Kumpulan 2

Pengenalan
y Laura H. Chapman berperanan

sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan seni sudah melebihi 40 tahun. y Buku, rencana, kajian dan ucapan beliau membincangkan tentang isu polisi, reka bentuk kurikulum, pengajaran metadologi dan penilaian.

y Menurut Chapman (1986), terdapat y empat aspek utama yang seumpama ini dalam y y y y

pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan

Pemerhatian
y Pemerhatian adalah melibatkan melibatkan sensitiviti

deria manusia. Ia melibatkan penggunaan deria penglihatan manusia. y Pemerhatian secara aktif pula ialah bagaimana pemerhatian atau penyediaan seorang guru itu menyediakan sesuatu aktiviti di dalam kelas seninya dan ianya mestilah dapat dilakukan secara bersepadu.

Permandangan tersebut mestilah merujuk kawasan atau tempat di sekeliling kehidupan murid muridnya seperti kehidupan nelayan tentunya kawasan sekolah tersebut terletak di tepi laut. y Contohnya seorang guru ingin mengajar muridnya melukis gambar permandangan.y Lima perkara yang perlu diambil kira semasa menyediakan sesuatu aktiviti seni: y seseorang guru perlulah peka dan mengetahui pengerhuan sedia ada muridnya agar objektif pengajaran dan pembelajaran lebih mudah dicapai. Murid dapat melakukan pemerhatian secara aktif tentang gambaran sebuat bot nelayan atau keadaan sesebuah pantai itu. Bagaimana ini boleh berlaku? Ianya bermaksud aktiviti yang dijalankan tersebut mestilah sesuai dengan latar belakang murid-muridnya. .

Ini sebenarnya memudahkan pelajar melakukan pemerhatian seterusnya membuat hasilan yang lebih tepat dan kreatif. seorang guru mestilah menggunakan bahan atau benda yang berbentuk konkrit atau maujud( betul). .y Pemerhatian kedua ialah benda atau bahan yang digunakan mestilah konkrit yakni berbentuk maujud. y Untuk menghasilkan sesuatu pengajaran yang bersepadu dan berkesan terutamanya di dalam pendidikan seni.

. kecenderungan dan latar belakang muridnya.muridnya untuk belajar selaras dengan kecenderungan dan minatnya. y dapat menyediakan bahan dan aktiviti yang dapat memupuk dan menarik minat murid.y Pemerhatian secara aktif yang ketiga ialah guru juga perlu melihat dan peka kepada minat.

y Sesuatu bahan yang menarik mampu membuatkan sesuatu pengajaran itu lebih seronok. pergerakan dan aksi sesuatu bahan itu. bunyinya. Guru perlu melihat kesesuaian bahan itu agar ianya selaras dengan pengalaman dan kecenderungan muridnya .y Pemerhatian yang aktif juga perlu dilihat dari segi kegunaan bahan itu.

y Seterusnya. pemerhatian secara aktif yang kelima ialah aktiviti tersebut dapat mencetuskan idea dan imaginasi murid. y kesesuaian bahan dan kepelbagaian aktiviti tentunya dapat menarik minat murid dan secara langsung dapat menjana idea mereka dan mengembangkan imaginasi mereka .

. garisan atau bentuk. elemen elemen corak yang digunakan di dalam pembuatan batik atau kraf tangan.Penerokaan y Murid meneroka sesuatu bahan itu secara lebih dekat dan melihatnya melalui berbagai aspek atau segi. Contohnya seperti aktiviti seni reka. murid meneroka bahan yang dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj.

Murid juga dibenarkan menguji bahan tersebut dan mencari penemuan sendiri dengan bimbingan guru. . mudah dan ringkas. Ia juga mempunyai permainan cuba mencuba atau suaikenal dengan bahan.y aktiviti penerokaan tersebut seharusnya kecil.

guru perlu membimbing muridnya membuat penghasilan dengan menggunakan alat atau bahan dan teknik yang sesuai dan betul. . idea. y Guru juga perlu menerangkan cara amalan tertib ketika melakukan sesuatu aktiviti. keselamatan dan membantu murid di dalam penyampaian kandungan subjek. halbenda dengan bentuk hasil. guru juga perlu menerangkan tatacara.y selepas aktiviti penerokaan. Selain itu. langkah dan proses membuat dengan cara yang betul. Ini dapat membantu murid yang lemah untuk terus belajar dan tidak lari dari objektif yang hendak dicapai.

y Laura H. y Menurut Chapman lagi. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai proses artistik. (b) bersifat boleh ubah dan (c) berulang-ulang. y Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman melibatkan 3 disiplin. iaitu: (a) tidak bersifat statik. . y Proses artistik ini digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan karya. 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai.

y Maka. y Pemahaman ini(proses artistik) perlu diaplikasikan ke atas murid di dalam kelas. guru-guru pendidikan seni visual perlu memahami bahawa proses penghasilan karya tidak hanya tertumpu kepada satu cara sahaja. . y Pelbagai cara dan kaedah boleh diketengahkan selagi proses penghasilan karya tersebut dijelaskan dengan baik kepada murid.

y Ini kerana.y Bagi menggalakkan pelajar menghasilkan karya seni. seseorang guru itu sendiri perlu mempunyai pengalaman luas di dalam penghasilan karya seni. . bimbingan dan panduan yang akan diberikan kepada pelajar oleh guru bergantung kepada pengalaman guru itu sendiri.

dalam proses ini. . namun perlu diingatkan bahawa pengajaran pendidikan seni visual di sekolah mempunyai panduan yang telah ditetapkan agar tidak keluar daripada objektif asal pendidikan seni di sekolah. guru mungkin mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kaedah atau teknik yang sama semasa menghasilkan karya terdahulu.y Namun demikian.

y Terdapat tiga kaedah yang diperkenalkan oleh Chapman bagi menghasilkan karya seni: 1. Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) 2. Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium) . Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement) 3.

proses ini agak lambat dan memakan masa. y Yang nyata.1. Pengwujudan Idea (Inception of Idea) y Dalam menjana idea. haluan dan tujuan penghasilan karya. y Terdapat juga pengkarya yang tidak dapat menetapkan haluan penghasilan karya kerana penetapan ini bergantung kepada ilham dan cetusan idea. . pengkarya menetapkan objektif.

adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya. . y Sekiranya diabaikan.y Di dalam konteks pendidikan seni visual pula. guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea.

y Idea-idea boleh didapati melalui empat pendekatan: (a) Alam semulajadi dan objek di persekitaran (b) Perasaan dalaman khayalan dan imaginasi (c) Aliran dan tema sejagat (d) Keperluan dan pengalaman hidup harian .

integrasi alam dan kehidupan. kualiti organik.Pendekatan/Tema Alam semula jadi dan objek di persekitaran Penjelasan ‡Mengguna alam dan persekitaran sebagai sumber idea/ilham. ‡Mentafsir alam dengan pengamatan yang jujur . ‡Mengesan dinamik fom. keunikan. bentuk dan sebagainya boleh menggerakkan kewujudan idea/ilham. unsur-unsur seni seperti warna.

khayalan & imaginasi. sedih dan sebagainya adalah sumber penting melahirkan idea/inspirasi. Penjelasan ‡Pengalaman hidup memberi banyak kesan dan pengaruh terhadap minda. ‡Perasaan dalaman. ‡Perasaan takut. misteri. khayalan dan imaginasi merupakan motivasi menggerakkan .Pendekatan/Tema Perasaan dalaman.

‡Akibat daripada pemikiran dan keupayaan unuk menjelaskan konsep dan agenda kehidupan. ‡Sifat keunikan pemikiran manusia itu menyebabkan berkembangnya idea dalam pelbagai aliran dan tema.Pendekatan/Te ma Aliran dan Tema Sejagat Penjelasan ‡Pemikiran manusia bersifat unik dan keupayaan menjelaskan konsep mengenai sesuatu tema atau agenda kehidupan. menyebabkan manusia sentiasa mempunyai idea dan inspirasi. .

Pendekatan/Te ma Aliran dan Tema Sejagat Penjelasan ‡Perkembangan aliran seni adalah satu bukti menjelaskan keadaan tersebut. maka lahirlah idea-idea dan pemikiran tentang seni. keselesaan dan sebagainya membuka ruang untuk manusia berfikir. mendapatkan idea dan mencipta sesuatu. ‡Desakan dan keperluan dalam Keperluan dan pengalaman hidup kehidupan harian seperti keperluan untuk hidup. harian keselamatan. Keinginan untuk menjelaskan konsep dan agenda seni. ‡Masalah adalah peluang yang terbaik untuk manusia berfikir dan .

y Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan.2. . Perkembangan dan Penghalusan Idea (Elaboration and Refinement) y Proses ini dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun.

proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan dan pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik. y Pendekatan bagi fasa ini adalah seperti berikut: .y Dalam penghasilan karya di peringkat kanak-kanak. y Proses ini perlu didedahkan kepada murid di sekolah supaya mereka dilatih untuk mempunyai pengamatan mendalam terhadap ketelitian.

. ‡Frank Barron dan Irvin Child menyatakan bahawa artis mempunyai pemerhatian tinggi untuk melihat.Pendekatan/Tema Penjelasan Pemerhatian dan kajian visual ‡Meningkatkan kesedaran terhadap kualiti tampak. mentafsir dan mengurus maklumat visual. memerhati. ‡Kajian-kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya meningkatkan daya ekspresif.

P. artis mudah dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa untuk menyelesaiakan masalah baru. Guilford. Iaitu dikatakan sebagai kemahiran adaptive flexibility .Pendekatan/Tema Penjelasan Pemerhatian dan kajian visual ‡Menurut J. ‡Kajian visual akan meningkatkan lagi ciri-ciri tersebut serta membolehkan aktiviti memperkembangkan dan memperinci serta penghalusan dilakukan .

Terdapat beberapa jenis kaedah menghasilkan karya.Pendekatan/Te ma Perubahan Cara Bekerja Penjelasan ‡Berlainan artis berlainan gaya atau cara mereka bekerja. akan dapat membantu usaha memperkembangkan atau menghalusi idea. Pengetahuan tentang kaedahkaedah berkarya. Kaedah dan ciri-ciri kerja tersebut. ialah : bertumpu dan bercapah spontan dan penetapan orientasi tampak dan haptik .

Pendekatan/Te Penjelasan ma Bertumpu: Artis memulakan kerja dari awal idea hingga ke peringkat kemahiran media. Artis meneroka dan mencuba pelbagai teknik sehinggalah ia menemui sesuatu teknik yang Bercapah: Spontan: . Menyedari unsur-unsur yang perlu dianalisa dan diolah untuk mencapai tujuan . Artis meneroka dan membuat percubaan pelbagai kaedah dan teknik sebelum membuat keputusan/ tujuan.

Disebut sebagai pemikiran visual dimana kerja dilakukan bermula dari tahap persepsi. asalkan pilihan prosedur pilihannya digunakan. untuk menghasilkan karya. Orientasi Tampak : . Sanggup mengubah tujuan asal.Pendekatan/Te ma Penetapan: Penjelasan Artis menentukan pilihan teknik atau prosedur. Kualiti kerja bergantung kepada maklumat dari pengalaman tampaknya.

‡Pemikiran dan persoalanpersoalan tentang fungsi. kesesuaian bahan.Penjelasan Orientasi Haptik : (Greek : Haptikosable to grasp) Penerokaan Simbol dan Makna Artis bekerja secara bertindak kepada suasana. bergantung kepada imaginasi dan gerak isyarat kinestetik secara lebih terbuka. impak dan . ‡Artis biasanya suka membuat penerokaan untuk mendapatkan simbol dan makna yang baru dalam kerja mereka.

‡Penerokaan dalam tindakan untuk menyelesaikan dan mendapatkan keputusan.Pendekatan/Te ma Penerokaan Simbol dan Makna Penjelasan ‡Keinginan dan keupayaan untuk menyelesaikan pelbagai persoalan tersebut memerlukan tindakan dan pemikiran yang menyebabkan idea semakin berkembang serta dihalusi. memberikan banyak penemuan baru dan makna baru yang turut menyumbang .

Kemahiran Media (Execution in a Medium) y Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya.3. y Sesetengah pengkarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya dan tidak kurang juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu. .

y Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri. guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan.y Pemilihan bahan yang dipilih memberikan kesan terhadap masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghasilkannya. y Dalam pendidikan seni visual. .

proses penghasilan karya seni mengikut Chapman(1978) ialah seperti berikut: Kemahiran Menggunakan Bahan Kaedah Penjanaan Idea Pengolahan dan Pemurniaan .y Maka.

y Aspek ini merujuk kepada perasaan murid semasa dan setelah melakukan aktivit seni didalam kelas. penggunaan bahasa yang sesuai dengan memanipulasi alatan dan teknik yang digunakan malah murid dapat menghargai hasil kerja masing masing serta menghormati mengakui sesuatu karya yang telah dilakukan atau dicipta. Melalui aspek ini. .Apresiasi seni visual secara mudah y Terdapat dua jenis utama aktiviti apresiasi iaitu aktiviti yang dirancang khas dan aktviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran. murid dapat melihat perkaitan antara sesuatu kandungan dan hal benda.

y Guru juga dapat menerangkan kepada murid perkaitan antara aspek bahasa yang dapat dikaitkan dengan istilas seni contohnya perkaitan antara sifat garisan. murid dapat membuat refleksi diri dan menyerap pengetahuan dan penerapan nilai yang hendak disampaikan oleh guru di dalam sesuatu isi kandungan pelajaran. warna. jalinan. Melalui aspresiasi ini. . rupabentuk dan bentuk. ton.

mereka perlulah melihat dari sudut pandangan yang positif. Ia mengenai nilai atau idea yang hendak disampaikan dan berkaitan dengan kehidupan yang sebenar.Nilai Murni y Aspek keempat yang perlu diberi penekanan di dalam pelajaran seni yang mana ia dapat memberikan sesuatu pengajaran itu dapat disampaikan dengan bersepadu ialah aspek menghargai nilai murni. . setiap hasilan seni yang dihasilkan. y Contohnya.

. Capman telah menyatakan bahawa proses kreativiti = proses penghasilan/artistik. guru PSV perlu menggunakan pelbagai cara dalam menghasilkan karya dan yang penting sekali ialah guru PSV harus menguasai bidang seni visual ini supaya guru mempunyai pengalaman yang lebih banyak untuk mengajar pelajar.Rumusan y Laura H. y Bagi memperkembang kreativiti pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful