CCn1CP lnS18uMLn S1AnuA8u Þ8LS1ASl 8APASA A8A8 1APun 1

kLMAnIkAN 8Lk1U1Uk
8Anu 3
ÞL8n?A1AAn S1AnuA8u Þ8LS1ASl MenaeLahulţ memahaml dan memberl respons Lerhadap perkara vana
dldenaarţ dlsebuLţ dlbaca dan dlLullsŦ
uLSk8lÞ1C8 83u1
Mendenaar dan menvebuL perkaLaan
LvluLnS 83u1L2
Membezakan sebuLan perkaLaan vana dldenaar
lnS18uMLn kad perkaLaan
Ak1lvl1l A8APAn Cu8u
1Ŧ Curu menvebuL perkaLaan denaan menaaunakan 2 kad perkaLaan
berbeza
2Ŧ Curu memlnLa murld mendenaar 2 sebuLan perkaLaan berbezaŦ
3Ŧ Curu menun[ukkan 2 kad perkaLaan berbeza dan memlnLa murld
menvebuLnvaŦ
A8APAn Mu8lu
1Ŧ Murld mendenaar auru menvebuL 2 perkaLaan berbeza
2Ŧ Murld membezakan 2 perkaLaan denaan menvebuL dan
menaulanalnvaŦ
CCn1CP l1LM 8u!uk LAMÞl8An(83u1L2 )
Ƌi k i e
Ƌi k i g Ɖe
h g ij e
h g ij g Ɖ e
AMÞIkAN (83D1L2 )
CCn1CP lnS18uMLn S1AnuA8u Þ8LS1ASl 8APASA A8A8 1APun 1
kLMAnIkAN Mendengar dan 8ertutur
8Anu 3
ÞL8n?A1AAn S1AnuA8u Þ8LS1ASl MenaeLahulţ memahaml dan memberl respons Lerhadap perkara vana
dldenaarţ dlsebuLţ dlbaca dan dlLullsŦ
uLSk8lÞ1C8 83u2
Mendenaar dan menvebuL nombor dan bllanaan
LvluLnS 83u2L2
MenvebuL nombor dan bllanaan ( 1Ŵ10 ) menalkuL susunan
lnS18uMLn kad perkaLaan
Ak1lvl1l A8APAn Cu8u
1Ŧ Curu menun[ukkan kad nombor 1Ŵ10 dan menvebuLnva menalkuL
susunanŦ
2Ŧ Curu memlnLa murld mendenaar sebuLan nombor dan bllanaan 1Ŵ
10 menalkuL susunan
3Ŧ Curu menun[ukkan kad nombor dan memlnLa murld menvebuLnva
menalkuL susunanŦ
A8APAn Mu8lu
1Ŧ Murld mendenaar auru menvebuL nombor dan bllanaan 1Ŵ10
menalkuL susunan
2Ŧ Murld menvebuL nombor dan bllanaan 1Ŵ10 menalkuL susunan
berpandukan kad nombor vana dlLun[ukkan oleh auruŦ
CCn1CP l1LM 8u!uk LAMÞl8An(83u2L2 )
&

.' -` ƃ
2
Ɗ `' ¹ `
3
Ɗ · Ƈ ſ
4
Ɗ ~~ =
5
Ɗŝ Ǝ ~
6
Ɗ ·ƈ ~
7
Ɗ - -' ~ `
8
Ɗ ·~ ƍ
9
Ɖ ~ =
10
AMÞIkAN
(83D2L2 )
CCn1CP lnS18uMLn S1AnuA8u Þ8LS1ASl 8APASA A8A8 1APun 1
kLMAnIkAN Membaca
8Anu 3
ÞL8n?A1AAn S1AnuA8u Þ8LS1ASl MenaeLahulţ memahaml dan memberl respons Lerhadap perkara vana
dldenaarţ dlsebuLţ dlbaca dan dlLullsŦ
uLSk8lÞ1C8 83u4
Membaca nombor dan bllanaan
LvluLnS 83u4L1
Membaca nombor dan bllanaan ( 1Ŵ10 ) menalkuL makhra[ dan
blmblnaan auru
lnS18uMLn kad perkaLaan
Ak1lvl1l A8APAn Cu8u
1Ŧ Curu menun[ukkan kad nombor
2Ŧ Curu membaca nombor dan bllanaan 1Ŵ10 denaan makh[ra[ vana
beLul
3Ŧ Curu menun[ukkan kad nombor dan memlnLa murld membacanva
denaan makhra[ vana beLul berserLa blmblnaan auru
A8APAn Mu8lu
1Ŧ Murld mendenaar auru membaca nombor dan bllanaan 1Ŵ10
denaan makhra[ vana beLul
2Ŧ Murld membaca nombor dan bllanaan 1Ŵ10 denaan makhra[ vana
beLul berpandukan kad nombor denaan blmblnaan auruŦ
CCn1CP l1LM 8u!uk LAMÞl8An(83u4L1)
&

.' -` ƃ
2
Ɗ `' ¹ `
3
Ɗ · Ƈ ſ
4
Ɗ ~~ =
5
Ɗŝ Ǝ ~
6
Ɗ ·ƈ ~
7
Ɗ - -' ~ `
8
Ɗ ·~ ƍ
9
Ɖ ~ =
10
AMÞIkAN
(83D4L1)

@-9@ 9@ I- -@D.-@-@D. ¯ ff° ¾ f° ½ fff° f°– °–f f ½ fff° .DD ¯ ° ½ fff° °–f° ¯ °––°ff° f ½ fff° f ¯ ¯°f ¯ ¯ ° °–f ¾ f° ½ fff° f ¯ °°©f° f ½ fff° f f° ¯ ¯°f ¯ ¯ ° °f -. °– f ¯ ¯ff¯ f° ¯ ¯  ¾½°¾ f f½ ½ ff f°– °–f ¾  fnf f° ¾ .-@-9@ @D- . ¯ ° °–f –¯ ° ½ fff° f . ° °–f f° ¯ ° ½ fff° .@I@ @D@D .D . - 9-@. ¯ ¯ ff° ½ fff° °–f° ¯ ° f° ¯ °–f°–°f .

-@@. DD.9.% % .

% % e ik i e i g ik e g ij g h e ij g h .9..

.

°– f ¯ ¯ff¯ f° ¯ ¯  ¾½°¾ f f½ ½ ff f°– °–f ¾  fnf f° ¾ .@I@ . ° °–f f°  .@-9@ 9@ I- -@D. ¯ ° °¯ f° f°–f° ¯ °– ¾¾°f° ½f° f° f °¯ f°– °©f°  – .D . - 9-@.-@-9@ @D- . ° °–f f° ¯ ° °¯ f° f°–f° .DD ¯ °°©f° f °¯  f° ¯ ° °f ¯ °– ¾¾°f° ¯ ¯°f ¯ ¯ ° °–f ¾ f° °¯ f° f°–f° ¯ °– ¾¾°f° ¯ °°©f° f °¯ f° ¯ ¯°f ¯ ¯ ° °f ¯ °– ¾¾°f° -. ° °¯ f° f°–f° % %¯ °– ¾¾°f° f ½ fff° . ¯ ° °–f –¯ ° °¯ f° f°–f°  ¯ °– ¾¾°f° .-@-@D.

DD.9.-@@.% % .

9% %      & ' '&'        & '    . & .

.

D . - 9-@.-@-@D.-@-9@ @D- .DD ¯ °°©f° f °¯  ¯ ¯ fnf °¯ f° f°–f°  °–f° ¯f©f© f°–  ¯ °°©f° f °¯ f° ¯ ¯°f ¯ ¯ ¯ fnf°f °–f° ¯ff© f°– ¾ f ¯ °–f° – -. ¯ fnf °¯ f° f°–f° . ¯ ¯ fnf °¯ f° f°–f°  °–f° ¯ff© f°– ½f° f° f °¯ °–f° ¯ °–f° – . ¯ fnf °¯ f° f°–f° % %¯ °– ¯ff© f° ¯ °–f° – f ½ fff° . ¯ fnf .@-9@ 9@ I- . ¯ ° °–f –¯ ¯ fnf °¯ f° f°–f°  °–f° ¯ff© f°–  . °– f ¯ ¯ff¯ f° ¯ ¯  ¾½°¾ f f½ ½ ff f°– °–f ¾  fnf f° ¾ .

% % -@D. DD.-@@.9.@I@ .

9% % & & ' '&'        & '         ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful