SlSTFH llHFATlK

0At lHutlTl
ulSLulAkAn CLLPť
NOOR AIFAA BIN1I ABÐ HAIIM
NURUIAINI BIN1I KUSMANIIRA1
ÞLnS?A8APť
FN. ROSII BIN HAMIÐ
kuMÞuLAnť
PISMP PFNÐIÐIKAN KHAS (IPŻF)
SISTEM LIMFATIK
DAN IMUNITI
0RuANISASI
SISTEN LINFATIK
PERTABANAN
TIBAK KB0S0S
RINTANuAN
KB0S0S: TINBAK
BALAS PELALIAN
lunasl slsLem
llmfaLlk
Saluran llmfaLlk
(kapllarl dan ln[ap)
LlmposlL
1lsu llmpold
Craan llmpold
SekaLan flzlkal
ÞaaoslL
Þenvellaan
lmmunoloalcal
lnflamasl
8enLuk pelallan
8ahan pelallan
1lndak balas pelall
Þola Llndak balas
pelallan
$I$TEM LIMFATIK
Neiupakan sistem pengangkutan yang
membantu sistem peieuaian uaiah.
Nengeluaikan benualii limfatik (asalnya uaii
plasma uaiah) - ui hantai ke tisu uan ui bawa
keluai melalui bahan kumuh.
Kanuungan- oksigen, zat makanan ,aii, enzim,
leukosit uan ull tetapi kuiang piotien.
Gambar rajah yang menunjukkan sistem limfatik
Fut6Sl
SlSTFH
llHFATlK
Nengembalikan semula
cecaii inteistis ke ualam
sistempeieuaian uaiah
ualambentuk limfa.
Nengangkut
asiu lemak
uan gliseiol.
Sistempeitahanan bauan
uengan penghasilan
limfosit ui nouus limfa.
Nembantu sistem
peieuaian uaiah ¡
pelengkap kepaua
peieuaian uaiah
Suatu sistem
siikulasi sekunuei
yang beifungsi
mengaliikan limfa
atau getah bening
ui ualamtubuh.
KAPILARI LIMFATIK
W Ia meiupakan salui-salui halus yang saling
beisambungan uan membentuk stiuktui
sepeiti jaiing.
W Teiletak uibawah kulit uan selaias uengan
kapilaii uaiah.
W Ia nipis uan mempunyai sistem injap untuk
mengelakkan beilakunya 'backflow'.
$ALUR LIMFATIK
W Neiupakan salui limfatik yang lebih besai
uan teiletak ui bahagian ualam bauan.
W Kapilaii limfatik beisambung uengan salui
limfatik.
W Ia juga mempunyai injap
W Teiuapat bintilan pelbagai saiz beibentuk
biji kacang yang ui panggil nouus limfa.
$ALUR LIMFATIK
RGAN LIMFATIK

LvmphaLlc vessels
draln excess fluld
from Lhe Llssues and
reLurn lL Lo Lhe
cardlovascular
svsLemŦ
1he tons||sţ sp|eenţ
thymus g|andţ and
red bone marrow
are amona Lhose
lvmphaLlc oraans
LhaL asslsL lmmunlLvŦ
LvmphaLlc vesselsţ
llke cardlovascular velnsţ
have va|ves Lo prevenL
backward flowŦ
TIsu LImtoId
W Tisu limfoiu meiupakan sebahagian uaiipaua
sistemkeimunan bauan yang menolong untuk
melinuungi bauan uaiipaua ancaman bacteiia.
W Limfosit menganuungi banyak tisu limpoiu.
W Tisu limpoiu teimasuk nouus limfa, limpa, tonsil,
uan auenoius(tisu yg mengembang paua bahagian
belakang keiongkong) seita thymus (kelenjai
tanpa uuktus ui uasai lehei.)

TI$U LIMFID
Urgan Prim¢r- tempat limfoiu
uibuat uan uipeikembangkan.
Sumsum
tulang
Tbymus
M¢ngawal p¢ng¢luaran lympbocyt¢,
s¢l yang b¢rtindak
dalam sist¢m imunisasi
Urgan S¢kund¢r - tempat limfosit
uan antigen beitemu, uan
tempat tinuak balas imun
boleh uimulakan.
ŵ. Limpa - mengumpulkan
antigen uaii
uaiah
Ŷ. Nodus Limfa - mengumpulkan
antigen uaii jaiingan
ŷ. Tisu limpoid yang teiuapat ui
ualam salui gastiousus
(misalnya, tonsil, apenuiks, tisu
Payei) - mengumpulkan
antigen uaii
peimukaan epitel tubuh.
Ÿ. Kaviti p¢riton¢um

$UM-$UM TULANG MERAH
W Sumsumm¢rab
teiuiii uaii jaiingan
hematopoietik
W Sum-sum tulang
meiah teiuiii
uaiipaua sel uaiah
meiah, platelet uan
sel uaiah putih.
THYMU$
W Sepasang kelenjai yang
teiletak paua vential
tiakea uan atas seuikit
uaii jantung.
W Beilaku pembentukkan
limfosit
W Sebaik sahaja manusia
uilahiikan, thymus mula
menghasilkan limfosit uan
uibebaskan ualam uaiah
sebagai sel T.
W Nenghasilkan sekuiang-
kuiangnya Ż hoimon
teimasuklah sitokin yang
meiangsang pembentukan
sel T ualam nouus limfa
uan limpa.
NDU$ LIMFA
W Aualah bintilan tisu yang beibentuk sepeiti biji
kacang. Beiuiametei Ŷ bingga ŷŹ mm,
b¢rwarna Kelabu-meiah jambu (gr¢yisb-
pink).
W Teiuapat ui sepanjang salui limfatik
W Nenganuungi 'leukocyte' (sel uaiah putih)
yang mempunyai fungsi phagositosis'
W Cecaii limfa mesti melalui nouus ini sebelum
kembali ke ualam sistem peieuaian uaiah.
kapsul
8uanaŴruana vana
menaandunal
llmfold Llsu
kapllarl darah
Salur €€°
llmfaLlk
Salur f€€°
llmfaLlk
W Bi sini beilaku pemusnahan agen
jangkitan uan toksin.
W Lokasi nouus yang boleh uikesan
bengkak aualah ui:-
lehei (submanuibulai lymph noue)
ketiak (axillaiy lymph noue)
celah paha (popliteal lymph noue)
LIMPA
W 0igan sepeiti span, teiletak ui bahagian atas
kiii iuang abuomen iaitu uipeimukaan
peiut.
W Ia beifungsi memeiangkap uan menapis
antigen, memusnahkan sel uaiah meiah
yang telah tua.
W Nenghasilkan sel uaiah meiah yang baiu.
W Nenakung uaiah paua waktu kiitikal.
Tampak samping manusia, babagian b¢rwarna bijau adalab
lokasi limpa
LIMPA
PEYER'$ PATCHE$
W Nouus limfoiu tanpa kapsul.
W Nenganuungi limfosit.
W Secaia amnya, kumpulan tisu limfoiu ini
membentuk "6ut-ossocioteJ lvmpbotic tissue"
{6AlT) - tapak utama pembentukan antiboui.
TN$IL
W Tempat agiegasi limfosit
W Kuiang penting untuk penentangan
jangkitan
W Nempunyai limfosit B uan limfosit T
W Tisu limfoiu menyumbang kepaua
peitahanan fagositosis uan keimunan
spesifik (melalui aktiviti sel B uan sel T)
LIMF$IT
W Limfosit aualah suatu jenis sel uaiah putih yang
teilibat ualamsistemkekebalan paua veitebiata.
W Limfosit uibuat ui sumsumtulang hati (paua fetus)
uengan bentuk awal yang sama tetapi kemuuian
beiuifeiensiasi.
W Limfosit uapat menghasilkan antiboui paua anak-
anak uan akan meningkat seiiing uengan
beitambah usia.
Gambar rajah Limfosit
W Limfosit membahagi kepaua ŷ:
T- limfosit yang memainkan peianan ualam
keimunan humoial uan selulai
B- limfosit yang akan membeza kepaua sel
plasma yang seteiusnya akan membebaskan
antiboui.
Natuial killei (NK) sel
W Limfosit B uan T sahaja yang boleh
menghasilkan uan mengekspiesikan
ieseptoi spesifik kepaua antigen teitentu.
LIMF$IT T
W Beikembang ualam thymus
W Sel yang teilibat ualam iegulasi tinuakbalas
imun uan ualam keimunan beiantaiakan sel
seita menolong sel B hasilkan antibouy.
W Sel T yang matang akan ekspiesikan TcR (T
cell ieceptois)
W Boleh uibahagikan kepaua ŷ jenis :
a) T sel pembantu (Th)
Sel ini membantu ualam pioses pengenalan
antigen yang seteiusnya meiangsang sel B untuk
beipiolifeiasi uan mengalami pembezaan
kepaua sel yang menghasilkan antiboui
Nengenali komplek antigen ui atas sel B,
makiofaj.
b) T sel sitotoksik
Sel ini teilibat ualam pioses sitotoksik teihauap
sel tumoi uan sel hos yang uijangkiti uengan
pathogen intasel
c) T sel peninuas
Sel ini teilibat ualam peninuasan t¡balas sel T
uan B
LIMF$IT B
W Sel ini mengalami
pembezaan kepaua sel
plasma yang
meiembeskan antiboui
LIMF$IT NK
W Sel yang mempunyai
kapasiti untuk membunuh
sel tubuh yang uijangkiti
oleh viius uengan bantuan
antiboui
LIMF$IT K
WAualah limfosit yang mempunyai kapasiti sebagai pembunuh,
teiutama memusnahkan sel-sel tumoi sebelum sel teisebut
besai uan sebabkan penyakit kansei
WSel-sel lain basofil, eosinofil, neutiofil seita monosit uan
makiofaj juga memainkan peianan penting.
PR$E$ PEREDARAN LIMFA
W Kapilaii limfa beibeza uaiipaua kapilaii uaiah
keiana salah satu hujungnya aualah buntu atau
teitutup sementaia hujung yang satu lagi
uihubungkan kepaua salui limfa.
W Bi sepanjang salui limfa teiuapat nouus limfa paua
jaiak teitentu.
W Nouus limfa banyak teiuapat ui peiut, lehei, uaua
uan ketiak.
W Nouus limfa beifungsi menghasilkan limfosit yang
teilibat ualampenghasilan antiboui.
W Cecaii inteisis beiwaina kuning pucat yang
meiesap masuk ke ualamkapilaii limfa uan salui
limfa uisebut limfa.
W Bi sepanjang salur limfa teiuapat injap untuk
memastikan limfa mengalii ualamsatu aiah
sahaja.
W Apabila satu bahagian salui ui antaia uua injap
uipenuhi uengan limfa ,uinuing salui limfa akan
mengecut uan menolak limfa ke hauapan
menyebabkan injap teibuka uan limfa mengalii ke
ualambahagian salui limfa yang beiikutnya.
W Injap kemuuian teitutup untuk menghalang
pengaliian limfa kebelakang.
W Limfa (bukan limpa) beiasal uaii plasma uaiah
yang keluai uaii sistemkaiuiovaskulai ke ualam
jaiingan sekitainya.
W Caiian ini kemuuian uikumpulkan oleh sistem
limfa melalui pioses uiffusion (penyebaian) ke
ualamkelenjai limfa uan uikembalikan ke ualam
sistempeieuaian uaiah.
!engaliran limfa di sepanjang salur limfa yang dibantu oleh injap
dalam salur limfa.
Perrabanan TIdak Kbusus
PATGEN
W Sejenis bakteiia¡viius¡kulat¡paiasit yang
boleh menyebabkan penyakit kepaua kita.
W Patogen boleh memasuki bauan melalui
makanan¡ minuman yang teicemai, titisan
aii semasa beinafas uan sentuhan kulit.
MEKANI$MA PERTAHANAN
TIDAK KHU$U$
(PERTAHANAN PERTAMA}
W Peitahanan luai yang menghalang
mikiooiganisma masuk ke ualam bauan
teiuiii uaiipaua :
0igan kulit (hiuung,mulut, salui iespiiasi)
Nembian mukus (peluh, sebum, asiu peiut)
Tinuakan mekanisma pembekuan uaiahŦ
W Bila patogen masuk, sistem ini beitinuak
melalui kulit, peiut, mata uan mekanisma
pembekuan uaiah.
AK$I $I$TEM PERTAHANAN
PERTAMA
a) Kulit
W Tebal menghalang patogen masuk
W ph kulit (ŷ-Ź) beiasiu menghalang peicambahan mikiob.
W Enzimlisozim ualam peluh uan sebum ui peimukaan peluh
uapat membunuh mikiob.
W Lapisan kulit yang mati juga sentiasa uisingkiikan.
W Sebum yang menganuungi asiu laktik yang tinggi boleh
menghalang peitumbuhan bakteiia uan kulat.
b) Peiut
W Asiu hiuiokloiik ualam peiut uan jus gastei (beiasiu)
membunuh patogen ualam makanan yang kita makan
(menceina) uan menghalang peicambahan mikiob.
c) Nata
W Aii mata menganuungi enzimlisozim(piotein
antimikiob) yang menguiaikan uan membunuh
sesetengah jenis patogen yang memasuki mata.
u) Nekanisma pembekuan uaiah
W Antiboui ualam seium uapat membunuh bakteiia yang
masuk melalui luka.
W Bila luka mekanisma beitinuak uengan
mengumpalkan uaiah paua tempat luka, aiah
membeku uan mengeias uan membentuk keiuping.
W Keiuping (kuuis) teisebut beitinuak sebagai pengganti
kepaua kulit (benten peitama) seita menghalang
patogen masuk ke bauan.
PAG$IT
W Pagosit (neutiophil uan maciophage)
beitanggungjawab untuk mengenali, menceina
uan menghancuikan sesetengah jenis
mikiooiganisma.
W Walaubagaimanapun, pagosit tiuak uapat
mengenali bakteiia teitentu jika bakteiia teisebut
uiseitai oleh kapsul.
W Paua kes ini, limfosit B telah membantu pagosit
untuk mengenali bakteiia.
W Limfosit B menghasilkan antiboui melawan
antigen yang teikanuung ui ualamkapsul bakteiia.
W Antiboui teisebut akan menempel paua kapsul.
W Pagosit kemuuian mengenali uan menceina
seluiuh keseluiuhan kompleks, teimasuk bakteiia.
W Bebeiapa mikiooiganisme tiuak uapat
sepenuhnya uihilangkan.
W 0ntuk beitahan melawan mikiooiganisme ini,
sistemkekebalan membina uinuing ui sekitai
mikiooigamisme.
W Binuing teisebut uibentuk ketika pagosit,
teiutama mocropboqe, menempel satu sama lain.
W Nikiooiganisme uinuing - uisebut gianuloma.
W Bebeiapa bakteiia boleh beitahan ualamtubuh
ualamsatu tempoh masa yang tiuak teihau.
W Iika sistemkekebalan uilemahkan (bahkan ŹŴ atau
źŴ tahun kemuuian), uinuing gianuloma akan
hancui, uan bakteiia akan mula aktif uan
menghasilkan gejala-gejala.
INFLAMA$I
W Inflamasi aualah bagian uaii ieaksi tubuh teihauap konuisi
ceueia.
W Bipeikiiakan inflamasi tingkat ienuah ualam tubuh
meiespons keauaan stiess sepeiti meiokok, tingkat
kolesteiol yang tinggi uan obesitas yang membeiikan
kontiibusi bagi penimbunan lemak yang uisebut plak
ualam uinuing bagian ualam aiteii.
W Inflamasi kemungkinan besai uapat membuat plak
teisebut membentuk gumpalan uaiah atau bloou-clot yang
uapat memicu seiangan jantung.
W Polyphenol aualah senyawa yang uapat beitinuak
sebagai anti oksiua uan uapat menguiangi tingkat
inflamasi .
W Kajian menunjukkan minuman anggui segelas
kecil sehaii uapat mempeikecil iesiko kematian
akibat penyakit jantung sebesai ŷŷ%
uibanuingkan uengan kelompok yang tiuak
mengkonsumsi minuman anggui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful