Δό΋Ύθϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍

α΃ήϟ΍ ϒϠΧ ϥΎϔϜϟ΍

: ϝΎϗ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϥ΃ ΔϣΎϣ΃ ϮΑ΃ ϯϭέ
ϼΗ ϢΛ .ϝΪΠϟ΍ ΍ϮΗϭ΃ ϻ· ϪϴϠϋ ΍ϮϧΎϛ ϯΪϫ ΪόΑ ϡϮϗ Ϟο Ύϣ
Ϛϟ ϩϮΑήο Ύϣ :Δϳϵ΍ ϩάϫ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ
ϥ΃ ϡϮϠόϣ ϭ .ϱάϣήΘϟ΍ ϩ΍ϭέ .ϥϮϤμΧ ϡϮϗ Ϣϫ ϞΑ ϻΪΟ ϻ·
.εΎϘϨϟ΍ ήϴϏ ϝΪΠϟ΍
ϩά˸Χ΃˴ ϭ ϪχΎϴΘϏ΍ ΔϟΎΣ ϲϓ
ϪϧΈϓ ˬ ϯήΧ΃ ΔϴΒϠγ ΕΎϴόοϭ
Ύϧ΃ " ϝϮϘϳ ˬΔϗϮτϨϣ ήϴϏ ΔϐϠΑ
ϢϟΎόϟ΍ Ύϧ΃" " ΎϨϫ ςϠδΘϤϟ΍
."ΎϨϫ

ήϴϐϳ ϥ΃ ϪΗΩέ΃ ΍Ϋ· 
ϚϴϠϋ Ύϣ ˬϪόοϭ Ϧϣ
βϔϧ άΧ΄Η ϥ΍ ϻ΍
.ϪΘϴόοϭ

Δό΋Ύθϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍ ξόΑ
ΔΒϫ΄Θϣ ϭ Δϴ΋΍Ϊϋ ΕΎϴόοϭ

Δϴ΋΍Ϊόϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍
ˬΔϴ΋΍Ϊϋ Δϴόοϭ ϲϫ ϭ ˬΔό΋Ύθϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍ Ϧϣ ήΒΘόΗ ήμΨϟ΍ ϰϠϋ Ϊϴϟ΍
Ύπϳ΃ ϲϫ ϭ ΔτϠδΘϣ ϭ Δϴ΋΍Ϊϋ Δϴόοϭ ˬ˯ΎδϨϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϬϧ΃ ΎϤϛ
.(Δϴ΋Ύδϧ ϞΑΎϘϤΑ) ΔϴϟϮΟέ Δϴόοϭ
.ϪϳΩΎϘΘϧ΍ ΔϛήΣ ϥϮϜΗ ΪϘϓ ˬϞϴϠϘΑ ΎϬϠΒϗ Ύϣ ϲΘϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ ΓΎϋ΍ήϣ ΐΠϳ :ϢϬϣ

:ΔΒϫ΄ΘϤϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍

ΏΎϫάϠϟ ΐϫ΄ΘϤϟ΍ Δϴόοϭ ϲϫ
ϭ΃ ΏΎΒϟ΍ ϮΤϧ ϪϴϣΪϗ ϩΎΠΗ΍)
ΩήϠϟ ϭ΃ ˬ(άϔϨϣ Ώήϗ΃ ϮΤϧ
.ϚΘθϗΎϨϣ ϭ ϚϴϠϋ

:ϱΪΤΘϟ΍ ΕΎϴόοϭ
ΎϤϬϨϴΑ ϡϮΠϬϟ΍ ϝΎϤΘΣ΍ ϭ ˬϪΣϮϟ ΎϬΟϭ ΎϤϬϠΑΎϘΗ ϡΪϋ
ΎϧΎϛ ϥ· ϭ ϰΘΣ ϥϮΤθϣ ΪΟ ϮΠϟ΍ ϭ ˬϞϤΘΤϣ ΪΟ
MϥΎΛΪΤΘϳ
:ήΧ΁ ϱΪΤΗ
ϰϠϋ ϥ΍Ϊϴϟ΍ .ϪϘΑΎγ Ϧϣ ήΒϛ΃ ϱΪΤΗ
ϭ ΎϣΎϤΗ ϥΎΗΰϜΗήϣ ϥΎϣΪϘϟ΍ ήμΨϟ΍
.ΎϤϫΪδΟ ϞϣΎϜΑ ΎϤϬπόΒϟ ϥΎϬΠΘϣ

.ϦϴϨϴόϟ΍ Ε΍έΎη·æ
.ϩΎΠΗϻ΍æ
ΔϟϭΎτϟ΍ ϝϮΣ αϮϠΠϟ΍æ

Ϟϛ ϭ .ήψϨϟ΍ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ϲϧ΍ϮΛ ϊδΘϟ΍ ϲϓ ϙϮΤϧ ϲϟϭϷ΍ ϢϬϋΎΒτϧ΍ ϭ Ϣϫ˯΍έ΁ Ϧϣ— 90 αΎϨϟ΍ ϥϮϜϳ æ
Ύϣ έΎϗϮϟ΍ ϭ ΔΒϴϬϟ΍ Ϧϣ ϢϬϳΪϟ ιΎΨηϷ΍ ξόΑ .Ύϣ κΨη ϪΘϳ΃έ ΪϨϋ ιΎΧ αΎδΣ· ϪϳΪϟ ϞϜθΘϳ ΎϨϣ
.ήϴΜϛ ΎϫήϴϏ ϭ ˬκΨθϟ΍ ΍άϫ ϦϴϜδϣ Ϛδϔϧ ϲϓ ϝϮϘΗ ϚϠόΠϳ Ϧϣ ϢϬϨϣ ϭ ˬϪϴϟ· ϙήψϧ ΐϠΠϳ
ϭ ήϋΎθϤϟ΍ ϥϮϜΗ Δϋήδϟ ˬ"ΔϴϧΎΜϟ΍ Ϛϟ βϴϟ ϭ ϰϟϭϷ΍ Ϛϟ" ήμΒϟ΍ ξϏ ϲϓ ϒϴϨΤϟ΍ ΎϨϨϳΩ ϲϓ ϭ æ
.ήψϨϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ βϴγΎΣϷ΍
ΪδΠϟ΍ Δϐϟ ϭ ήμΒϟ΍ ˬϢϬγ΍ϮΣ ϝΎϤόΘγΎΑ ϢϫήϴϏ ϰϠϋ ϢϬϣΎϜΣ΃ αΎϨϟ΍ ϞϜθϳ ˬΓήηΎΒϤϟ΍ Ε΍˯ΎϘϠϟ΍ ϲϓ
— 7 ΔϗϮτϨϤϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϭ ϡϼϜϟ΍ ˬ % 38 ΕϮμϟ΍ ΓήΒϧ ϭ ϊϤδϟ΍ ˬ — 55 ϞΜϤΗ

ϰϠϋ ΐδϨϟ΍ ϥϮϜΗ ˬΕ΍ήοΎΤϤϟ΍ ϭ ΕΎϋΎϤΘΟϻ΍ ϲϓ ΔϳήμΒϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ϝΎϤόΘγΎΒϓ ˬϑήψϟ΍ ΐδΣ æ
— 15 ΕϮμϟ΍ ΓήΒϧ ϭ ϊϤδϟ΍ ˬ — 32 ϞΜϤΗ ΪδΠϟ΍ Δϐϟ ϭ ήμΒϟ΍ :ϮΤϧ
ˬήθΒϟ΍ ϦϴΑ ϲψϔϟ ήϴϐϟ΍ Ϟλ΍ϮΘϟ΍ Ε΍έΎη· Ϣψόϣ Ϧϋ ϥ΍ήΒόΗ ϥΎϨϴόϟ΍ ϥ· ΔϗϮτϨϤϟ΍ ΕΎϤϠϜϟ΍ ϭ ϡϼϜϟ΍ æ
Ϧϴόϟ΍ ΔϗΪΣ ΔϛήΣ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΎϣϮϤϋ ϪϬΟϭ ϭ Ύϣ κΨθΑ ϲϘΘϠϧ ΎϣΪϨϋ ΍ΪϳΪΤΗ Ϫϴϟ· ήψϨϧ Ύϣ ϝϭ΃ ΎϤϬϧϷ
.ϱΩ΍έ· ϻ ϞϜθΑ ϞϤόΗ

.Ϧϴόϟ΍ ΔϗΪΣ ωΎδΗ΍ ϢΠΣ ΔψΣϼϣ ϦϜϤϳ ˬ˯Ύπ˵ϣ ϥΎϜϣ ϲϓ æ
κΨη ΪϨϋ
ϊδΘΗ έϭήδϣ
(4) ϊΑέ΃ ΔϗΪΤϟ΍
Ϧϣ ήΜϛ΃ Ε΍ήϣ

ήϐμΗ ΐοΎϏ κΨη ΪϨϋ
ήϴΒϛ ϞϜθΑ Ϧϴόϟ΍ ΔϗΪΣ
.ϱΩΎόϟ΍ ΎϬόοϮΑ ΔϧέΎϘϣ

.ΔϳΩΎόϟ΍ ΎϬΘϴόοϭ

ϊο΍ϭ Ϯϫ ϭ ˬϑήόΗ ϦϤΑ ϲϘΘϠΗ ΎϣΪϨϋ Ϛϧ΃ φΣϼΗ ϻ΃
ήόθΗ ϻ ϭ΃ ϩ΍ήΗ ϻ Ϛϧ΄ϛ ϭ ˬ˯΍ΩϮδϟ΍ ΔϴδϤθϟ΍ ϪΗ΍έΎψϧ
.(ΪόΑ ϪϴϨϴϋ ϯήΗ Ϣϟ ϚϧϷ) ϚϨϣ ϪΑήϘΑ

.ϢϬϣ ˯ϲη ΓΎϋ΍ήϣ ΐΠϳ ΏΎΒϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ˯ΪΒϟ΍ ϞΒϗ
ΪϳΪη ϥΎϜϣ ϲϓ ϖϴπΗ ϭ ˬΓ˯ΎοϹ΍ ϞϴϠϗ ϥΎϜϣ ϲϓ Ϧϴόϟ΍ ΔϗΪΣ ϊδΘΗ ϥ΃ ϲόϴΒτϟ΍ Ϧϣ
ϦϤϟ ΔϴδϔϨϟ΍ ΔϟΎΤϟ΍ ϢϬϓ ΔϟϭΎΤϣ ϞΒϗ ήϣϷ ΍άϫ έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ άΧϷ΍ ΐΠϳ .Γ˯ΎοϹ΍
.ΐσΎΨΗ

ϥΈϓ ˬϚϨϋ ΕΎϣϮϠόϣ ˯ΎϔΧ· ϭ ϕΪμϟ΍ ϡΪϋ ϭ΃ ϪΜϳΪΣ ϲϓ ιϼΧϹ΍ ϡΪϋ ϲϓ ˯ήϤϟ΍ ΃ΪΒϳ ΎϣΪϨϋ
.ςϘϓ ΖϗϮϟ΍ ΚϠΛ ϚϴϨϴϋ ϊϣ ϥΎϴϘϠΗ ϩΎϨϴϋ

:ϦϴΌϴη ΪΣ΃ ϲϨόϳ ΍άϬϓ ˬΖϗϮϟ΍ ϲΜϠΛ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϚϴϨϴϋ ϊϣ κΨθϟ΍ ΎϨϴϋ ΖϘΘϟ΍ ΍Ϋ· æ
.ωΎδΗϻ΍ ϲϓ ΎΗ΃ΪΑ ϪϴϨϴϋ ΎΘϗΪΣ φΣϼΗ ϭ ˬϢϬϣ ϭ΃ ϊΘϤϣ ϪϟϮϘΗ Ύϣ ϥ΃ ΪΠϳ : ϻϭ΃
Ϊϗ ϪϴϨϴϋ ΎΘϗΪΣ φΣϼΗ ϭ ˬϱΪΤΘϟ΍ ϭ Γϭ΍ΪόϟΎΑ έϮόθϟ΍ ϰϟ· Ϟμϳ Ϊϗ ˬϚϫΎΠΗ ϲΒϠγ έϮόθΑ ήόθϳ : ΎϴϧΎΛ
.ΎΘϗΎο
.ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ —70 ϰϟ· 60 Ϧϣ Ϫϴϟ· ήψϨΗ ϥ΃ ϚϴϠϋ ˬΎϣ κΨη ϊϣ ΔΒϴσ Δϗϼϋ ˯ΎϨΒϟ
ήόθΘδϓ ϙήϋΎθϣ ϲϓ ΎϗΩΎλ ΖϨϛ ΍Ϋ· ϦϜϟ ˬϦϴΘψΣΎΟ ϭ΃ ϦϴΘΑΎΛ ϦϴϨϴόΑ Ϫϴϓ ϕΪΤΗ ϥ΃ ΍άϫ ϰϨόϣ βϴϟ
ˬΪδΠϟ΍ Δϐϟ ϲϓ ˯ϲη Ϣϫ΃ ΍άϫ ϭ Ϫϧ΃ ήϴϏΎπϳ΃ ϚϗΪμΑ Ϛϟ ϞΑΎϘϤϟ΍ κΨθϟ΍ ήόθϴγ ϭ ˬΔϗΩΎμϟ΍ ϪΗήψϨΑ
Ϳ΍ ϝϮγέ ϝΎϗ .ΚϳΪΤϟ΍ ΔϘϳήσ ϭ ΕϮμϟ΍ ΓήΒϧ ϭ ˬϼΜϣ ϡ΍ΪϨϬϟΎϛ ήϬψϤϟ΍ ϭ ϥΎϜϤϟ΍ ϭ ϑήψϟ΍ έΎΒΘϋ΍
.´Ϛϓήόϧ ϲϛ ϢϠϜΗ ˬϞΟήϟ΍ Ϧϣ ³ :ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ

ϪϧΈϓ ˬϦϣΆϤϟ΍ Δγ΍ήϓ ϲϓ Ύϣ΃ ˬΪδΠϟ΍ Δϐϟ ϲϓ ΍άϫ ˬΔϘΣϼϟ΍ϭ ΔϘΑΎ˰δϟ΍ ΕΎϛήΤϟ΍ έΎΒΘϋ΍ Ϛϟάϛ
Ϧϣ .ωΪΨϨϳ ϥ΃ ϦϜϤϳ κΨθϛ ϪϧΎόϣ· ϭ ϪΘϨτϓ ϭ ϪϤϠϋ ϊϣ ˬϪΒϠϗ ϲϨϴόΑ ϯήϳ ϭ Ϳ΍ έϮϨΑ ϯήϳ
Ϯϫ ϭ .ϲϨϋΪΨϳ ΐΨϟ΍ ϻ ϭ ΐΨϟΎΑ Ζδϟ : ϝΎϗ ϯάϟ΍ ˬϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ˬήϤϋ Δγ΍ήϓ ϚϟΫ ΔϠΜϣ΃
Ϯϫ ϭ ϞΒΠϟΎΑ ϲϤΘΤΗ ϥ΃ ˬϝΎϴϣϷ΍ ϑϻ΂Α ϪϨϋ ΪόΒΗ ϭ ϡΎθϟ΍ ϰϟ· ΎϬΜόΑ ϲΘϟ΍ ΔϳέΎδϠϟ έΎη΃ ϱάϟ΍
.ΔϨϳΪϤϟ΍ ϲϓ ϢϠγ ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ήΒϨϣ ϰϠϋ
ϚϨϴΒΟ ϰϟ· ήψϨϳ ˬϚΛΪΤϳ ΎϣΪϨϋ ˬϼΜϣ ϲϧΎΑΎϴϟΎϓ ˬϚϴϟ· ήψϨϟ΍ ΔϘϳήσ ϲϓ ϢϬϣ έϭΩ ϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϓΎϘΜϟ
.ϞϔγϷ΍ ϰϟ· ϚϴϨϴϋ ϲϠϳ ΎϤϣ ήΜϛ΃

ϩΎϣΪϗ Ϟϫ ˬϩήμΑ ϚϠΒϘΘδϳ Ϟϫ ˬϚΑ ΔϧέΎϘϣ ϼϣΎϛ ϩΪδΟ Δϴόοϭ Ϛϟάϛ æ
ϚϣΎϣ΃ βϟΎΟ Ϯϫ Ϟϫ ˬϚϴϟ· ήψϨϳ Ϫϧ΃ ϢϏέ ήΧ΁ ϩΎΠΗ΍ ϲϓ ϡ΃ ϚϫΎΠΗ΍ ϲϓ
ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϥΎϛ .ϩΎΠΗϻ΍ βϔϧ ϲϓ ϥΎΘϬΠΘϣ ΎϤΘϧ΃ ϭ ϚΒϧΎΠΑ ϡ΃
ϪϤδΟ ϞϣΎϜΑ Ϫϴϟ· ήϳΪΘδϳ ϪϧΈϓ ˬΪΣ΃ ϪϴϠϋ ϯΩΎϧ ΍Ϋ· ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍
.ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ
ϝΎϤϋϷ΍ Γήψϧ
:
ϥΈϓ ˬ(ϦϴΒΠϟ΍ ϭ ϦϴϨϴόϟ΍ ϦϴΑ) ϊοϮϤϟ΍ ΍άϫ ϰϟ· ϙήψϨΑ
˯ΎϘϟ ϲϓ Ϛϧ΃ ϭ ˬΎϤϜϨϴΑ Ϊ΋Ύδϟ΍ ϮΠϟ΍ ΔϳΪΠΑ ήόθϳ ϙέϭΎΤϣ
.ϱΪΟ ΎϤϜϳΪΣ ϥ΃ ϭ Ϫόϣ ϞϤϋ

ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ ΓήψϨϟ΍
ΕΎϗϼόϟ΍ ϲϓ ΓΩΎϋ ϥϮϜΗ Ϣϔϟ΍ ϭ ϦϴϨϴόϟ΍ ϦϴΑ ϙήψϧ
.ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍
ΔϴϤϴϤΤϟ΍ ΓήψϨϟ΍
ΎϤϴϓ Ν΍ϭίϷ΍ ϭ ˬ(βϨΠϟ΍ βϔϧ Ϧϣ) ϢϬϨϴΑ ˯ΎϗΪλϷ΍ ΎϬϴϠϋ ϥϮϜϳ Γήψϧ ϲϫ
.ϢϬϨϴΑ
ϲϔΨΗ ϭ ϕΪμϟ΍ ήϬψ˵Η ϲΘϟ΍ ϭ΃ ϥΎΘδϋΎϨϟ΍ ϥΎϨϴόϟ΍ Ϧϣ ϥΎδϧϹ΍ ωΪΨϨϳ ϻ΃ ϰϠϋ
.ΎϣΎϤΗ ϚϟΫ βϜϋ
.ΚϳΪΤϟ΍ .Ϧτϓ βϴϛ ϦϣΆϤϟ΍ :ϢϠγ ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϝΎϗ

ήϴϏ ˬΔϘϴϗΪϟ΍ ϲϓ Ε΍ήϣ 8 ϰϟ· 6 Ϧϣ ϪϴϨϴϋ ζϣήϳ ϥ΃ ϥΎδϧϹ΍ ΔόϴΒσ Ϧϣ
:ΎϤϬϘϠϐϳ ΎϤΑέ ϭ ΔϴϧΎΛ Ϟϛ ΎΒϳήϘΗ ϥΎθϣήΗ ϩΎϨϴϋ ϥΈϓ
ϲϠϳ ΎϤΑ
ϥ΃
: ΚϳΪΤϟ΍
˯ΎϨΛ΃ήόθϳ
ϦϴϨϴόϟ΍Ϧϣ
ϕϼϏ·
.ϞϤϣ Ϛϧ΃ βΣ΃ ΍Ϋ·
.ϢϬϣ ήϴϏ Ϛϧ΄Α βΣ΃ ΍Ϋ·
ϢϠϋ΃ ˬϚϨϣ Ϣϫ΃ Ϛδϔϧ ήΒΘόϳ ϭ΃ ˬϚϨϣ Ϣϫ΃ Ϫϧ΃ ΔψΤϠϟ΍ ϚϠΗ ϲϓ ΪϘΘϋ΍ ΍Ϋ·
...ϚϨϣ ϰϛΫ΃ ˬϚϨϣ
˸ήό͋ μ
˴ Η˵ Ύ˴ϟϭ˴ :ϲΑέ ϝΎϗ
ζ
˶ ˸ϤΗ˴ Ύ˴ϟϭ˴ α
˶ Ύ͉ϨϠ˶ϟ ϙ
˴ Ϊ͉ Χ
˴
ϥ
͉ ·˶ Ύ˱ Σ˴ήϣ˴ ν
˶ ˸έ΄˴ ˸ϟ΍ ϲ˶ϓ
ϝ˳ Ύ˴Θ˸Ψϣ˵ Ϟ͉ ϛ˵ ΐ
͊ Τ
˶ ϳ˵ Ύ˴ϟ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ΍
.ϥΎϤϘϟ .έ˳ Ϯ˵Ψϓ˴

.ϕϮϓ Ϧϣ Ϛϴϟ· ήψϨϳ ϱάϟ΍ ˬήΒϜΘϤϟ΍ Γήψϧ ϲϫ Γήψϧ ξ
˷ ϓ˴ ΃
:ΔϨϴϴϋ ϦΑ ϥΎϴϔγ ϝΎϗ
ϡϼδϟ΍ ϪϴϠϋ ϡΩ΁ ϥΈϓ ˬΔΑϮΘϟ΍ Ϫϟ ϮΟέ΄ϓ ΓϮϬη ϲϓ ϪΘϴμόϣ ΖϧΎϛ Ϧϣ
ϰθΧ΄ϓ ήΒϛ Ϧϣ ϪΘϴμόϣ ΖϧΎϛ ΍ΫΈϓ ˬϪϟ ήϔϐϓ ήϔϐΘγΎϓ Ύ˱ ϴϬΘθϣ ϰμϋ
.ϦόϠϓ ΍˱ήΒϜΘδϣ ϰμϋ βϴϠΑ· ϥΈϓ ˬΔϨόϠϟ΍ ϪϴϠϋ

: ιΎΨηϷ΍ ϊσΎϘΗ ϭ ϲθϤϟ΍
:ϞΟήϟ΍
ˬΓήδϳ ϭ ΔϨϤϳ Ϫγ΃έ ϼϴϤϣ ˬϩέΪλ ϭ΃ (ϩΎϋ΍έΫ) ϪϴΣΎϨΟ ΎΨϓΎϧ ϞΟήϟ΍ ϲθϤϳ
Ϧϣ ϪδϔϨΑ ΔϘΛ ϭ ΓϮϗ ήΜϛϷ΍ ϭ ϢϬϤϟ΍ ήϬψϤΑ έϮϬψϟ΍ ϲϓ ΎϐϟΎΒϣ ϚϟΫ Ϟϛ
ήϋΎθϤϟ΍ ϩάϫ ϭ .ϥΎϤϘϟ " " :ϪϨΑϻ ϥΎϤϘϟ Δϴλϭ ϲϓ ϰϟΎόΗ ϝΎϗ .ϩήϴϏ
ϭ ˬϞΟήϟ΍ ΐϠϗ ϰϟ· ήϋΎθϤϟ΍ ΐΣ΃ Ϧϣ (... ϪϴϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ˬΔϴϤϫϷ΍ ˬΓϮϘϟ΍)
ϲ˶ϓ ζ
˶ ˸ϤΗ˴ Ύ˴ϟϭ˴ α
˶ Ύ͉ϨϠ˶ϟ ϙ
˴ Ϊ͉ Χ
˴ ˸ήό͋ μ
˴ Η˵ Ύ˴ϟϭ˴ :ϲΑέ ϝΎϗ
ϝ˳ Ύ˴Θ˸Ψϣ˵ Ϟ͉ ϛ˵ ΐ
͊ Τ
˶ ϳ˵ Ύ˴ϟ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ΍ ϥ
͉ ·˶ Ύ˱Σ˴ήϣ˴ ν
˶ ˸έ΄˴˸ϟ΍
.ϥΎϤϘϟ .έ˳ Ϯ˵Ψϓ˴

.Γ΃ήϤϟ΍ ϞΒϗ ήϳάΤΘϟ΍ ΍άϬΑ ϰϠϋ ϭ ϞΟ ϰϟϮϤϟ΍ Ϫ˷μΧ Ϊϗ

: ιΎΨηϷ΍ ϊσΎϘΗ ϭ ϲθϤϟ΍ æ
: Γ΃ήϤϟ΍ æ
ϭ ΔϨϤϳ ϞϳΎϤΘΗ ˬϲθϤΗ ϦϴΣ ˬΎϬϠόΠΗ Γ΃ήϤϟ΍ ΪδΠϟ ΔϴϠϴϜθΘϟ΍ ΔϴϨΒϟ΍
ΔϧέΎϘϣ ˬΎϬϳΪϟ νϮΤϟ΍ ϞϜθϟ ϊΟ΍έ ΍άϫ ϭ ˬϲόϴΒσ ϞϜθΑ Γήδϳ
ϭ νϮΤϟ΍ ϊϣ ϕΎδϟ΍ Ϣψϋ ˯ΎϘΘϟ΍ ΔτϘϧ ϦϴΑ ΔϓΎδϤϟ΍ ΪόΑ ϭ ˬϞΟήϟΎΑ
ϲτϐΗ ϰΘΣ ΏΎΠΤϟ΍ Γ΃ήϤϠϟ Ϳ΍ ωήη ϩήϴϏ ϭ ΍άϬϟ .νϮΤϟ΍ ϒμΘϨϣ
ΔΒδϨϟΎΑ ˯ϲη Ϣϫ΃ ΎϬϨϣ ϯήϳ ϞΟήϟ΍ ϥϷ ˬϞϜϛ ΎϬΘϨϳί ϭ ϞϳΎϤΘϟ΍ ΍άϫ
.Ύπϳ΃ Ϛϟάϛ ϥΎϛ Ύ˱ Ϙ˵ϠΧ
˵ ϥΎϛ ϥ· ϭ ˬϚϟάϛ ϥΎϛ Ύ˱ Ϙ˸ϠΧ
˴ ϥΎϛ ϥΈϓ ˬΎϬϟ

: ιΎΨηϷ΍ ϊσΎϘΗ ϭ ϲθϤϟ΍ æ
ϰ˴Ϡϋ
˴ ϲ˶θ˸ϤΗ˴ Ύ˴Ϥϫ˵ ΍˴Ϊ˸Σ·˶ Ϫ˵ ˸Η˯Ύ˴Πϓ˴ ³ : ϝΎϘϓ ˬΎϬΘ˸Ϥγ
˴ ϭ Γ΃ήϤϟ΍ ϲθϣ ˬΏΎΠΤϟ΍ Ϯϫ ϭ βΒϠϤϟ΍ ϰϠϋ ΎϨΑέ Ω΍ί ϢΛ
˸ϒΨ
˴ Η˴ Ύ˴ϟ ϝ˴ Ύ˴ϗ κ
˴ μ
˴ Ϙ˴ ˸ϟ΍ Ϫ˶ ˸ϴϠ˴ ϋ
˴ κ
͉ ϗ˴ ϭ˴ ϩ˵ ˯Ύ˴Ο Ύ͉ϤϠ˴ϓ˴ Ύ˴Ϩϟ˴ Ζ
˴ ˸ϴϘ˴ γ
˴ Ύ˴ϣ ή˴ ˸Ο΃˴ Ϛ
˴ ϳ˴ ΰ˶ ˸Πϴ˴ ϟ˶ ϙ
˴ Ϯ˵ϋ˸Ϊϳ˴ ϲ˶Α΃˴ ϥ
͉ ·˶ ˸Ζϟ˴ Ύ˴ϗ ˯Ύ˴ϴ˸ΤΘ˶ ˸γ΍
.κμϘϟ΍ ." Ϧ
˴ ϴ˶Ϥϟ˶ Ύ͉ψϟ΍ ϡ˶ ˸ϮϘ˴ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ Ε
˴ ˸ϮΠ
˴ ϧ˴
ϢΛ ˬϞϳΎϤΘϟ΍ ϚϟΫ ϲϓ ώϟΎΒΗ ˬέΎψϧϷ΍ Ϟϛ ςΤϣ ϭ ˯ΎδϨϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏ Ϧϣ ΔϗΎηέ ϭ ΔϴΑΫΎΟ ήΜϛ΃ ϭΪΒΗ ϥ΃ ΪϳήΗ ϲΘϟ΍ Γ΃ήϤϟ΍ Ύϣ΃
ϭ˴ Ϧ
͉ ϫ˶ έ˶ Ύ˴μ˸Α΃˴ ˸Ϧϣ˶ Ϧ
˴ ˸ππ
˵ ˸ϐϳ˴ Ε
˶ Ύ˴Ϩϣ˶ ˸ΆϤ˵ ˸Ϡϟ͋ Ϟ˵ϗ ϭ˴ ³ : ϰϠϋ ϭ ϞΟ Γΰόϟ΍ Ώέ ϝΎϗ Ϊϗ ϭ ˬϲϟΎόϟ΍ ΐόϜϟ΍ ϝΎϤόΘγΎΑ ήΜϛ΃ ΪϳΰΗ
Ϧ
͉ Ϭ˶ Θ˶ ϟ˴ Ϯ˵όΒ˵ ϟ˶ Ύ͉ϟ·˶ Ϧ
͉ Ϭ˵ Θ˴ Ϩ˴ ϳ˶ί Ϧ
˴ ϳ˶Ϊ˸Βϳ˵ Ύ˴ϟ ϭ˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ Α˶ Ϯ˵ϴΟ
˵ ϰ˴Ϡϋ
˴ Ϧ
͉ ϫ˶ ή˶ Ϥ˵ Ψ
˵ Α˶ Ϧ
˴ ˸Αή˶ ˸πϴ˴ ˸ϟϭ˴ Ύ˴Ϭ˸Ϩϣ˶ ή˴ Ϭ˴ χ
˴ Ύ˴ϣ Ύ͉ϟ·˶ Ϧ
͉ Ϭ˵ Θ˴ Ϩ˴ ϳ˶ί Ϧ
˴ ϳ˶Ϊ˸Βϳ˵ Ύ˴ϟ ϭ˴ Ϧ
͉ Ϭ˵ Ο
˴ ϭ˵ήϓ˵ Ϧ
˴ ˸ψϔ˴ ˸Τϳ˴
Ύ˴ϣ ˸ϭ΃˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ ΋˶ Ύ˴δϧ˶ ˸ϭ΃˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ Η˶ ΍˴ϮΧ
˴ ΃˴ ϲ˶ϨΑ˴ ˸ϭ΃˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ ϧ˶ ΍˴Ϯ˸Χ·˶ ϲ˶ϨΑ˴ ˸ϭ΃˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ ϧ˶ ΍˴Ϯ˸Χ·˶ ˸ϭ΃˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ Θ˶ ϟ˴ Ϯ˵όΑ˵ ˯Ύ˴Ϩ˸Α΃˴ ˸ϭ΃˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ ΋˶ Ύ˴Ϩ˸Α΃˴ ˸ϭ΃˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ Θ˶ ϟ˴ Ϯ˵όΑ˵ ˯Ύ˴Α΁ ˸ϭ΃˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ ΋˶ Ύ˴Α΁ ˸ϭ΃˴
Ϧ
˴ ˸Αή˶ ˸πϳ˴ Ύ˴ϟϭ˴ ˯Ύ˴δϨ͋ ϟ΍ Ε
˶ ΍˴έ˸Ϯϋ
˴ ϰ˴Ϡϋ
˴ ΍ϭ˵ήϬ˴ ˸ψϳ˴ ˸Ϣϟ˴ Ϧ
˴ ϳ˶άϟ͉΍ Ϟ˶ ˸ϔτ
͋ ϟ΍ ϭ˶ ΃˴ ϝ˶ Ύ˴Οή͋ ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ Δ˶ Α˴ ˸έΈ˶ ˸ϟ΍ ϲ˶ϟ˸ϭ΃˵ ή˶ ˸ϴϏ
˴ Ϧ
˴ ϴ˶όΑ˶ Ύ͉Θϟ΍ ϭ˶ ΃˴ Ϧ
͉ Ϭ˵ ϧ˵ Ύ˴Ϥ˸ϳ΃˴ ˸ΖϜ˴ Ϡ˴ ϣ˴
.έϮϨϟ΍ ." ϥ
˴ Ϯ˵ΤϠ˶ ˸ϔΗ˵ ˸ϢϜ˵ Ϡ͉ό˴ ϟ˴ ϥ
˴ Ϯ˵Ϩϣ˶ ˸ΆϤ˵ ˸ϟ΍ Ύ˴Ϭϳ͊ ΃˴ Ύ˱όϴ˶ϤΟ
˴ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ΍ ϰϟ· ΍Ϯ˵ΑϮ˵Ηϭ˴ Ϧ
͉ Ϭ˶ Θ˶ Ϩ˴ ϳ˶ί Ϧ˶ϣ Ϧ
˴ ϴ˶ϔ˸Ψϳ˵ Ύ˴ϣ Ϣ˴ Ϡ˴ ˸όϴ˵ ϟ˶ Ϧ
͉ Ϭ˶ Ϡ˶ Ο
˵ ˸έ΄˴ Α˶
.ϖϳήτϟ΍ ΕΎϓΎΤΑ ϦϜϴϠϋ , ϖϳήτϟ΍ Ϧ
˷ πΘΤΗ ϥ΃ ϦϜϟ βϴϟ ϪϧΈϓ ϥήΧ΄Θγ΍ :ϢϠγ ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϝΎϗ
. Ωϭ΍Ω ϮΑ΃ ϩ΍ϭέ

: ϦϳήΧϵ΍ ήψϧ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ æ
9 ˬήμΒϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ— 87 ΔΒδϨΑ ϥΎδϧϹ΍ Φϣ ϰϟ· ϞμΗ ΕΎϣϮϠόϤϟ΍ ϥ΃ ΏέΎΠΘϟ΍ ΖΘΒΛ΃
Ϳ΍ ϝϮγήϟ΍ ϝϮϗ ϢΛ Ϧϣ ϭ .α΍ϮΤϟ΍ ϲϗΎΑ ϖϳήσ Ϧϋ— 4 ϭ ˬϊϤδϟ΍ ϖϳήσ Ϧϋ—
νέ΃ Ϣϟ ΐδΘΣ΍ ϭ ήΒμϓ ϪϴΘΒϴΒΣ ΖΒϫΫ΃ Ϧϣ :ϲγΪϘϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ ϢϠγ ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ
.ΔϨΠϟ΍ ϻ· Ύ˱ Α΍ϮΛ Ϫϟ

:ϦϳήΧϵ΍ ήψϧ ϲϓ ϢϜΤΘϟ΍ Δϴϔϴϛ Ϧϋ ϲϠϤϋ ϝΎΜϣ

ϩ΍ήϳ Ύϣ ϊϣ ΓήηΎΒϣ Δϗϼϋ Ε΍Ϋ Ζδϴϟ ΎϬΑ φϔϠΘΗ ϲΘϟ΍ ΔϟΎγήϟ΍ ΖϧΎϛ ΍Ϋ·
Δϗϼϋ Ε΍Ϋ ΖϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣ΃ ˬΔϟΎγήϟ΍ ϩάϫ Ϧϣ— 9 ΐϋϮΘδϳ ϪϧΈϓ ˬϊϣΎδϟ΍
.— 30 ϰϟ· 25 Ϧϣ ΐϋϮΘδϳ ϪϧΈϓ ϩ΍ήϳ Ύϣ ϊϣ ΓήηΎΒϣ
ϊϓέ΍ ϢΛ ˬϪϨϋ ΚϳΪΤϟ΍ ΩΪμΑ Ζϧ΃ Ύϣ Ϧϴϋ ϭ ˬϼΜϣ ΎϤϠϗ ϝΎϤόΘγ΍ ˬϊϤΘδϤϟ΍ ϑήσ Ϧϣ ϝΎϋ ΰϴϛήΗ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ
ϭ ˬΔσϮδΒϣ ϭ ΓήϫΎχ ϯήΧϷ΍ ϙΪϳ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄Θϟ΍ ϊϣ ˬϚϴϟ· ήψϨϠϟ ϩϮϋΩ΍ ϭ ϚϴϨϴϋ ϯϮΘδϣ ϰϟ· ϢϠϘϟ΍ ϚϟΫ
."ϪϘϠΧ ˯ϲη Ϟϛ ωΪΑ΃ ":ϲΑέ ϝΎϗ .ΔϟΎΤϣ ϻ Ύϫ΍ήϴγ

ˬϚόϣ βϴϟ ΐσΎΨΗ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ ϥ΃ Εήόη ϥ΃ ϭ Ϛϟ ΙΪΣ Ϟϫ æ
ΙΪΤΘϳ ϭ ϚϬΟϭ ϲϓ ϢδΘΒϳ Ϫϧ΃ ϢϏέ ˬήΧ΁ ϥΎϜϣ ϲϓ Ϫϧ΃ Ϯϟ άΒΤϳ Ϫϧ΃ ϭ΃
ˮϝϮϘΗ ΎϤϟ ϊϤΘδϳ ϭ΃ Ϛόϣ
:ϥΎΌϴη ΎϨϟ ήϬψϳ ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ
.ϚΘϴΣΎϧ ήϴϏ ϯήΧ΃ ΔϬΟϭ ϲϓ ϥΎϬΠΘϳ ˬϞϜϟ΍ ϭ΃ ˬϩΎϣΪϗ ϭ΃ ϪϋάΟÐ
ϰϟ· ΓέΎη· Ϯϫ ˬϪϠϛ ϭ΃ ϩΎϣΪϗ ϭ΃ κΨθϟ΍ ωάΟ ϪϴϠϋ ϥϮϜϳ ϱάϟ΍ (κΨη ϭ΃ ϥΎϜϣ ϮΤϧ) ϩΎΠΗϻ΍ ϥ΃ ϪΘψΣϼϣ ϢΗ Ύϣ
ςγϭ ΚϳΪΤϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· ήΜϛ΃ ϪϤϬϳ ϱάϟ΍ κΨθϟ΍ ϭ΃ ˬ(Ϛόϣ ϥϮϜϳ ϻ ϥ΃ ϚϟΫ ϲϓ ΎϤΑ) Ϫϴϓ ϥϮϜϳ ϥ΃ άΒΤϳ ϱάϟ΍ ϥΎϜϤϟ΍
.ΔϋϮϤΠϣ
ϰϟ· ϪϴϣΪϗ ϭ΃ ϪϋάΠΑ ϪΟϮΗ Ϫϧ΃ ΖψΣϻ ϭ ˬκΨη ϊϣ ˯ΎϘϟ ϭ΃ ΔϳέΎΠΗ ΔϘϔλ
M:ϥ΍έΎϴΧ ϚϳΪϟ ˬϪϣΎϣ΃ άϔϨϣ ϝϭ΃
ϪϣΎϤΘϫ΍ ΐϠΟ ΓΩΎϋϹ ˯ϲθΑ ϡΎϴϘϟ΍Ð
ςΑ΍ήϟ΍ ϰϠϋ φϓΎΤΗ ϰΘΣ ΚϳΪΤϟ΍ Ζϧ΃ ϲϬϨΗ ϥ΃ ϞπϓϷ΍ Ϧϣ ˬϊτΘδΗ Ϣϟ ΍Ϋ·Ð
.ήΧ΁ ϑήχ ϲϓ ωϮοϮϤϟ΍ ΓΩϭΎόϣ ϢΛ ˬέ΍ϮΤϟ΍ ϲϓ ϚϤϜΤΗ ϭ ΎϤϜϨϴΑ

MΔϴ΋ΎμϗϹ΍ ϭ ˬΔϘϠϐϨϤϟ΍ ˬΔΤΘϔϨϤϟ΍ ΕϼϴϜθΘϟ΍ æ
:ΔΤΘϔϨϤϟ΍ ΔϠϴϜθΘϟ΍

ϞλϷ΍ ϖΒσ ΔΨδϧ

ˬΔϴμΨη ˬΔϴϤϴϤΣ) ˯ήϤϟΎΑ ΔτϴΤϤϟ΍ ή΋΍ϭΪϟ΍ ϭ ΕΎϓΎδϤϟ΍ Ϧϋ ΎϨΛΪΤΗ
(ΔϣΎϋ ˬΔϴϋΎϤΘΟ΍
ϭ΃) ϑϮϗϮϟ΍ Δϳϭ΍ί .ϦϴΒσΎΨΘϤϟ΍ ϭ ϦϳέϭΎΤΘϤϟ΍ ΪϋΎΒΗ ϭ΃ ΏέΎϘΗ ΔΟέΩ Ϧϋ ϭ ˬ
(αϮϠΠϟ΍
ΪϨϋ ΰϴϠΠϧϹ΍ ΪϨόϓ ˬϊϤΘΠϤϟ΍ ΔϓΎϘΛ έΎΒΘϋ΍ ϊϣ ΎόΒσ ˬϚϟάϛ ΎϬΘϴϤϫ΃ ΎϬϟ
.ΎϤϬϨϴΑ ΔϤ΋Ύϗ Δϳϭ΍ί ϥΎμΨθϟ΍ ϞϜθϳ ˬΔϴϋΎϤΘΟ΍ Γή΋΍Ω ϲϓ ϑϮϗϮϟ΍

MΔϴ΋ΎμϗϹ΍ ϭ ˬΔϘϠϐϨϤϟ΍ ˬΔΤΘϔϨϤϟ΍ ΕϼϴϜθΘϟ΍ æ
:ΔϘϠϐϨϤϟ΍ ΔϠϴϜθΘϟ
ϦϴΑ ΔϣΪόϨϣ Δϳϭ΍ΰϟ΍ ϥϮϜΗ ΔϴμΨθϟ΍ ϭ΃ ΔϴϤϴϤΤϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍ ϲϓ
.ϦϴμΨθϟ΍

ϞλϷ΍ ϖΒσ ΔΨδϧ

ΔΨδϧ " ˰Α ϑήόϳ Ύϣ ΔψΣϼϣ ϦϜϤϳ ήϴΒϜϟ΍ ϖϓ΍ϮΘϟ΍ ΪϨϋ
Ύϧ΃ ήψϧ΃ " :ΔϗϮτϨϣ ήϴϏ ΔϐϠΑ ϝϮϘϳ Ϯϫ ϭ ˬ" ϞλϷ΍ ϖΒσ
." ϚϓϮϗϭ ϭ΃ ϚγϮϠΟ Δϴϔϴϛ ϲϛΎΣ΃ ΍άϟ ϚϘϓ΍ϭ΃
ϩήϋΎθϣ Ϫϟ βϜόΘϟ " ϞλϷ΍ ϖΒσ ΔΨδϧ " Δϴόοϭ ϞϤόΘδΗ
Ζϧ΄ϓ ϲ΋΍Ϊϋ ϥΎϛ ϥ· ϭ ˬϚϟάϛ Ζϧ΄ϓ ΎΤΘϔϨϣ ϥΎϛ ϥΈϓ ˬϮϫ
:ΔϴϟΎΘϟ΍ ϖϓ΍ϮϤϟ΍ έϭΎΤϤϟ΍ Δϴόοϭ ϞΜϣ ˬϚϟάϛ

ϞλϷ΍ ϖΒσ ΔΨδϧ

: Δϴ΋ΎμϗϹ΍ ϭ ˬΔϘϠϐϨϤϟ΍ ˬΔΤΘϔϨϤϟ΍ ΕϼϴϜθΘϟ΍ æ
.Ϛϟάϛ ϲϧΎΜϟ΍ ϭ " ϰϛΫ΃ ϝϭϷ΍ " ϭ΃ " ˯ϲη Ϟϛ ϢϠόϳ ϝϭϷ΍" :Ύπϳ΃ ϩάϫ ϭ

(ϊΑΎΗ) ΔϘϠϐϨϤϟ΍ ΔϠϴϜθΘϟ΍
.ΎϤϬϨϣ ϞϜϟ ϱΪΤΗ ΔϟΎΣ ϲϓ ϭ ΔϴδϓΎϨΗ ϦϜϟ ˬΔϘϠϐϨϣ ΔϠϴϜθΗ ΪΠϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ

:Δϴ΋ΎμϗϹ΍ ΔϠϴϜθΘϟ΍

ϥϮϬΠΘϳ ϢϫΪΠΗ ˬΔΤΘϔϨϣ ΔϠϴϜθΗ ϲϓ Ϧϴϔϗ΍ϭ αΎϨϟ΍ Ϧϣ ϊϤΟ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨϋ
M.ΔϛήΘθϣ ΓΪΣ΍ϭ ΔτϘϧ ϰϟ· ϢϫΩΎδΟ΃ ϞϣΎϜΑ ΎόϴϤΟ
Ϣϟ ϭ ˬϥΎΛΪΤΘϳ ϦϴμΨη ϰϟ· ΚϠΛ ϢψϨϳ ΎϣΪϨϋ ϭ
ϞϣΎϜΑ ΎϤϬπόΒϟ ϦϴϬΠΘϣ ϥΎϴϘΒϳ ΎϤϬϧΈϓ ˬϪΑ ϼΒϘϳ
.ϞϴΧΪϠϟ ΎϤϬϴγ΃έ ϥ΍ήϳΪϳ Ϊϗ ϭ ˬΎϤϫΪδΟ

ˬΎϨϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϤϬϣ ϩήΒΘόϧ Ϧϣ ϰϟ· ΎϧΪδΟ ϞϣΎϜΑ ϪΟϮΘϧ
.ςϘϓ ΎϨϣ΍Ϊϗ΄Α ϪΟϮΘϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΎϤϛMˬΔόϔϨϣ ˬΔϴϤϫ΃

αϮϠΠϟ΍ ΕΎϴόοϭ
:ϲϠϤϋ ϖϴΒτΗ
ν΍έ Ζδϟϭˬ(Ϛϟάϛ ήΧϵ΍ ϑήτϟ΍ ϥϮϜΗ Ϊϗ ϭ) ϞϤϋ ΐΣΎλ ϭ΃ ήϳΪϣ Ζϧ΃
ˬϪΗ΍ίΎΠϧ· ϭ ϪΗ˯ΎϔϜΑ ϚΘϓήόϣ ϢϏέ ˬϚϴϧϭΎόϣ ΪΣ΃ ˯΍Ω΃ ϰϠϋ
.ΓήϴΧϷ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϲϓ ϪΘϳΩϭΩήϣ ϒόο ΐΒγ Ύϣ ϪϨϣ ϑήόΗ ϥ΃ ΪϳήΗ ϭ
ϰϟ· ϞϴϤΗ ΖϨϛ ΍Ϋ· ϪϴϋΪΘδΗ ϭ ˬΔϧϭΎόΘϣ ΔϴμΨη ΖϨϛ ΍Ϋ· ϩϮϋΪΗÐ
.ϚΘϘτϨϣ ϲϓ ϭ ϚΘϴϜϠϣ ΰϴΣ ϲϓ Ζϧ΃ ΍Ϋ· ˬϚΒΘϜϣ ϰϟ· ˬςϠδΘϟ΍
ϑάΣ) ϚΒΘϜϣ ˯΍έϭ Ϧϣ ΖΟήΧ ΍Ϋ· ϥϭΎόϤϟ΍ ϰϠϋ ςϐπϟ΍ ΪϳΰϳÐ
.ϊϴϤΠϟ΍ ϲοήϳ ϼΣ ΍ΪϳήΗ Ϛϧ΄Α Ϫϴϟ· ήϴθΗ ϚϧϷ ˬ(ΐΘϜϤϟ΍ ΰΟΎΣ

MϊΑΎΗ αϮϠΠϟ΍ ΕΎϴόοϭ
ϩήϋΎθϣ ϭ ϪϛϮϠγ ˯΍ΪΑϹ ϪόϓΪΗ ϰΘΣ ˬϦϴϋ΍έάϠϟ ΄ϜΘϣ ϥϭΪΑ ΖΑΎΛ
ˬϲΒϠγ ˬϲΑΎΠϳ· ˬϖϠϐϨϣ ˬ΢ΘϔϨϣ Ϯϫ Ϟϫ ˬϩΪδΟ ΕΎϴόοϭ ϝϼΧ Ϧϣ
... ΪϗΎϧ
ϲϔΨ˵Η ϰΘΣ ˬϙήΤΘϣ ϭ Ϧϴϋ΍έάϠϟ ΪϧΎδϣ ϭΫ ϲγήϛ ϰϠϋ βϠΠΗÐ
.ΎϬΑ ϢϜΤΘΗ ϭ ϙΪδΟ Δϐϟ Ζϧ΃

MϊΑΎΗ αϮϠΠϟ΍ ΕΎϴόοϭ
M:ΔϟΎΤϟ΍ ϩάϫ ϲϓ αϮϠΠϠϟ Ύϳ΍ϭί ϭ΃ ΕΎϴόοϭ
ϭ Ϫϴϟ· ϙήψϧ ϊϣ ˬΔϛήΘθϣ ΔτϘϧ ϰϟ· ϥΎϬΠΘΗ ΔϤ΋Ύϗ Δϳϭ΍ί ϥϼϜθΗ ϭ ϚϧϭΎόϣ
.εΎϘϨϟ΍ ϭ ΓέΎθΘγϼϟ ΓΪϴΟ Δϴόοϭ ϲϫ
Ϊϳέ΃" :ΔϗϮτϨϣ ήϴϏ ΔϐϠΑ Ϫϟ ϝϮϘΗ ϚϧΈϓ ϚϧϭΎόϣ ϰϟ· ΓήηΎΒϣ ΖϬΟϮΗ ΍Ϋ·
MΪϳΰΗ Δϴόοϭ ϲϫϭ ."ήηΎΒϤϟ΍ ϝ΍Άδϟ΍ ΍άϬϟ ΓήηΎΒϣ ΔΑΎΟ·
ϦϴΑ) ϝΎϤϋ΃ Γήψϧ Ϫϴϟ· Εήψϧ ϭ ˬϚΗΎϛήΣ Ϧϣ ΎϣΎϤΗ ΖϠϠϗ ΍Ϋ· ΍ήϴΜϛ ςϐπϟ΍
ΎΣϮοϭ Ϟϗ΃ ΕΎϛήΣ ϥϮϜΗ Ϊϗ) ϪϤϓ ϭ΃ ϪϴϨϴϋ ΢δϤϳ ϪϠόΠΗ ˬ(ϦϴΒΠϟ΍ ϭ ϦϴϨϴόϟ΍
:Ϊϴϔϣ ΪΟ ΍άϫ ϞΜϣ ϝ΍Άγ ϭ ˬΔϘϴϘΤϟ΍ Ϟϛ ϭ΃ ξόΑ ϲϔΨϳ ΎϨϫ Ϯϫ ϭ ˬ(Ύπϳ΃
M." ˮΪϛ΄Θϣ Ζϧ΃ Ϟϫ " ϭ΃ "ˮˮ ΍άϫ ΎϘΣ"

ϊΑΎΗ αϮϠΠϟ΍ ΕΎϴόοϭ
ϲϫ ϭ ˬϪϴϠϋ ςϐπϟ΍ ϲϬϨΗ ˬϚΛΪΤϣ ϊϣ ΔϤ΋Ύϗ Δϳϭ΍ί ϞϜθΗM
M.ΔΟήΤϟ΍ ϭ΃ ΔγΎδΤϟ΍ ΔϠΌγϸϟ ΓΪϴΟ Δϴόοϭ

ΪΟ ϲϫ ϭ ˬϚϳΪϟ ΔϴόϴΒσ ΢ΒμΗ Ύϣ ϥΎϋήγ ϦϜϟ ˬΎϬϧΎϘΗϹ ΎΘϗϭ ΝΎΘΤΗ ΕΎϴϨϘΘϟ΍ ϩάϫ
.ΕΎϣϮϠόϣ ϰϠϋ ϝϮμΤϟ΍ ϭ έ΍ϮΤϠϟ ϭ ˬϪϣΪϋ ϭ΃ ςϐπϠϟ ΓΪϴϔϣ

ΔϟϭΎτϟ΍ ϝϮΣ αϮϠΠϟ΍
.ΔϟϭΎτϟ΍ Ϧϛέ : 1Ώ
.ΔϧϭΎόΘϤϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ : 2Ώ

ϝϮΣ αϮϠΠϠϟ ΔϔϠΘΨϣ ϦϛΎϣ΃ ϙΎϨϫ

.ΔϴϋΎϓΪϟ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ : 3Ώ

(΃) ϝϭϷ΍ κΨθϟ΍ ϊϣ ΔϧέΎϘϣ ˬΔϟϭΎτϟ΍

(΃ κΨθϟΎΑ ΪϴϘϣ ήϴϏ) ΓήΤϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ : 4Ώ

ϲϓ βϠΠϴγ (Ώ) ϲϧΎΜϟ΍ κΨθϟ΍ ϥΈϓ
:ΔϔϠΘΨϣ ϦϛΎϣ΃ ϊΑέ΃

ˬϥΎϜϤϟ΍ έΎϴΘΧ΍ ϲϓ έϭΩ ΔτϴΤϤϟ΍ ϑϭήψϠϟ ΎόΒσ
ΎϤϬπόΑ ΐϧΎΠΑ αϮϠΠϟ΍ ϥϼπϔϳ ϥΎΟϭΰϟ΍ ϼΜϤϓ
ϥΎϜϤϟ΍ ϲϓ ϚϟΫ Ϧϣ ΎϨϜϤΘϳ Ϣϟ ΍Ϋ· ϦϜϟ ˬξόΒϟ΍
.ϦϴϠΑΎϘΘϣ ϥΎδϠΠϳ ΎϤϬϧΈϓ (Ϣότϣ ˬϞϓΎΣ) ϢΣΩΰϤϟ΍

ΔϟϭΎτϟ΍ ϝϮΣ αϮϠΠϟ΍
.ΔϟϭΎτϟ΍ Ϧϛέ : 1Ώ

:(1Ώ ) Ϧϛήϟ΍ ϲϓ αϮϠΠϟ΍

.ΔϧϭΎόΘϤϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ : 2Ώ
.ΔϴϋΎϓΪϟ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍ : 3Ώ

.ΎϤϬϨϴΑ ΔόΘϣ ΔΛΩΎΤϤϟ΍ ϭ ˬΔΒΤμϟΎΑ ϥϭήόθϳ Ϧϣ ΎϬδϠΠϳ Δϴόοϭ ϲϫ

ΔϴόοϮϟ΍ :ΕΎϛήΣ

(΃ κΨθϟΎΑ ΪϴϘϣ ήϴϏ) ΓήΤϟ΍ ΪδΠϟ΍

ΔψΣϼϣ ϭ ˯΍ΪΑ· ϭ ˬϦϴϨϴόϠϟ ήΒϛ΃ ˯ΎϘΘϟΎΑ ΔδϠΠϟ΍ ϩάϫ ΢ϤδΗ
.Ϟπϓ΃ ϞϜθΑ

.ΔϴΑΎΠϳ· Ξ΋ΎΘϧ ϰϠϋ ϝϮμΤϠϟ ΕΎϴόοϮϟ΍ Ϟπϓ΃ Ϧϣ ήΒΘόΗ ˬΕΎοϭΎϔϤϟ΍ ϲϓ
ϥΎϛ ΍Ϋ· (1Ώ) ϊ΋ΎΒϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΕΎϴόοϮϟ΍ ϦδΣ΃ Ϧϣ ήΒΘόΗ ˬϖϳϮδΘϟ΍ ϢϟΎϋ ϲϓ
.(΃ ) Ϯϫ ϱήΘθϤϟ΍
ϭ΃ ήΧϵ΍ ϊϨϘϧ ϥ΃ Ϊϳήϧ ΎϣΪϨϋ ˬϞϤόΘδΗ ϲΘϟ΍ Δό΋Ύθϟ΍ ΕΎϴόοϮϟ΍ Ϧϣ
ΔϴϜϠϤϟ΍ ΰϴΣ ϢΤΘϘϧ ϻ΃ ΓΎϋ΍ήϣ ϊϣ ΎόΒσ ˬΪϳήϧ Ύϣ ϰϠϋ ϪϨϣ ϞμΤϧ
.(ϖΒγ Ύϣ ήψϧ΃) ϪϳΪϟ

ΔϟϭΎτϟ΍ ϝϮΣ αϮϠΠϟ΍
ϊΑΎΗ :(2Ώ) ΔϴϧϭΎόΘϟ΍ ΔδϠΠϟ΍ æ

ϰϠϋ ϥϭΩΎϨϳ ˬϥϮϓήΘΤϤϟ΍ ϥϮό΋ΎΒϟ΍ ΔϴϧϭΎόΘϟ΍ ΔδϠΠϟ΍ ϩάϫ ϞϤόΘδϳ
ϭ ϪϠϤϋ Δϴϔϴϛ ϭ ΝϮΘϨϤϟ΍ ϱήΘθϤϠϟ Ρήθϴϟ ήϴΒΨϟ΍ ϲϨϘΘϟ΍
ΡήτΑ ϊ΋ΎΒϟ΍ ϡϮϘϳ ˬ(˰Ο) ΔϴόοϮϟ΍ ϲϓ ϪϧϮδϠΠϳ ϭ ˬϪμ΋ΎμΧ
ΔϟϭΎτϟ΍ Ϧϛέ ϲϓ Ύϣ· βϠΠϳ ϥ΃ (ϊ΋ΎΒϟ΍) Ϫϟ ϭ ˬήϴΒΨϟ΍ ϰϠϋ ΔϠΌγϷ΍
αϮϠΠϟ΍" :˰Α ϑήόϳ Ύϣ Ϯϫ ϭ ˬ(2Ώ) ΔϴϧϭΎόΘϟ΍ ΔδϠΠϟ΍ ϭ΃ (1Ώ)
." ΔοέΎόϤϟ΍ ϊϣ

ΔϟϭΎτϟ΍ ϝϮΣ αϮϠΠϟ΍
:(3Ώ) ΔϴϋΎϓΪϟ΍ ΔϴδϓΎϨΘϟ΍ ΔϴόοϮϟ΍

ˬϦϴϓήτϟ΍ ϰϠϜϟ ϲϋΎϓΩ ΰΟΎΣ ΔϟϭΎτϟ΍ ϞόΠϳ ˬΔϴϔϴϜϟ΍ ϩάϬΑ
ϦϴΘϘτϨϣ ϰϟ· ΎϬϧΎϤδϘϳ ˬΎϳέϮόη ϻ ˬΎϤϬϠΠϳ ΎϤϣ
ΔϓΎοϹΎΑ ˬΔϟϭΎτϟ΍ ςγϭ ϲϓ ϞλΎϔϟ΍ ςΨϟ΍ ϭ ˬϦϴΘϳΩϭΪΣ
ΔϴόοϮϟ΍ ϩάϫ ϲϓ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϋΎϓΩ ϲδϓΎϨΗ ϮΟ ˯Ύθϧ· ϰϟ·
ήΜϛ΃ Ϛϧ΃ ήΧϵ΍ έΎόηϹ ϭ΃ ˬΐϴϧ΄ΘϠϟ Ύπϳ΃ .΍ΩΪΤϣ ϭ ΍ήϴμϗ
.ϪϨϣ ΔϴϤϫ΃
ϰϟ· βϓΎϨΘϟ΍ Δϴόοϭ Ϧϣ ϞϘΘϨϧ ϒϴϛ
ˮϥϭΎόΘϟ΍ Δϴόοϭ

ΔϟϭΎτϟ΍ ϝϮΣ αϮϠΠϟ΍
:ϥϭΎόΘϟ΍ ϰϟ· βϓΎϨΘϟ΍ Δϴόοϭ Ϧϣ ϝΎϘΘϧϻ΍
βϴ΋έ ϰϠϋ ωϭήθϣMϭ΃ ΓήϜϓ νήόΗ ϭ΃ ˬΎΒϠσ ϡΪϘΗ ΎϣΪϨϋ
ˬϪΘϘτϨϣ ϭ΃ ϚΘϘτϨϣ ϲϓ Ύϣ· ϪΒΘϜϣ ϰϠϋ ϚϠϤϋ ϊπΗ ˬϚϠϤϋ
ϞΧΪΗ ϥ΃ ϙΪϳήϳ ϻ Ϫϧ΃ ϲϨόϳ ΍άϬϓ ˬϚΒϠσ ϰϟ· .ςγϮϟ΍ ϲϓ ϭ΃
M.ιΎΨϟ΍ ϩΰϴΣ ϲϓ
ϲϓ ϝϮΧΪϟ΍ ϊϴτΘδΗ Ϛϧ΃ Ϛϟ ΓέΎη· ϩάϬϓ ˬϚΒϠσ ϮΤϧ ϡΪϘΗ ΍Ϋ·
Ϣϟ ΍Ϋ· .ΓέΎηϹΎΑ ϭ΃ Ύϴψϔϟ ϪϧΫ΄ΘδΗ ϥ΃ Δτϳήη ϦϜϟ ˬιΎΨϟ΍ ϩΰϴΣ
.Δσέϭ ϲϓ Ζϧ΄ϓ ˯΍έϮϟ΍ ϰϟ· ΩΎϋ ϥ· ΙΪΣ ϭ ϥΫϹ΍ ΐϠτΗ
ΐΣΎλ) ΔϟϭΎτϟ΍ Ϧϛέ Δϴόοϭ άΧ΄Η ϥ΃ ΎϬϨϴΣ ϚϨϜϤϴϓ ˬ˯ΎϤϳϹΎΑ
.ϥϭΎόΘϤϟ΍ Δϴόοϭ ϭ΃ (ήδϟ΍

Ϟϛ έΎΒΘϋϻ΍ ϦϴόΑ άΧϷ΍ ΐΠϳ: ήϛάΗ
ΔϘΑΎδϟ΍ Ε΍˯ΎϤϳϻ΍ϭΔτϴΤϤϟ΍ ϑϭήψϟ΍

!  ΍ ϝϮΣ αϮϠΠ ΍
:ΪϴϘϣ ήϴϐ ΍ ΃ ˬ (4Ώ) ήΤ ΍ !ϴόο
΢μϨϳ ϻ .ϫήϴϏ ΃ ϢόϤ ΍ ΃ !ΒΘϜϤ ΍ ϲϓ ˬϩήϴϏ ϊϣ ϡϼϜ ΍ Ϊϳήϳ ϻ Ϧϣ
M.!ϳέ΍ϮΤ ΍ ΕδϠΠ ΍ ϲϓ ΍άϜϫ αϮϠΠ Α
:!όΑήϤ ΍ !  ΍

:Εϻ ΍ ω΍Ϯϧ΃

ˬΔόΑήϣ ΔϟϭΎσ ϝϮΣ ΔϴϤϫϷ΍ ΔΟέΩ βϔϧ Ϧϣ ιΎΨηϷ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ αϮϠΟÐ
ϭ ˬϚΒϧΎΠΑ βϠΠϳ Ϧϣ ˬΎϧϭΎόΗ ιΎΨηϷ΍ ήΜϛ΃ .ωΎϓΪϟ΍ ϭ βϓΎϨΘϟ΍ Ϧϣ ΍ϮΟ ΊθϨϳ
.ΓήηΎΒϣ Ϛϟ ϼΑΎϘϣ βϠΠϳ Ϧϣ Ϛϟ ΔϣϭΎϘϣ ήΜϛϷ΍ Ύϣ΃ ˬήδϳϷ΍ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϦϤϳϷ΍
Ε΍˯ΎϘϠϟ ΔΒγΎϨϣ ΪΟ ϭ ˬϱΩϭ ϮΟ ˯ΎθϧϹ ϞϤόΘδΗ
:ΓήϳΪΘδϤϟ΍ ΔϟϭΎτϟ΍
ϥϭΪΑ ΔϘϠΣ ϲϓ αϮϠΠϟ΍ ˯ΎϨΛ΃ ϝΎΤϟ΍ Ϛϟάϛ .Δϳέ΍ϮΤϟ΍
.ΔϟϭΎσ
Ϧϣ ΪΣ΍ϭ Ϟϛ ΙΪΣ :ϪΑΎΤλ΃ ϊϣ βϠΠϳ
ϦϴΣ ϢϠγ ϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ Ϳ΍ ϝϮγέ ϥΎϛ
Ϟϛ ϝΎϨϳ Ϧϣ Ϫϧ΍ϮΧ· ϦϴΑ Ϧϣ ΪϴΣϮϟ΍ Ϫϧ΄ϛ ϭ ϲΑΎΤμϟ΍ ήόθϳ ϰΘΣ ϝΎΒϗ· ϭ ϡΎϤΘϫΎΑ ϪΑΎΤλ΃
.ϝΎΒϗϹ΍ ϚϟΫ

ΔϟϭΎτϟ΍ ϝϮΣ αϮϠΠϟ΍
: ϊΑΎΗ ΓήϳΪΘδϤϟ΍ ΔϟϭΎτϟ΍ æ

ϰϠϋ ϪΑΎΤλ΃ ϲΑέ Ϛϟάϛ ϭ ϪΑΎΤλ΃ ϦϴΑ Ϧϣ ϩΰϴϤϳ Ύϣ ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϠϟ ϦϜϳ ϢϟÐ
ϑήό˵ϳ ϪϨϋ Ϳ΍ ϲοέ ήϤϋ ϦϜϳ Ϣϟ .Ύπϳ΃ ϚϟΫ Ϧϣ ΎΒϳήϗ ϥϮϜϳ ϥ΃ ϢϬπόΑ ωΎτΘγ΍ ϭ ˬϚϟΫ
ϭΫ ϲγήϛ βϴ΋ήϠϟ κμΨϳ ϥ΄Α ΪδΠϟ΍ ΔϐϠΑ ϥϮϤΘϬϤϟ΍ ΢μϨϳ ϭ ΍άϫ .Ϫϧ΍ϮΧ΃ ϦϴΑ Ϧϣ
ˬβϴ΋ήϟ΍ Ϫϧ΄Α αΎδΣϹ΍ ϞϴόϔΗ ϲϓ έϭΩ ΍άϬϟ ϭ ˬϲγ΍ήϜϟ΍ ϲϗΎΒΑ ΔϧέΎϘϣ ϰϠϋ΃ ήϬχ ΪϨδϣ
.ϩήϴϏ Ϧϣ ΎϧϭΎόΗ ήΜϛ΃ ϥϮϜϳ ϪϨϴϤϳ ϰϠϋ ϥϮϜϳ Ϧϣ ϥ΃ ΎϤϛ

:ΔϠϴτΘδϤϟ΍ ΔϟϭΎτϟ΍
ϻ ϥ΃ Δτϳήη ˬΓΩΎϴϗ ϭ ΍ήϴΛ΄Η ˯ΎπϋϷ΍ ήΜϛ΃ ϥϮϜϳ (΃) ϥΎϜϤϟ΍ ϲϓ βϠΠϳ Ϧϣ ϥ·
ήΜϛ΃ (Ώ) ϥΎϜϤϟ΍ ϲϓ βϠΠϳ Ϧϣ ΢Βλ΃ ϻ· ϭ ˬϪ΋΍έϭ ΔϋΎϘϠϟ ϲδϴ΋ήϟ΍ ΏΎΒϟ΍ ϥϮϜϳ
.(˰ϫ) ϢΛ (Ω) ϢΛ (˰Ο) ϥΎϜϤϟ΍ ϰϟ· ΓΩΎϴϘϟ΍ ϭ ήϴΛ΄Θϟ΍ ΓϮϗ ϞϘΗ ϢΛ .ΔδϓΎϨϣ ϭ ΍ήϴΛ΄Η

ΝΫΎϤϧ
.ϪΒΠόϳ ϻ ϩ΍ήϳ Ύϣ :ϪϨϴϋ ϚΤϳ
.ϊϤδϳ Ύϣ ϕΪμϳ ϻ :ϞϔγϷ΍ ϰϟ· ήψϨϳ ϭ ˬϥΎόϔΗήϣ ϩΎΒΟΎΣ
.ϲϋΎϓΩ ϊοϭ :Ύϣ ΎϋϮϧ ϞϔγϷ΍ ϰϟ· Ϫγ΃έ
.ΔϗΩΎλ ήϴϏ ΔϣΎδΘΑ· :ΔϣΎδΘΑ΍ ϪΒη
Ϫϧ΃ ήϴϏ ˬ΢ΘϔϨϤϟ΍ ϖΛ΍Ϯϟ΍ ϞΟήϟ΍ ωΎΒτϧ΍ ϲτόϴϟ ˬϪϣΎϣ΃ ϰϟ· ΍ήχΎϧ ˬΔΤο΍ϭ ΔϣΎδΘΑ΍
ϲϓ ϪδϔϨΑ ϪΘϘΛ ΔϠϗ ϰϟ· ΓέΎη· Ϫϋ΍έάΑ ΍ΰΟΎΣ ϼϜθϣ ˬϪϤμόϣ ϲϓ ˯ϲθΑ ϚδϤϳ
.ΔψΤϠϟ΍ ϚϠΗ

ϭ ΎϫΪδΟ ϞϣΎϜΑ ϪϠΑΎϘΗ ϻ ΎϬϧϷ ˬϪϴϟ· ήψϨΗ Ϧϣ ϖϓ΍ϮΗ ϻ Γ΃ήϤϟ΍ ϩάϫ
ˬΐπϐϟ΍ ϰϠϋ ϞϴϟΩ ϼϴϠϗ ϥΎΒτϘϣ ϥΎΒΟΎΣ ˬϞϔγϷ΍ ϰϟ· Ύϣ ΎϋϮϧ ΎϬγ΃έ
M.ΔϴϋΎϓΩ Δϴόοϭ ϰϠϋ ϞϴϟΩ ΰΟΎΤϛ ϥΎοϮΒϘϣ ϥΎϋ΍έΫ


M M!M! 
ϰϠϋ Γήτϴδϟ΍ ϭ΃ ϢϜΤΘϟ΍ ΎϬϟϼΧ Ϧϣ ϝϭΎΤϳ ΔϴόοϮΑ βϟΎΟ έΎδϴϟ΍ ϰϠϋ ϞΟήϟ΍
ϥΎΘόσΎϘΘϣ ϩΎϣΪϗ ϭ Ϫϴϔϛ ϰϠϋ ξΑΎϗ Ϫϧ΃ ήϴϏ .ΓήηΎΒϣ Ϫϟ ϞΑΎϘϤϟ΍ ϞΟήϟ΍
ϲΘϟ΍ ΔΑϮόμϟ΍ ϰϠϋ ϝΪϳ ΎϤϣ ˬΰΟΎΣ ϞϜθΑ Ϫδϔϧ ϲγήϜϟ΍ ϭ ˬϲγήϜϟ΍ ΖΤΗ
ˬΎϤϬϨϣ ΔϴϤϫ΃ ήΜϛ΃ Ϫϧ΃ ήόθϳ ςγϮϟ΍ ϲϓ ϞΟήϟ΍ .ϢϜΤΘϟ΍ ϪΘϟϭΎΤϣ ϲϓ ΎϫΪΠϳ
ήϴθΗ ˬ4 Ϣϗήϟ΍ ϞϜθΑ ϥΎΘόσΎϘΘϣ ϩΎϣΪϗ .ΔϴϔϴϜϟ΍ ϩάϬΑ Ϫγ΃έ ϒϠΧ ϩ΍Ϊϳ ϥϷ
.ϦϳήΧϵ΍ Ϧϣ Ϟπϓ΃ ϲγήϛ ϰϠϋ ϞΠϳ Ϫϧ΃ ΎϤϛ .εΎϘϨϠϟ ϩΩ΍ΪόΘγ΍ ϰϟ·
ˬωΎϓΪϟ΍ ϰϠϋ ϞϴϟΩ ϡΎϜΣΈΑ ϥΎΘοϮΒϘϣ ϩϼΟέ ϭ ϩ΍Ϊϳ ˬΔϴϋϮϧ ϰϧΩ΃ ϲγήϛ ϰϠϋ βϠΠϳ ϦϴϤϴϟ΍ ϰϠϋ ϞΟήϟ΍Ð
.Ϫϟ ϕϭήϳ ϻ ϪόϤδϳ Ύϣ ϥ΃ ϰϠϋ ϝΪϳ ϚϟΫ Ϟϛ ˬΓϭ΍Ϊόϟ΍ ϰϠϋ ϞϴϟΩ ϞϴϠϗ ϞϔγϷ΍ ϰϟ· Ϫγ΃έ ϭ
έΪϗ ΩΎόΘΑϼϟ (ΎϬϠΧ΍Ω ϞΑ ςϘϓ ΎϬϴϠϋ βϴϟ ) ϢϬϴγ΍ήϛ ϞΧ΍Ω ϦϴΌϜΘϣ ιΎΨηϷ΍ Ϟϛ
ξόΒϟ΍ ϢϬπόΑ Ϧϋ ϥΎϜϣϹ΍

ϝΎΜϣ
1


M M!M! 
2 ϝΎΜϣ

ξόΑ ϲϔΨϳ) Ϫϔϧ΃ βϤϠϳ ϪΜϳΪΣ ΪϨϋ ˬϲΒϠγ ϦϴϤϴϟ΍ ϰϠϋ ϞΟήϟ΍Ð
ϰϠϋ κΨθϠϟ Ϫϣ΍ήΘΣ΍ ΔϠϗ ϭ ˬϲϋΎϓΩ ΰΟΎΤϛ ϦϤϳϷ΍ Ϫϋ΍έΫ ˬ(ΔϘϴϘΤϟ΍
(ΔϴϜϠϤϟ΍) ϪγϮϠΟ ΔϘϳήσ ϲϓ ΢ο΍ϭ ϦϴϤϴϟ΍
Ύϣ ϒΘϨϳ ϪϧϷ ϪόϤδϳ Ύϣ νέΎόϳ έΎδϴϟ΍ ϰϠϋ ϞΟήϟ΍ .ϩϮΤϧ ϪΠΘϣ Ϯϫ ϭ
ϭ ˬϲϋΎϓΩ ϊοϭ ΍άϫ ϭ ϥΎΘόσΎϘΘϣ ϩϼΟέ ˬ(ςϘϓ Δϴδϔϧ ΔΟΎΣ) Ϫϋ΍έΫ ϰϠϋ
ςγϮϟ΍ ϲϓ ϞΟήϟ΍ .ϡΎϤΘϫ΍ ϡΪϋ ϊοϭ ΍άϫ ϭ ΔϋϮϤΠϤϟ΍ ΝέΎΧ ϥΎΘϬΠΘϣ
ϲγήϜϟ΍ ΪϧΎδϣ ϰϠϋ ϚδϤϳ ϪϧϷ ˬϊΟ΍ήΘϳ ϦϜϟ ϩήψϧ ΔϬΟϭ ϝϮϘϳ ϥ΃ Ωήϳ
.ϲϋΎϓΩ ϊοϭ ϲϓ ϥΎΘόσΎϘΘϣ ϩΎϣΪϗ ϭ ˬϪϳΪϴΑ

M  ˆˆˆˆˆˆˆ,
ϲΗΎϴΤΗ ΍ϮϠΒϘΗ
ήϳΎθΑ .΃

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful