KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF

DISEDIAKAN OLEH : NORFARAHIN BINTI IZAHAR

PENGENALAN Mempelajari berdasarkan sesuatu hukum. Satu proses penaakulan Satu produksi fakta untuk membuktikan penyataan umum Menganalisa fakta atau isi yamg membentuk generalisasi Membuat satu cerakinan:Daripada yang umum kepada yang spesifik(khusus) .

CIRI-CIRI PENDEKATAN DEDUKTIF Bermatlamat memperoleh struktur kognitif Menggunakan perantara fikiran Penyusunan isi dimulakan daripada keseluruhan yang dipermudahkan struktur isi dapat memudahkan pengajaran Memulakan pengajaran dengan mengemukakan generalisasi kemudian diikuti dengan contoh .

Sekaras dengan linguistik tradisional dan transformasi generatif Menekankan lebih banyak kepada aspek tulisan .

PRINSIP PENGGUNAAN PENDEKATAN DEDUKTIF Sesuatu masalah dikemukakan dan ditakrifkan Berbagai-bagai hipotesis atau penyelesaian dikemukakan Generalisasi akan disampaikan pada permulaan pengajaran dinyatakan secara eksplisit Contoh-contoh mestilah terdiri daripada contoh yang betul .

Data dikumpul secara sistematik Latihan yang diberikan beraneka jenis dan pelbagai situasi Latihan tidak memakan masa yang lama Kesimpulan dibuat berdasarkan bukti yang ada Keputusan kesimpulan digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah .

EGGEN MODEL DEDUKTIF MERANCANG PELAKSANAAN PENILAIAN MATLAMAT DIKENALPASTI CONTOH-CONTOH DEFINISI/KONSEP ATAU GENERALISASI MENJELASKAN ISTILAH ILUSTRASI/CONTOHCONTOH .MODEL PAUL D.

MERANCANG AKTIVITI Guru dikehandai mengenalpasti matlamat yang ingin dicapai hasil daripada pengajaran Guru akan menyediakan contoh-contoh yang sesuai Perancangan yang teliti dan rapi dapat membantu pelajar .

MELAKSANAKAN AKTIVITI Guru memulakan generalisasi terlebih dahulu Generalisasi berupa definisi dan konsep-konsep Generalisasi harus dipermudah agar dapat difahami dengan jelas Murid meneruskan pembelajaran berdasarkan generalisasi Penerangan dilanjutkan melalui contohcontoh .

pembelajaran dan pemahaman murid-murid akan ditentukan melalui proses mencuba generalisasi tersebut ‡ Murid-murid boleh sekali lagi memberi ilustrasi atau contoh-contoh ‡ Prmgaplikasian pembelajaran yang telah dipelajari dapat menggambarkan sedikit sebanyak pemahaman murid-murid .‡ Pada peringkat akhir.

guru dan menentukan kekuatan atau kelemahan pendekatan mengajar yang telah digunakan ‡ Jika terdapat kelemahan.MENILAI AKTIVITI ‡ Pada peringkat ini melibatkan proses melihat kembali keberkesanan yang telah disampaikan ‡ Maklumat yang diperoleh daripada hasil penilaian yang dilakukan.guru akan membuat pengubahsuaian .

STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF Penentuan Struktur Kognitif (Struktur Isi) Penentuan Butiran Am Penentuan Kebolehan Kognitif (Kemahiran Intelektual) Peringkat mengalisis konsep Peringkat mencubakan generalisasi Peringkat penutup .

bilangan murid.alat dan sebagainya .PENENTUAN BUTIRAN AM Mengambil kira penentuan terhadap butiran am Guru terlebih dahulu menentukan masa mengajar yang diperlukan.umur murid dan sebagainya Maklumat ini penting untuk membolehkan guru merancang aktiviti.kelas.memilih bahan-bahan pengajaran.memilih strategi.

PENENTUAN STRUKTUR KOGNITIF ‡ Guru perlu menstruktur isi yang hendak disampaikan ‡ Guru harus mengenalpasti obektif dan aspek bahasa yang hendak diajarkan ‡ Isi-isi dipecahkan kepada beberapa komponen dan disusun mengikut urutan yang sesuai ‡ Isi yang akan dipersembahkan tidak harus menyulitkan para pelajar .

PENENTUAN KEBOLEHAN KOGNITIF Melibatkan pemberian maksud atau peraturan-peraturan di awal pengajaran Kebolehan kognitif dilaksanakan melalui tiga peringkat Tahap pertama.Mencuba generalisasi .memperkenalkan generalisasi Tahap kedua .Menganalisis konsep Tahap ketiga .

‡ Peringkat menganalisis konsep ‡ Pengajaran guru tertumpu kepada usaha menjelaskan generalisasi kepada pelajar ‡ Dilakukan melalui contoh-contoh ‡ Langkah ketiga.guru mewujudkan pelbagai aktiviti dan situasi untuk meningkatkan pemahaman pelajar ‡ Guru menggunakan kaedah dan teknik yang tertentu .

PERINGKAT MENCUBAKAN GENERALISASI Pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan pendekatan deduktif.peringkat ini dijalankan dalam bentuk aktiviti berkumpulan pada akhir langkah pengajaran Bertujuan melihat kebolehan pelajar Guru dapat menjalankan gerakerja menulis dapat menggambarkan penguasaan .

PERINGKAT PENUTUP ‡ Guru akan membuat kesimpulan berdasarkan perkara yang telah dipelajari ‡ Guru akan memberi aktiviti pengukuhan kepada pengajaran yang telah disampaikan ‡ Misalnya.guru menyediakan latihanlatihan yang diperlukan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful