ADAT-ADAT

MA$YAlAKAT
MELAYU &
FUNG$lNYA
DALAM
KEHlDUlAN.
ADAT-ADAT
MA$YAlAKAT
MELAYU &
FUNG$lNYA
DALAM
KEHlDUlAN.
!PC KANPUS BAHASA NELAYU,
KUALA LUNPUR
PROCRAN PERSED!AAN !]AZAH SAR]ANA
NUDA PEND!D!KAN (PP!SNP)
Bangsa Nelayu amat terkenal dengan sifat
lemah lembut dan sopan santunnya.
Kehidupan sehari·hari sangat dipengaruhi
oleh persekitaran masyarakatnya. Dan
kebiasaan ini telah menjadi amalan turun·
temurun zaman·berzaman yang diwarisi
dari nenek moyang mereka. Tak lapuk dek
hujan, tak lekang dek panas, begitulah
amalan·amalan tertentu ini tetap
diamalkan walaupun arus kemodenan
telah lama menyerapi kehidupan
masyarakat Nelayu di negara kita ini.
· Setelah kedatangan !slam lebih 700
tahun yang lalu amalan·amalan
tertentu di dalam kehidupan
seharian ini telah disesuaikan
dengan tuntutan dan saranan
agama, mana·mana amalan yang
bertentangan dengan ajaran agama
!slam telah ditinggalkan serta tidak
diamalkan lagi. Amalan ini juga
dipanggil sebagai adat.
To help protect your privacy, PowerPoint prevented this external picture from being automatically downloaded. To download and display this picture, click Options in the Nessage Bar, and then click Enable external content.
· Pepatah melayu "Biar mati anak, jangan
mati adat", merujuk kepada betapa
pentingnya adat serta amalannya dalam
masyarakat melayu. Terdapat banyak
pepatah serta ungkapan yang merujuk
kepada perlaksanaan sesuatu adat itu.
Kebanyakkan adat adalah juga
merupakan peraturan terhadap
kehidupan sehari·harian, ia juga
dipanggil ritual.
ADAT
PERKAHWINAN
MERI$IK
NER!S!K
AdaL lnl [uaa dlpanaall menln[au aLau
menenaokŦ 1u[uan adaL lnl dllakukan
adalah unLuk memasLlkan bahawa aadls
vana dlha[aLl oleh seorana lelakl lLu
maslh belum berpunvaŦ lnl penLlnaţ
kerana dalam lslam seseorana lLu
dllarana memlnana Lunanaan oranaŦ
l samplna lLuţ adaL lnl [uaa
berLu[uan unLuk menvelldlk laLar
belakana sl aadls berkalLan
kemahlran rumahLanaaaţ adab sopanţ
Llnakah lakuţ paras rupa serLa
penaeLahuan aaamanvaŦ Lazlmnva
adaL lnl akan dl[alankan oleh saudara
mara LerdekaL plhak lelakl seperLl lbu
aLau bapa saudaranvaŦ
Adakalanva semasa merlslkţ wakll lelakl
LersebuL akan memberlkan sebenLuk clncln
Lanva berupa clncln belah roLan dan [lka
plhak aadls berseLu[u mereka akan
meneLapkan Larlkh unLuk pemlnanaanŦ
Walau baaalmanapun adaL merlslk [arana
dllakukan laal kerana pasanaan LersebuL
Lelah berkenalan Lerleblh dahuluţ [usLeru lLu
mereka akan Lerus men[alankan adaL
memlnana unLuk men[lmaLkan kos dan
masaŦ
!N!N NER!S!K
MEMINANG
DAN
BERTUNANG
NEN!NANC DAN BERTUNANC
Setelah diketahui bahawa gadis
tersebut belum berpunya, pihak
keluarga lelaki akan menetapkan hari
untuk menghantar satu rombongan
peminangan. Urusan peminangan
akan dilakukan oleh kaum keluarga
terdekat pihak lelaki. Adat ini
dilakukan bagi menyatakan tujuan
mereka yang sebenarnya secara rasmi
audaraŴmara keduaŴdua belah plhak akan
berundlna unLuk meneLapkan Larlkh dan
masa vana sesual unLuk adaL berLunana
pulaŦ l samplna lLuţ perblncanaan [uaa
akan dladakan berkenaan denaan
hanLaran dan [umlah rombonaan vana
akan daLana unLuk upacara berLunana
unLuk memudahkan plhak perempuan
menvedlakan perslapan semasa ma[lls
perLunanaan kelakŦ
BARANCAN HANTARAN
Dpacara lnl akan dlmulakan denaan wakll plhak
lelakl menverahkan Lepak slrlh kepada wakll
plhak perempuan dan menvaLakan lamaran
mereka secara rasmlŦ ÞanLun serlna dlaunakan
dalam upacara lnl berLu[uan unLuk
memerlahkan ma[llsŦ eLelah perLunanaan
dlLerlma secara rasmlţ wakll kedua belah plhak
akan berblncana LenLana belan[a perkahwlnanţ
Lempoh perLunanaan dan lalnŴlaln hal vana
berkalLanŦ 1empoh berLunana lazlmnva dalam
masa seLahun aLaupun menalkuL perseLu[uan
kedua belah plhakŦ
aLu perkara vana LuruL dlLlLlkberaLkan
lalah berkenaan puLus LunanaŦ eklranva
plhak lelakl vana memuLuskan
perLunanaan LersebuLţ semua wana
hanLaran dan belan[a vana dlberl kepada
plhak perempuan dlklra hanausţ
seballknva [lka plhak perempuan vana
berbuaL demlklanţ semua hanLaran harus
dlkemballkan sebanvak dua kall aandaŦ
Acara kemuncak ma[lls perLunanaan
adalah adaL saruna clncln dl mana
wakll plhak lelakl vana Lerdlrl darl lbu
aLau saudara perempuannva akan
menvarunakan clncln perLunanaan
aLau clncln Landa ke [arl manls aadls
vana dllamarŦ eLelah lLu rasmllah
sudah perLunanaan LersebuLŦ
AKAD
NIKAH
NENCHANTAR BELAN]A
DAN AKAD N!KAH
· Akad nikah merupakan satu acara paling penting
dalam perkahwinan masyarakat Nelayu yang rata·
ratanya beragama !slam. !a bukan suatu adat tetapi
lebih kepada ajaran agama dan merupakan kemuncak
kesahihan sesuatu perkahwinan. Upacara ini
dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenakan
kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang
belanja, mas kahwin dan barangan lain sepertimana
yang dipersetujui oleh kedua belah pihak. Akad nikah
boleh dilakukan di masjid, di pejabat kadi atau pun di
rumah pengantin perempuan dan dijalankan oleh tok
kadi atau imam. Di dalam upacara akad nikah, bapa
pengantin perempuan perlu menjadi wali untuk
menikahkan anaknya. Walau bagaimanapun, dia juga
boleh mewakilkannya kepada tok kadi atau imam.
Selepas akad nikah, pengantin lelaki akan
melakukan upacara membatalkan air
sembahyang. Si suami akan
menyarungkan cincin atau memakaikan
rantai kepada isterinya yang menanti di
dalam bilik yang dihias indah sambil
keduanya bersalaman. Adat ini dilakukan
sebagai satu simbol bahawa pasangan
tersebut telah sah diijabkabulkan.
BER!NA!
G TAWAR
Selepas itu adat berinai akan
dijalankan di mana kedua
mempelai ditepung tawar.
Peralatan yang digunakan untuk
upacara ini ialah semangkuk
bertih, semangkuk beras kunyit,
sepiring inai, beberapa tangkai
daun seribu yang diikat dan
semangkuk air tepung tawar.
Wakll keduaŴdua plhak akan men[alankan
adaL Lepuna Lawar lnl denaan cara
mencallLkan sedlklL lnal dan alr Lepuna
Lawar ke Lapak Lanaan penaanLlnŦ 8eras
kunvlL dan berLlh Ladl pula dlLabur dl
hadapan penaanLln dan [uaa kepada para
hadlrlnŦ 8unaa Lelur akan dlberl kepada
mereka vana menepuna LawarŦ !umlah
orana vana menepuna Lawar lazlmnva
dalam bllanaan aan[ll
G
BERSAND!NC
BER!NA! D! PELAN!N
G PERUT
MLLLNGGANG ÞLkU1
AdaL melenaaana peruL
kebanvakannva leblh dlfahaml
masvarakaL Melavu dl selaLan
semenan[una manakala dl sebelah
uLara semenan[una leblh dlkenall
denaan panaallan klrlm peruLŦ
AdaL lnl lalah suaLu adaL vana dl[alankan ke
aLas seorana lsLerl vana Lelah aenap Lu[uh
bulan hamll dan la berLu[uan unLuk
meleLakkan kedudukan bavl dl dalam peruL
dl LempaL vana sepaLuLnvaţ lalLu bahaalan
kepala dl plnLu rahlmŦ lnl penLlna baal
memudahkan sl lbu bersalln dan bavl Lldak
kelemasan dl dalam peruLŦ Maka pada
masa lLuţ bldan akan dlpanaall unLuk
memerlksa dan menenLukan lsLerl vana
hamll lLu beLulŴbeLul Lelah aenap Lu[uh
bulan hamll aLau belum cukup bulan laal
!lka dldapaLl sudah aenap Lu[uh
bulan lsLerl lLu hamllţ maka
mulallah bldan lLu dlupah unLuk
melanasunakan adaL melenaaana
peruL lnlŦ kelenakapan vana
musLahak perlu dlslapkan unLuk
men[alankan adaL lnlŦ AnLara
kelenakapan LersebuL dlsedlakan
adalah seperLl berlkuLť
1u[uh helal kaln vana berlalnan warnaŦ
aLu aanLana berasŦ
ebl[l buah kelapaŦ
8eberapa uraL benanaŦ
aLu baLana damarŦ
edlklL mlnvak kelapa aLau mlnvak uruLŦ
8eberapa baLana llllnŦ
aLu Lepak slrlhţ vana lenakap denaan
lslnvaŦ
Þenaeras wana sebanvak llma suku
($1Ŧ23) dl dalam Lepak lLuŦ
eLelah semua barana LersebuL dlsedlakanţ
Lok bldan akan men[alankan adaL
melenaaana peruL seperLl berlkuLť
MulaŴmula Lok bldan membenLanakan
keLu[uhŴLu[uh helal kaln berwarna lLu secara
mellnLana sehelal deml sehelalŦ lbu vana
hamll lLu akan dlbarlnakan dl aLas laplsanŴ
laplsan kaln LersebuLŦ kemudlanţ peruL lbu
lLu akan dluruL denaan mlnvak kelapa aLau
mlnvak uruL secara perlahanŴlahanŦ
elepas lLuţ kelapa vana sudah dlkupas LersebuL
akan dlaullnaŴaullnakan secara perlahanŴlahan dl
aLas peruL lbu lLu ke aLas dan ke bawah sebanvak
Lu[uh kall dan pada kall vana keLu[uh lLuţ kelapa
lLu akan dllepas serLa dlblarkan [aLuh beraolek
darlpada peruL lbu lLu sambll dlperhaLlkan oleh
Lok bldan lLuŦ 1ok bldan akan memerhaLlkan
baaalmana kedudukan muka aLau maLa kelapa
lLu seLelah berhenLl beraolekŦ !lka maLa kelapa
lLu menahala ke aLasţ lbu lLu akan beroleh anak
lelaklţ dan [lka la menahala ke bawahţ anak
perempuan akan dllahlrkanŦ
eLelah lLuţ sebelah
Lanaan Lok bldan akan
memeaana saLu hu[una
kaln laplsan aLas sekall
dan denaan Lanaannva
vana sebelah laalţ
dlpeaananva hu[una vana
saLu laalŦ
kemudlan kaln lLu dlanakaLnva sedlklL sambll
dllenaaanaŴlenaaanakan badan lbu lLuŦ arl
slnllah LerblLnva panaallan Lenaaana ÞeruL
lLuŦ elepas lLuţ kaln lLu dlLarlk keluar
darlpada bawah badan lbu LersebuLŦ
ÞerbuaLan lnl akan dllakukan sehlnaaa habls
keLu[uhŴLu[uh helal kaln lLu dlkeluarkan darl
bawah plnaaana lbu LersebuLŦ kaln vana dl
bawah sekall akan dlberlkan kepada Lok bldan
bersamaŴsama denaan kelapaţ berasţ damarţ
slrlh plnana beserLa denaan wana penaeras
llma suku dl dalam Lepak slrlh lLuŦ
8lasanvaţ pada harl melenaaana peruL
akan dladakan kendurl kecllŴkecllan vana
akan dlhadlrl oleh orana LuaŴLua dan
kaum keluaraa vana rapaLŦ Þada masa
kendurl lLu berlanasunaţ sl lbu vana akan
melenaaana peruL lLu akan dlpakalkan
denaan pakalan vana baru dan canLlkŦ
Menyambur
keIabIran
Anak adalah merupakan sesuaLu
vana amaL bernllal baal seLlap
pasanaan vana Lelah mendlrlkan
rumahLanaaaŦ lnl kerana dl
samplna mencerlakan suasana
rumahLanaaaţ anak merupakan
zurlaL penvambuna keLurunan
baal sesebuah keluaraaŦ
8lasanvaţ seorana lsLerl akan mula menun[ukkan LandaŴ
Landa sedana menaanduna apablla berasa lova dan
serlna munLahŴmunLahŦ Þada wakLu bealnlţ lsLerl
blasanva leblh aemarkan makanan vana masam unLuk
menauranakan rasa mual seperLl memakan manaaa
mudaţ mempelam mahupun asam aLau [erukŦ 8aal
masvarakaL Melavuţ sebalk saha[a berlLa aemblra
LersebuL dlkeLahulţ sl lsLerl akan dl[aaa baaal menaLana
mlnvak vana penuh oleh suaml dan ahll keluaraanva
vana lalnţ Lambahan pula [lka anak vana dlkanduna
adalah anak suluna aLau dlpanaall bunLlna sulunaŦ
Þada wakLu bealnlţ sl lsLerl blasanva akan menaalaml
perasaan pellkŴpellk seperLl menaldamŦ Menaldam
lalah keadaan dl mana seseorana Lerlalu berkelnalnan
unLuk melakukan sesuaLu aLau makan sesuaLu vana
blasanva Lldak pernah dlmlnLa sebelum lnlŦ
ÞermlnLaan lsLerl LersebuL adalah perlu dlLunalkan
oleh suaml walau apa [ua rlnLanaan dan halanaan vana
harus dlLempuhlŦ lnl kerana dalam adaL dan
kepercavaan Melavuţ sesuaLu vana buruk akan
menlmpa lbu dan anaknva [lka apa vana dlldamkan
Lldak dapaL dlpenuhlŦ
elaln lLuţ keduaŴdua suaml lsLerl haruslah men[aaa adab
dan kelakuan mereka sepan[ana Lempoh lsLerlnva
menaandunaŦ lnl adalah kerana dalam kepercavaan Melavuţ
wu[ud keadaan menaenan aLau kecacaLan kepada slfaL flzlkal
bavl seklranva salah seorana darl lbu bapanva melakukan
penaanlavaan Lerhadap halwan aLau sebaaalnvaŦ lenomena
sumblna dlkaLakan salah saLu conLoh keadaan vana akan
menlmpa bavl seklranva sl suaml peral memanclna lkan
keLlka lsLerlnva sedana menaandunaŦ MuluL bavl akan
kellhaLan seperLl LerLarlk ke aLas seolahŴolah muluL lkan vana
Lelah LersanakuL pada panclnaŦ keadaanŴkeadaan laln vana
LuruL dapaL dl[adlkan conLoh adalah seperLl kullL vana
berslslk seperLl ular aLaupun keadaan rupa paras vana
seakanŴakan rupa monveLŦ
8ukan lLu saha[aţ pasanaan vana bakal
menlmana cahavamaLa [uaa dlnaslhaLkan
supava senLlasa menaamalkan bacaan surahŴ
surah vana Lerplllh darl AlŴCuranţ mlsalnva
urah ?usof dan urah MuhammadŦ urah
?usof dlamalkan unLuk memperolehl anak vana
elok rupa parasnva dan urah Muhammad
dlamalkan denaan harapan anak vana bakal
lahlr akan cerdlk dan pandal serLa mempunval
slfaL Lerpu[lŦ
MenalkuL adaL dan kepercavaan Melavuţ
baranaŴbarana perslapan unLuk menvambuL
kelahlran bavl seperLl peralaLan bavlţ bualanţ
mandlan dan pakalannva Lldak boleh
dlsedlakan selaal kandunaan lbu belum
mencukupl llma bulanŦ lnl kerana dlkhuaLlrl
sesuaLu vana buruk akan menlmpa bavl
LersebuLţ seperLl keauauran aLaupun
menalkuL kepercavaan akan dlcurl Crana
8unlanŦ
elaln lLuţ perlakuan sl lbu sepan[ana
Lempoh menaanduna akan LuruL
mempenaaruhl bavl apablla lahlr
kelakŦ Makaţ orana LuaŴLua
berpendapaL bahawa keLlka
menaandunaţ sl lbu perlulah senLlasa
bermanls muka dan rlnaan Lanaan
supava anak vana bakal dllahlrkan
akan berslfaL sedemlklan seLelah lahlrŦ
eLelah aenap sembllan bulanţ kelahlran bavl
akan dlsambuL dalam suasana vana penuh
kesvukuran dan keaemblraan oleh selsl
keluaraaŦ elepas dlberslhkan oleh bldanţ
seklranva bavl LersebuL lelaklţ sl bapa aLau
daLuknva akan menaazankan dl Lellnaa
kanannvaţ manakala baal anak perempuan
akan dllqamaLkan dl Lellnaa klrlnvaŦ lnl adalah
rlLual vana perLama sekall dllakukan keLlka
menvambuL kehadlran saLu laal lnsan dl dalam
dunla lnl vana dllahlrkan dalam adaL MelavuŦ
kemudlanţ Lall pusaL akan dlpoLona baal
memlsahkannva darl alam vana aelap dl peruL
lbu ke alam baru vana menanLlnvaŦ MenuruL
seseLenaah kepercavaanţ bavl dlkaLakan
menanals keLlka dllahlrkan kerana Lerke[uL
mellhaL keadaan alam vana penuh dosaŦ Ada
pula vana menaaLakan bavl LersebuL dlLakuLŴ
LakuLkan oleh hanLu svalLanţ dan Lldak kurana
[uaa ada vana menaaLakan bavl LersebuL
menanals kerana LakuL denaan beban vana
bakal dlplkulnva dalam kehldupan kelakŦ
eLelah selesal dlmandlkanţ sl bapa akan
berperanan menanam url bavl seperLl upacara
penakebumlan [enazahŦ lnl kerana url dlanaaap
sebaaal saudara kembar dan Leman bavl sewakLu
dl dalam peruL lbuŦ la perlu dlLanam denaan
sempurna supava Lldak daLana menaaanaau bavlŦ
l anLara panLana larana menanam url lalah url
Lldak boleh dlLanam dl luar rumah kerana
dlpercaval anak LersebuL apablla dewasa akan
sukar dlkawal perlakuannvaŦ lnl [uaa baal
menaelakkan berlakunva penvalahaunaan oleh
plhak LerLenLu vana lnaln men[alankan upacara
perbomohan aLau pemu[aanŦ
BEREND0I
BERENDO!
· 8erendol maslh beraerak akLlf hlnaaa ke harl lnl dan boleh
dlLonLon kebanvakannva dl neaerl Þerllsţ kedahţ dan ÞerakŦ l
neaerl Þerak nvanvlan berendol lnl menaaunakan nama
endana lLl laLlmah dan senl kaLanva berlalnan denaan senl
kaLa vana dlbawa oleh kumpulan 8erendol dl Þerlls dan kedahŦ
AdaL berendol aLau bual bavl lnl dlpersembahkan sebaaal Landa
kerlanaan aLau kesvukuran menvambuL kelahlran cahava maLaŦ
LaauŴlaau 8erendol aLau endana lLl laLlmah membawa senl
kaLa vana memu[l [un[unaan nabl Muhammad sŦaŦwţ
mencerlLakan perlhal susah pavah lbu menaanduna dan
melahlrkan anak dan [uaa naslhaLŴnaslhaL kepada kanakŴkanakŦ
Ada [uaa senl kaLa vana dlclpLa oleh kumpulan lnl dlsesualkan
denaan keadaan semasaŦ AnLara laau vana dlbawa dalam ma[lls
berendol lalah 1uhan 8abbulƌalamlnţ Anak dl dalam 8ualanţ
Avuhal Anak Cahava MaLaţ kebesaran Allahţ dan Aduhal Anak
!anaan urhakaŦ 8erlkuL lalah laau Anak dl dalam 8ualanť
Ayuhai anak di dalam buaian,
Pejamkan mata jangan tangiskan,
Lagu Berendoi kami dendangkan,
Di dalam majlis tanda kesyukuran.
Lamalah sudah kami menanti,
Namun engkau tak kunjung tiba,
Dengan takdir ilahi rabbi,
Kini engkau sudah menjelma.
BUNCA RANPA!
S!KAT DAN CUNT!NC
KELAPA NUDA
A!R TEPUNC TAWAR
A!R NAWAR
BERSUNAT /BERKHATAN
8ersunaL aLau khaLan aLau khlLanan pada masa
sekarana kurana dl[alankan denaan menaadakan
kendurl kendara secara besarŴbesaran seperLl pada
zaman dahuluŦ Walaubaaalmanapun maslh ada [uaa
vana menaer[akannva denaan berkendurl kendara
vana Lldak kurana hebaLnvaŦ Apablla umur anak sl lbu
bapa Melavu Lelah masuk leblh kurana sepuluh aLau
dua belas Lahun maka lbu bapa anak LersebuL akan
meneLapkan harl unLuk mereka menaadakan kendurl
kendara menvunaL anaknva lLuŦ Lalu dlberlLahu aLau
dl[empuL denaan muluL aLau denaan suraL beberapa
saudaraŴmaraţ sahabaLŴhandal dan [lranŴ[lran
sekampunaŦ eklranva lnaln menaadakan kendurl
vana leblh besar maka dlpanaalllah ahllŴahll [empuLan
denaan leblh ramal laalŦ
8lla sampal harlnvaţ pada sebelah peLana aLau malamnva
mulalah anak lelakl vana hendak dlsunaL lLu dlmandlkanţ
dlandam dan dlpakalkan denaan pakalan vana canLlk seperLl
pakalan penaanLlnŦ kemudlanţ anak lelakl vana lnaln dlsunaL
lLu dlbawa duduk dl aLas kerusl dan ada [uaa vana membuaL
pelamln khas unLuk budak lLu dudukŦ 8ahkanţ ada [uaa vana
suka menaarak budak lLu seperLl menaarak penaanLln
sebelum dla dldudukkan dl aLas pelamlnŦ eseLenaahnva
pula [lka budak vana hendak dlsunaL lLu Lelah khaLam
membaca AlŴCuran maka dlserLakan pula adaL menvunaL lLu
denaan adaL berkhaLam AlŴCuranţ lalLu budak lLu duduk
berslla dl aLas Llkar dl belakana pelamln lLu berhadapan
denaan LeLamu kehormaL vana hadlr dan membaca surahŴ
surah penahablsan dl dalam AlŴCuran lLu denaan suara vana
kuaL dan berlaau ([lka dla Lelah dllaLlh menaa[l denaan
berlaau)
eLelah selesal menaa[l budak lLu dlpelawa
duduk dl aLas pelamln dan bunaaŴbunaa Lelur
vana Lelah dlperbuaL khas dlbahaalkan kepada
LeLamu kehormaL vana hadlr seorana saLu
LanakalŦ 8aal auru vana menaa[ar budak lLuţ
lazlmnva sl lbu bapa kepada anak vana lnaln
dlsunaL lLu akan menahadlahkan lenakap saLu
persalln pakalanŦ Þada akhlr ma[lls lLu budak lLu
dlsuruh menclum Lanaan dan bersalaman
denaan LeLamuŴLeLamu kehormaL LersebuLŦ
kemudlannvaţ [amuan pun dledarkan kepada
sekallan vana hadlrŦ
Ŧ esudah lLuţ ma[lls peLana aLau
malam lLu pun LamaLŦ Þada paal
keesokan harlnvaţ sebelum Lok
mudlm (aelaran Lukana sunaL) Llbaţ
beberapa benda unLuk keaunaan
Lok mudlm menvunaL perlu
dlsedlakan seperLl dl bawah lnl ťŴ
kaln puLlhţ pan[ana llma hasLaŦ
- seekor avam [anLanŦ
- sebl[l buvona alrŦ
- sebaLana pokok plsanaŦ
- slrlh plnana selenakapnva dl dalam plrlna aLau
LepakŦ
- dulL sebanvak 8M3 aLau leblhţ beraanLuna
seberapa banvak lbu bapa budak lLu hendak
sedekah kapada Lok mudlm lLuŦ
Þada paal lLuţ budak vana lnaln dlsunaL akan dlsuruh
mandl sepuasŴpuasnva dan seLelah lLu alr dl dalam
buvona vana Lelah dl[ampl oleh Lok mudlm akan
dlcedok dan dlslram ke aLas budak lLu sambll budak
lLu berdlrl dl aLas LanaaaŦ kemudlan budak lLu dlsuruh
duduk berkanakana dl aLas baLana plsanaţ dan Lok
mudlm lLu pun denaan panLas menvunaLkannvaŦ
ehabls saha[a dlcanLasnva maka denaan cepaL Lok
mudlm lLu menaambll avam [anLan dan dlacukannva
kepala avam [anLan lLu kepada kemaluan budak lLuŦ
!lka Lenakok avam lLu kellhaLan kembana keLlka
dlacuŴacukanţ menandakan kononnva budak lLu
aarana dan akan berblnl banvakŦ
kaln puLlhţ avam [anLanţ Lepak denaan lslnvaţ
buvona dan dulL sedekah lLu semuanva
Lerpulana kepada Lok mudlm lLu unLuk
menaambllnvaŦ 1ok Mudlm lLu akan daLana
mellhaL keadaan budak vana dlsunaLnva lLu
selama Llaa harl berLuruLŴLuruLţ seLelah lLu
selesallah ker[anvaŦ
namun bealLuţ kebanvakan masvarakaL Melavu
sekarana leblh aemar menahanLar anak lelakl
mereka bersunaL dl hosplLal aLau dl kllnlk vana
dlvaklnl [auh leblh mudahţ cepaL sembuh dan
selamaL oleh dokLor vana berkemahlranŦ
ADAT KENAT!AN
DALAN KERANDA
SELEPAS KENAT!AN
· Kenduri arwah dan doa selamat akan diadakan
oleh keluarga si mati selepas jenazah selamat
dikebumikan. !a diadakan pada hari pertama,
ketiga, ketujuh, keempat puluh empat atau
keseratus hari. Tujuannya adalah untuk
mendoakan kesejahteraan si mati yang berada
di alam barzakh. Ada juga masyarakat Nelayu
yang melakukan adat turun batu iaitu
menimbus kubur si mati dengan batu·batu kecil
dan membina pagar kecil di sekeliling pusara
tersebut selepas seratus hari seseorang itu
meninggal dunia.
$ekIan..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful