Ang Tekstong Ekspositori Ang Tekstong Ekspositori

Ang tekstong ito ay may layuning magpaliwanag at Ang tekstong ito ay may layuning magpaliwanag at
maglahad ng mga impormasyon at ideya(Tingnan maglahad ng mga impormasyon at ideya(Tingnan
ang diagram ni Tara Felder ukol dito). ang diagram ni Tara Felder ukol dito).
Katangian ng Tekstong Ekspositori: Katangian ng Tekstong Ekspositori:
- -obhetibo ang pagtalakay sa paksa obhetibo ang pagtalakay sa paksa
- -Sapat na mga kaalamang ilalahad Sapat na mga kaalamang ilalahad
- -Malinaw ang pagkakahanay ng mga ideya Malinaw ang pagkakahanay ng mga ideya
- -Analitiko ang pagsusuri ng mga kaisipan at datos Analitiko ang pagsusuri ng mga kaisipan at datos
Ang mga Hulwarang Organisasyon Ang mga Hulwarang Organisasyon
ng tekstong Ekspositori ng tekstong Ekspositori
A. Depenisyon- ito ay may layuning
ipaliwanag o bigyan ng kahulugan ng
isang termino o parirala.
2 uri ng pakahulugan:
· Ìntensibong pakahulugan-Maaaring ibigay
ang kasingkahulugan o sinonimo ng salita
o kaya ay pagbibigay ng uri na
kinabibilangan ng salita at katangiang
ikinaiba nito sa iba.
· ·Ektensibong pakahulugan Ektensibong pakahulugan- -pinapalawak dito ang pinapalawak dito ang
kahulugang ibinigay sa intensibong pakahulugan kahulugang ibinigay sa intensibong pakahulugan
sa paraang patalata. sa paraang patalata.
B. Paghahambing-may layuning ipakita ang
pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang
bagay, tao, pangyayari o ideya.(mga
panandang salita: samantalang, at,
habang, ngunit, subalit, sa kabila ng, kahit
na, sa kabaliktaran, sa kabilang banda at
iba pa)
. Enumerasyon o Pag . Enumerasyon o Pag- -iisa iisa- -isa isa- -ang hulwarang ito ay ang hulwarang ito ay
maaaring maglahad ng mga halimbawa na nabibilang sa maaaring maglahad ng mga halimbawa na nabibilang sa
isang uri o klasipikasyon. May 2 Uri ito: siple at isang uri o klasipikasyon. May 2 Uri ito: siple at
kumplikadong pag kumplikadong pag- -iisa iisa- -isa. isa.
D. Sanhi at Bunga-nagpapakita ito ng mga
kadahilanan ng isang bagay o pangyayari
at ang kaugnay na epekto nito.(mga
salitang maaaring gamitin: sa
dahilang/kadahilanan, dahil, kung kaya,
upang, at iba pa).
E. Kahinaan at kalakasan E. Kahinaan at kalakasan- -inilalahad dito ang inilalahad dito ang
positibo at negatibong posibilidad kaugnay ng positibo at negatibong posibilidad kaugnay ng
isang sitwasyon o pangyayari. (mga salitang isang sitwasyon o pangyayari. (mga salitang
maaaring gamitin: gayunpaman, sa kabilang maaaring gamitin: gayunpaman, sa kabilang
banda, ang mga kahinaan, mga negatibong dulot, banda, ang mga kahinaan, mga negatibong dulot,
mga positibong dulot, dahil sa, bunga ng at iba pa) mga positibong dulot, dahil sa, bunga ng at iba pa)
F. Pagkakasunud-sunod o order-nagpapakita ito ng
serye ng mga pangyayari na maaaring
humantong sa isang konklusyon o
pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari. Maaari
din ang hakbangin o proseso. (mga salitang
gagamitin:una, pangalawa. . ., matapos, habang,
sumunod, ang susunod na, sa ngayon at iba pa).
Uri ng pagkakasunud Uri ng pagkakasunud- -sunod: sunod:
· Sikwensyal-kronolohikal
· prosidyural
. Problema at Solusyon . Problema at Solusyon- -paglalahad ito ng paglalahad ito ng
mga suliranin at paglalapat ng kaukulang mga suliranin at paglalapat ng kaukulang
solusyon solusyon
· PAÌNAN SA MA KASANAYAN SA
AKADEMÌKON PABASA
a.Pag-uuri ng mga ideya at detalye
b. Pagkuha ng pangunahing ideya at
pagpapalawak nito.
c. Pagkilala sa paksa at pag-uuganay ng
iba pang isyu o babasahin
d. pagtukoy at pagpapaliwanag sa d. pagtukoy at pagpapaliwanag sa
layunin ng teksto. layunin ng teksto.
e. pagtiyak sa damdamin at tono ng
teksto(damdaminpag-saloobin ng
mambabasa. Tono-saloobin ng may-akda)
f. pagkilala sa opinyon at katotohanan
g. pagsusuri kung valid o hindi ang ideya
h. pagbuo ng hinuha at paghuhula sa
kalalabasan
i. pagbuo ng lagom o konklusyon i. pagbuo ng lagom o konklusyon
j. pagbibigay ng interpretasyon sa grap,
mapa, talahanayan at iba pang pantulong
na grapiko.
Mabuhay ang matamang Mabuhay ang matamang
nakikinig!!! nakikinig!!!

3 7.32..--.73-.9.83.38.3.3948. 3.3:73.9..3.3 W 39038-435..-.77.33..3 .-..33 8.9.::.::.3.7. 4.9. :735.::.:33 5..5.::.--..3.3 3. ..4-..:.338.2.843 39089438548947 0503843 94.390723445.3483432438. ..

-...3. 5.3 ..35..3 -....::.8.-.::..9 3.::. . 8.4 5.-...9 -.39.:335.9.39038-435.3 .3 8.5.W9038-435.74/0.9.9:...::.9 .3 .3 53.-..-....5.9 8.3/./.8.95.3 9038-435.. !.3-3.3/..3 3:39 8:-...3-..2-3 2.7.3 5.3/.38..3.3 8.9.. 9.2.7.9.9. 2../94.5.

..9432. 2.7 .8434!.9..:3.45. 8. 8.. 8.9.7..3.&794850..73. 8.9:3. .--. /.9 :25./435. 8.8434!.2938. 8.3.843 .38.3:74.3.3-../32.85./.5.05094394 2. 8.9..3. 3.3.3:. 8.394. 3:207. 3:207. $.3.338.3.2-./435.3. 8.5. :25.732. .32.....

3. :5./.. ..3 /.5.3 .9-.. :3.

.3.943 807032.-.343:8434 5.8:3:/ 8:34/32.3.9.:35.8. -:3.9.5.. ..3 8.3 8:2:34/ .3 2.3 .38:8:34/3.3/..3.9-43548-/.30.2.//94..3.3.389.548 .73..5. ../.2.  2.293.9-43/:49 2.. !.5489-43/:49 /.8...3.3 5489-4. 5.-.7 /3.3 3..293:3..3..73 :2.9.3.39438..5.9.5. .9.3.9.43.-.73..7 . 8.3.8:3:/ 8:34/447/07 3...8.930.:3.3.9-.5.3.3 -..7 2.5.3 ..3 8.8...3 2......9-.8.3345748084 2.84345..8.32.

8:3:/ 8:34/ W $038.. W 5748/:7... 74344.&735. ..8:3:/ &735.

33.3 ..5.93. !.3:3..9/09...9 5.38:4-. !.394 ..9$4:843 !74-02..5.8.3 84:843 W !$$$ !$ .9$4:843 5..35..::.95. !74-02.3 -.5.0 - !./943 2.8.8.3/0.. ::732.5.95. ::./0..-..:..8:7..3.5..

8:8:7:3.9:4.95.8.2/.3.23..8.9494. ./ 5..:33390894 0 5..5.::.9. .44-33 2. %434 8.9.8.-:433:./..3.45343.3/0.8.8.44-332.2-.-. 5.95.2/./43/.3 5.5...-.8..994343 90894 /.3 . 8. .235./. 1 5.

.54 .3..7.-:43.5 2.35.7..--. 5.5.8438.3.9-.5.339075709.42443:843 5.39:43 3. 9.

.32.2.3 ..9.-:.3 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful