11.

0 PENGURUSAN MURID PELBAGAI UPAYA
11.1 PEMULIHAN, PENGAYAAN, PELBAGAI KECERDASAN DAN KEPERLUAN KHAS

KONSEP PEMULIHAN

Satu pembelajaran kesedaran - membolehkan murid menjalinkan kontak mesra dengan persekitarannya. Lebih sesuai untuk murid lemah dalam pencapaian akademik

TUJUAN DAN RASIONAL PEMULIHAN
Membantu murid-murid dalam mengembangkan diri dan menunjukkan potensi mereka ´ Setiap orang murid berbeza di antara satu dengan lain sama ada dari segi pengalaman, tingkah laku, amalan, kecenderungan, bakat dan kebolehannya. Perbezaan individu ini perlulah menjadi datu pedoman atau pegangan guru dalam usaha merancang pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.µ- Buku Panduan Am, KBSR,1982

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB

a. Faktor Psikologi
‡Kecerdasan mental ‡Emosi yang tidak stabil

b. Faktor Biologi/Kesihatan
‡Asma/sinus/kecacatan deria, mata, telinga ‡Penyakit neurologi: sukar mengeja/ membaca/menulis ² kecacatan otak

c. Faktor Persekitran
‡ Masalah bahasa ‡ Tidak menguasai bahasa ‡ Otak lembab ‡ Tidak ada komunikasi yang baik dengan ahli keluarga ‡ Selalu menggunakan bahasa pasar dan bahasa daerah ‡ Amalan sekolah ‡ Pengajaran guru ‡ Cara pentadbiran ‡ Susunan kurikulum

d. Faktor Emosi dan Sosial
‡ Bersifat ganas dan agresif ‡ Tidak dapat menyelesaikan masalah deengan positif ‡ Sangat sensitif kepada kritikan guru ‡ Respon negatif

CARA-CARA PENGESANAN KESUKARAN PEMBELAJARAN
Pemerhatian Pentafsiran Rekod Prestasi Pentafsiran Rekod Profil

PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN
Perjawatan Guru Pemulihan Pemilihan Murid Pemulihan Khas Pengurusan Kelas membimbing murid secara individu menggunakan pelbagai bahan memberi latihan ulangan menggunakan pelbagai teknik pengajaran

KONSEP RASIONAL DAN TUJUAN PENGAYAAN
Satu proses di mana aktiviti-aktiviti tambahan yang mempunyai aras kesukaran yang lebih tinggi dijalankan. Tujuan : memperkembangkan kemahiran /kreativiti yang sedia ada pada seseorang murid. Menanam sikap inisiatif /memupuk perasaan ingin tahu, sikap berdikari, bertanggungjawab dalam diri murid Aktiviti pengukuhan

PENGAYAAN
membimbing murid mencari maklumat tambahan menyediakan bahan maklumat tambahan menggalakkan murid belajar daripada maklum balas membimbing murid membuat jangkaan masa depan

PELBAGAI KECERDASAN

Mengikut pandangan tradisional, kecerdasan seseorang telah ditetapkan semasa ia dilahirkan dan ia meliputi hanya tiga bidang, iaitu bahasa, matematik dan ´visual/spatialµ. Mengikut model Dr. H. Gardner, Jenis-Jenis Kecerdasan : Kecerdasan Verbal Linguistik
y y

Kebolehan menggunakan kata-kata (bahasa) dengan berkesan Kebolehan mengingat maklumat, meyakini orang lain, serta bercakap tentang bahasa sendiri Kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan berhujan Kebolehan menjangka Kebolehan mengesan dan mengambarkan bentuk Kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan dan penyelesaian masalah Kebolehan menggunakan kemahiran fizikal seperti koodinasi, keanjalan, kepantasan dan keseimbangan

Kecerdasan Logik Matematik
y y

Kecerdasan Visual Ruang
y y

Kecerdasan Kinestetik
y y

Kecerdasan Muzik
y y y

Kebolehan mengesan irama dan lagu Kebolehan mengenal lagu mudah Kebolehan membeza dan mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah

Kecerdasan Interpersonal
Kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. y Kebolehan bertindak secara berkesan kepada orang lain
y

Kecerdasan Intrapersonal
Kebolehan memahami diri sendiri dari segi kekuatan, kelemahan , hasrat dan kehendak. y Kebolehan menangani perasaan, mengawal kemarahan dan kesedihan diri y Kebolehan membantu diri lebih berdisplin , beradab dan bersopan.
y

Kecerdasan Naturalis
Kebolehan mengenali dan mengklasifikasi tumbuhtumbuhan, galian, binatang. y Kebolehan mengenali artifak budaya dari segi pakaian dan makanan
y

MODEL PELBAGAI KECERDASAN GARDNER BERLANDASKAN PRINSIPPRINSIP BERIKUT :
Setiap individu mempunyai kesemua sembilan kecerdasan tetapi pada tahap perkembangan yang berlainan. Kebanyakan individu dapat mengembangkan setiap kecerdasan ke satu tahap yang cekap jika diberi galakan, pengayaan dan pengajaran yang sesuai Kecerdasan jarang beroperasi secara tersendiri. Beberapa kecerdasan akan bertindak serentak dalam menghasilkan sesuatu kerja. Sesuatu kecerdasan boleh dimanifestasikan dalam pelbagai cara dan bentuk

KEPERLUAN KHAS
Pendidikan khas/ pendidikan inklusif Perkhidmatan dan kemudahan pendidikan yang disediakan untuk individu berkeperluan khas, atau kurang upaya, yang terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan mental, bermasalah pembelajaran, gangguan emosi dan tingkah laku, gangguan komunikasi( pertuturan dan bahasa, hilang pendengaran, hilang penglihatan atau darjah penglihatan yang rendah, kecacatan fizikal dan golongan pintar cerdas.

Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan( Pendidikan Khas 1997 Bahagian II 3(2) menyediakan pendidikan khas dan kemudahan untuk murid bermasalah penglihatan dan pendengaran, manakala pendidikan khas integrasi pula adalah untuk yang bermasalah pembelajaran, penglihatan dan pendengaran. Wujud di peringkat prasekolah, sekolah harian biasa rendah dan menengah serta sekolah menengah teknik atau vokasional.

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN
Tadika ( berusia tidak kurang 6 tahun ) Sekolah renadh ( berusia 6+ hingga 14+ tahun ) Sekolah menengah ( 13+ hingga 19+ tahun ) Mendapat pengesahan doktor Dapat menguruskan diri sendiri tanpa bantuan orang lain

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful