KAEDAH DIVERGEN

‡ Divergen kerap kali dirujuk sebagai keupayaan mencadangkan ideaidea/penyelesaian yang berbeza terhadap masalah yang terbuka. ‡ Ia disifatkan oleh beberapa jawapan yang secara logik dan boleh diterima.

‡ Dalam konsep divergen, pengetahuan/pengalaman dan idea-idea baru digunakan serentak untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan pelbagai jawapan yang mungkin. ‡ Kemahiran guru dalam membahagikan sebuah tajuk kepada unit-unit yang kecil supaya murid-murid dapat menganalisis tajuk utama secara lebih mendalam.

‡ Untuk menggalakkan pemikiran divergen, guru harus sentiasa menggunakan soalan-soalan terbuka dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. ‡ menunjukkan bahawa seseorang berupaya memikirkan pelbagai jawapan yang logik. Jawapan yang diberi mungkin terlalu personal/unik berasaskan keupayaan meneroka mindanya yang kreatif.

‡ Guilford telah mengenal pasti 4 ciri pemikiran divergen seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah:
Kelikatan (fluidity) Mampu memberi penjelasan dgn mengemukakan banyak idea dan contoh Menjana pelbagai idea dan cara bagi menyelesaikan masalah Mampu memikirkan idea-idea baru yang bernas dan unik Mampu menjelaskan idea-idea dengan panjang kebar dan terperinci

Kelenturan (flexibility) Keaslian (originality) Terperinci (details)

idea idea idea

idea Rangsangan idea

idea idea idea

konsep divergen

KAEDAH KONVERGEN ‡ Kaedah Konvergen merujuk kepada keupayaan memfokus ke satu arah untuk mencari satu jawapan. . ‡ Proses ini mengurangkan kepelbagaian jawapan kepada hanya satu jawapan bagi sesuatu masalah yang jelas dan hanya mempunyai jawapan yang tepat.

‡ Seseorang yang berfikir secara konvergen biasanya: ± berupaya menyelesaikan masalah yang memerlukan satu penyelesaian yang betul. . seseorang individu mengaplikasi pengetahuannya dan peraturanperaturan serta prinsip-prinsip dalam usahanya untuk mencari satu jawapan yang paling sesuai. ± tidak suka meneka dan tidak akan mencuba menjawab sesuatu yang tidak pasti.‡ Dalam konvergen.

fakta fakta fakta fakta Jawapan fakta fakta fakta Pemikiran konvergen .

‡ Murid yang suka belajar dengan cara divergen pula dapat memberikan pelbagai jawapan atau alternatif kepada satu soalan terbuka. . ‡ Murid yang suka belajar dengan cara konvergen dapat memberikan penyelesaian kepada satu soalan tertutup dengan cepat dan tepat.‡ Gaya pembelajaran lain ialah murid yang suka belajar dengan cara konvergen dan divergen.

‡ Ini bermakna murid dapat membuat ramalan. .KAEDAH KAJIAN MASA DEPAN Definisi: ‡ Kajian Masa Depan (KMD) ialah satu pendekatan pembelajaran yang mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau. masa kini dan masa depan. guru boleh meminta pelajar untuk meramalkan corak permainan tersebut pada sepuluh tahun akan datang. menjangka akibat serta mengendalikan perubahan supaya murid mendapat manfaat yang maksimum. ‡ Dalam Pendidikan Jasmani sebagai contoh tentang sejarah permainan sepak takraw dan dengan pengetahuan sedia ada murid.

KOMPONEN PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN .

Kemahiran asas kajian masa depan .

Penjelasan Nilai dan Masa Depan 3. Sosial Proses Inovasi asa e a 7. Pengumpulan Maklumat dan Analisis Trend 5. Penggunaan Imaginasi dan Kreativiti 9. Pembinaan Senario 2. Ramalan dan Analisis 4.Ke a ira k 1. Pemahaman Dimensi Kemapanan . Pe a a a ko se asa e a s s kajia 6. Strategi Mengatasi Kebimbangan 8.

STRATEGI KMD DI BILIK DARJAH ‡ Menggunakan matriks sepenuhnya Semua unsur yang terkandung dalam matriks Kajian Masa depan diambil kira keseluruhannya dari aspek penglibatan guru dan pelajar. . ‡ Menggunakan Unsur-unsur Kajian Masa Depan sebagai Induksi atau Susulan Pengajaran.alat Kajian Masa Depan digunakan sebagai sebahagian pengajaran dan pembelajaran sahaja. Unsur Kajian Masa Depan digunakan sebagai rangsangan atau sebagai landasan menjalankan tindakan susulan bagi mata pelajaran yang diajar dan boleh dikaitkan dengan kandungan mata pelajaran. ‡ Menyisipkan Kajian Masa Depan dalam Pengajaran Unsur tertentu dalam matriks yang ada kaitan dengan mata pelajaran disisipkan dalam pengajaran atau teknik.

kekeliruan dan andaian-andaian yang salah . ‡ Perkataan Kritis berasal daripada bahasa Yunani µKritikos¶ yang bermakna mampu menilai ‡ Pemikiran kritis dicipta untuk mengelakkan kesilapan.KEMAHIRAN BERFIKIR ‡ Kemahiran berfikir secara kritis merupakan satu daripada komponen utama kemahiran berfikir.

jelas dan bernas. kejelasan dan keupayaan untuk menggunakan maklumat dengan berkesan .‡ Kemahiran ini memberi tumpuan kepada kebolehan menilai kemunasabahan sesuatu idea iaitu menimbang secara menyeluruh kebaikan dan keburukan dengan memberi alasan dan hujah yang sah. ‡ Kesimpulan bahawa berfikir secara kritis dapat membantu meningkatkan kefahaman.

kualiti serta unsur satu peristiwa atau objek .‡ Dalam pengajaran dan pembelajaran aktiviti Pendidikan Jasmani pelajar perlu diberi peluang untuk berfikir secara kritis dengan cara: a) Menciri Mengenalpasti kriteria serta unsur satu konsep atau objek sebagai contohnya sifat. b) Membanding dan Membeza Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti sifat. ciri dan kualiti. ciri.

ciri-ciri atau sifat e) Menyusun Mengikut Keutamaan Menyusun objek mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. . kuantiti.c) Mengumpul dan Mengkelas Mengumpul dan mengkelas objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. d) Membuat Urutan Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti.

g) Mengesan Pengaruh Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak atau menentang sesuatu.f) Menganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. .

. i) Membuat Kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian berdasarkan kepada satu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.h) Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada satu kebaikan dan keburukan berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

‡ Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani pelajar perlu diberi peluang untuk berfikir secara kreatif dengan cara: a) Menjana Idea Menjana idea secara spontan berkaitan dengan sesuatu perkara. . b) Menghubung Kaitkan Membuat perkaitan untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan.

d) Meramalkan Membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. . Kenyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. e) Membuat Hipotesis Membuat penyataan umum menghubungkaitkan pembolehubah-pembolehubah bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa.c)Membuat Inferens Membuat kesimpulan awal sama ada benar atau tidak. berdasarkan maklumat daripada pemerhatian.

esei. unsur. item atau perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk penyataan. g) Mengitlak Mengitlak Membuat penyataan umum terhadap keseluruhan kumpulan maklumat berdasarkan pemerhatian ke atas sampel kumpulan itu.f) Mensintesiskan Menggabungkan idea. . lukisan dan artifak.

.h) Membuat Gambaran Mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. konsep. j) Mereka Cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada dalam bentuk maujud. i) Menganalogi Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep serta mengaitkan konsep itu dengan perkara yang mudah. maujud dan mempunyai ciri-ciri yang serupa. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.

Mengaplikasikan pengetahuan. . . pengalaman dan kemahiran berfikir secara lebih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah.Menghasilkan idea atau ciptaan yang kreatif dan inovatif. .‡ Di antara tujuan Kemahiran Berfikir secara Breatif dan Britis digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani adalah untuk membolehkan pelajar: .Mendapat latihan berfikir secara kritis dan kreatif semasa membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak.

Meningkatkan aspek kognitif dan afektif dalam perkembangan intelek mereka.Bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat serta membina keyakinan diri untuk memberi hujah. kabur dan sempit. .Membuat pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti. . bercelaru. . serta berani memberi pandangan dan kritik. ..Mengatasi kesilapan-kesilapan berfikir terburu-buru.

Howard Gardner (1983) menerusi bukunya yang bertajuk Frames of Mind. . ‡ Menurut Dr. Gardner.KEPELBAGAIAN KECERDASAN ‡ Teori Kepelbagaian Kecerdasan mula diperkenalkan oleh Dr. keupayaan dan bakat semulajadi yang wujud dalam diri seseorang. terdapat lapan kecerdasan manusia merangkumi pelbagai kebolehan.

‡ Dalam membina pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berlandaskan kepelbagaian kecerdasan guru perlu merancang aktiviti yang dapat menarik minat pelajar berdasarkan jenis kecerdasan. .‡ Setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecergasan tetapi mempunyai kekuatan yang berlainan dalam bahagian tertentu.

Keupayaan untuk memahami dan berkomunikasi antara satu sama lain. Interpersonal . Intrapersonal . Logik/Matematik . .Strategi Kebolehan untuk menggunakan satu badan atau anggota untuk menyelesaikan masalah dan mencipta sesuatu.Kinestatik .Keupayaan untuk memanipulasikan nombor atau memahami perhubungan setopik dan akibat sesuatu sistem.Kebolehan untuk memahami diri sendiri dan berhubung dengan satu persekitaran terdekat.

Keupayaan untuk membezakan antara benda-benda hidup dan berhubung dengan persekitaran semulajadinya. mendengar dan mengenali corak. membezakan antara bunyi-bunyian dan mencipta muzik. Semulajadi . bentuk dan corak.Muzik/Lirik .Keupayaan untuk berfikir berkaitan dengan gambar. Ruang . imej.Keupayaan untuk menggunakan bahasa secara lisan dan bertulis secara berkesan. Linguistik . .Keupayaan untuk berfikir dalam istilah muzik.

‡ Konsep ini diperkenalkan oleh B.S.KAEDAH PEMBELAJARAN MASTERI ‡ Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar dapat menguasai apa yang diajar. Bloom pada tahun 60an dengan berasaskan kepada satu prinsip atau falsafah iaitu semua pelajar boleh menguasai sesuatu perkara yang diajar sekiranya: .

dan ± pengajaran dan pembelajaran adalah berkualiti ‡ Dalam proses pembelajaran masteri.± ada masa yang cukup untuk pelajar menguasainya. . guru harus memastikan semua pelajar dapat menguasai perkara-perkara yang diajar dalam satu unit pembelajaran atau tajuk sebelum ke unit pembelajaran atau tajuk yang lain.

± menggalakkan pelajar belajar dengan tekun dan tabah.‡ Masa untuk pelajar menguasai sesuatu perkara boleh dipendekkan jika : ± menggunakan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. dan ± melatih mereka dalam kemahiran belajar dan kemahiran berfikir supaya mereka menjadi pelajar berdikari. ± merangsang dan mendorong mereka untuk belajar. .

dan ± menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan.‡ Kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sekiranya : ± menggunakan kaedah mengajar yang menarik serta menyeronokkan dan yang berpusatkan kepada pelajar ± menggunakan pelbagai bahan bantu mengajar yang sesuai ± mengambil kira tahap kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar untuk memahami dan menghayati sesuatu perkara. . ± menjalankan penilaian formatif untuk menentukan sama ada mereka sudah menguasai perkara yang telah diajar.

± Menilai dengan ujian diagnostik. dan sumatif. ± Mengajar dengan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai. ‡ Pada asasnya guru perlu merancang dan melaksanakan empat langkah berikut: ± Menentukan hasil pembelajaran untuk sesuatu unit pembelajran. dan ± Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan . formatif.Cara Melaksanakan Pembelajaran Masteri ‡ Beberapa tokoh dalam pembelajaran masteri telah mencadangkan pelbagai strategi untuk melaksanakannya.

‡ Sasaran pencapaian dalam pembelajaran masteri ialah semua pelajar harus mendapat sekurang-kurangnya markah 80% ‡ guru boleh memulakan dengan markah 50% sebagai saasaran pencapaian dan markah itu harus dinaikkan beransur-ansur kepada markah 80%. .

Ciri-ciri penting 1. Walaupun penyelesaian terhadap sesuatu masalah merupakan pandangan seorang sahaja. 2. Dalam pendekatan koperatif.KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF ‡ Pendekatan koperatif ialah pembelajaran yang melibatkan pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas setiap ahli kumpulannya. sekumpulan pelajar boleh dikuasai oleh seorang ahli sahaja. semua ahli dalam kumpulan akan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah tersebut .

Guru juga hendaklah melatih kemahiran sosial dan memupuk konsep kendiri untuk membantu ahli kumpulan mencapai objektif dan mengekalkan hubungan positif . mesti ada tanggungjawab berkongsi dikalangan pelajar 4.. Dalam pembelajaran koperatif. Ini juga memotivasikan mereka untuk mencapai sesuatu matlamat 5. Guru hendakalah memupuk sikap positif seperti bekerjasama. Ganjaran dan pengiktirafan diberi kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi yang baik. bertolak ansur dan tidak mementingkan diri agar objektif kumpulan tercapai 6.3.

‡ Bahan pembelajaran direka dan diuruskan supaya murid belajar mengikut minat. keperluan.KAEDAH PEMBELAJARAN AKSES KENDIRI ‡ Pembelajaran akses kendiri adalah satu kaedah pendekatan pembelajaran yang membantu pelajar memperolehi kemahiran dan pengetahuan secara berdikari serta merupakan pengaksesan sumber pembelajaran. tahap kemampuan dan gaya pembelajaran mereka. ‡ Pembelajaran akses kendiri adalah pendekatan pembelajaran yang memberi akses kepada sumber pembelajaran bagi membolehkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri. .

. PAK juga lebih dikenali sebagai satu pendekatan lain iaitu kaedah pembelajaran dan pengajaran yang lebih tertumpu kepada para pelajar. ‡ Program pembelajaran akses kendiri adalah dibentuk untuk menggalakkan pembelajaran kendiri supaya murid mempunyai autonomi dan bertanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri dengan menyedari bahawa mereka adalah individu yang mempunyai minat.‡ Selain daripada itu. ‡ Pengawasan dan bimbingan guru merupakan akses bagi pelajar belajar secara berdikari. kemampuan dan gaya dan rentak pembelajaran yang berbeza.

2. Membantu murid menilai prestasi masing-masing serta membolehkan proses pembelajaran mengikut tahap kemampuan tersendiri. fleksibel dan selesa di samping mengambilkira material dan kaedah yang sesuai mengikut kebolehan yang diperolehi. 6. Menjadikan proses pembelajaran lebih efisyen. 7. Membantu pelajar menjadi lebih kreatif dan inovatif semasa proses pembelajaran. Menyediakan kemudahan bantuan fasilitator dan material PAK untuk diakses.Fungsi-fungsi lain PAK adalah: 1. 4. . Memastikan pemilihan material dan aktiviti pembelajaran dilakukan secara meluas dan teratur. Pelajar mempunyai kemudahan belajar secara berkumpulan dan bersendirian. Bertanggungjawab dan mempunyai hak autonomi ke atas pembelajaran sendiri. 3. 5.

Ciri-ciri Pembelajaran Akses Kendiri ‡ Guru adalah berperanan sebagai fasilitator. selesa dan tanpa tekanan ‡ Bahan PAK dan bahan fasilitator mudah diakses ‡ Pemilihan bahan dan akvititi pembelajaran yang luas ‡ Kemudahan yang membolehkan pelajar belajar secara sendiri atau kumpulan ‡ Membolehkan pembelajaran mengikut kadar dan kemampuan pelajar . jurulatih dan kaunselor ‡ Suasana pembelajaran fleksible.

Oleh yang demikian guru perlu: 1. Memberi Maklumat dengan berkesan secara konsisten . Memahami dan menghormati peranan ibu bapa/penjaga/komuniti .Mengasingkan masalah peribadi dan kerja dengan efisyen. 2.Mengenai perkembangan semasa . 3. Mempunyai Kemahiran Interpersonal dan bertindak sebagai seorang profesional .Prihatin terhadap pandangan ibu bapatentang tingkah laku anak mereka. .Mengambil kira pandangan ibu bapa dan peranan mereka terhadap anak-anak mereka.Hubungan partnership harus dilakukan antara guru dan ibu bapa.Bersikap terbuka dan memahami persekitaran. .Mengenai aktiviti dan sekolah .

Menggalakkan murid berinterasi sesama sendiri dalam kelas. Membantu murid menyedari pelbagai strategi dalam pembelajaran . 2. jurulatih dan kaunselor semakin diterima. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang memberi peluang kepada murid menguji kemampuan mereka.Peranan guru ialah sebagai fasilitator. Program pembelajaran akses kendiri memerlukan guru untuk: 1. 3.

.Kelebihan Pembelajaran Akses Kendiri ‡ Pelajar mendapat kemahiran belajar untuk belajar ‡ Pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran secara berdikari ‡ Pelajar dapat belajar mengikut keperluan dan gaya mereka sendiri ‡ Pelajar memiliki kuasa otonomi dan tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri.

‡ Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan. murid dapat mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk memperbaiki sesuatu kelemahan. .KAEDAH BELAJAR CARA BELAJAR ‡ Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup. ‡ Dengan kemahiran ini juga.

‡ APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR? Pengertian Belajar Cara Belajar Belajar cara belajar ialah proses untuk memperolehi teknik belajar sama ada bersama guru ( formal ) atau tanpa guru ( nonformal ).‡ Justeru. pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan murid mereka. .

 Tanggungjawab murid perlu ada terhadap pembelajaran mereka. Murid perlu meningkatkan keupayaan mereka untuk mempelajari sesuatu.Belajar cara belajar yang diperkenalkan dalam pendidikan adalah berdasarkan kepada beberapa sebab: Proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru di dalam kelas adalah terhad. Kemahiran belajar cara belajar untuk menyemai kemahiran belajar seumur hidup sejajar dalam matlamat pendidikan di kalangan murid. Pengetahuan dan maklumat yang diterima oleh murid di dalam kelas juga terhad. . Murid perlu belajar untuk memperolehi maklumat tambahan di luar waktu persekolahan.

sama ada dalam mata pelajaran lain dan pergaulan. Membolehkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada. . Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ke situasi lain. Membolehkan murid membuat refleksi dan menilai tahap pembelajaran sendiri. rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran.Objektif Belajar Cara Belajar adalah seperti berikut: Menyediakan murid yang berupaaya belajar sendiri tanpa guru.

‡ Belajar cara belajar telah mengariskan tiga komponen utama dalam perlaksanaan kemahiran belajar iaitu: Kemahiran belajar Kemahiran maklumat Strategi metakognitif .

‡ Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh setiap murid. Kemahiran itu termasukla: Kemahiran mendengar dengan berkesan Kemahiran membaca Kemahiran mencatat nota Kemahiran menulis Kemahiran mengingat .Kemahiran belajar ‡ Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan.

mengenal maklumat dalam buku. data. ‡ Mengenal pasti sumber pembelajaran . cara mendapatkan maklumat dari temu ramah. dan cara merujuk kamus. . fakta. ‡ Maklumat ialah pengetahuan. ‡ Manakala kemahiran maklumat ialah keupayaan seseorang mengenalpasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan. butiran. mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu. keterangan. maklumat atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang.Kemahiran maklumat ‡ Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah satu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting. membuat rujukan . direktori dan ensiklopedia ialah sebahagian daripada kemahiran maklumat yang perlu dikuasi oleh murid.

memantau dan menilai apa yang dipelajari. ‡ Murid boleh menggunakan strategi metakognitif dan mengawal pembelajarannya melalui proses seperti berikut: Merancang apa yang dipelajari Memantau kemajuan pembelajaran diri Menilai apa yang dipelajari . seseorang dapat mengawal fikirannya dengan merancang. ‡ Apabila kesedaran ini wujud. ‡ Strategi Metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesedaran mengenai proses berfikir dan pembelajaran yang berlaku.Strategik metakognitif ‡ Metakognitif ialah kesedaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui.

‡ Proses Metakognitif a. mental dan psikologi. Murid juga perlu membuat perancangan dari semasa ke semasa cara terbaik untuk mendapatkan sesuatu perkara. Murid perlu menyediakan diri secara fizikal. Proses Merancang Proses ini memerlukan murid meramalkan apakah yang akan dipelajari. . bagaimana perkara itu dikuasai dan kesan daripada perkara yang dipelajari.

Mengapakah saya tidak memahami cerita ini? . Proses Memantauan Dalam proses pembelajaran murid perlu bertanya kepada diri sendiri dari semasa ke semasa perkara perkara seperti: .Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? .Adakah ini membawa makna kepada saya? .b.Apakah soalan yang perlu saya kemukakan? .

.c.Mengapakah saya mudah / sukar menguasainya? .Apakah tindakan / pengubahsuaian yang harus saya ambil? Dengan pengetahuan seperti ini.Bagaimana sesuatu kemahiran. Proses Menilai Melalui proses ini. murid dapat memeikirkan strategi yang lebih sesuai untuk menguasai pelajaran baru. murid membuat refleksi untuk mengetahui: . nilai dan pengetahuan dikuasai oleh saya? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful