BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

y Kursus Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

(BMM3117) bagi Program Perguruan Sekolah Rendah memfokuskan kepada Teori Huraian Bahasa, Teori Pemerolehan Bahasa, konsep-konsep: strategi, pendekatan, kaedah, teknik, pengaplikasian pendekatan pengajaran bahasa, pengaplikasian pendekatan pembelajaran bahasa, pelaksanaan aktiviti pengajaran-pembelajaran bahasa secara kontekstual, konstruktivisme, pembelajaran masteri, kaedah pengajaran bahasa Melayu, pengaplikasian teknik pengajaran bahasa, pengaplikasian kemahiran bernilai tambah, penyediaan pakej aktiviti pengajaran-pembelajaran tahunan dan penyediaan rancangan pengajaran harian.
1 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH 02/07/2011

Kursus ini dinilai melalui tiga komponen iaitu: iaitu: 1. Amali ± 20% 2. Kerja Kursus ± 40% dan 3. Peperiksaan Bertulis - 40%
y

Komponen Peperiksaan Bertulis mengandungi satu kertas peperiksaan yang terbahagi kepada 3 bahagian jadual di bawah:
Bentuk Soalan Bilangan Soalan Markah (100%) Masa Catatan

Bahagian

A B C

Objektif Subjektif Esei

20 4 3

20 40 40

Bhg C: 2 jam 30 Esei minit Jawab 2 daripada 3 soalan

02/07/2011

BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH

2

Kursus BMM3117: Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah bertujuan agar pelajar guru:
1.

2.

3.

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang komponen pengajaran mikro-makro, Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dan mengaplikasikan di dalam bilik darjah. iMempunyai pengetahuan dan kefahaman mendalam dan dapat membandingbezakan konsep; strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dengan tepat. iMengaplikasikan Kemahiran Bernilai Tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah.

02/07/2011

BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH

3

5. 6. Mengaplikasikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran terkini selaras dan kontekstual dalam pengajaranpembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah supaya dapat memupuk potensi semula jadi murid. Menyediakan pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian dengan menyerap elemen-elemen bestari.4.RENDAH 02/07/2011 4 . BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.

TAJUK 1: KOMPONEN PENGAJARAN ‡ ‡ ‡ ‡ Kemahiran Induksi Penerangan Penyoalan Variasi Rangsangan .

Teori Huraian Bahasa dan Teori Pemerolehan Bahasa dan mengaplikasikan di dalam bilik darjah. 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH 6 . Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang komponen pengajaran mikro-makro.KOMPONEN PENGAJARAN Hasil Pembelajaran: i.

kemahiran membaca. Ia juga digubal dengan memberikan fokus kepada hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. ‡ BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA 7 MELAYU SEK. memperoleh ilmu. dan urusan harian.RENDAH 02/07/2011 . perhubungan sosial.Pendahuluan ‡ Matlamat utama Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. Hasil pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam sistem bahasa dan disokong oleh elemen pengisian kurikulum. dan kemahiran menulis. ‡ Hasil pembelajaran ini berteraskan kemahiran mendengar dan bertutur.

RENDAH 8 . ‡ Antara kesilapan utama dalam melaksanakan set induksi adalah kesilapan guru menjadikan tajuk atau isi kandungan sebagai set induksi. ‡ Set induksi bertujuan untuk menarik kesediaan murid untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu.Kemahiran Induksi ‡ Satu kemahiran yang perlu dimiliki oleh setiap guru ketika ingin memulakan pengajaran. ‡ Masa tidak melebihi 5 minit. ‡ 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.

Menarik Perhatian j mewujudkan nada suara yang sesuai j menggunakan ABM/BBM yang menarik j menggunakan gerakan. ‡ 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. contact mata.RENDAH 9 . isyarat j menunjukkan suatu aktiviti yang luar biasa.4 ciri utama di dalam kemahiran set induksi 1.

RENDAH 02/07/2011 .  menggunakan teknik bercerita.Mewujudkan motivasi 10  membangkitkan rasa ingin tahu.  menggunakan soalan yang mencabar BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.  menunjukkan suatu aktiviti yang berguna.

 mengaitkan minat dan pengalaman murid BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.  mengaitkan isi pelajaran baru.RENDAH 02/07/2011 .  mengaitkan peristiwa semasa.Membuat Perkaitan 11  mengaitkan pengetahuan lepas murid.

 menyatakan cara-cara melaksanakan tugas.RENDAH 02/07/2011 .Menstruktur 12  menyatakan had tugas yang akan dijalankan.  menyatakan aktiviti. tugasan atau projek BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.  menggunakan satu siri soalan yang berkaitan.

RENDAH 02/07/2011 13 . faktor. konsep. Dalam P&P. kemahiran member penerangan perlu digunakan bersama-sama kaedah mengajar yang dipilih guru. y Matlamat penerangan atau kemahiran memberi penerangan adalah untuk: i. isi pelajaran. fakta. dan langkahlangkah dalam satu jangkamasa yang singkat dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Menjelaskan maklumat Memudahkan murid untuk memahami dengan jelas sesuatu maksud.Penerangan y Kemahiran memberi penerangan merupakan satu kemahiran untuk menceritakan/menjelaskan/menggambarkan/memindahkan sesuatu perkara yang diketahui kepada orang lain.

undangundang dan prosedur iii.RENDAH 02/07/2011 .ii. Menaakul (reasoning) y Penerangan tentang sebab musabab berlakunya sesuatu serta dapat membuat ramalan atau kemungkinan secara lisan atau dengan menggunakan visual yang sesuai dengan tahap umur dan pencapaian murid 14 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. peraturan. Menghuraikan proses y Murid dapat menghuraikan proses.

cerita) y Contoh secara visual (model.RENDAH 02/07/2011 . sesuai. menarik ² menerangkan idea y Sesuai dengan tahap umur dan pencapaian murid 15 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. gambar) y Contoh yang tidak keliru.metafora.PENERANGAN MELALUI CONTOH y Melahirkan idea yang lebih jelas tentang idea dan konsep y Menudahkan kefahaman idea yang abstraks dan kompleks y Menghilangkan keraguan y Boleh disampaikan secara lisan (analogi.

1. 16 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. y Wilen (1995) menjelaskan bahawa Pemikiran Aras Tinggi bermula dengan soalan-soalan yang baik.3 KEMAHIRAN PENYOALAN y Soalan bolehlah dianggap sebagai bentuk pengucapan yang menggalakkan pemikiran jika digunakan secara berkesan oleh guru.RENDAH 02/07/2011 . guru juga harus memiliki pengetahuan dan kemahiran menggunakan teknik penyoalan yang berkesan. y Selain daripada kebolehan guru untuk mengutarakan soalansoalan yang sesuai bagi menggalakkan pemikiran.

y Teknik menyoal merupakan teknik yang penting dalam aktiviti pengajaran guru.Digunakan untuk menolong murid mengingati kembali ilmu pengetahuan lepas yang berkaitan.Digunakan untuk menilai pencapaian objektif atau sesuatu hasil pembelajaran. iii. 17 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.Digunakan untuk mencungkil pemikiran murid untuk membantu mereka mengikuti pengajaran secara berkesan.RENDAH 02/07/2011 . Peringkat Perkembangan . Peringkat set induksi . Hampir seluruh proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan teknik menyoal. ii. i. Peringkat Penutup .

Prinsip-prinsip Panduan Penyoalan y Soalan-soalan yang dikemukakan perlulah dirancang terlebih y y y y y y dahulu Soalan hendaklah sesuai dengan tahap umur dan pencapaian murid Aras soalan tidak terlalu senang dan tidak juga terlalu sukar Perkataan atau istilah yang digunakan dalam soalan seharusnya difahami murid Beri peluang kepada murid untuk memikirkan jawapan Kemukakan soalan kepada seluruh kelas dan elakkan daripada mengemukakan soalan kepada murid tertentu sahaja Kemukakan soalan terlebih dahulu sebelum menentukan nama murid 02/07/2011 18 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH .

y Bentuk soalan hendaklah sentiasa berubah-ubah untuk y y y y y menarik perhatian murid Tentukan bahawa soalan yang dikemukakan secara lisan dapat didengar oleh murid seluruh kelas Elakkan daripada mengemukakan soalan mengikut urutan atau susunan tempat duduk murid-murid Soalan yang dibentuk harus mendorong murid berfikir Elakkan soalan yang mengandungi jawapan di dalamnya Soalan hendaklah ringkas dan tepat 19 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.RENDAH 02/07/2011 .

RENDAH .Kesan Kemahiran Penyoalan Ke atas Pengajaran-Pembelajaran y Menambahkan minat murid terhadap pembelajaran dan y y y y y mengelakkan rasa jemu Menguji pengetahuan sedia ada murid Mengenal pasti permasalahan murid Mengeratkan lagi hubungan guru-murid Murid lebih bersedia dan lebih berkeyakinan menghadapi peperiksaan Membantu murid-murid membuat ulangkaji dan membat jangkaan-jangkaan atau ramalan terhadap tajuk-tajuk penting untuk peperiksaan 02/07/2011 20 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.

Bagaimanakah teknik penyoalan guru dapat menarik perhatian muridmurid terhadap aktiviti pembelajaran? (A) Menyebut soalan selepas menetapkan murid yang akan menjawab soalan tersebut (B) Mengemukakan soalan sekali sahaja dan memilih mana-mana murid untuk menjawabnya (C) Mengajukan soalan secara khusus kepada murid yang diam atau tidak bersedia menjawab soalan (D) Membaca soalan beberapa kali sebelum murid menjawabnya mengikut susunan tempat duduk di dalam kelas 02/07/2011 BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK.Contoh Soalan (2010) ² Bahagian A Teknik penyoalan merupakan satu kemahiran menyoal yang perlu dimiliki oleh guru kerana hampir semua proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan teknik ini.RENDAH 21 .

slaid.pentomin. radio dan video. BBM terbahagi kepada 3 kategori: (a) media elektronik seperti komputer. projek pameran dan bahan-bahan dari alam sekitar. Kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar € Bahan Bantu Mengajar(BBM) merupakan peralatan atau bahan yang menjadi sumber kepada guru untuk mengajar. Contohnya. brosur. pita rakaman. i.RENDAH 02/07/2011 22 . surat khabar dan papan tulis (c) bahan bercorak pengalaman: lakonan. model. (b) bahan cetak: buku. gambar. projektor. filem jalur.Variasi rangsangan ialah kepelbagaian gaya atau tingkah laku bagi menggerakkan murid ke arah pencapaian sesuatu hasil pembelajaran. carta. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. filem. lawatan.

alat multimedia BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. patung dan diorama. model. akhbar.€ Jenis-jenis ~ ~ BBM Alat-alat Pendengaran (Audio): Bahan-bahan rakaman. rajah dan graf. gambar.RENDAH 02/07/2011 23 . benda-benda konkrit(maujud). radio Alat-alat Visual: Buku teks. papan tulis. majalah.

Walaupun mereka masih kecil tetapi sesuatu yang diceritakan kepada mereka akan segera difahami dan kadangkala mereka dapat pula memahami maksud cerita itu. pasti proses pengajaran pembelajaran akan lebih berkesan. Oleh hal yang demikian. terdapat perbezaan antara teknik bercerita dengan pengajaran cerita. Murid akan lebih cepat menumpukan perhatian dan ini akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan yang menyeronokkan. Teknik ini dapat menarik minat anak-anak. Kemahiran Bercerita € € € € Teknik ini bukanlah suatu teknik yang baru malahan pernah dilakukan oleh ibu bapa sewaktu menyampaikan suatu pengajaran kepada anak-anak.ii. Walaupun begitu.RENDAH 02/07/2011 24 . Murid-murid khususnya di sekolah rendah amat menggemari cerita. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. jika muridmurid tadi diberi peluang belajar dalam suasana yang menyeronokkan.

€ Hafaz frasa-frasa atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan € Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini.RENDAH 02/07/2011 25 . € BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. kecerdasan dan minat murid. Kemudian sesuaikan pula dengan isi pengajaran yang hendak disampaikan. € Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut.Langkah-langkah yang perlu diambil oleh guru dalam persediaan teknik cerita: Pilih cerita yang sesuai dengan umur.

€ € € Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspekaspek bahasa yang hendak diajarkan. Guru boleh menggunakan gambar. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. frasa-frasa atau ayat-ayat dan lain-lain yang berkaitan dengan aspek bahasa yang hendak disampaikan untuk pengajaran dan penerangan selanjutnya.RENDAH 02/07/2011 26 . objek sebenar atau lain-lain alat bantu. Sediakan kad-kad perkataan.

murid-murid boleh diminta menerangkan cara-cara hendak melakukannya melalui bahasa. € Banyak aktiviti bahasa yang boleh dilakukan melalui teknik ini dalam aktiviti lisan misalnya. prosedur atau peraturan-peraturan bagi menghasilkan sesuatu. bermain bola dan sebagainya. € Dalam pengajaran dan pembelajaran. membuat kuih. disamping menunjukkan cara. € Walaupun demontrasi boleh dilakukan tanpa bahasa tetapi untuk pengajaran dan pembelajaran bahasa.iii. Kemahiran tunjuk cara € Dikenali juga sebagai teknik demontrasi. teknik ini boleh digunakan terutama dalam proses pengajaran yang memerlukan murid-murid bertutur dengan menggunakan ayat-ayat yang betul dan sempurna. Melibatkan satu cara pengajaran yang membawa dan memusatkan perhatian murid kepada langkah-langkah. Maksudnya. BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. guru boleh meminta murid menunjukkan cara menjahit baju. menunggang basikal. murid-murid diminta menerangkannya melalui bahasa.RENDAH 02/07/2011 27 .

€ Guru harus menerangkan maksud tunjuk cara tersebut dan perkara-perkara yang harus dicakapkan. Pastikan aktiviti bahasa tidak akan terganggu. € Guru sepatutnya mencuba dahulu tunjuk cara tersebut. memperuntukkan masa dan kemungkinan juga dapat meramalkan masalahmasalah yang akan timbul BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Sediakan soalan-soalan untuk menggalakkan mereka bercakap.Untuk mendapatkan satu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.RENDAH 02/07/2011 28 . Sebaik-baiknhya guru perlu mempunyai maklumat mengenai pengetahuan dan kebolehan murid-murid yang sedia ada. ciri-ciri penting teknik ini perlu diberi perhatian: € Tentukan objektif dan isi atau kandungan tunjuk cara yang hendak digunakan. Ini penting kerana guru boleh membuat persediaan.

BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Kemudian perbincangan boleh dilakukan sebagai aktiviti susulan.€ € Guru perlulah memikirkan supaya tunjuk cara yang akan dijalankan itu dapat dilihat dan diikuti oleh semua murid. Tunjuk cara tersebut boleh dilakukan oleh guru dan murid-murid lain sendiri. Mereka boleh menyoal jika perlu. Selepas tunjuk cara itu selesai. murid-murid lain memerhati dengan teliti. murid lain boleh diminta melakukannya sekali lagi. Sewaktu tunjuk cara ini dijalankan.RENDAH 02/07/2011 29 .

Variasi Rangsangan BMM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEK. Dalam kumpulan (4 orang bagi setiap kumpulan). sediakan bahan pengajaran mikro yang sesuai .RENDAH 02/07/2011 30 .i. Kemahiran Induksi 2. Anda diminta untuk menunjuk cara komponen pengajaran berikut dalam pengajaran mikro (30 Julai 2011): 1. Penyoalan 4. ii. Penerangan 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful