3.

SYARIAH DALAM KEHIDUPAN MUSLIM
OBJEKTIF : y Menyatakan maksud, tujuan dan keistimewaaan syariah y Memahami perlaksanaan syariah adalah tanggungjawab individu dan pihak tertentu y Mengaplikasikan syariah

3.1 Pengertian Syariah

3.3 Skop Syariah

Bab 3 SYARIAH DALAM KEHIDUPAN MUSLIM

3.2 Maqasid/tujuan Syariah

3.4 Peranan Syariah Dalam Pembangunan Ummah

DISKUSI:

Keperluan dan kesan Pengabaiannya

3. Syariah Dalam Kehidupan Muslim
3.1 Pengertian/ Terminologi Literal : a. sumber air ( diasaskan kepada ungkapan orang Arab) b.jalan yang jelas dan lurus ( merujuk maksud al Quran) Istilah : segala hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambaNya melalui perantaraan para RasulNya. Dinamakan hukum-hakam ini kerana ianya adalah lurus tanpa kepalsuan dari jalan yang benar
P.2 - 3

Perkataan Syariah dalam al Quraan:
mempunyai 2 makna : a.khusus: segala hukum yang telah diperundangkan oleh Allah untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia. b. Umum: bermaksud ³Din´Millah´ atau agama
p.3-4

HUKUM FIQH

SYARIAH

UNDANG ± UNDANG

MASADIR NAS

Fiqh merangkumi :muamalat,ibadah,jenayah dan munakahat Hukum: wahyu Allah berkaitan dengan perbuatan mukallaf Undang-undang: merupakan norma-norma hukum yang diterima dan diperkanunkan oleh badanbadan perundangan tertentu serta melalui prosesproses tertentu. Nas : al Quraan dan al sunnah yang digunakan senagai hujah dalam menentukan sesuatu hukum Masadir syariah :i. asasi Al quraan, Al sunnah ii. Ijtihadi :ijma¶ dan Qias
P.4-6

3.2 : aqasi Syaria
enjaga:
P.7-15

A GAMA N YAWA A KAL M ARUAH DIRI H ARTA KETURUNAN

y 1. memelihara kesucian dan kepercayaan

berAGAMA, y e.g : larangan murtad, dihukum larangan perlakuan syirik; bomoh, tangkal,etc.

y 2. Menjamin keselamatan NYAWA

dan anggota tubuh badan manusia : Islam mewajibkan setiap individu menjaga keselamatan diri masingmasing dan pada masa yang sama melarang keras perbuatan yang boleh mengancam nyawa diri sendiri atau orang lain. y e.g : larangan membunuh diri,
hukum Qisas-kes pembunuhan mengambil makanan memudharatkan

3. Menjamin kemurnian fikiran dan kewarasan AKAL :

y keistimewaan manusia berbanding makhluk lain ialah akal dan kekuatan berfikir. y Syariah menegaskan kepentingan menuntut dan menguasai ilmu pengetahuan y Akal bertindak balas melalui pelbagai ilmu yang dimiliki,jika akal tidak di isi dengan ilmu akan mengakibatkan kelemahan kekuatan berfikir y e.g : larangan minum arak y

melihat bahan pornografi

4.Menjamin Kehormatan dan MARUAH DIRI

y Islam dibina atas asas akhlak yang mulia, e.g :

perintah larangan

Mafhum Hadis : ..Orang Islam ialah orang lain merasa aman dari perkataan dan perbuatannya «(Riwayat Bukhari dan Muslim)

5. Menjamin usaha Pemilikan dan Penguasaan HARTA
y Syariah menggariskan peraturan tersendiri

dalam soal kehartaan dikenali sebagai Fiqh Muamalat : prosedur-prosedur tertentu bermula dari : mencari, memiliki dan membelanjakan. y E.g : hukum hudud

3.3 Skop Syariah
y Hubungan antara manusia dengan Allah dan alam ghaib: (contoh dan kesan) : y Hubungan sesama manusia: (aplikasi) : y Hubungan dengan makhluk lain (aplikasi)
p.15p.15-16

Pelaksanaan Syariah:
Kewajipan (melakukan/meninggalkan) :
iapa?bagaimana?

1. y 2. y

3.
y

Individu: Wajib, unat, Harus, Makruh, Haram Secara Kolektif : Dakwah, jihad, AMNM Pemerintah: Hudud, isas, Ta zir,etc.

3.3.1 Ciri-Ciri Syariah
‡

‡ ‡ ‡

‡ ‡
‡

berorientasikan wahyu ( lafaz : Al quraan,makna: sunnah)oleh itu tidak ada kelemahan @ kesilapan dalam syariah Ganjarannya bersifat Dunia dan akhirat Universal Sepadu dan seimbang, (oleh itu mestilah diaplikasikan sepenuhnya tidak boleh ambil sebahagian yang bersesuaian sahaja) Tetap dan anjal P.16-22

3.4 Peranan Syariah Terhadap Pembangunan
Pembangunan : proses peningkatan kualiti kehidupan insan Pendekatan pembangunan dalam Islam berlandaskan beberapa falsafah: y Prinsip Tauhid Keesaan Allah y Rububiyyah : menekankan Allah sebagai penguasa kepada seluruh peraturan hidup y Peranan manusia sebagai khalifah dibumi yang berperanan sebagai manusia, Muslim, Ummah y Prinsip penyucian diri : Tazkiah al nafs
p.23-27

Pembangunan ummah terhasil dari pembangunan insan, melibatkan beberapa peringkat: 1. Individu
y y y y y

Pembangunan fizikal Pembangunan Kognitif: pengetahuan,berfikir,kemahiran Pembangunan Emosi Pembangunan Sosial : bermasyarakat Pembangunan Kerohanian

2.Masyarakat 3. Negara

Syariah Islam sebagai pemacu Pembangunan ummah
y Mendidik manusia: ujian,cabaran.a idah, ibadah y Memelihara 5 perkara Asas:agama,nyawa,akal,maruah

dan harta y Menegakkan keadilan melalui :
Fi h Ibadah, munakahat,muamalat,jenayah
P.27-30

DISKUSI : KEPERLUAN MANUSIA KEPADA SYARIAT DAN KESAN PENGABAIANNYA

Malaysia adalah negara pengguna arak ke10 terbesar di dunia. 200,000 ribu rakyat Malaysia adalah penagih arak 45% dari remaja bawah 18 tahun adalah pengguna arak

Gejala Merokok Menular Di Kalangan Umat Melayu. Lebih 70% perokok di negara ini adalah Melayu.

‡Hukum merokok adalah HARAM berdasarkan fatwa oleh Majlis Fatwa Kebangsaan (1995) ‡4 juta kematian setahun di seluruh dunia disebabkan rokok/tembakau

25% dari pelajar sekolah
menengah telah pun menagih rokok.

Merokok Menjadi Tabiat Yang Semakin Berkembang Di Kalangan Orang Melayu.

Daripada 1.6 juta isi rumah di Semenanjung Malaysia, 41.5% adalah di bawah garis kemiskinan

‡30 tangkapan dibuat oleh BPR di negeri Perlis (1995 ± 2002) melibatkan pengurusan profesional, kumpulan sokongan, swasta dan awam. ‡Pekerja kumpulan menyumbang kepada terbanyak iaitu 24 orang sokongan tangkapan

‡177 orang ± kesalahan rasuah sepanjang 10 bulan pertama tahun ini. Menigkat 62 orang berbanding dalam tempoh yang sama tahun lalu - 82 org kakitangan kumpulan sokongan. - 79 org awam.

Berlaku pada wanita berumur antara 10 thn ± 55 thn Bilangan pelacur dibawah umur 21 thn menjangkau 10,000 dan boleh meningkat kepada 25,000 orang jika ditambah pada umur 21 thn keatas.

48.8% daripada pesalah sumbang mahram adalah bapa

‡54.9% daripada mangsa adalah berumur antara 11 ± 15 tahun

Unfolding the Rose
shazia" <shazia_sayz@yahoo.com Date: Mon, 13 Feb 2006

[muslim_youth_club]

y A young, new ustadh (teacher) was walking with an older, more seasoned ustadh (teacher) in the garden one day. Feeling a bit insecure about what Allah Ta'ala had for him to do, he was asking the older ustadh for some advice.

The older ustadh walked up to a rosebush and handed the young ustadh a rosebud and told him to open it without tearing off any petals. The young ustadh looked in disbelief at the older ustadh and was trying to figure out what a rosebud could possibly have to do with his wanting to know the Will of Allah for his life and ministry. But because of his great respect for the older ustadh, he proceeded to try to unfold the rose, while keeping every petal intact... It wasn't long before he realized how impossible this was to do. Noticing the younger ustadh's inability to unfold the rosebud without tearing it, the older ustadh began to recite the following poem...

y

It is only a tiny rosebud, A flower of Allah's design;

But I cannot unfold the petals With these clumsy hands of mine. The secret of unfolding flowers Is not known to such as I. Allah opens this flower so sweetly, Then in my hands they die. If I cannot unfold a rosebud, This flower of Allah's design, Then how can I have the wisdom To unfold this life of mine? So I'll trust in Allah for leading Each moment of my day. I will look to Allah for His guidance Each step of the way. The pathway that lies before me, Only Allah knows. I'll trust Him to unfold the moments, Just as He unfolds the rose.

SIRI PENDIDIKAN ANAK-ANAK

Terima Kasih

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.