BIOCHIMIA

- studiaz chimia vie ii 1833 Anselme Payen descoper diastaza (amilaza)

1896 Eduard Buchner studiaz fermenta ia alcoolic

1903 Carl Neuberg

p rintele biochimiei

1950 James D. Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins structura ADNului 1962 premiul Nobel pentru Medicin

1958 George Beadle, Edward Tatum pentru Fiziologie i Medicin

rolul genelor

premiul Nobel

1988 Colin Pitchfork analiza ADN în criminalistic

BIOCHIMIA

1. Structuri celulare implicate în procesele biochimice 2. Apa rolul ei în procesele biochimice 3. Macro- i microelementele cu implica ii biochimice 4. Enzimele 5. Vitaminele 6. Metabolismul oxidativ 7. Metabolismul glucidic 8. Metabolismul proteic 9. Metabolismul lipidic 10. Acizi nucleici 11. Metabolismul hormonal

Structuri celulare implicate în procesele biochimice .celula unitatea structural i de reproducere a organismelor vii .

membran semipermeabil .men ine pH-ul celular .men ine compozi ia constant a mediului intern i poten ialul electric .asigur schimburile cu exteriorul celulei .Membrana celular .

enzimatice au propriet i catalitice . glicolipide .canaliculare canale hidrofile pentru molecule mici . colesterol.proteine vehiculante transport aminoacizi.semnalizatoare markeri individuali . glucoz .lipide fosfolipide. ioni.receptoare comunicarea între celule .Membrana celular Compozi ie .

acizilor gra i . anastomozat .sistem canalicular.RE neted con ine enzime implicate în sinteza glucidelor. fosfolipidelor.Reticulul endoplasmatic .RE rugos con ine pe suprafa ribozomii .membran cu strat dublu lipidic .

boala von Gierke deficit de glucozo-6-fosfataz .con in enzime: proteaze. glicozidaze.enzime latente . lipaze .boala Gaucher deficit de glucocerebrozidaz . fosfataze. 0.4-1 m .s cule e de sinucidere .forma iuni granulare sferice.deficit de glucozo-6-fosfat-dehidrogenaz susceptibilitate crescut a hematiilor fa de oxidan i acumulare de glicogen . nucleaze.lipsa congenital a unor enzime lizozomale acumularea substratului .Lizozomii .boala Tay-Sachs deficit de hexozaminidaz A ( -N-acetil-hexozaminidaz ) . pH 5 .

con in enzime ce degradeaz aa i AG .liberi sau ata a i de RE .Peroxizomii .are loc sinteza de H2O2 care este inactivat de catalaz Ribozomii .în cantitate mare în ficat .sinteza polipeptidelor i proteinelor .corpusculii lui Palade .

membrana extern . MAO sisteme de transport .criste oxizomi enzimele lan ului respirator compu i macroergici termocentralele celulelor .membrana intern enzime implicate în CATC.Mitocondriile .matricea enzime pentru -oxidarea AG.2 membrane lipidice . CATC .

sortarea proteinelor .Aparatul Golgi .oficiu po tal celular .transform compu ii sintetiza i în organism .

proteine (histone) .ADN ARNm proteine .con ine ADN. ARN.Nucleul . nucleotide.membran lipoproteic dubl .

vârst .extracelular 45% .K+. Cl- .depinde de: .apa legat .Na+.45-75% din greutatea corporal .Apa rolul ei în procesele biochimice .apa structurat .adipozitate .sex .distribu ie intracelular 55% .forme apa liber .tipul esutului . PO43.

tetraedru neregulat .Structur molecular .disociaz H2O ' H+ + HO- H+ HOK= H2 O .este un dipol electric .între molecule exist leg turi de hidrogen .

Rol în organism - structural în structura celulei, esuturilor - biochimic reactant, produs de reac ie - solvent - mediu transportor - lubrifiant - termoreglator

Sisteme tampon

- men in pH-ul constant - compozi ie - acid slab + baz conjugat - baz slab + acid conjugat

- ecua ia Henderson-Hasselbach
pH = pKa + log baza conjugata acid conjugat

Sisteme tampon - H2CO3 / HCO3- Na2HPO4 / NaH2PO4 - pretein / proteinat - hemoglobin / hemoglobinat - pH normal = 7,4 - varia ii fiziologice somn, vârst Modific ri pH < 7,3 acidoz pH = 7 stare comatoas pH = 6,8 deces pH > 7,42 alcaloz pH = 7,6-7,8 com pH = 8 - deces

realizarea echilibrului ionic .Macro.transmiterea inpulsului nervos .i microelementele cu implica ii biochimice i fiziologice .microelemente Sodiu -142 mEq/L .distribu ia apei în organism i reglarea presiunii osmotice .macroelemente .contrac ia mu chiului cardiac .

coagularea sângelui .integritatea i permeabilitatea membranei celulare .Potasiu .4.1 mEq/L .contractilitatea muscular .1.reduce excitabilitatea neuromuscular .respira ia celular .activitatea cardiac Calciu .5.5.regleaz secre ia glandelor endocrine .3 mEq/L .3.activeaz enzime .5.func ia neuronilor .

75% . acizi nucleici.activator enzimatic . compu i macroergici Magneziu .combina ii organice fosfolipide. ribozomi .hidroxiapatita din oase . ARN.1.25% .0.2.5 mEq/L .51 mmoli/L .78-1.5.Fosfor . nucleotide.men ine structura ADN.

femei 0.structura hemoglobinei.structura SOD .8-1. liaze .3 mg/L .5 mg/L .9-1. hidrolaze.grup ri prostetice ale enzimelor .cofactor enzomatic oxidoreductaze. transferaze.induce sau stimuleaz procesele oxidative Mangan .Fier .b rba i 0. metaloproteinelor (mioglobin . citocromi) .

structura enzimelor citocrom c oxidaza .structura unor grupe func ionale enzimatice coenzima A .protec ie fa de speciile oxidante Sulf .structura tioaminoacizilor. proteinelor . glutation-peroxidazei .structura deiodinazei.Seleniu .

catalizeaz reac ii endoterme prin intermediul unor reac ii exoterme .avantaje fa de catalizatorii chimici . atm.enzime sau fermen i .ENZIME . p.catalizeaz reac iile biochimice biocatalizatori .vitez mare de reac ie .reglarea direct sau indirect a activit ii .specificitate de reac ie .proteine sintetizate în celule .condi ii blânde de reac ie 37oC.. pH .

partea neproteic cofactor ac iunea catalitic .nucleoproteine .organic (coenzim ). .ENZIME Structura enzimelor .anorganic (ioni metalici) .heteroproteine partea proteic apoprotein (apoenzim ) specificitate de substrat .proteine simple .

hidrofobe complexe tridimensionale. de H Situsuri catalitice leg. de H.succesiune de aa . ionice.Structura enzimelor . necov.secundar . hidrofobe Reglarea activit ii enzimatice .ter iar .cuaternar orientarea spa ial leg.primar . leg. disulfidice.

III Comisia de Enzimologie a Uniunii Interna ionale de Biochimie i Biologie Molecular (IUBMB) substrat + reac ia + -az (glucozo-6-fosfat-dehidrogenaz ) .cod EC xxxx .I .ENZIME Denumirea enzimelor . transferaz ) . glucozidaz ) (oxidaz .II natura procesului catalizat + -az . hidrolaz .substrat + -az (ureaz .

NAD+ este acceptorul de H .Denumirea enzimelor .EC 1. oxido-reductaz EC 1.1. ac ioneaz asupra compu ilor cu gr. alcool dehidrogenaza EC 1.1.1.1.1.1.1.1. NAD+ sau NADP+ este acceptorul de H EC 1.1. CH-OH EC 1.

de C EC 2.1.Denumirea enzimelor . transfer un grup metil EC 2.1.1.1.1. nicotinamid-N-metil transferaza EC 2.1.1. transfer un grup de 1 at.EC 2. donorul este metionina S-adenozil-L-metionina + nicotinamida S-adenozil-L-homocisteina + 1-metil-nicotinamida .1. transferaz EC 2.1.

lizozomi enzime degradative . tiroidieni .ribozomi sinteza de proteine . CYP 450 . fosfolipaza A2 .nespecific .nucleu ADN-giraza. sinteza de acizi gra i .specific în toate esuturile pepsina.mitocondrii respira ia celular .Localizarea enzimelor .RE sinteza de glicogen.la nivel celular membran .aparatul Golgi procesarea proteinelor . glicoproteine. tripsina.citoplasm GGT glicoliz . ADN-polimeraza . fosforilarea oxidativ . H. MAO.

Proenzime .autocatalitic .metode de activare .îndep rtarea unui oligopeptid din interiorul moleculei .activare prin hidroliz limitat a unui peptid terminal .zimogeni .chimic mediul acid pepsinogen tripsinogen tri si oge pepsin .catalitic - tripsin e teroki aza + tri si a proelastaza tripsi a elastaza .

vitamina K - anticoagulante cumarinice protrombina + VII. X trombina fibrinogen heparina fibrina insolubila plasminogen Activatorul tisular al plasminogenului plasmina fibrina solubila + urokinaza streptokinaza .

N ..Izoenzime ... dar structur primar u or diferen iat .eviden iate în acela i organism .. LDH5 lactat e i roge aza CH3-C-COOH + NADH + H+ CH3-CH-COOH + NAD+ O OH .ex. propriet i cinetice i electroforetice diferite ..sunt specifice enzimelor cu structur cuaternar .numerotate în func ie de propriet ile electroforetice 1 . lactatdehidrogenaza LDH1 ..au acelea i propriet i enzimatice.

M2.creatinkinaza (creatinfosfokinaza) CPK.. MB. B2 creatin fosfat + ADP creatin kinaza creatina + ATP . CK .

lipoilreductaz-transacetilaza . complexul piruvat-dehidrogenaza .lipoat dehidrogenaza .Sisteme multiemzimatice .piruvat dehidrogenaza .asocia ii enzimatice în cadrul unei c i metabolice Ex.

Ligaze .dup sistemul IUBMB 1. Liaze 5.Clasificarea enzimelor . Izomeraze 6. Oxidoreductaze 2. Hidrolaze 4. Transferaze 3.

1. -CHO. -CH2-NH2). 1.oxidare anaerob AH2 + B A + BH2 ADH CH3-CH2-OH + NAD+ CH3-CHO + NADH + H+ . nucleotide (NADH. NADPH) la substrat în absen a oxigenului . Dehidrogenaze . Oxido-reductaze ox1 + red2 red1 + ox2 1.H de la grupe func ionale ( -CH2-OH.

2.oxidare aerob AH2 + ½ O2 A + H2O AH2 + O2 A + H2O2 .1. Oxidaze .H de la substrat la oxigen H2O sau H2O2 .

Oxigenaze .3. 3.fosfatidilcolina RH + O2 + 2H+ + 2e ROH + H2O .NADPH-CYP450 reductaza . Monooxigenaze (hidroxilaze) AH + O2 + BH2 A-OH + B + H2O .CYP450 (hemoprotein ) substratul i O2 .1.1.CYP 450 .introduc atomi de oxigen în molecul 1.

3. Dioxigenaze A + O2 CH2-CH-COOH N triptofa NH2 + O2 AO2 C-CH 2-CH-COOH O NH2 NH-CHO N-formil-ki rei a triptofa ioxige aza .2.1.

catalaza H2O2 + H2O2 2 H2O + O2 H2O2 + AH2 2 H2O + A . 4. Hidroperoxidaze . O2 + O2 + 2 H+ SOD H2O2 + O2 .superoxid dismutaza (SOD) .1. .

ALAT) acid -cetoglutaric + -alanina . 1. Aminotransferaze R1-CH-COOH NH2 + R2-C-COOH O R1-C-COOH O + R2-CH-COOH NH2 acid aspartic + acid -cetoglutaric TGO (AST. ASAT) oxal-acetat + acid glutamic acid glutamic + acid piruvic TGP (ALT.2. Transferaze A + BC AB + C 2.

2. III. 3. 2. II. IV glucozo-6-fosfat + ADP 2. Kinaze -glucoza + ATP hexokinaze I. Glicoziltransferaze glu-UDP + -(glu)n-1- hexozil transferaza glicogen + UDP .

4.2. Metiltransferaze S-adenozil-metionina + dopamina COMT 3-metoxi-tiramina + S-adenozil-homocisteina serina + acid tetrahidrofolic serin-hidroximetil glicina + metilen tetrahidrofolat transferaza .

+ H2O R1 R2 proteaza -NH-CH-COOH + H2N-CH-COR2 R1 trigliceride + H2O lipaza glicerol + acizi gra i . lipaze tripsina -NH-CH-CO-NH-CH-CO. Hidrolaze AB + H2O A-OH + BH fosfataze. tiolaze. proteaze.3. fosfolipaze.

Decarboxilaze CH3-C-COOH O piruvat decarbo ilaza CH3-CHO + CO 2 acid glutamic glutamat decarboxilaza GABA + CO2 4.catalizeaz eliminarea din molecule CO2. 2. H2O.4. 1. NH3 4. Liaze . Dehidraze acid citric citrat dehidraza acid cis-aconitic + H2O .

Epimeraze (racemaze) L-serina serin racemaza D-serina 5. Mutaze fosfogluco mutaza glu-6-fosfat glu-1-fosfat . Izomeraze .5. 2. 1.catalizeaz transformarea izomerilor optici sau structurali 5.

C-N. C-S.6. Ligaze (sintetaze) . C-O acid piruvic + H2CO3 + ATP piruvat acid oxal-acetic + ADP + Pa + H O 2 carboxilaza acid acetic + CoA-SH + ATP acil coenzimaAcetil-CoA + AMP + PP + H O A 2 sintaza .C-C.

transformarea substratului .refacerea enzimei Centru activ (situs activ) preformat.eliberarea produsului de reac ie . tirozin -SH cistein -heterociclu histidin . dup activarea enzimei -COOH acid glutamic.recunoa terea substratului. acid aspartic. fixarea substratului .Centrul activ al enzimei E+S ES E+P Etape . lizin -OH serin .aminoacizi adiacen i centrului catalitic .

.

acetilcolinesteraza .O-C.din acid aspartic .centru catalitic (esterazic) .centrul de recunoa tere .Centru activ (situs activ) format din: .centru de recunoa tere centru anionic COO.OH din serin . rest histidin H3C H3C N+-CH2-CH 2.centrul catalitic Ex.CH 3 H 3C O acetilcoli a .

Modelul Fischer (clasic) Modelul Koshland (centru activ indus) .

de reac ie enzima catalizeaz un singur tip de reac ie .excep ie enzime piridoxalfosfat dependente (transaminare.lactat-dehidrogenaza. decarboxilare. glucozo-6-fosfataza . aldolizare) gl -6-fosfat izomeraza fosfogl co m taza gl -6-fosfat gl cozo-6-fosfat e i roge aza gl -6-fosfataza aci 6-fosfogl co ic gl coza + H 3PO4 fr -6-fosfat gl -1-fosfat .Specificitatea enzimelor .

tipuri ..absolut . proteaze (tripsina.relativ anhidraza carbonic . pepsina) .de substrat enzima ac ioneaz asupra unui substrat sau grupuri de substrate înrudite chimic . catalaza alcool dehidrogenaza ADH ADH ADH alcool etilic alcool metilic etilenglicol acetaldehida aldehida formica aldehida glio ilica .larg hidrolaze. ureaza.

stereochimic enzima transform un singur tip de izomer sau determin formarea unui tip de izomer geometric sau optic .proteaze pentru L-aa .succinat dehidrogenaza acid succinic în acid fumaric (nu acid maleic) .enzime glucolitice doar izomerii D ai glucozei ..maltaza leg turi -glicozidice .lactat dehidrogenaza acid L-lactic în acid piruvic .

Cinetica enzimatic Energia de activare în reac iile catalizate enzimatic .enzimele reduc energia de activare E .exergonice .reac iile enzimatice . T. în stare de tranzi ie (kcal/mol) .endergonice .substrat activat .energie liber de activare 1 mol substrat la temp.

Cre terea vitezei reac iei enzimatice .fixarea covalent a unei por iuni de substrat .fixarea substratului optim pentru atacul enzimatic .interac iunea gr. NH2 sau COOH din centrul catalitic cu substratul .adaptarea indus a structurii enzimatice .

mg/s. molec substrat transf de 1 molecul de enzim în 1 s UI = cantit de enzim care transform 1 mol substrat.Viteza reac iei enzimatice E + k1 k2 ES k3 E + P V = m substrat transformat în produs de reac ie / unitatea de timp Exprimarea vitezei de reac ie mol/s. pH optim Katal = cantit de enzim care transform 1 mol substrat în 1 s . mg/min Nr de turnover = nr. mol/min. la 25oC.

temperatura optim .concentra ia .substrat . pH .negativ afectarea structurii proteice a enzimei .enzim concentra ia .mediu temperatur .pozitiv modific energia liber de activare reduce durata reac iei .Factori care influen eaz activitatea enzimatic .produ i de reac ie Influen a temperaturii .

pH optim acid (pepsina.denaturarea structurii proteice . neutru. chimotripsina) -modificarea pH-ului .ionizarea substratului .Influen a pH-ului .modificarea gradului de ionizare a grupelor func ionale . enzime lizozomale). bazic (tripsina.

Influen a concentra iei enzimei v = k · [E] v = [P] / t k · [E] = [P] / t [E] = [P] / k · t [E] ~ [P] .

Influen a concentra iei substratului E + S k1 k2 ES k3 E + P v1 = k1 · [E] · [S] v2 = k2 · [ES] v0 = k3 · [ES] v1 = v2 + v0 k1 · [E] · [S] = [ES] (k2 + k3) k1 · [E] · [S] = k3 · [ES] + k2 · [ES] [E] . [S] k2 + k 3 = [ES] k1 KM = [E] [S] [ES] KM .

[E] = [ET] [ES] [E] [S] KM = [ES] KM = ( [ET] .[ES] ) . [S] [ES] KM · [ES] = [ET] [S] [ES] [S] KM · [ES] + [ES] [S] = [ET] [S] vo = vma [S] KM + [S] vo = k [ET] [S] 3 K + [S] M vma = k3 [ET] [ES] = [ET] [S] KM + [S] v0 = k3 · [ES] ecua ia Michaelis-Menten .

[S] foarte mic fa de KM vo = vmax [S] KM vo ~ [S] [S] foarte mare fa de KM vo ~ vmax [S] = KM vo = vmax 2 .

Ecua ia Lineweaver-Burk + v =v vma ma 1 1 KM . [S] .

particip mai multe substraturi E+A+B E+C+D Mecanisme 1. tip ping-pong E + A EA E + C +B EB E + D .Reac ii enzimatice cu mai multe substraturi .

ex.. reac iile de transaminare CHO E AA1-NH2 + CA2 CH2-NH2 CA2 E AA2-NH2 E CH2-NH2 CA1 E-CHO + AA1-NH2 E-CH2-NH2 CA1 E CHO E-CHO + AA2-NH2 .

ordonat E + A EA +B EAB ECD -C ED -D E 2.2. tip secven ial 2.b.a. aleatoriu E + A EA EAB E + B EB ECD -C -D ED EC -D -C E E .

necompetitiv .ireversibil competitiv . uncompetitiv .reversibil .Modificarea activit ii enzimatice .induc ie enzimatic .inhibi ie enzimatic Inhibi ia enzimatic .

1. Inhibi ia competitiv .substratul i inhibitorul se fixeaz pe centrul activ E + S ES E + P E + I EI .

condi ii  S i I au afinitate pentru centrul activ ex.competi ie PABA. ASAT) acid aspartic + acid -cetoglutaric oxalacetat + acid glutamic .. sulfamide acid succinic succinat dehidrogenaza acid malonic acid malic acid o alic acid fumaric  reac ii enzimatice cu 2 substraturi TGO (AST. .

 reac ii reversibile R-O-PO3H2 fosfataza alcalin R-OH + H3PO4  cofactorii metalici Ca2+. Mg2+ .

S i I se fixeaz pe centri diferi i +S E +I +I ESI +S ES E+P EI .chelatarea cationilor din centrul activ . .ioni ai metalelor grele gr. SH .2.ex. Inhibi ia necompetitiv .

3. Inhibi ia uncompetitiv E + S ES +I ESI .

Inhibi ia ireversibil E + I EI .agen i alchilan i . .agen i anticoagulan i 1-antitripsina .ex.4.compu i organofosforici .

antiinflamatoare COX1 (AAS).antidot .medicamente . miastenia grav anticolinesterazice .diuretice inhibitoare ale anhidrazei carbonice .antibiotice -lactamice peniciline.metotrexat .hipocolesterolemiante I-HMG-CoA-reductaza (simvastatin) .antivirale .aciclovir i farmacie .alcool .antiglaucomatoase.antihipertensive IEC (captopril) . COX2 .antidepresive IMAO (fenelzina) . cefalosporine .Utilizarea inhibitorilor în medicin .anticanceroase .

sinteza de proenzime .enzime alosterice .Reglarea activit ii enzimatice .legare covalent .enzime inductibile Reglarea activit ii prin: .enzime constitutive .

activitatea enzimei este controlat prin fixarea sau îndep rtarea unor grupe de atomi .fosforilare defosforilare + ATP .Legare covalent .adenilare deadenilare .ex. .ADP kinaza E-OH + H2O fosfataza -H3PO4 E-O-PO3H2 .acetilare deacetilare .proteoliz par ial tripsinogen tripsin .metilare demetilare .

interac iunile cu liganzii .heterotrope 2 tipuri K KM se modific .V . inhibitor . vmax se modific .catalizeaz reac ii dintr-o cale metabolic .interac iune necovalent cu liganzi în centri diferi i de centrul activ .KM constant.homotrope . vmax constant .nu respect ecua ia Michaelis-Menten .con in 2 centri activator.Enzime alosterice .

simetric (concertat) (MWC) .Modele structurale pentru interac iunea enzim -ligand a.

b. secven ial .

Aplica iile enzimelor în medicin i farmacie 1. Reactivi analitici .asparaginaza . Bothrops jararaca) .dozarea unor compu i exogeni alcool .dozarea compu ilor endogeni: glucoza.streptokinaza. Agen i terapeutici . chimotripsina .tehnica ELISA 2. acid uric . uree.enzime proteolitice tripsina.hialuronidaza .reptilase (Bothrops atrox.dozarea medicamentelor . urokinaza .

afec iuni ale oaselor .afec iuni miocardice.distrofie muscular cre te AST . ALT persist mai mult .CK2 i CK3 crescute . ALT .3.AST.leziuni cerebrale.cre te .obstruc ia c ilor biliare.CPK (CK) .fosfataza alcalin .cresc în infec ii virale hepatice. afec iuni musculare.CK1 crescut . neurochirurgie .cre te copii. transplant . Indicatori paraclinici . hipertermia malign .infarct miocardic cre te AST .

deficit apnee dup suxametoniu . radiografie abdominal . intoxica ii cu insecticide organofosforice .lipaza .scade .steatoree .fosfataza acid cre te în cancerul de prostat .scade în hepatit .cre te în tumori cerebrale .cre te în pancreatita acut . infarct miocardic. infec ii acute.amilaza cre te în pancreatita acut .. ciroz .colinesteraza . traumatisme abdominale.

ioni metalici .metaloporfirine citocromi .nevitaminice .metaloenzime . în centrul catalitic .tipuri de enzime .metalul este fixat pe protein anhidraza carbonic .anorganice .ioni metalici . .Coenzime .organice .stabilizeaz structura. SOD. 8Fe.vitaminice 1.metaloflavine xantinoxidaza (2Mo. 2FAD) . ureaza Ni2+) Ca2+.enzime activate de metale (amilaza salivar carboxilaze Mn2+. Coenzime anorganice .

2. Coenzime organice nevitaminice Hemul A, C, M, L

hem B

hem A

hem C

- grupare prostetic

citocromi a, c; catalaz , peroxidaz -e+e-

- donori sau acceptori de eFe2+ Fe3+

- hem L - lactoperoxidaz - hem M - mieloperoxidaz

Coenzima Q (ubiquinona)
O H3CO H3CO CH3 (CH2-CH=C-CH2)10-H CH3

O

- descoperit în 1957 - surse - endogen - sintetizat în organism din tirozin - exogen i acetil-CoA

alimente (macrou, hering, inim de porc) ( 14-32%)

- localizare - membrana mitocondrial , RE, peroxizomi, lizozomi

transportor de hidrogeni .absorb ie ca i vitaminele liposolubile .ac iune antioxidant cancer.. migren FMNH2 FADH2 FMN FAD O H3CO H3CO CH3 R O OH H3CO CH3 R OH citocromi 2H+ 2Fe2+ 2Fe3+ H3CO . boli neurodegenerative.

piruvat-dehidrogenaza .Acidul lipoic (CH2)4-COOH + R-CHO SH FADH2 FAD SH CoA-S~CO-R (CH2)4-COOH SH (CH2)4-COOH S-CO-R + CoA-SH S S .aciltransferaza.

tratamentul fenilcetonuriei (Sapropterin) .Tetrahidrobiopterina fe ilala i a O2 H2 N HN N H N N H CH3 CH-CH-CH3 OH OH tirozi a H2O N N O H N N H2N CH3 CH-CH-CH3 OH OH O TH-biopteri a DH-biopteri a NADP+ NADPH + H+ .fenilalanin-4-hidroxilaza .

sinteza poliaminelor: spermina i spermidina noradrenalin adrenalin .S-adenozil-metionina NH2 N CH3 HOOC-CH-CH 2-CH2-S-CH2 NH2 N N N O OH OH .metiltransferaze .

ATP NH2 N N N N O.OCH2-O-P-O-P-O-P-O O O O O OH OH . adenil .O.transfer de fosfat. pirofosfat.

B7 (biotina). B3 (niacina).Vitamine . B2. B6. C . B9 (acid folic).hidrosolubile B1. B12. D. E. K . B5 (acid pantotenic).liposolubile A.

1947 . solubil în solven i organici .1917 .derivat poliizoprenic .sintetizat . insolubil în ap .Vitamina A H3 C CH3 CH2-OH H3 C CH3 CHO CH3 retinol H3 C CH3 H 3C CH3 11-cis-retinal CHO H3 C CH3 retinal (all-trans retinal) CH3 COOH CH3 acid retinoic .lichid uleios.UV fluorescen verzuie .descoperit .

surse retinilesteri. unt 684 g .. uleiul de palmier .ou 140 g. morcov 835 g. brocoli frunze 800 g.Momordica cochinchinensis.ficat 6500 g. piersici 96 g . caroteni .

CRABP) efecte biologice .beta-caroten retinilesteri o idare + H2O retinol mucoasa intestinala + acid palmitic acid stearic acizi grasi retinilesteri chilomicroni ficat + H2O retinol + RBP retinol-RBP depozitare + contraceptive celule fi are pe receptori (CRBP.

H3C H3C CH3 H3C CH3 beta-caroten caroten-dio igenaza H3C CH3 CHO CH3 . 30-35% CH3 retinal (all-trans retinal) H3C CH3 CH2-OH H3C retinol CH3 acid retinoic CH3 COOH CH3 .abs.

starea fiziol. RXR) .men inerea integrit ii epiteliului .acid retinoic acnee. vârst .) .necesar zilnic 1 mg retinol.retinilfosfat tranferul resturilor glicozil . 6 mg -caroten (sex. acid retinoic cre terea i diferen ierea celulelor (RAR.vedere impuls ervos ro opsi a î t eric l mi a opsi a all-tra s reti al opsi a + 11-cis reti al reti al izomeraza 11-cis-reti ol .Efecte biologice .retinol. psoriazis .

expunerea la oxidan i .anticanceros reduc rata diviziunii celulare ..caren a de proteine .aport insuficient .tulbur ri de depozitare în ficat .tulbur ri de absorb ie .cauze .cre terea elimin rii renale .antioxidant prin beta-caroteni Deficit de vitamina A .

reducerea rezisten ei la infec ii.000 cazuri de orbire la copii . HIV .xerodermie .ulcera ii ale corneei .000-500.retinita pigmentar .anemie .xeroftalmie .nictalopie .spoturi Bitot .Deficit de vitamina A simptomatologie 250.

hepatomegalie .intoxica ia cronic dureri osoase. anorexie. cefalee. hipertensiune intracranian benign . descuamarea pielii . c derea p rului.niveluri plasmatice = 10 x necesarul zilnic . vom . articulare.risc de malforma ii la deriva ii de sintez . gre uri.exces de caroten colorarea tegumentelor în galben . ame eli.Hipervitaminoza A . usc ciune i fisuri ale buzelor.intoxica ia acut dureri abdominale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful