You are on page 1of 6

LUCRARE DE DISERTA IE

CONDUC TOR LUCRARE DE DISERTA IE Conf. Dr. Ec. George Enescu ABSOLVENT Stefan Georgescu

Scurt istoric  J.Analiza Cost-Beneficiu (ACB) ‡ metod cantitativ de estimare a dezirabilit ii unui proiect sau a unei politici guvernamentale pe baza calculului raportului dintre costurile i beneficiile viitoare. un inginer francez i A. economist britanic au definit câteva dintre conceptele care au devenit ulterior baza analizei cost-beneficiu  În 1936 a fost adoptat Federal Navigation Act care solicita inginerilor din SUA s construiasc sisteme de canalizare numai dac beneficiile dep esc costurile  În 1950 a fost prima încercare a economi tilor din SUA de a elabora o metodologie riguroas pentru m surarea costurilor i beneficiilor unui proiect . Marshall. Dupuit.

La ce ne foloseste ACB?  Analiza oportunit ii unui proiect (proiectul se va realiza dac beneficiile sunt mai mari decât costurile)  Analiza i selec ia între mai multe variante de solu ionare a unei probleme (va fi aleas varianta care are valoarea cea mai mare a beneficiilor în raport cu costurile) .

Etapele realiz rii ACB detaliat i justificarea costurilor i beneficiilor pe care le presupune o variant de politic public  cuantificarea sau estimarea în termeni monetari a valorii costurilor i beneficiilor  calcului valorii nete prezente pentru fiecare variant parte  analiza în  prezentarea riscurilor i incertitudinilor care pot contribui la modificarea în timp a valorilor estimate .

valorii nete prezente (VNP) = valoarea prezent a VNP = VP(B) ± VP(C) .ACB are la baz calculul beneficiilor viitoare nete (diferen a dintre beneficii i costuri) exprimat în termeni monetari.

în func ie de indicatorii macroeconomici UE: 4%. România: 8-10% Calculul ratei de discount trebuie s ia în considerare infla ia .Pentru a se putea calcula valoarea prezent a costurilor i beneficiilor viitoare se folose te rata de discount O varia ie a ratei dobânzii nivelul ratei de discount este stabilit prin decizia autorit ilor publice i poate fi ajustat în timp. SUA: 7%.