HO GELD N Z

H ZMET PAZARLAMA TEMELLER

Mustafa AH N

Hizmet Pazarlama Temelleri
E itim Süresi: 10:00-16:30 Egitim icerigi:
1.BÖLÜM 
 

Pazarlama Kavram n n Geli imi, Pazarlama Tan m ve Pazarlama Bile enlerin Özellikleri, Pazar ve Pazar Türleri, Günümüz Ekonomisinde Pazarlama Anlay s ,

2.BÖLÜM 
   

Hizmet sletmelerinde Pazarlama Anlayisi ve Hizmet Pazarlamasinin Farki, Hizmetin Nitelik ve Özelligi, Hizmet Arz , Hizmetlerin Tan m ve Karakteristik Özellikleri Endüstri ve Hizmet Üreten irketler Aras nda Farklar, Hizmet I letmeleri Için Pazarlama Stratejileri Bili imciler için Pazarlama Önerileri

1.BÖLÜM

Pazarlama Kavram n n Geli imi
Saat 10:00 da markan z yöneten dan man irket ile yapaca n z toplant ya, fiyatland rman z yapt rd n z firmay da davet edip, yeni ürün tasarlayan Uzak Do ulu i orta n z n sunumunda bulunmalar n n ne kadar önemli oldu unu söyleyeceksiniz.

2010¶da Pazarlama Fonksiyonlar nda D Kaynak Kullan m ; Tanyer Sönmezer, Genel Müdür, Management Centre

Pazarlaman n Geli imi:
ÜRET M ANLAYI I DÖNEM ÜRET M AN. DÖ. SATI AN. DÖ.

ÜRET M AN.D.

SATI AN.D.

PAZARLAMA AN.D.

1880¶LER

1930¶LARIN BA I

1950¶L LER N ORTALARI

1990¶LAR

W.J.Stanton ve Di erleri, Fundamentals of Marketing, 10th ed., New York: McGraw-Hill inc., 1994,

Pazar Anlay
Üretim a amas Sat

n n Geli me A amalar

a amas Pazarlama a amas Sosyal pazarlama a amas

William Stanton ±Fundamentals of Marketing

PAZARLAMA ANLAYI I: Tüketiciyi tatmin ederek kar sa lama 

Üretilmi mal ne pahas na olursa olsun, yan lt c ve aldat c yollara ba vurarak satman n, sa l kl ve uzun vadeli bir i letme ±tüketici ili kisine imkan vermedi inin zamanla aç k-seçik ortaya ç kmas ile 1950¶ler ortalar nda baz i letmelerde pazarlama anlay uygulamas geli meye ba lam t r. Pazarlama anlay : ³modern anlamda pazarlamad r´ ve günümüzde geli mi ülkelerde genel kabul görmü bir pazarlama yönetim biçimidir.´ Pazarlama anlay : ³mal ve hizmetlerin pazarlanmas nda tüketiciyi ve tüketici tatminini ön plana ç karan bir yönetim felsefesidir.´ 

Pazarlam Anlay n n Sat Kar la t r lmas : 

Anlay

le

Sat anlay nda sat c i letmenin istek ve ihtiyaçlar öncelikli iken, Pazarlama anlay nda al c n n ihttiyaçlar ön plandad r. Sat anlay : fabrika ile ba lar, mevcut mamüllere odaklan r; yo un ki isel sat ve di er tutundurma çabalar ile karl sat lara ula maya çal r. Tüketicilere önem vermeksizin k sa süreli sat lar gerçekle tirme yolunda mü teri kazanmaya çaba harcar. Pazarlama anlay : ise tam aksine, iyi tan mlanm pazarlarda tüketici ihtiyaçlar na odaklan r; bütünle mi pazarlama çabalar yla tüketicileri etkileyip onlar tatmin edecek de er sunmaya ve mü teri tatminine dayal uzun dönemli mü teri ili kisi yaratarak karlara ula r. 

Pazarlama Anlay n n Sat Kar la t r lmas :
Sat Ba lang ç Noktas Odak Noktas Araçlar Sonuç Analy Fabrika Mamüller Sat ve di er tutundurma çabalar Sat hacmi yoluyla karlar

Anlay

le

Pazarlama Anlay Pazar Tüketici htiyaçlar Bütünle mi pazarlama çabalar Tüketici tatmini yolu ile kar

Gary Armstrong and P. Kotler, Maerketing an Introduction, 5th ed.Upper Saddle River, N.J.: Prentice- Hall, Inc., 2000,

Pazarlaman n Baz Önemli Yönleri Ve Özellikleri
‡Pazarlama oldukça çok ve çe itli faaliyetler bütünü veya sistemidir. ‡Pazarlama insan ihtiyaçlar n kar lay c bir mübadele faaliyetidir. ‡Pazarlama, mallar, hizmetler ve fikirler ile ilgilidir. ‡Pazarlama sadece bir mal n reklam veya sat faaliyeti olmay p,daha üretim öncesinde mamülün fikir olarak planlay p geli tirilmesinden ba layarak, tutundurulmas ve da t m yla ilgilidir. ‡Pazarlama bir i letme faaliyetleri grubu olarak, çok dimnamik yap da, sürekli ve s k s k de i ebilen bir ortamda yürütülür.

Pazarlama Anlay lar n n Geli imi
Pazarlama Anlay lar
Sat Anlay

Ba lang ç noktas
Üretim yeri Mü terinin de i en gereksinimleri

Odak noktas
Ürün Mü teri gereksiniml erine uygun sunumlar ve pazarlama karmalar Mü teri de eri, letmenin ana yetenekleri ve i birli i zincirleri

Anlam
Sat ve ilerleme Pazar bölümleme, hedef pazar seçme ve konumlama

Biti noktas
Sat hacmi yoluyla karl l k Mü teri memnuniyeti yoluyla karl l k

Pazarlama Anlay

Bütünsel (Holistic) Pazarlama Anlay

Bireysel mü teri gereksinimleri (talepleri)

Veri taban yönetimi ve de er zinciri bütünle mesi

Mü teri pay na, mü teri ba l l na ve mü terinin ya am boyu de erine ula mak yoluyla karl l kta büyüme

Kaynak: Philip KOTLER, Dipak JAIN, Suvit MAESINCEE, Marketing Moves, HBR, 2002

Pazar Nedir? 
 

Pazar, sat n alma gücü ve iste i olan ki i ve kurulu lardan olu ur. Pazar bir mal veya hizmeti sat n alacaklar n toplam talebidir. Pazar mal ve hizmetlerin sat a sunulduklar ve al c lar ile sat c lar n bir araya geldikleri yerdir.

Pazarlama Nedir?
Pazarlama sadece sat de ildir. Pazarlama,

1. potansiyel mü terinin dikkatini çekmek, 2. onlar sat n almak için motive etmek, 3. gerçekten sat n ald rmak için yap lan bir aktiviteler setidi. Pazarlama, ürünün nas l tan mland , nas l te vikedildi i, mü teriye nas l ula t r ld ve mü teriyle ili kilerin nas l devam ettirildi i süreçlerinin bütünüdür.

³Pazarlama o kadar temeldir ki, ayr bir fonksiyon olarak dü ünülemez... O, nihai sonucu aç s ndan, yani mü teri bak aç s yla i in tümüdür.´ Peter F. Drucker

³Pazarlama bireyler ve gruplar n ihtiyaç ve isteklerini kar lmak için, bir de eri olan ürün ve hizmetlerin yarat ld , sunuldu u ve özgürce di erleriyle de i ilebildi i toplumsal i lemdir.´ Philip Kotler

Pazarlama -Tan mlar 

ktisatç lar pazarlamay fayda aç s ndan yakla arak; Zaman Yer ve Mülkiyet faydas yaratmakla ilgili faaliyetler olarak tan mlar,

Geni Anlamda Pazarlama:
Pazarlaman n oldukça eski (yakla k yar m as rl k) ve k sa bir tan m udur: ³pazarlama, mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullan c ya do ru ak n yönelten i letme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir.´ Amerikan Pazarlama Derne i (American Marketing Association) pazarlamay 1985 y l nda u ekilde tan mlam t r: ³Pazarlama, ki isel ve örgütsel amaçlara ula may sa layacak mübadeleleri gerçekle tirmek üzere, fikirlerin mallar n ve hizmetlerin geli tirilmesi, fiyatland r lmas , tutundurulmas ve da t lmas na il ikin planlama ve uygulama sürecidir.´

letme Yönetimi Aç s ndan Pazarlama
Pazarlama i letme amaçlar na ula may sa layacak mübadeleleri gerçekle tirmek üzere ihtiyaç kar layacak mallar n hizmetlerin ve fikirlerin; ‡ ‡ ‡ ‡ geli tirilmesi, fiyatland r lmas , tutundurulmas ve da t l mas ¶na ili ikin planlama ve uygulama sürecidir.

Bu süreç içinde i letme ihtiyaç kar lama aç s ndan daima ³tüketicinin tatmini´ ¶ni de gözönünde tutmal d r.

Yönetim Aç s ndan Pazarlama: 

Tüketicileri tatmin etmek ve i letme amaçlar na ula mak için mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullan c ya do ru ak n yönelten i letme faaliyetlerinin yerine getirilmesidir

Da t m Aç s ndan Pazarlama 

Baz i letmeler daha çok da t m yönünü vurgulayarak: Mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye veya kullan c ya do ru ak n yönelten il letme faaliyetlerinin yerine getirilmesi eklinde tan mlar.

Pazarlama Karmas n n Unsurlar (Pazarlama Bile enleri)
1.MAMÜL :
KAL TE ÇE TLER MARKA ST L AMBALAJ GARANT SA LANAN H ZMETLER D ER ÖZELL KLER F YAT DÜZEY ND R MLER VE KRED LER ÖDEME ARTLARI F YAT DE LKL KLER

2.F YAT:

3. TUTUNDURMA:
(PAZARLAMA LET M ) K SEL SATI REKLAM HALKLA L K LER VE TANIMA SATI GEL T RME DO RUDAN PAZARLAMA

4.DA ITIM :
DA ITIM KANALLARI DA ITIM KAPSAMI ÇIKI NOKTALARI SATI BÖLGELER STOKLAR TA IYICILAR

Modern Pazarlama

³Modern Pazarlama hem felsefi hem de örgütsel bir kavramd r. Bir felsefe olarak modern pazarlama, tüketicinin kral oldu unu; i letmenin var olu unun tek amac n n tüketiciye hizmet oldu unu ve bütün ticari faaliyetin tüketicinin istek ve arzular nn n belirlenmesi ile ba lay p en süratli ve etkili bir ekilde kar lanmas ile bitti ini kabul eder ´

Antony E.Cassino

Geleneksel Anlay Kar la t r lmas

Ile Yeni Anlay

n

Pazarlamada Geleneksel Yakla m
Pazarlama i levlerini pazarlama bölümü yapar. Pazarlamayla u ra anlar, ³kesme-müdahale etme (interruption) yoluyla mü terinin ilgisini çekmeye çal r. Pazarlama, yeni mü terileri kazanmay hedefler. Pazarlama günlük i lemlere ve sat a odaklan r.

Pazarlamada Yeni Yakla m
Pazarlama, bölümler aras nda mü teri de erini ara t rma, yaratma ve sunma faaliyetlerini örgütler. Pazarlamayla u ra anlar, reklamlar n ve mesajlar n izin alarak (permission marketing) mü teriye ula t r rlar. Pazarlama mü teriyi elde tutma ve mü teri ba l l olu turmay hedefler. Pazarlama ya am boyu mü teri de erine ula makla ilgilenir. Pazarlama harcamalar ³yat r m´ olarak alg lan r.

Pazarlama giderleri ³harcama´ olarak görülür.

Kaynak: Philip KOTLER, Dipak JAIN, Suvit MAESINCEE, Marketing Moves, HBR, 2002

Günümüz de Pazarlaman n De i en Yüzü:
Bu Dei 
    

ime Yön Veren Trendler

Bilgi Teknolojisindeki Geli meler: nternetin H zla Ticaretle mesi De i en Dünya Ekonomisi ve Artan küresel rekabet Hayat n n H zla Globalle mesi Mü teri De erinin Artan Önemi Kar Amaçs z Kurulu larda Pazarlaman n Önem Kazanmas Tüketim pazarlar n n gittikçe daha fazla bölünmesi Mü teri sat n alma davran lar n n h zla de i mesi Kalitede sürekli yükselen standartlar Geleneksel pazarlaman n i letmenin hedeflerine ula mas ndaki etkisinin azalmas

Ürün kiralama sistemi
LCD TV 63, laptop 114 milyona kiral k!

Arçelik A. ., beyaz ve elektronik e yada ürün kiralama dönemini ba latt . Türkiye'de bir ilk olan sistemle tüketiciler, buzdolab ndan plazma TV'ye, mikrodalga f r ndan bilgisayara kadar pek çok Arçelik ve Beko markal ürünü, yine bu markalar n garantisi alt nda kiralama imkan na sahip olacak Sistem, özellikle de i en teknolojiyi takip eden, ürünlerini k sa dönemlerle bir üst model ile de i tirmek isteyenler, ö renciler, i adamlar , yazl kç lar, otel, okul, restoran, e itim ve fuarc l k irketleri gibi dönemsel ürün ihtiyac olan mü teriler ile beyaz ve elektronik e yaya yüklü yat r m yapmak istemeyenlere yönelik olarak hayata geçirildi.

Pazarlama Yönetimi Fonksiyonlar 

Pazarlama Karmas ( Marketing Mix ) Bile enleri / De i enleri (4p- 5p

)

Product (mal,mamül,hizmet,ürün,meta,servis ) Price ( fiyat,eder) Place (yer,mahal) Physcal Distribution Channels (fiziksel da t m kanallar ) Promotion (tutundurma,tan t m,promosyon)

Be inci P 

People 
   

Tüketici Mü teri Kullan c Sat n alan Tüketici birim Kullan c birim Talep eden 

Halk

Ba ar l Pazarlama Yönetimi 

Tüketici istek ve gereksinimlerini, sorunlar n do ru ve gerçekçi olarak belirledikten sonra; bu istek ve gereksinimlere yan t verecek sorunlar çözecek do ru mal ve hizmetleri üreterek piyasadaki ekonomik kural ve ko ullara uygun bir fiyatla ve tüketicilere do ru zamanlama ile do ru yerde ve iyi bir tan t mla sunmak

9 kad n n 1 bebegi 1 ayda do urabilecegini söyleyen ki iye PROJE MÜDÜRÜ denir 1 bebegin 18 ayda ancak do acag n söyleyen ki iye PROJE GEL T RME MÜDÜRÜ denir Tek bir kad n n 1 ayda 9 bebek do urabilecegini söyleyen ki iye PLANLAMA MÜDÜRÜ denir Bebegin üretim eklinin ille de yanlI oldugunu söyleyen ki iye KAL TE MÜDÜRÜ denir Dünyada hic kad n ve erkek kalmasa o bebegi kendinin do uracag n söyleyen ki iye PAZARLAMA MÜDURÜ denir Bebek falan istemedigini söyleyen ki iye MÜ TER denir -Ya Çi KiMDiR-

Pazarlamac n n Kendisine Sordu u Sorular-1 
   

Pazar n hangi bölüm veya bölümlerine hizmet verece imizi do ru olarak nas l seçebiliriz ? Bizim sundu umuz ürün ve hizmetlerin rakiplerimizden farkl olmas n nas l sa layaca z? Fiyat indiriminde srar eden mü terilere nas l cevap verece iz? Yerli ve yabanc maliyetleri ve fiyatlar dü ük rakiplerle nas l rekabet edebiliriz? Her mü terimizin beklentilerine uygun olrak smarlama üretim yapabilirmiyiz ? imizi nas l de i tirebiliriz ? Daha güçlü markalar nas l yaratabiliriz ?

Pazarlamac n n Kendisine Sordu u Sorular-2 
   

Mü teri kazanma maliyetimizi nas l dü erebiliriz ? Mü teri sadakatini uzun süre korumak için ne yapabiliriz ? Hangi mü terilerin daha önemli olduklar n nas l anlayabiliriz ? Reklam sat promosyonu ve halka ili kilerin sa lad kazançlar nas l çözebiliriz ? Sat gücümüzün verimlili ini nas l geli tirebiliriz ? Çok yönlü kanallar kurarken kanallar aras nda çat may nas l önleyebiliriz? irketin di er bölümlerini daha çok mü teriye yönelik hale nas l getirebiliriz ?

Tatmin 

Tatmin bir ürünün alg lanan performans n n bir ki inin ki isel beklentileriyle kar la t r lmas sonucunda duydu u memnunluk ya da hayal k r kl d r.

Tatmin Olmu Mü teri 
  

Daha uzun süre sad kt r. Daha fazla sat n al r. irket hakk nda övücü sözler söyler. Markaya daha fazla ba ml d r. Feedback sa larlar.

Tatmin Olmu Mü teri için li kisel Pazarlama 
  

Temel Pazarlama: sadece ürün satma, Tepkisel Pazarlama: satar ve ikayeti olup olmad n sorar, Sorumlu Pazarlama: satar belli bir sonra telkefonla arar ve dü üncelerini sorar, Proaktif Pazarlama: satar ve zaman zaman temas kurarak dü üncelerini al r, Ortakl k Pazarlamas : mü teri ile sürekli birlikte çal r.Fikirleri al n r.

Pazarlaman n Uygulama Alanlar : 

Hizmet pazarlamas : Hizmet pazarlamas kavram , son y llarda s kça sözü edilen bir kavramd r. Kavram n ortaya ç k nda hizmet i letmelerinin pazarlama tekniklerini kullanmaya ba lamalar d r. Endüstriyel mal pazarlamas : Yak n zamana kadar endüstriyel mallarda pazarlama faaliyetine gerek olmad inanc yayg nd r. Bu mallarda reklama, sat çabalar na, özel indirimlere gerek olmad zannediliyordu. Günümüzde teknolojik geli me endüstriyel mal üreticilerinin say sal olarak artmas bu mallar n üreticilerinin de pazarlama tekniklerini uygulamalar sonucunu yaratm t r. Kâr amac gütmeyen kurulu lar n pazarlamas : Kamu hizmetleri pazarlamas Sosyal pazarlama Politik pazarlama 

2.BÖLÜM

Hizmet Sektöründe Pazarlama Anlay 

: 

Günümüzde özellikle geli mi ekonomilerde geleneksel olarak fiziksel mal esas na dayan larak geli tirilmi olan pazarlaman n yetersiz kalmas , ve Hizmetlerin pazarlanmas nda ortaya ç kan baz problemler ³ hizmet pazarlamas ´ olarak adland r lan pazarlaman n özel eklinin geli mesine yol açm t r.

Hizmet pazarlamas 1980¶lerden sonra h z kazanm t r ABD¶de, resmi istatistiklere göre, hizmetlerin milli gelir (GSMH)¶deki pay 1945¶de 1/3 iken, 1990¶da ½¶yi biraz (%33¶den %51¶e ) geçmi tir. Toplam istihdam içinde hizmetlerin pay 1970¶de %55 iken, 1993¶de %79¶a ç km t r. Genel olarak bir ülkenin ekonomisi geli tikçe ve endüstrile me düzeyi artt kça, hizmetlerin önemi h zla artmakta hattta bu art endüstridekinden daha h zl olmaktad r.

Hizmet sektörünün özellikle geli mi ülkelerde 2.Dünya Sava ¶ndan sonra h zla büyümesinin çe itli nedenleri vard r : 
   

Bilgisayar ve telekominikasyondaki h zl geli melerin yol açt bilgi ça na geçi ; Tar m ekonomisinden sanayi ekonomisine geçi , Nüfusun ya lanmas ve ortalama ömrün uzamas , nsanlar n i d ndaki zamanlar n n artmas , Ki i ba na dü en gelirin artmas , Kad nlar n i hayat na kat l m n n artmas , Sosyo kültürel de erlerin de i mesi ve mal üretim teknolojisindeki geli meler,

Hizmetlerin Tan m ve Çe itleri: 
  

Hizmetler soyut (elle tutulmayan, gözle görülmeyen) mallard r. E er tamamen soyut iseler, üreticiden kullan c ya direkt olarak mübadele edilirler. Ta namazlar, depo edilemezler, ve hemen hemen derhal bozulabilir niteliktedirler. Tüketicilerin mülkiyetle ili kisi olmaks z n sat n ald klar faydalard r. Pek çok hizmet mallarla birlikte pazarlan r.

Hizmetler ki Ana Gruba Ayr labilir:
Bir fiziksel mal n tamamlay c s olan hizmetler, bilgisayarla ilgili teknik bilgilerin verilmesi gibi Bir mübadele veya i lemin esas konusu olan hizmetler, araba kiralama hizmeti gibi
Kitap, Radyo vb. Konfeksiyon Elbise Otomobil Tamirat Havayolu Seyahati Sigorta E itim Dan manl k

³Saf Mallar´

³Mal ve Hizmet´

³Saf Hizmetler´

Hizmetlerin S n fland r lmas 

Malla ilgili hizmetler Ekipmana dayal hizmetler

tüketiciye sunulan garantiler, bak m-tamir,yedek parça, kurma- takma... 

Hizmetin as l ³pazarlanan nesne´ mal da onu destekleyici bir rol oynad hizmetler grubudur. Otomatik sat yapan me rubat makinas , oto y kama makinas , kuru temizleme makinas , taksi, otobüs, veya havayolu ile seyahat... 

nsana ba l olarak verilen hizmetler

Hizmetle ilgili kimselere ba l olarak sunulan hizmetlerdir. Koruma görevlisi, çocuk bak m hizmetleri ile doktorluk, avukatl k, mali mü avirlik vb. profesyonel hizmetler. Bunlar, ilk grubun aksine en soyut olan hizmetlerdir.

Hizmetleri Karekteristik Özellikleri
1.Soyutluluk
Hizmetler görülemez dokunulamaz,tad lamazlar

2.Ayr lmazl k
Hizmetler Hizmeti verenden ayr lamaz

3.De i kenlik

4.Dayan ks zl k

Hizmetler depo edilemezler Hizmetin Kalitesionu kimin nerede,ne zaman,nas l verdi ine ba l olarak de i ir

Kaynak: Armstrong and Kotler 2000,

Hizmet Pazarlamas Farkl d r. 
 

Hizmet maldan farkl d r Hizmet üreten irketin pazarlamaya yakla m farkl d r. Hizmet irketinin i leyi i fark d r. Hizmet irketinde mü teri ili kileri farkl d r.

malat Endüstrisinin Özelli i 
 

malat sanayiinde organizasyonun tamam , tüketici için görünmez niteliktedir. Mal üreticisi için pazarlama,normal olarak irketi ile mü terisi aras ndaki yegane ili ki vas tas oda d r. Normal oplarak üretilmi mallar n, tüketicilerin ihtiyac n a a yukar tam olarak kar ld dü ünülür.

Hizmet irketinin Özellikleri Nelerdir ? 
 

Hizmet irketi, mü teri istek ve temayüllerini daha farkl biçimde alg lamal d r. Hizmet irketinde üretici ile sat c ayn organizasyon içindedir. Sunulan hizmetin biçimlendirilmesinde bizzat tüketicinin katk s vard r.

Hizmet Arz 

Hizmet Arz üç esastan olu ur Personel Mü teri F ziki destek ve teknoloji yard m 

 

Personel: 

Personel kalitesi çok önemlidir. 
 

Çal anlar n e itimi irket kültürü Yeni personel al mlar 

Hizmet üreten departman personeli, 
 

Daha aktif olmal lar Daha mükemmel olmal lar Daha geni mü teri kitlelerine uzanmaya çal mal d rlar 

Tüketici veya mü terilerin personel arac l ile olur.

irketle ili kileri yo un olarak

Call center Sat veya pazarlama elemanlar Teknik sorumlulular, uzmanlar Di er ofis personeli

Mü teri 
  

Mü teri sadece hizmeti alan ve ald hizmeti tüketen taraf de ildir. Mü teri hizmetin üretilmesinde ve arz nda etkili olan, kar l kl etkile im taraf olan kimsedir. Mü teri giderek daha aktif ve taleplerini an nda yönelten bir kimli e kavu mu tur. Mü terinin ihtiyaçlar zaman içinde h zla de i im gösteriri.De i en gereksinmelere göre yeni ürünler geli tirmek gerekir. Hizmet sektörünün en önemli varkl klar nda birisi, kurumsal kimliktir. Kurumsal kimli in sevimsiz olmas halinde mü teri kitlesi sunulan hizmete ilgisiz kalacakt r.

Fiziki destek ve teknoloji yard m 

Hizmet sadece emek yo un de il ayn zaman da sermaye ve teknoloji ( tesisat ve ekipman ) deste i isteyen bir faaliyettir.

SWOT ANAL Z
SWOT analizi incelenen kurulu un, tekni in, sürecin veya durumun güçlü ve zay f yönlerini belirlemekte ve d çevreden kaynaklanan f rsat ve tehditleri saptamakta kullan lan bir tekniktir. Amaç; iç ve d etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü yönler ve f rsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve zay f yanlar n etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geli tirmektir. SWOT analizi, güçlü oldu umuz ve büyük f rsatlar n yatt odaklanmam z sa lar. alanlara  

SWOT Analizi Ne Zaman Kullan lmal ? 
 

Stratejik bir plan geli tirilmesi a amas nda Sorun tan mlama ve çözüm olu turulmas a amalar nda Nicel verilerin yetersiz, bilgilerin ki ilerin belleklerinde oldu u durumlar n analizinde

SWOT ANAL Z
POZ T F ÇSEL DI SAL GÜÇLÜ YÖNLER FIRSATLAR NEGAT F ZAYIF YÖNLER TEHD TLER

SWOT ANAL Z
Güçlü Yönlerin Saptanmasi
Üstünlükleriniz nelerdir ? Neleri iyi yapars n z ? Ba kalar , güçlü yanlar n z olarak neleri görmekteler ?

Zay f Yönlerin Saptanmas
Neleri kötü yapmaktas n z ? Neleri iyile tirmeye gereksiniminiz var ? Ba kalar hangi konularda sizden daha iyidirler ? Ba kalar n n gözüyle ne gibi zay fl klar n z ortaya ç kmakta

SWOT ANAL Z
F rsatlar
Önünüzde duran f rsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç geli meler ya anmakta ?

Tehditler
Ne gibi engellerle kar la maktas n z ? Rakipleriniz ne yapmaktalar ? Beklenen i , ürün veya hizmet standartlar de i mekte mi ? De i en teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu ? Finansal sorunlar n z var m ?

ÖNER LER

Jay Conrad Levinson'a göre GER LLA T P PAZARLAMADA rastlanan en yayg n 10 mit :
³Giri imcilikte ba ar ya giden yol, bilgece sözler eklinde gizlenmi bubi tuzaklar yla doludur. Gerillalar, gerçekleri fabllardan ay rt edebilirler.´ 1.Mit: Reklamlarda, bro ürlerde ve di er bas l malzemelerde fazlaca beyaz alan olmas iyidir. 2.Mit: K sa metin yaz n; çünkü insanlar uzun metinleri okumazlar. 3.Mit: Televizyonda zaman sat n almak pahal d r. 4.Mit: Bifte i de il, c z rt s n sat n. 5.Mit: Gerçekten büyük pazarlama, an nda etkisini gösterir. 6.Mit: Pazarlama, keyif vermeli ve e lendirmelidir. 7.Mit: Pazarlama kampanyas , hep taze ve yeni kalmas için düzenl aral klarla de i tirilmelidir. 

 

8.Mit: Pazarlama, hat rlan yorsa ba ar l d r. 9.Mit: Kötü tan t m, hiç tan t m yapmamaktan iyidir. 10.Mit: Asl nda önemli olan tek ey, dürüstçe kâr etmektir.

Uzun vadeli geni amaçlar n z saptay n. Ki isel güçlü / zay f yanlar n z belirleyin. lk zaman cetvellerini haz rlay n

K

SEL ANAL Z

ÇEVRESEL ANAL Z
Mevcut f rsatlar (i alanlar n görev i tan mlar n ) belirleyin. F rsatlar etkileyebilecek trendleri saptay n. letme i hayat uygulamalar n z de erlendirin.

Ki isel pazarlama stratejik plan

Amaçlar n z geli tirin
( uzun vadeli ± k sa vadeli)

Pazarlama plan n z de i tirin
Olas f rsatlar belirleyin Ürününüzü planlay n Tutundurman z planlay n

Pazarlama Plan n z uygulay n

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful