BAB 1 : ISU DAN CABARAN PENDIDIKAN SEMASA INTEGRASI NASIONAL PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN OLEH : Azrin Bin Basarang Muhamad

Abbas Bin Mohd Amin  

   

Usaha mewujudkan kesatuan dan perpaduan dalam sebuah negara berbilang agama dan budaya adalah sangat mencabar penekanan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan keterangkuman (inklusif) pastikan kesaksamaan untuk semua,khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah kepentingan awam dan mempunyai peranan yang sangat penting untuk memupuk integrasi antara kaum. memerlukan tindakan secara holistik agar masyarakat memperoleh mutu pendidikan yang setara pendidikan adalah bersifat futuristik dalam menghadapi masa depan yang penuh saingan.

€ Akibat

keretakan integrasi nasional € Perbezaan budaya dan agama € Ketidakpuasan hati € Kedudukan Geografi

€ Integrasi

berasal dari bahasa Inggeris "integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. lain mengenai integrasi adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi terhadap kebudayaan majoriti masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing

€ Definisi

€ Agama

dan kebudayaan € Dasar Penjajah British € Sistem pendidikan, persekolahan dan bahasa yang berlainan € Amalan ekonomi yang berlainan € Perbezaan politik mengikut bangsa, kaum dan etnik

€ Perbezaan

budaya dan agama € Dasar Penjajahan € Sistem Pendidikan € Amalan Ekonomi € Perbezaan politik

€ Sistem

Pendidikan Kebangsaan € Agenda Memperkasakan SK € Penerapan Nilai € Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan € Konsep Sekolah Wawasan € Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum € Perkasakan bahasa Kebangsaan € Pemantapan Aktiviti € Pupuk Kefahaman € Dasar Pelajaran kebangsaan

€ Dasar

Pelajaran kebangsaan - menggunakan sukatan pelajaran, - buku teks, peperiksaan, - pakaian seragam, - sistem latihan guru dan - bahasa penghantar yang sama

melaksanakan sistem pendidikan kebangsaan € menjadikan agenda memperkasakan SK € menerapkan nilai jati diri, budi bahasa dan seni budaya dilaksanakan secara sisipan dalam tajuk-tajuk mata pelajaran yang bersesuaian. € memperkenalkan mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan pada tahun 2003 € memperkenalkan Konsep Sekolah Wawasan € melaksanakan beberapa aktiviti bagi menerapkan semangat patriotisme secara berterusan melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum
€

€ Modul

Aktiviti Kecemerlangan Akademik € Modul Aktiviti Kesukanan dan Permainan € Modul Aktiviti Kokurikulum € Modul Aktiviti Khidmat Masyarakat € Modul Aktiviti Meningkatkan Patriotisme

€ Sekolah

sebagai alat perpaduan € Sistem persekolahan yang sama € Penggunaan Bahasa Melayu € Pendedahan kepada nilai € Seminar/forum

€ Program

Permuafakatan Masyarakat € Hari Keluarga € Acara Kebudayaan € Sambutan Perayaan € Aktiviti Kokurikulum € Bulan Kemerdekaan € Lawatan ziarah € Bina Insan

€ meningkatkan

kefahaman pel j r engenai epel agaian ebudayaan asyarakat alaysia. € menimbulkan rasa hormat ter adap kebudayaan dan adat resam pelbagai kaum. € menanamkan kesedaran bahawa unsur kebudayaan adalah penting untuk menyemarakkan suasana harmoni dan semangat toleransi antara kaum. € menyemai dan memupuk nilai-nilai mulia yang dapat menjalinkan hubungan silaturahim antara pelajar berlainan latar belakang, agama, budaya dan adat resam.

€ Konsep

pendemokrasian pendidikan menjamin keadilan untuk semua pihak untuk mendapat pendidikan yang sama dengan orang lain. pendidikan juga secara tidak langsung mewujudkan integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang etnik dan kaum

€ Pendemokrasian

€ Mengikut

Kamus Dewan: € pendemokrasian bermakna peluang, tindakan atau proses € pendidikan bermaksud mendidik dengan ilmu pengetahuan. € Pendemokrasian pendidikan bermaksud memberi peluang-peluang yang sama untuk semua kanak-kanak mendapatkan pendidikan.

€ Pendidikan

Rendah € Pendidikan Menengah € Sekolah Berasrama € Sekolah Bestari € Pendidikan Khas € Bantuan Peruntukan € Tenaga Pengajar Terlatih € Pendidikan Tinggi € Dasar Liberalisasi Pendidikan

€ Semua

dapat hak yang sama € Sekolah dapat kemudahan yang sama € Sekolah Wawasan,kongsi kemudahan € Sekolah satu aliran € Amalan kehidupan € Peluang pendidikan yang sama € Persamaan hak € Peluang yang luas € Pembangunan sumber manusia

€ Basmi

buta huruf € Pendidikan universal € Penyediaan infrastruktur € Guru terlatih yang mencukupi € Pra sekolah untuk semua

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful