Disediakan oleh: Mohd fairie muhammad Amirul ikhwan Mohd farid ghazali Mohd sharul anuar omar

Š

Definisi: pembelajaran sebagai perubahan proses mental yang berlaku secara aktif

1) Teori celik akal Kohler ‡ Teori ini berdasarkan uji kaji yang dijalankan ke atas cimpanzi . ‡ Hasil uji kaji ini didapati: i) Haiwan seperti cimpazi belajar melalui proses kognisi ii) Cimpazi yang menggunakan alatan untuk meyelesaikan masalah adalah berdasarkan pengalaman dan persepsinya. Ini menunjukkan perkaitan antara ransangan seperti kotak dan pisang dalam situasi yang dihadapinya Rumusan uji kaji: guru perlu menyediakan rangsangan yang berkaitan dan menunjukkan perkaitan antara rangsangan tersebut.

2) Teori Pengamatan (hukum Pragnanz) KESELURUHAN BAHAGIAN KESELURUHAN Kesan kepada P&P: guru perlulah mendedahkan kesluruhan tajuk (apa yang akan dipelajari) terlebih dahulu sebelum membincangkan isi-isi pelajaran dan merumuskannya dengan keseluruhan .

.Š Š Pembelajaran bermakna Mementingkan penyampaian pelajaran secara terancang oleh guru.

Advance Organizer Š Š Š Š 1) 2) Bukan rumusan/maklumat Edaran yang berbentuk nota Perlu diberi awal sebagai persediaan murid sebelum belajar mengenai sesuatu topik. Terdapat dua jenis AO: Pengurusan Awal Perbandingan/Komparatif Pengurusan Awal Ekspositori .

.

Pembelajaran konsep melalui penerimaan Š Š Š Š Menekankan penyampaian guru kepada pelajar perlu dibuat secara terancang Mengaitkan pengetahuan sedia ada dan disusun secara berperingkat Guru perlu menggunakan laras bahasa yang sesuai. deduktif) . Maklumat disusun secara ansur maju (umum spesifik.

(6) Minta pelajar beri contoh tambahan (1) Persembahan advance organizer (5) Buat rumusan dan bina konsep (2) Kemukakan contoh positif (4) Lihat ciriciri persamaan dan perbezaan (3) Kemukakan contoh negatif .

Implikasi Teori Ausubel Š Š Š Š Š Š Memberi persembahan maklumat umum sebelum pembelajaran Menggunakan ABM yang berkaitan dengan maklumat sedia ada murid Bantu pelajar membuat perbandingan (maklumat lama maklumat baru) Maklumat yang diberi perlu dalam bentuk yang mudah difahami Pengajaran perlulah teratur Gunakan ABM yang konkrit .

Š 1) 2) 3) Pembelajaran melalui proses pengkategorian Enaktif Ikonik sombolik .

imaginasi dan kreativiti secara aktif. Guru bermula dengan sesuatu yang khusus kemudian berakhir dengan yang umum . mereka akan berusaha untuk mencari penyelesaian. Apabila murid diberi situasi agak kompleks.Š Š Š Š Konsep mengetahui adalah satu proses. Apa itu pembelajaran penemuan? Pembelajaran ini menggalakkan murid menggunakan intuisi.

.

Š Š Pembinaan pengetahuan Pelajar membina pengetahuan berdasarkan pengalaman sedia ada mereka .

‡Jean Piaget (1896) ² keupayaan mengurus maklumat dan pengetahuan berlaku secara berperingkat. ‡Proses membina pengetahuan juga berlaku mengikut peringkat yang bermula dengan pengetahuan sedia ada dalam struktur kognitif .

iaitu ASIMILASI dan AKOMODASI. pengetahuan sedia ada yang menjadi asas tingkah laku ialah skema.* Struktur asas dalam organisasi mental ini dinamakan skema. . * Piaget membahagikan adaptasi kepada dua proses. *Maka.

.

Š . maklumat tersebut akan dapat diserap dengan mudah ke dalam struktur kognitif. Ini menyebabkan keseimbangan (equilibrasi) berlaku.Š Maklumat baru mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat sedia ada dalam skema.

melalui pembacaan. Apabila skema berubah.Š Apabila maklumat baru tidak mempunyai ciri-ciri persamaan dengan maklumat dalam skema. Š . maklumat baharu akan diserap masuk. akan berlaku ganggu gugat atau ketidakseimbangan dalam struktur kognitif. perbincangan atau seumpanya.

Š Š Dengan itu. struktur kognitif akan mencapaiequilibrasi. Kedua-dua proses asimilasi dan akomodasi berlaku sepanjang hayat individu dalam proses penyesuaian diri dengan persekitaran. Š . skema juga akan menjadi lebih kompleks. Dengan proses adaptasi yang semakin kompleks.

Struktur kognitif akan melalui proses organisasi secara hierarki dan daripada susunan umum kepada khusus.Š Š Skema yang semakin kompleks ini akan membentuk struktur kognitif. Melalui proses adaptasi (asimilasi & akomodasi). pembinaan pengetahuan sentiasa dibuat sepanjang hayat individu Š Š . maklumat dalam strukttur kognitif sentiasa diorganisasi untuk disimpan dan digunakan apabila perlu. Oleh itu.

ubah suai skema sebelum maklumat baharu dapat diserap .Asimilasi. serap masuk maklumat serupa skema equilibrasi Skema premis sedia ada Adaptasi proses penyesuaian disequilibrasi Akomodasi.

logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain.Š Š Dipelopori oleh LEV VYGOTSKY (18961934) Menurut Vygotsky. perkembangan konsep kanak-kanakberkembang secara sistematis. Š . Konteks sosial memainkan peranan utama dalam pembelajaran.

Š Š .Š Konstruktivisme sosial melihat pembelajaran manusia dalam konteks sosio-budaya. Dalam konteks sosial inilah berkongsi dan saling membina pengetahuan baru. Penglibatan dengan orang lain memberikan peluang kepada pelajar untuk menilai dan meningkatkan pengetahuan.

Š Zon perkembangan terdekat (ZPD) merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh pelajar. Š . isi pelajaran tersebut dikatakanberada pada zon bawah. Š Sekiranya pelajar dapat melakukannyasendiri.Vygotsky ² isi pelajaran mudah dikuasaipelajar jikaberasaskan skema ataupunpengetahuan sedia ada.

tugasan tersebut berada pada ZPD. tidak akan dapat dikuasai pelajar walaupun dengan bimbingan orang lain Š Š . Isi pelajaran yang berada di luar zon aras bawah bermakna tidak berlaku pembelajaran kerana pelajar sudah menguasai isi pelajaran.Š Sebaliknya jika pelajar dapat menguasai tugasan dengan bimbingan orang lain. Isi pelajaran yang berada di luar zon aras atas.

Akhirnya. Bimbingan akan dikurangkan apabila pelajar telah menguasai peringkat demi peringkat. Scaffolding ² peringkat bimbingan dan sokongan yang dilakukan mengikut keperluan pelajar. bimbingan dilepaskan apabila pelajar telah dapat melakukannya sendiri. Š Š .Š Teknik scaffolding diperkenalkan bagi membantu isi pelajaran yang berada dalam ZPD ² iaitu proses membimbing dan membantu pembelajaran.

tanda isyarat yang lain .soal jawab .penjelasan verbal .cueing .Š Teknik yang boleh dilakukan untuk scaffolding ialah: .prompting .

.Š Š Š Š Š Š Student centered Pembelajaran berlaku melalui proses aplikasi pengetahuan dan interaksi dengan orang lain Pembinaan pengetahuan melalui proses ´scaffoldingµ Pelajar membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka Guru berperanan sebagai fasilitator Pembelajaran bermula dengan pengetahuan sedia ada pelajar.

Š Š Š Guru perlu merancang pembelajaran yang berpusatkan pelajar. Guru perlu memberikan contoh yang pelbagai dan dapat meransang minda pelajar. . Guru perlu mengenalpasti ZPD pelajar.

Phewwwwww«.alhamdulillah .. Habis pon«.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful