MINISTERUL EDUCA IEI, CERCET RII, TINERETULUI I SPORTULUI; UNIVERSITATEA ÄDIMITRIE CANTEMIR´ DIN TÎRGU MURE ; Departamentul de Studii

Masterale, Programul de masterat: consiliere èi psihoterapie

Influenì inteligenì emoì Influenìa inteligenìei emoìionale èi a atenì conè atenìiei conètiente asupra satisfacìiei satisfacì sexuale
Conf.univ.dr. Adriana Tomuleìiu Tomuleì TÎRGU MURE 2011 Masterand: Orbán Enik

Cuprinsul lucr rii
Abstract Obiectivul èi ipoteza cercet rii Metodologia cercet rii Introducerea Cap.I. Inteligen a emo ional
1.1. Emo iile 1.2. Inteligen a emo ional 1.3. I.E. în opinia lui D.Goleman 1.4. Concluzie

Cap.II. Elemente din psihologia cuplului 2.1. Cuplul conjugal ± interferan biopsihosocial 2.2. Comunicarea într-un cuplu 2.3. Activitatea erotic i via a sexual a adultului 2.4. Pulsiunea sexual i libidoul 2.5. Satisfac ie pulsional i auto-erotism 2.6. De la auto-erotism la dragostea de obiect 2.7. Disfunc ii sexuale 2.8. Insatisfac ia sexual

Cap.III. Atenìia conètient
3.1. Aten ia în rela ia de cuplu 3.2. Cultivarea con tient a aten iei 3.3. Caracteristicile aten iei 3.4. Criterii de apreciere a capacit ii de aten ie 3.6. Amplificarea aten iei senzoriale 3.7. Tehnici de amplificare a aten iei

Cap.IV. Rezultatele cercet rii tiin ifice realizate
4.1. Rezultatele testelor aplicate 4.2. Rezultatele prelucr rii statistice

Concluziile i eventualele implica ii practice ale cercet rii tiin ifice Bibliografie Anexe

Obiectivul cercet rii
Evaluarea nivelului satisfac iei sexuale în func ie de coeficientul de inteligen emo ional i nivelui aten iei con tiente.

Ipoteza cercet rii
Presupunem c exist diferen e pozitiv semnificative în ceea ce prive te influen a inteligen ei emo ionale i a aten iei con tiente asupra satisfac iei sexuale.

Metodologia cercet rii Lotul de subiec i
Subiec ii acestei cercet ri sunt adul i, cu vârsta cuprins între 25-45 de ani, atât femei cât i b rba i, ale i aleatoriu, cu diferite ocupa ii, dar care sunt implica i într-o rela ie de cuplu sau mariaj, i care au o rela ie sexual normal .

Instrumentele de lucru
a). Scala de Inteligen Emo ional b). Scala de Aten ie Toronto c). Scala Modurilor Sexuale
1). Subscala de gândire Automat (AT) 2). Subscala de r spuns Emoìional (ER) 3.) Subscala de r spuns Sexual (SR)

d). Testul de ochi

Fig.1. Repartizarea vârstelor subiecìilor pe gen feminin
Ge Fem
20% 20% 60%

La genul feminin vârsta predominant este între 25-31 de ani cu un procent de 60%. Vârstele între 3238 de ani èi 39-45 de ani sunt în egal m sur cu un procent de 20%.

e 25-31 e a

e 32-38 e a

e 39-45 e a

Fig.2. Repartizarea vârstei subiecìilor pe gen masculin

Graficul arat c la genul masculin 46% sunt cei cu vârsta între 32-38 de ani, 40% sunt cei cu vârsta între 2531 de ani, respectiv 14% cei cu vârsta de 39-45 de ani.

Ge 14%

a

ul

40% 46%

e 25-31 e a

e 32-38 e a

e 39-45 e a

i .3. Reparti area subiecìilor în funcìie de ni elul de Q pe ambele enuri
Ni el l de Q reparti at pe en 7% 21%

Mare

Medi

80% 33%

Maculin eminin

Mi

13% 46% 0% 20% 40% 60% 80%

La sexul masculin: Graficul indic un procent ridicat al inteligenìei emoìionale la nivel mediu cu 80%. Un procent de 13% indic nivel sc zut èi 7% indic nivel mare al inteligenìei emoìionale. La sexul feminin: Graficul indic un procent de 46% la nivelul sc zut al inteligenìei emoìionale. De asemenea 33% la nivelul mediu èi 21% la nivelul mare.

Fig.4. Repartizarea subiecìilor în funcìie de nivelul atenìiei conètiente pe ambele genuri
Nivelul de atentia constienta repartizat pe gen 40% 26% 20% 66% 40% 8% 20% 40% 60% 80% Masculin Feminin

Mare

Mediu

Mic 0%

La sex masculin: Se poate observa în grafic c nivelul mic èi mare sunt în acelaè m sur cu un procent de 40%. Nivelul mediu este reprezentat de un procent de 20 %. La sex feminin: Nivelul mediu al atenìiei conètiente predomin cu un procent de 66%. Nivelul mediu cu puìin ridicat 26%, iar nivelul mic destul de sc zut cu un procent de 8%.

Fig.5. Repartizarea subiecìilor în funcìie de st rile mentale evocate
Stari mentale repartizat pe gen

Mare

67%

74%

Mic 0%

33%

26% 50% Masculin 100% Feminin 150%

La sex masculin: Graficul arat un scor ridicat la recunoaèterea st rii mentale la nivel mare, cu un procent de 67%, respectiv 33% la nivel mic. La sex feminin: Graficul arat tot un scor ridicat la nivelul mare cu un procent de 74%, èi un procent de 26% la nivel mic al recunoaèterii st rii mentale corespunz toare.

1. Subscala Gândurilor Automate: la aceast scal subiecìii au fost rugaìi s noteze frecvenìa la care apare gândurile automate în timpul actului sexual. (Tabelul 1. èi Tabelul 2.) Dup care în funcìie de r spuns am selectat itemii care reprezint gândurile cu urm toarele semnificaìii: ‡ în cazul genului masculin: gânduri de anticipare a eèecului, gânduri de grija erecìiei, gânduri corelate cu vârsta èi organism, gânduri negative faì de sex èi absenìa gândurilor erotice (Tabelul 3.); ‡ în cazul genului feminin: gânduri de abuz sexual, gânduri de nerespectare/ dezangajare, lipsa de afecìiune a partenerului, pasivitate sexual èi control respectiv gânduri scâzute a imaginii de sine a corpului (Tabelul 4.).

Tabelul 1. pg. 53, arat r spunsurile la gânduri automate,majoritatea subiecìilor a notat frecvenìa ÄNiciodat ´ adic ei nu au avut acele gânduri cu probelem semnificative. Restul subiecìilor care totuèi au dat un r spuns ÄRar´, ÄUneori´, ÄDeseori´ sau ÄÎntotdeauna´, au obìinut un scor egal la ÄGânduri de anticipare a eèecului´ èi a ÄGândurilor de grija erecìiei´ (Tabelul2. pg.54), asta însemnând c minoritatea b rbaìilor la care apar gânduri în timpul actului sexual ei sunt ocupaìi mereu la problema lor actual în viaìa sexual . Tabelul 3. pg.55, arat tot, un num r mare a frecvenìei ÄNiciodat ´, însemnând c majoritatea femeilor nu au gânduri cu semnificaìii. Minoritatea care a r spuns prin frecvenìele ÄRar´, ÄUneori´, ÄDeseori´ èi ÄÎntotdeauna´ sunt în aceeaèi m sur faì de b rbaìi. Tabelul 4. pg.56, arat frecvenìa r spunsurilor semnificative, majoritatea femeilor care au gânduri automate în timpul activit ìii sexuale ele sunt preocupate mai ales de ÄGânduri de pasivitate èi control´, unele chiar èi deà ÄGânduri de abuz sexual´ iar unele având ÄLips de afectivitate a partenerului´. Un scor mai mic întâlnim èi la ÄLipsa de gânduri erotice´.

2. Subscala de R spuns Emoìional: La aceast scal , subiecìii au ales acel r spuns emoìional care simìea în momentul evoc rii gândului automat. Tabelul 5. pg.57, observ m un scor ridicat la r spunsurile emoìionale în primul rând la Äplâcere´ èi la Äsatisfacìie´ cu 45 èi 30 de puncte. Tot un scor relativ mare întâlnim la Äteam ´ èi Ätristeìe´, cu 26 èi 21 de puncte. Tabelul 6. pg.58 arat un scor foarte ridicat, predominant de 60 puncte la r spunsul emoìional de Äpl cere´, dup care un scor nu chiar aèa de mare de 35 de puncte la Äsatisfacìie´. Alte scoruri semnificative întâlnim la Äsentimente r nite´, Ätristeìe´ èi Äfurie´ cu 28, 25 èi 23 de puncte.

3. Subscala de r spuns sexual: Aceast subscal arat intensitatea r spunsului sexual la gândire automat èi r spuns emoìional dat de subiecìi. Tabelul 7. pg.59, arat c la ambele genuri scorul cel mai înalt este la r spuns sexual ÄIntens´ cu 77 de puncte la b rbaìi èi 66 de puncte la femei. Urm torul scor înalt obìinut la r spuns sexual ÄModerat´ cu 43 de puncte la b rbaìi èi 64 de puncte la femei. Un scor mare a obìinut r spunsul sexual ´SlabÄ la femei cu un scor de 52 de puncte.

Rezultatele prelucr rii statistice Am obìinut diferenìe seminficative la urm toarele comparaìii:
Prima comparaìie a implicat variabila gen (Anexa 6.) unde am obìinut diferenìe semnificative doar la r spuns emoìional cu ÄSentimente r nite´ la ambele genuri, cu p 0,006 la b rbaìi èi p 0,008 la femei. A doua comparaìie semnificativ a fost între variabila de atenìie conètient , cu nivelurile mic, mediu, mare (Anexa 8.a,b,c.). Aici am obìinut diferenìe la compararea nivelului mic cu nivelul mediu, la genul feminin cu p 0,009 la r spunsul emoìional ´RuèineÄ èi la ´Sentimente R niteÄ cu p 0,003. A treia comparaìie semnificativ a fost între vârste (Anexa 10.a,b,c.). Semnificaìie statistic am obìinut la compararea nivelului vârstei de 2331 de ani cu 39-45 de ani, la b rbaìi cu p 0,008 la r spunsul emoìional ´SatisfacìieÄ èi la compararea nivelului 32-38 de ani cu nivelul 39-45 de ani cu p 0,001 la r spunsul emoìional tot ´SatisfacìieÄ.

Concluzii i implica ii practice ale cercet rii tiin ifice realizate

Testul de inteligenì emoìional aplicat pe eèantionul nostru arat c majoritatea b rbaìiilor au un QE la nivelul mediu cu un procent de 60%, iar femeile la nivelul mic cu un procent de 46%. Testul care a m surat nivelul atenìiei conètiente arat c femeile au obìinut un scor de 66% la nivelul mediu iar b rbaìii un scor în egal m sur de 40% la nivel mic, èi la nivel mare. Înseamn c la eèantionul nostru femeile sunt mai conètiente de sentimentele lor, decât b rbaìii. Testul care a m surat cât de bine recunosc subiecìii st riile mentale afièate pe faì , a stabilit un scor relativ bun, pentru c din eèantionul nostru ambele sexe au obìinut un procent ridicat de 67% b rbaìii èi 74% femeile.

Din punct de vedere statistic nu am obìinut diferenìe semnificative majore. Putem menìiona diferenìe cu pragul sc zut în funcìie de gen la ´Sentimente R niteÄ la ambele genuri, la ÄRuèine´ în funcìie de atenìia conètient , la femei, èi la ´SatisfacìieÄ în funcìie de vârst , la b rbaìi. Astfel la eèantionul nostru Äsentimentele r nite´, Äruèinea´ èi Äinsatisfacìia´ pot avea un impact asupra relaìiilor intime mai ales la b rbaìi. Ipoteza propus de noi nu este confirmat èi este normal aèa pentru c este un rezultat real din punct de vedere statistic, dar totuèi nu putem vorbi de o semnificaìie important , din cauza eèantionului redus, 15 la num r, èi cu vârstele foarte apropiate. Am luat cupluri maritale din spaìiul urban cu statut social pe acelaèi nivel èi care au o relaìie intim normal , f r disfuncìii majore.

V mulìumesc pentru atenìie!

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.