You are on page 1of 9

Streszczenie/recenzja

Artykułu prasowego
Forma
• 1. Część informacyjna - przedstawienie autora, podanie
tytułu książki, rodzaju literatury, jaki książka
reprezentuje.

2. Część analityczna (najobszerniejsza) - ocena
problematyki utworu, dobór i układ treści, interpretacja
tematyczna

3. Część oceniająca - dodatnie i ujemne, stanowisko
autora, zachęta recenzenta do przeczytania lub
zaniechania lektury utworu. Ocena powinna być
rzeczowa, odpowiednio umotywowana.
Część informacyjna
SCHEMAT OPISU ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

• Nazwisko, imię autora artykułu. Tytuł artykułu.
„ Tytuł czasopisma” data, oznaczenie zeszytu,
numery stronic zajmujące artykuł.
• Przykłady:
Lizut Marek, Pierwszy Aztek na ołtarzu, „Gazeta
Wyborcza”, 31 VII 2002, s.9.
• PUZYŃSKA, Janina. Język Cypriana Norwida.
„Polonistyka” 1991 nr 5, s. 268-283.
• KASPERSKI, Edward. Media i literatura u progu XXI
wieku. „Przegląd Humanistyczny” 2002 nr 6, s. 33-42.
SCHEMAT OPISU PUBLIKACJI ISTNIEJĄCEJ
SAMOISTNIE W INTERNECIE

• Nazwisko, imię autora. Tytuł pracy. [typ
nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji.
[Data dostępu]. Warunki dostępu.Przykłady:
• LESKIEWICZ, Izabela. Rola sztuki w życiu
młodego człowieka. [online]. [dostęp: 2004-04-
30]. Dostępny w Internecie http://edusek.intrklasa.pl.
• Zasady edytowania dokumentu elektronicznego
do Biuletynu EBIB. [dokument elektroniczny].
[online]. [dostęp: 2004-03-10]. Dostępny w
Internecie: http://bib.oss.wroc.pl/zasady.php
Część analityczna
• Przedstawienie głównych tez,
• argumenty i ocena problematyki utworu,
• dobór i układ treści,
• interpretacja tematyczna