Bachelita èi novolacul

Marin Cristina-Antonia gtioiu Elena-Andreea

dou molecule organice se unesc într-o molecul mai mare. Reacìiile de condensare sunt foarte variate èi pot fi reacìii de adiìie urmate. Importante sunt reacìiile de condensare pe care le pot da aldehidele èi cetonele. de reacìii de eliminare sau reacìii de substituìie. uneori. . Reacìiile de condensare sunt utilizate în sinteza multor substanìe organice èi reprezint o metod important de m rire a num rului de atomi de carbon dintr-o molecul organic .Reacìia de condensare Într-o reacìie de condensare.

iar cel lalt compus carbonilic particip cu o grup CH. . catalizatori). un compus carbonilic particip la reacìie cu grupa carbonil èi se numeète component carbonilic . de regul . Compuèii de condensare aldolic se obìin.CH3 din poziìia vecin grupei carbonil èi se numeète component metilenic . sunt puìini stabili èi elimin uèor ap prin simpla înc lzire sau în prezenìa unor concentraìii mai mari de catalizatori.CH2. se poate obìine aldolul. cetolul sau compusul carbonilic nesaturat. la temperatura camerei.Condensarea compuèilor carbonilici între ei În reacìiile de condensare. În funcìie de condiìiile de reacìie (temperatur . Reacìia de condensare dintre cele dou componente (carbonilic èi metilenic ) presupune dou etape: reacìia de aldolizare èi reacìia de crotonizare.

se disting dou tipuri de r èini fenolformaldehidice: novolacul èi bachelita. rezultând r èini sintetice. . numite fenoplaste.Condensarea formaldehidei cu fenol Compuèii carbonilici inferiori se pot condensa cu fenoli. Cele mai utilizate fenoplaste se obìin din fenol èi formaldehid printr-un proces complex de policondensare. cu importante aplicaìii practice. Dup procedeul de policondensare utilizat èi dup propriet ìile lor.

. În condi ii speciale de policondensare.Reacìia de policondensare Reac ia chimic de policondensare pleac de la doi monomeri bi. pentru deplasarea cât mai pronun at a echilibrului spre dreapta i ob inerea de compu i cu molecule cat mai mari.sau poli-func ionali i se caracterizeaz prin faptul c pe lâng formarea polimerului se elimin un produs secundar ± un compus cu mas molecular mic provenit din fragmente ale monomerilor. În aceast reac ie este important eliminarea produsului secundar. se pot ob ine lan uri mai lungi.

2.Caracteristicile reac iei de policondensare 1. de i se folosesc catalizatori. Reac ia necesit o energie de activare mare ceea ce determin înc lzirea amestecului de reacìie. astfel încât concentra ia lan urilor este mare. Reticularea se produce când exist monomeri cu trei sau patru grup ri func ionale. 4. 3. . To i monomerii sunt converti i rapid în oligomeri. Reac ia este mai lent i de aceea este necesar un timp de reac ie mai lung (ore sau zile).

Novolacul Novolacul se formeaz în cataliz acid dup urm toarea schem de reacìii: .

Bachelita Bachelita se formeaz în cataliz bazic dup urm toarea schem de reacìii: .

se ob ine la 800C. este un produs tridimensional. infuzibil pân la 3000C. . rezitolul (bachelit B) se ob ine prin înc lzirea rezolului la 1500C timp de câteva minute i are propriet i termoplastice. rezita (bachelita C) este ob inut din rezitol prin prelungirea timpului de înc lzire. solubil în aceton . reticulat.Bachelita se ob ine în trei sortimente. în func ie de regimul termic i de durata reac iei de policondensare: rezolul (bachelit A) este o mas sticloas galben pân la brun. u or de pulverizat. insolubil.

capabil s reacìioneze cu formaldehida. o¶ èi p).tructura compuèilor Novolacul are macromolecule filiforme în care nucleele fenolice sunt unite prin punìi metilenice (-CH2-) în poziìiile orto èi para. Rezita sau bachelita are moleculele tridimensionale în care multe nuclee fenolice sunt condensate în toate cele trei poziìii active (o. Fiecare nucleu fenolic din macromoleculele de novolac are o poziìie orto sau para liber . .

Structura Bachelitei .

cisterne. Novolacul este utilizat la obìinerea unor pelicule rezistente la acìiunea agenìilor chimici cu care sunt acoperite unele suprafeìe expuse unor astfel de acìiuni (pardoseli. Novolacul se utilizeaz la obìinerea bachelitei.) .Utiliz rile novolacului Novolacul este termoplastic èi insolubil în alcool. Soluìia alcoolic de novolac se foloseète ca lac anticoroziv èi electroizolant. conducte de canalizare etc.

produsul este azbotextolit. 40% fibr de azbest. R èinile de bachelit au rezistenì mecanic èi chimic mare èi propriet ìi electroizolante. compoziìia se nume te textolit. În cazul în care materialele de umplutur sunt foi de hârtie (celuloz ). . produsul ob inut poart numele de pertinax.Utiliz rile bachelitei Bachelita este un produs termorigid èi insolubil. Rezolul amestecat cu materiale de umplutur sau impregnat în acestea i apoi presat la cald serve te la ob inerea de compoziìii cu bun rezisten mecanic i electric . dac acesta con ine cca. care are bune propriet i ignifuge.Dac materialul de umplutur este o es tur textil .

bachelita a fost un ingredient cheie în majoritatea armelor folosite în Al Doilea R zboi Mondial. ceea ce oìelul nu putea învinge. se foloseste èi în industria alimentar . . Bachelita s-a folosit la fabricarea unui num r mare de obiecte: telefoane. De asemenea. în construcìii. prize. aparate de radio. bijuterii. steckere. în construcìia de maèini: pentru întrerup toare. Bachelita este ca o uè deschis pentru producerea armamentului èi echipamentului mai uèor.Se utilizeaz la obìinerea izolatorilor electrici. portìigarete. De fapt.

.

.

.

2006. Mariana Nedelcu.Bibliografie ‡ Elena Alexandrescu. manual Chimie clasa a XI-a. ‡ Internet . Viorica Zaharia. editura LVS crepuscul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful