Sebatian Aromatik?

Jenis-jenis Sebatian Aromatik

Sifat-sifat

Tindak Balas Sebatian

Penggunaan Dalam Kehidupan Seharian

Hidrokarbon

Alifatik

Aromatik

Alkana

Alkena

Alkuna

SebatianAlifatik: sebatianorganik yang molekulnyaterdiridaripada atom-atom karbon yang tersusunlurusataubercabang. SebatianAromatik: sebatian yang mempunyaistrukturgelang yang distabilkandenganelektron yang tidakdisetempatkan (delocalisation). ContohnyaBenzena.

‡ JugadikenalisebagaiHidrokarbonAromatikdan Arena. ‡ Sebatian yang mengandungistrukturgelangbenzenaataustruk turmolekul lain yang menyerupaibenzenadarisegisifatkimianya.

1. Susunansecaraberselangseliikatantunggaldanikatangandadua. 2. Strukturcoplanardengansemua atom padasatah yang sama 3. Atom disusunpadasatuataulebihgelang. 4. 4n+2, apabilan=0,1,2,3,4, (Huckel's Rule)

1. Heterocyclics

2. Polycyclics

JENIS-JENIS SEBATIAN AROMATIK 4. Atypical Aromatic Compounds

3. Substituted Aromatics

‡ Sebatian yang mempunyaisatuataulebih atomdalamgelangaromatikdaripadaunsur lain selaindaripadakarbon.

‡ Sebatian yang mempunyaimolekulduaataulebihgelangaroma tikringkas (simple aromatic rings) yang digabungkanbersamadenganberkongsiduaneig hboring carbon atom. ‡ Contoh: naftalena, anthracenedanphenanthrene.

‡ Kebanyakkansebatiankimiamempunyaigelanga romatik (aromatic rings) denganbergabungdenganunsur lain. ‡ Sebagaicontohtrinitroluene (TNT), acetylsalicyclic acid (aspirin), paracetamoldan nucleotides of DNA.
Paracetamol, C8H9NO2

Aspirin, C9H8O4

‡ Sebatianaromatik yang unik/tidak normal. ‡ Turutterdapatpada ion ‡ Jugaterdapatpadasebatian yang tidakmempunyaiunsurkarbon. ‡ Contoh: Silicazine (Si6H6) danBorazine (B3N3H6)

Borazine

1. 2. 3. 4.

Benzena, C6H6 Fenol, C6H6OH Metilbenzena, C7H8 Asidbenzoik,

SifatFizikBenzena, C6H6: Takatlebur 5oC Takatdidih 80oC Cecairtidakberwarnadenganbautersendiri Tidaklarutdalam air tetapilarutdalampelarutorganik Terbakardengannyalaankuningdanberasapkerana kandungankarbon yang tinggi Sebatian yang bertoksik.

‡ Resonans: kejadianduaataulebihstrukturbagisesuatuseba tian yang berbezahanyadarisegisusunanelektron.

‡ Hibridresonans: lebihstabil.

1. PENGOKSIDAAN 
Berlakudengansangatperlahan Mudahterbakardengannyalaankuning yang berasap Dalamoksigen, pembakaranlengkapkepadakarbondioksidadan air berlaku C6H6 + 15/2 O2 6CO2 + 3H2O

2. TINDAKBALASPENAMBAHAN 
Hanyadibawahkeadaantertentu C6H6 + 3H2Ni, tekanan
200oC

C6H12sikloheksana 

Dalamkehadirancahayaultraungu, klorinditambahkankepadabenzenauntukmembent uk

3. TINDAKBALASPENUKARGANTIAN i. Penghalogenan 

Berlakudenganmudahpadasuhubilikdandenganadanyamang kin (Fe/FeX3/AlX3, dimana X=Clatau Br)

2

ii. Penitratan 
Mudahbertindakbalasdengancampuranasidnitrikp ekatdanasidsulfurikpekatuntukmembentuknitrobe nzena, C6H5NO2.

iii. Pengsulfonatan 
Apabilacampuranbenzenadanasidsulfurikpekatdip anaskandibawahrefluksselamabeberapa jam, asidbenzenasulfonikdihasilkan.

iv. PengalkilanFriedel-Crafts 
Kumpulan alkil ( cth: -CH3atau C2H5) dimasukkankedalamgelangbenzena. Bertindakbalasdenganhaloalkanadengankehadiran aluminiumkloridakontang (sebagaimangkin) untukmembentukalkilbenzena

v. PengasilanFriedel-Crafts 
Kumpulan asil (cth: -COCH3) dimasukkankedalambenzena. Dalamkehadiranaluminiumkloridakontang, benzenabertindakbalasdenganasidkloridaatauasi danhidridauntukmembentukketon.

1. Pengoksidaan
C6H6 + 15/2 O2 6CO2 + 3H2O

2. Penambahan
C6H6 + 3H2 C6H12sikloheksana Ni
200oC

3. Penghalogenan
C6H6 + X2 C6H5R + HX

4. Penitratan
C6H6 + HNO3 C6H5NO2 + H2O

5. Pengsulfonatan
C6H6 + H2SO4 C6H5SO3H + H2O

6. PengalkilanFriedel-Crafts
C6H6 + RX
AlCl3

C6H5R + HX

7. PengasilanFriedel-Crafts
C6H6 + CH3COCI C6H5COCH3 + HCI

‡ Digunakansebagaipelarutuntukminyakdanlem ak. ‡ Bahanpermulaandalampembuatanbahankimia . ‡ Ditambahdalamgasolinuntukmeningkatkankec ekapanengin. ‡ Contoh: plastik, nilon, pewarnadan lain-lain.

FENOL, FENOL, C6H5OH 
Sebatianhidroksidengankumpulanhidroksi (-OH) terikatpadagelangbenzena 

Jugadikenalisebagaiasidkarbolik 

Takatlebur 42oC Takatdidih 180oC Pepejal/cecair yang tidakberwarna Sedikitwarnamerahjambuapabiladibiarkanterd edahkepadaudara. Tidaklarutsepenuhnyadalam air dibawahsuhu 66oC.

1. Penghalogenan Fenolbertindakbalasdengan air klorinataubrominpadasuhubilikuntukmengha silkanmendakanputih

2. Penitratan
i. Fenoldinitratkandenganasidnitrikcairuntukmeng hasilkan campuran-2 dan 4-nitrofenol.

ii. Bertindakbalasdenganasidnitrikpekatmenghas ilkan 2,4,6-trinitrofenol (asidpikrik)

3. Pensulfonan Bertindakbalasdenganasidsulfurikpekatmenghas ilkan 

Sebagaiantiseptik 

PembuatanplastikBakelit

Metilbenzena
‡ ‡ ‡ ‡ Formula molekul: C7H8 Jugadikenalisebagai toluene Cecairtidakberwarna Digunakansebagaipelarut

AsidBenzoik
‡ C7H6O2atau C6H5COOH ‡ Hablur yang tidakberwarna ‡ Digunakansebagaibahanpengawet.

Rumusan
‡ ‡ ‡ ‡ Sebatianaromatikadalah Terbahagikepada Melaluitindakbalas .. FaktaBenzena .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful