Kuliah 1 KONSEP ASAS DAN TEORI-TEORI HUBUNGAN ETNIK

1

Pengenalan
• Perubahan dalam masyarakat – dahulu di kampung-kampung, lingkungan kaum keluarga daripada etnik yang sama. Cara pemikiran yg sama. - Kini tinggal di bandar-bandar berhadapan dan berinteraksi dengan pelbagai etnik.
2

Memahami Hubungan Etnik
• Dari sudut pandangan bidang ekonomi, sejarah, sains politik, psikologi, sosiologi dan antropologi. • Mengkaji tentang manusia dan cara kumpulan manusia berinteraksi dengan kumpulan manusia lain.

3

Konsep-Konsep Asas

4

Pengelasan kumpulankumpulan manusia
• Dua kumpulan besar iaitu orang dalam sama kumpulan dan orang di luar kumpulan. • Ini membawa kepada klasifikasi ras atau bangsa.

5

Ras/Bangsa
• Takrif – jenis manusia dari satu asal keturunan. • Linneaeus membahagi manusia kpd : Homo europaeus (manusia Eropah), Homo Asiaticus (manusia Asia), Homo Afer (manusia Afrika) dan Homo Americanus (manusia Amerika). • Pembahagian manusia yang lebih terkenal : Caucasoid, Negroid dan Mongoloid iaitu mengikut warna kulit putih, hitam dan kuning.

6

• Ahli sains menggolongkan manusia kpd Homo sapiens berdasarkan kpd kajian pemetaan gen yg terdpt dlm DNA bhw 99.8% adalah sama. Perbezaan fizikal manusia hanya fenomena luaran sahaja. • Sistem pengelasan ras atau bangsa tidak tepat.

7

Kumpulan Biologi
• Membahagikan kumpulan manusia mengikut fizikal iaitu kaedah pengukuran rangka manusia. • Ahli sains mendapati semua manusia mampu mengubah bentuk badan mengikut persekitaran dan pemakanan.

8

Kumpulan Bahasa
• Mengikut bahasa pertuturan. • Manusia mempunyai potensi untuk menutur bahasa-bahasa lain. • Pembahagian kumpulan manusia berdasarkan bahasa pertuturan juga ditolak.

9

Istilah-istilah
• Masyarakat – kumpulan manusia yang tinggal di satu tempat dan berinteraksi antara satu sama lain. • Kumpulan etnik – kumpulan manusia yang mengamalkan kebudayaan yang sama. Membezakan kumpulankumpulan manusia yang mempunyai kebudayaan berlainan dalam sesuatu masyarakat.
10

• Kumpulan Majoriti – sesuatu kumpulan etnik dalam masyarakat yang mempunyai bilangan ahli paling banyak. • Kumpulan Minoriti – sesuatu kumpulan etnik dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai jumlah ahli yang kecil. Jumlah ini sangat kecil tidak mampu mempengaruhi kumpulan-kumpulan etnik lain.
11

Kebudayaan
• Kebudayaan kumpulan etnik dominan – kebudayaan yang berkuasa dan kumpulan-kumpulan etnik lain mengikut nilai-nilai kebudayaannya. • Kebudayaan Pendatang – kebudayaan kumpulan etnik yang baru berhijrah ke kawasan baru.

12

Memahami Kebudayaan Lain
• Ciri-ciri pandangan dalam memahami kebudayaan : 2. Pandangan Holistik – kebudayaan mempunyai pelbagai komponen seperti ekonomi, politik, sosial dan agama. 3. Dipelajari – perubahan cara hidup manusia dengan menggunakan ilmu pengetahuan 4. Diwarisi – ilmu pengetahuan diwarisi bagi mengekalkan khazanah kumpulan etnik. 13

• 4. Relativisme – nilai-nilai adalah perkara yg tidak boleh disukat secara mutlak. Nilai-nilai dianggap bersifat relatif (berubah-ubah). Sistem nilai tersendiri yang difahami melalui pengetahuan yang diwarisi. Nilai mempunyai makna yang berbeza mengikut kebudayaan.
14

• 5. Etnosentrisme – perbuatan yang berteraskan kepada kumpulan etnik sendiri. Menggunakan nilai-nilai kebudayaan etnik sendiri untuk menilai perbuatan atau kelakuan orang lain yang bukan dari kebudayaan atau etnik yang sama. • 6. Sudut pandangan emik – makna perbuatan manusia mengikut pemahaman (nilai-nilai) kebudayaan yang dikaji.

15

• 7. Sudut pandangan Etik – makna sesuatu perbuatan manusia seperta yang difahami oleh penyelidik. Pemerhati hanya membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat dan pemahaman mengikut nilai-nilai beliau.

16

• 8. Kaedah Penelitian Turut-Serta – keperluan untuk mendapatkan maknamakna sebenar di sebalik kelakuan manusia.

17

Bentuk-bentuk Etnosentrisme
• Rasisme – ketaksamaan ras berdasarkan ciri-ciri fizikal. Mewarisi baka, kecerdikan. • Diskriminasi – perbuatan memilih berdasarkan ras atau kumpulan etnik lebih baik daripada lain untuk mengenepikan kumpulan etnik tertentu.

18

• Pernyataan Umum – cara pemikiran yang menyenangkan bagaimana memahami sesuatu kumpulan etnik.

19

Interaksi Antara Kumpulan
• Hubungan etnik merujuk kepada interaksi yang berlaku antara kumpulan etnik yang berbeza. • Pertembungan kebudayaan adalah cara bagaimana penyelidik melihat fenomena interaksi yang berlaku antara kebudayaan yang berbeza. • Perubahan kebudayaan menjurus kepada pemahaman bagaimana kebudayaan boleh (mampu) berubah. Perubahan boleh disebabkan oleh pelbagai perkara antaranya ialah ciptaan sendiri, difusi dan akulturasi 20 melalui pertembungan kebudayaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful