PENILAIAN BAGI MAKSUD PENGAMBILAN BALIK TANAH

DR. SHARDY ABDULLAH

FAKTA
•Pemilikan tanah yang telah dilulus/ diberi secara sah oleh PBN adalah tidak boleh disangkal sepertimana yang termaktub di bawah sek. 340 Kanun Tanah Negara 1965. •Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan:
1. Tiada seorang pun yang boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. 2. Tiada sesuatu undang-undang pun boleh membuat peruntukan bagi mengambil atau menggunakan harta secara paksa dengan tiada diberi pampasan yang mencukupi.

. Jadual Kesembilan. 1960. Senarai Neger.Fakta •Tanah/ Harta seseorang hanya boleh diambil balik oleh PBN bagi maksud awam menerusi peruntukkan yang dinyatakan oleh Akta Pengambilan Balik Tanah. Perlembagaan Persekutuan. •Kuasa untuk mengambilbalik tanah hanya berada di kuasa PBN sebagaimana yang dijelaskan dalam butiran 2(d).

Tanah yang diduduki dengan harapan hak milik akan dikeluarkan seperti tanah Approved Application atau surat akauan Tanah yang tertakluk kepada Akta Tanah Penempatan Berkelompok. 1960. Tanah hak milik interim di bawah KTN (Akta Hak Milik-Hak Milik Pulau Pinang dan Melaka) 1963.76. iv. Tanah-tanah beri milik sebagaimana yang ditakrif di bawah sek. KTN. ii.KUASA PBN PBN boleh mengambil balik: i. . iii.

1894. Akta ini memberi kuasa kepada PBN untuk mengambil balik tanah bagi tujuan awam. Akta ini telah mengariskan tatacara dan prosedur bagi pengambilan balik tanah .AKTA PENGAMBILAN BALIK TANAH. 1960  Digubal bagi menampung keperluan Perkara 13. Perlembagaan Persekutuan Akta ini digubal berasaskan India Land Acquisition Act.

1960 Akta ini hanya digunapakai di Semenanjung Malaysia sahaja memandangkan Sabah dan Sarawak sudah mempunyai undang-undang mereka sendiri untuk tujuan pengambilan balik tanah iaitu ORDINAN PENGAMBILAN BALIK TANAH SABAH 1950 dan KANUN TANAH SARAWAK .AKTA PENGAMBILAN BALIK TANAH.

TUJUAN PENGUBALAN AKTA  Untuk memberi kuasa kepada PBN mengambil balik semula tanah mengikut tujuan tertentu.  Untuk menangani sikap enggan pemilik harta tanah  Untuk membolehkan kelancaran perlaksanaan projek pembangunan .

Tujuan Pengubalan…  Untuk mengatasi masalah bebanan yang mungkin terdapat di atas sesuatu tanah  Untuk mengatasi masalah/ kesukaran guna syarat tanah .

TUJUAN PENGAMBILAN BALIK TANAH  Umumnya sesuatu tanah hanya boleh diambil balik bagi memenuhi maksud awam…  Sek. Perlombongan atau kediaman atau rekreasi atau gabungan . memperuntukkan bahawa sesuatu tanah hanya boleh diambil balik untuk tujuan: i. 3. Kemajuan ekonomi Malaysia iii. Maksud awam ii.

8 dengan menggunakan borang D  Siasatan dan penentuan pampasan oleh pentadbir tanah  Mengambil alih atau posesi tanah secara formal  Rujukan mahkamah .4 dengan menggunakan borang A  Pengistiharan bahawa tanah dikehendaki bagi maksud awam. di bawah peruntukan Sek.PROSEDUR PENGAMBILAN BALIK TANAH  Mewartakan notis permulaan mengikut peruntukan Sek.

 Setelah siasatan dibuat.  Kuasa bertulis bagi memasuki dan mengukur tanah dibuat dengan menggunakan borang B – Sek. dalam keadaan biasa pengambilan balik tanah hendaklah dimulakan dengan mengeluarkan notis permulaan  Notis permulaan diwartakan menerusi pengemukaan borang A  Warta ini hanya berkuatkuasa untuk tempoh 12 bulan sahaja  Notis permulaan ini diwujudkan sebagai warta pemberitahuan bagi membolehkan badan yang berkuasa masuk dan membuat siasatan ke tanah terjadual. maka pihak yang terlibat akan memutuskan sama ada tanah akan diambil balik atau sebaliknya . 5(1).  Jika berlaku kerosakan semasa kemasukan. maka pampasan hendaklah dibayar menikut peruntukan sek.4.6.Mewartakan notis permulaan  Mengikut peruntukan sek.

senaraikan tanah-tanah yang terlibat dengan menggunakan borang C . pelan yang menunjukkan kawasan tanah yang akan diambil b. Jika tanah diputuskan untuk diambil. maka pentadbir tanah perlu mengemukakan: a.

Pengistiharan bahawa tanah dikehendaki bagi maksud awam  Dibuat mengikut peruntukan Sek. maka pentadbir tanah boleh membuat siasatan dan penentuan pampasan. . 8 iaitu dengan menggunakan borang D  Pengistiharan dalam borang D adalah berkuatkuasa selama 2 tahun  Selepas borang D digazetkan.

penduduk tanah tersebut b. pemilik berdaftar c. mana-mana orang yang diketahui ada kepentingan . mana-mana orang yang mempunyai kepentingan d. pentadbir tanah perlu mengeluarkan notis dalam borang E : Sek.  Notis borang E hendaklah dihantar kepada pihak berkepentingan.Siasatan dan penentuan pampasan  Untuk membuat siasatan dan menentukan pampasan. 10 (1). iaitu: a.

nilai tanah yang dimaksudkan ii. Kepentingan bagi semua orang yang menuntut pampasan iii. maka mereka boleh: i. pentadbir tanah ada kuasa untuk panggil saksi  Setelah siap siasatan. Semasa siasatan. beberapa perkara perlu diberikan perhatian: i. maka award atau nilai pampasan hendaklah dinyatakan dengan menggunakan borang H  Setelah award dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan/ berhak. menolak . menerima dengan bantahan iii. menerima sepenuhnya ii. Apa-apa bantahan  Semasa siasatan.

Rujukan Mahkamah  Siapa yang boleh menuntut: i. Ukuran tanah ii. orang berkepentingan ii. Pengasingan atau pembahagian pampasan . orang yang mempunyai tuntutan awal terhadap pentadbir tanah iii. Orang yang menerima pampasan iv. Orang yang tidak terima pampasan atau terima dengan bantahan  Bantahan adalah berkaitan dengan: i. Jumlah pampasan iii.

 Pengeluaran borang K penting kerana: i. bayaran faedah bermula selepas 3 bulan borang H dikeluarkan ii.Mengambil alih atau posesi tanah secara formal  Pengambil tanah dilakukan secara formal dengan menggunakan borang K: Sek. 22  Pentadbir tanah akan catitkan pada Dokumen Hakmilik yang didaftar bahawa tanah itu telah diambil balik  Dokumen hakmilik perlu diserah semula  Dokumen hakmilik yang lain akan dikeluarkan untuk tanah baki. PBN boleh tarik balik pengambilan sebelum borang K dikeluarkan .

8  Prinsip : pembayaran pampasan akibat pengambilan balik tanah dan kerugian-kerugian lain yang terlibat .PENILAIAN UNTUK PENENTUAN PAMPASAN  Pampasan adalah berdasarkan nilai pasaran terbuka  Tarikh penilaian adalah dirujuk kepada tarikh borang D diwartakan diperuntukkan Sek.

Proses Penilaian & Penentuan Pampasan (Jadual Pertama)  Seksyen 1: menentukan Nilai Pasaran  Seksyen 2 : perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam menentukan pampasan  Seksyen 3 : perkara-perkara yang tidak diambil kira dalam penentuan pampasan  Seksyen 4 : Batasan ke atas pampasan atau award .

Seksyen 1: menentukan Nilai Pasaran (NP)  NP mempunyai ciri-ciri berikut: . penjual adan pembeli rela hati. nilai adalah stabil. jangka masa rundingan yang munasabah. tiada sekatan pendedahan.harga yang tertinggi atau terbaik. tidak mengambil kira tawaran atau pembeli istimewa  NP boleh diperolehi dengan merujuk kepada data transaksi  Potensi harta tanah perlu diambil kira dalam menentukan NP  Persekitaran dan Kejiranan juga perlu diambil kira  Jangkaan nilai oleh pakar adalah bukti yang diterima tetapi memerlukan fakta yang dikemaskini .

Kerja-kerja pembinaan semula .Seksyen 2 : perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam menentukan pampasan  Selain daripada nilai pasaran. Penjejasan terbabit atau kehilangan pendapatan c. Kos perpindahan d. Kerugian akibat tanah terpisah b.  Perkara tersebut ialah: a. beberapa perkara lain juga perlu diberikan pampasan akibat daripada pengambil balik tanah.

Seksyen 3 : perkara-perkara yang tidak diambil kira dalam penentuan pampasan  Desakan bagi menyegerakan pengambilan balik tanah  Ketidak sanggupan atau bantahan pihak berkepentingan  Mana-mana kerugian yang disebabkan oleh pihak persendirian  Mana-mana susut nilai yang terakru  Kenaikan nilai tanah akibat pengambilan .

Seksyen 4 : Batasan ke atas pampasan atau award  Pihak yang menuntut perlu menetapkan nilai  Jumlah yang dibayar hanya setakat mana dituntut walaupun nilainya lebih .

Kaedah Penilaian  Pendapat pakar  Penjualan tanah yang sama  Penentuan kos  ABT ke atas keuntungan  Nilai potensi .

Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful