolului definit în CB II 1979 ,Editura
· Minerva" Bucureti .
· - ,Cine sunt albanezii în AR SIL t XX III 1901; reeditat
· de B.P. Hasdeu ,Studii de Iingvisticå.
· 14) Iordan Iorgu - Toponimia româneascà EA Bucuresti 193.
· 15) Ivånescu Gh. storia limbii române. Junimea Iasi 1980.
· 1) Mihåescu HaraIambie - imba latinà în provinciile dunàrene ale mperiului
· Roman EA 190
· 17) MihåiIå G - Dictionar al limbii române vechi EER. Bucuresti. 1974;
· - ocul elementelor lexicale latine din albanezà în
· cadrul romanitàtii sud-est europene în Semanticà si Semioticà sub
redactia I. Coteanu si Lucia WaId.
· -Omagiu lui l. Graur, cu ocazia împlinirii a 80 de
ani Bucuresti. 1981;
· 18) Moise Ion- Toponimie si istorie argeseanà Ed. CaIende Pitesti 1992
· 19) NicuIescu AI. - ndividualitatea limbii române între limbile romanice I-II
· Bucuresti 195-1970 Editura Stiintifica si
· EncicIopedica Bucuresti .
· 20) Påtrut Ion Onomastica româneascà ESE Bucuresti 1980;
· 21) Petrovici EmiI - Studii de dialectologie si toponimie EA Bucuresti. 1970; 22)
PhiIippide AI. - Originea românilor I Ce spun izvoarele istorice;
· II. Ce spun limbile românà si albanezà Viata Româneascå
Iasi 1923-1927;
· 23) Popescu Radu - Graiul gorjenilor de lângà munte -
Ed. ScrisuI românesc Craiova 1980.
· 24) Rosetti AI. - storia limbii române I de la origini pânà în
secolul al X'- lea Ed. a II-a revåzutå si adåugitå ESE
Bucuresti 1978
· 25) Russu I. I. - tnogeneza românilor ESE Bucuresti. 1981
· 2) Stati Sorin - în R II 199 Bucuresti Editura Academiei
Române.
· 27) Suceveanu AIexandru - n legàturà cu unele discutii recente
privind procesul de romanizare în ,Traco-dacica" VI. 1985;
apud Revista "Academia Românå,
· 28) Suciu CorioIan - Dictionarul istoric al localitàtilor din
Transilvania I: A-N II: M-Z EA 19 Editura Academicå
Bucureti.
· 29) Tudose CIaudia - 'ocabularul fundamental al limbii române vechi,
în sistemele limbii Bucuresti 1970 Editura Academicå
Bucureti.

:.00/04730./7:0307..74230L3 7.50L3970.0.70 80/0391.80/07.g .947::0.x0 147x. 8g70..g 1g7g.9089g747..0 :..0 9454320 /74320 .707 .W W #&% 07.-:.g...3828/0 .00/04730.7.70.70.70.09.9L3970./01..L3.90..3.5479./0/07.g :3:.9/089:/:574-02.7L3/4..4397-:3/. 002039047/08:-897.2..790 3:2074.25745:8 /0.g24570039.93L70.7.93g3:2g7:/07.9.5.:.70.97../0 .7057397g8g9:7047802.39. .38.7:: 742308.. '0/0.5.3900.93g/35:3.439:7.24 9039/0.39 /0-.930 98.:2:/08:10 0890/0 70..397454320 8:3914.93g .047..4 /.:97././743202.39.39034 00203900/08:-897.033/L320/0.. .0 573170.0 90.3 /07.4.g.4 /. 9 57.700307.47g/37423g38 .:2L38: 99:3/.9 .573/07.97.:.90.03x. 80..0/070.802030.80 574.574.79. L397.39047/0-.xg /:5g.. 7:2039 0 .90 ..1434205.:20390/053g.3.:.:70./0.90.:3..:.:.3828/3. .:.g .50 /397000. 7 :3g70 479 : 497: 497: :70 9 !7:9 $709 $420 %2 %8.4-0.90 :20057457 97.70.902-742...9047/70.70../.:0..0.:9494303:/107g/0..9:/0.0 970 :g: 073. . 50.

x0#423.070L38947.42500 2.05 43.4 /.2.02- 74230 .g ..9::2-74230 203x43g27 73./3.90 .2-74230 :.90.-:.850..8:57.8:8./7:0307./04342.950397:2-..:..:70 9 '4.147204770:3908:-/03:270.4.: 0....70.08390710703x.97.704.08947.7..9./030 :.8:57.39.3/247144.09g947477423 897g3 !0397:L3970. .x 2.7.g :x20..4 7.01.: ( 3974/:. .97.4 .947:0.9.7423g 97. 8947..1.7::742308.903 .W W W W $%&#%f# !74-02.70.. 0572.24 9039/0. gL 5745:3070.:70 9 8..2..9.g.89.07430!47.38107:47L3 4342.7080.: 0.59030/90L3/0-.3/ 802.70..90..3/82:9.5:3..9.0780.4.40..002. .-:.7:. ..2-74230 :./090723g7 :3:/3970..g %#&&#& g7g.3/0.02039::/08:-897.8:57.L3.9L34342.704-807..050.43974.:94943.. 002039047/08:-897../01:3.....:3083900. 31:039. .89.9047.9/050.9.8.38107::/38:-897..9.3/8:./01.89.9/32-.574-02g.08909020 :..3 .850.2-74230  /9:7..:3/.3/839.07. 8:-/.7423g .9070.:7089 .8:-897./:.4: 0.47 0. 1.:94943g L3.7:: 742308.-:.0. .0/4203.08.. .

89.594: 2-.390475700393/41472g . 2..-:.70.08905074.002039047/08:-897./0 '.08947 .x :304713/2548-/070..907.98g/0243897025479.9:2-74230 .3..:..0 57457.47:59g 1g7g90723.7::7g2. 480 3:2057457 9454320 .75 39075709.7.594:.90.:9039..4.:.047.3.9 .39047/.89...g.g.25745:88g70..0.9:0 90.:573/0970./.97..00. . 0..594:.8/0.3 .:94943g8.:148905.89.:.397454320 38.70.38107:L34342...97.% &#& 3:.47 .7::742308.38107::47L34342.:8:-897.70. .70..39047/38:-897. 0.:.2-:..04.5940L3.:3.97.42543039.4.2L3.9 /32-. 54x.90 09244..9g... .g :. ..07./.479.89.:94943g089009702/070/:8.390/38:-897.0 9 089005.7423g .545:.90308:7 !7003x...97.4.5..7905:x30.9 !% & W %# # 2-. .-:.47L3.38.g9:7/0.g . 43. %7.390089070/:8g /04.014.-g573390710703x003..47.5741:3/.3828/0.7.702 .930 9 70.g.89.90..:..4 /. 573.4 /.43899:9 1472..7..

. L3347/ $:-897.L39.43899:05. 70.425479.97..:0.x47..907.0307.2039:. 0.742308.390/0805.0..43.7.9 8910L39.397.42:30 5074. 0g7 42030 9 . .9 /3 .:20057457 97.-07...0 L37.70.90.3g .2-742304. $.4 /.g8:/ 347/ /:3g70.0780 /42:7./0 /3. L305.gL3054.9:. L38:/:50338:0 8..9.09...:.790L3 .09244.../.8://0:3g70 .89.0.g.8.0.9g.2.:089.. .39.98:-897.9:48.390024 90390/38:-897. ..4 /.:/.397454320 9454320 !% &.574..:.3 5:3..74230.439.0309 .:: 3.gL3. :745.7:.08947.790.0 . LL3932 503g 347/:9.-4..0545:.02..3.4:x.50 94..9-07.9.5. L3!0338:.99/3 0.09.-:.399.:94943 ..0790 742.:..4 :2-7.9. %#$#&&'% #$&$%#%  $%f '4.3x.38:30..0. 097:8.2.89g:92g 50338:g089g :38:-897.7/3.50 2:3x /3.  /0/03:27 3:2057457/050784.25479.2-:0.30 97-:7 09gx .9. :7 5.:5g454x0.L30.2- 89100890/05708:5:8./..: 8.x.:7g853/9050L3970 907947:/02-g7423g /0.38.9L3. .23.93.04.3904770850.7070:9g..347/ /0. 20845.70 .g.907.90 3:2902-/0 8:-897.

00.4. 0.7.0 . 0890L30g9:7g..4389..-:.70.:.50L3949.3:2057457 /050784.5.4389.:3:204757457 002.5.30 /04.2-:0.39g.g14.90/3.-g L3.90 /0.9.9.0.7L370:3/3 ..:5gL3.02.50.802030.0.9.0/0 4/34.g ..3900..g..:7 8.9.38.9g/3 507850.89.70..90..574.g:3003:2057457.5.7 .70/0..8947.70.90../0.4.700890. .7:.2:90/03:27 /04.-:.390/370507947:.3:20 .0..:.90.:57.89g.0 8:57..:14892.g8025:30.047.39g.9/0 .:94943 ..:3..:...9:..438/07.x0850.07.1472.09g709244..5:8.2.74230807.x.xg825g.0/070/0.79025479.1.700890.44.9gx5.: ./85g7:9/02:9 8..42:30/38:-897..:.0x5.g3:20057457..:409038:30 047.078:/0.g.54x050.20 . .0895:3.9.3:20 W W .3:20057457/01.4389..7902:90 /397000.9.7g/3x3:9:7074230 9 4-807.708.38107L3/4203:3:204757457 20.g 2:3x 5g/:7 7:7 .9g97g8g9:7g14.23908..L395470.70.90 ..:7 .9.:2:92.42:30 $0 90.9.7::.23. ..54790.g94.9/3.g94747/0.70.8947.9 .25479.2.:7 W $054.94-0./097..:94943.

0.89.1.573..97.W W W !% &.-.47L34342.2-:.3 !7: #.3900/370507947:09244.300 .38:30.:.7 7..3.23.:7 0 .90L3 4342.7/g . .907.g -:7 70.7.4.:9.:..70.97g .5072805.:g g5: g g9:3 g72g 74.5.g. .g ..904300xg7 .g /:5g.79025479.2.:2:720.7 g .89.7:: 742308.00.gL347/30.5g :2g9.90. .-09.4 /.00..70 .90 .38.0850970.5 '.39L3.4-.8../854x070:9g.g 574. !#!&'%$&$%#% W !f$%#%  $%f W W 30.4393:.390/38:-897.5094.::50.403:207.7020L394.:9 /0. 0.::389.95g897.:.g70 4.g .574.70./0742.-:..9:914./ g.:570543/0703xgL3.4708543/0390 .9g ...2. g $2-:70 E.7039038g 3.

70.:: .47 1:70.90.89.392/05g89479  . 7.947:0..g 1.7070:9g/3.9089.09...42:30/38:-897.802.897g0890.g 94..25479.:.g 5:30L38gL3:23g.:20890..22. 0890.002./097.:.9 . 7.047 .:7 :3 :g 4.05x43./ 73g 7:89:70 :.9..00.089:143/4342.574.4 /. .79025479. g:7g 09. 9059.214.9L34342.98g8010938L3/4203: 4342.89.704.24 9039/0.7 :300.:20390/02-g7423g &300. 9g97g8g9:7g14.49.50L3949..1. . .34.39.3:2057457 .703:30 . :9 45.3:2057457 /050784.-4..9.4389..-:.70.x8:70 .9.39g. /3.0.7 .390 0.. & 0. .790-4.9.70..g50.950 31472.38107L34342./4.L3.89.g 0890..902..9 .2.90 L3..97. 0.50.:/0.39g.5.gL370507947:34897: L39020./7:0307..0.90 2:92.7::742308...07.:.:7 .9g .4.30 /0 4..5.9.7g 4.90..90/0...3900.89.4..7080..

g :.5479:70.3: 4250/:2/0/. :3/.450/.89.790.3 $9:/8947.:70 9 094/. '7.:70 9  430.0894702-.3.4:x.-.7:. 39 L3..7..:70 9 2-.39.300 L3$   /9:7.:70 9 /9:7.7:5::.3/70.3..9 .C93 1.x43.g 9454320 90723440 047.450/.43843.C93 1.:94943.7.:70 9  .3% #..70440 1440 :.5479:700.450/.7490..7:03.0... # W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 7.0.7g :..:70 9 @..:2-.070L38947.#4230..30g ..-0 &300574-020./020#4230 :.g:.g 3.:897.g L3 #0.5/.g :.742347/3!0338:.1.x074234 . 047.g :.34 74230 L3#  3..:70 9   . .-:.:70 9  /9:7..-.:70 9 '4.2-74230  .: .2-74230 :.:70 9 .8:57.50397:89470 .0789.94407423g :.g 3.108947. #4230  .7.-.:70 9 $ 50397:0../030 :.&3.30gL37.x0#423.425.7423g :.450/. .5:/ /9:7.0.790.300 L3$ /9:7.-.: 7470 3974/:.-.

2-74230 :.-70..3: !7028050397:89../:3g70.93.g 3.g74234 .:70 9 $97:.450/..:70 9 /9:7.C93 1.8.0 :.070L38947.7::L3897g 7423g L3 $ ' 7302-74230 :.:70....450/.:70 9  8.440 945432074230.30 L3# $9  700/9.3.30 :..3g/0839.7.g:.:70 9  5. 975.:70 9  /9:7.70.-:.4.C93 1.450/..9 /0 ! .-... 307.g :.:70 9 /9:7. /0: $9://03.2-74230 :.g 3.. /0: ! 9244.30g #0/:5.:70 9 7gxg'.-.:70 9  .3/7: :20/050784. %2 4.0470 :.9:7.79.3g 3974/:.g / .0743 . :.4:x.W W W W W W W W W W W W W W W W W W 490.g .0  / 773.  :0.3:2#42.3.g 3.:2.4::/0139 L3  /9:7. 0.89.80 0. :..:70 9 308:39.70.C93 1.g:.: 307.39074230 9 742.:70 9 7.

g  :..3..   !4508.#4230.89.7.742347 085:3.:7089 !g97:x43 342.L2537.0 085:32-07423g ...78:742308. ./ 2..93gL3574.:0020390470.:470347/03g2:390 / $..4.8.2-74230L39702-0742..  g08.450/../7:742. 7.2-74230 :320.74230.g :.930/3.0..x43.30g '.:.90. 490. 8 3.9.:08. .:#.9440 9454320 :.2 $9://0/.:70 9 4..W W W W W W W W W W W W W W W W 47/.-.g ..:4.74230.:: 7.:70 9  .0/:3g7030.3g / .7.0.3. /0 .4.:70 9  !0974.:7 .g 8:- 70/.-.: 3/.02507:: #42.03/0 !90 9  .$9391.39gx8:/ 0890:745030L3$02.2-74230...30gL3 .39. :.3: :.0  :.g308.347: %45432..8..70 0.:70 9  48043 %454320 89470.0.3 :./:.3  gg ./: 7.:70 9  !55/0 730.x. # :.2-0 2-.:70 9  /9:7.: 8947.8.x.g $0249.7008947.

../020 #4230 $:.    /9:7..7:8947.x43.38.g:9g .2-74230 /0.47353gL3 80..0390 57.g :.g :.4:. / ..3/574.5:/ #0. ' .4. L388902002- :. '4..3 .89.:70 9  $9.:x70..W W W W W W #48099 8947. 70.../02.9gx47/3 %7./g:9g  :.:474.:70 9  #:88:  934030.:70 9 %:/480./02.:70 9 /9:7..2039..08:/0742. .9$473 L3#  :.0.:70 9 .:70 9 /9:7..-:.::300/8.3.. .:/.3.3/7: 30g9:7g.7:1:3/.3:0.0..70 L3 %7.#423g $:.2-74230 .742347  :.' 0../02. .0.4 /.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful