Công ty C ph n H th ng Thông tin Fpt

SAP Query
Ng i trình bày: Tr n Nguy n Trúc Linh 09-03-2011

N i dung
1. Các khái ni m 2. Các b c t o m t Report c b n 3. M r ng

N i dung
1. Các khái ni m 2. Các b c t o 1 Report c b n 3. M r ng

Là m t công c thi t k các báo cáo m t cách nhanh chóng.SAP Query còn c g i là InfoSet Query. . . n gi n mà không s d ng quá nhi u code ABAP.Các khái ni m ‡ SAP Query là gì? .

SAP Query mang d li u u ra.Các khái ni m ‡ T i sao c n dùng Sap Query? . . ng i dùng s d ng SAP Query là cách t i u nh t t o ra các báo cáo mà không c n nhi u ki n th c ngôn ng ABAP.Ngoài các báo cáo chu n c a h th ng. n s linh ho t trong cách hi n th - Có th dùng SAP Query thi t k báo cáo cho t t c các phân h .

tính ph n tr m.Các khái ni m ‡ Phân lo i : SAP Query có th t o ba lo i báo cáo:  Basic List: nh ng báo cáo n gi n. .  Ranked list: là nh ng báo cáo d ng phân tích.  Statistics: là nh ng báo cáo h tr thêm các ch c n ng th ng kê nh tính trung bình.

User Group .Các khái ni m ‡ Thành ph n t o nên Sap Query: .Query .Infoset Query .

Là n i t p h p t t c các field cáo.Các khái ni m  Infoset .Infoset luôn c hi n th trên báo c gán cho user group. . .

.Là n i thi t k selection screen và layout.Các khái ni m  Query .Dùng chính cho vi c th c thi báo cáo .

ng th i. User group c ng c dùng quy nh ng i dùng nào c th c thi.Các khái ni m  User group . c .Là n i ch a t t c query. ng i dùng nào ch nh s a báo cáo.

Standard : + Client specific.Các khái ni m ‡ Query Areas Query c xây d ng trên hai vùng khác nhau mang c i m riêng: . + Có th distribute d dàng.Global: + Cross client. + Không chuy n c sang môi tr ng khác. . .

Các b c t o 1 Report c b n 3. M r ng . Các khái ni m 2.N i dung 1.

Các b c t o Report T o User Group ‡ Tcode SQ03 ‡ Ch n vùng làm vi c cho Query .

Các b c t o Report T o User Group T o User Group trên vùng ã ch n .

Các b c t o Report T o User Group ‡ Gán user vào user group .

T o Infoset ‡ Dùng Menu Environment->Infoset ho c tcode SQ02 .Các b c t o Report 1.

Các b c t o Report 1.T o Infoset ‡ t tên Infoset và ch n Create .

T o Infoset ‡ t Title Infoset và ch n cách t o d li u .Các b c t o Report 1.

T o Infoset ‡ Thêm table .Các b c t o Report 1.

T o Infoset ‡ T o field group .Các b c t o Report 1.

T o Infoset ‡ Thêm field vào field group .Các b c t o Report 1.

Gán Infoset vào User Group ‡ Tcode SQ02 .Các b c t o Report 2.

Các b c t o Report 3. T o Query ‡ Dùng Menu Environment->Query ho c tcode SQ01 .

Các b c t o Report 3. ‡ t tên Query và gán vào Infoset ã . T o Query c t o.

Các b c t o Report 3. T o Query ‡ i n title và ch n lo i query. ch n layout .

T o Query ‡ Ch n các field làm tham s u vào và hi n th layout .Các b c t o Report 3.

Các b c t o Report 4.T o tcode s d ng Query ‡ L y thông tin program name c a query. .

T o tcode s d ng Query ‡ T o tcode b ng cách s d ng tcode SE93 .Các b c t o Report 4.

SMENR):Rental Unit. . ‡ Tcode: ZDSKH ‡ Table: .VIMI01(SWENR.VBAK (KUNNR. SWENR. . .ng d ng ‡ Báo cáo qu n lý khách hàng: li t kê danh sách khách hàng kèm theo h p ng.KNVP (KUNNR): Customer Master Partner.KNA1 (ADRNR): Customer Master Data.ADRC (ADDRNUMBER): Addresses . SMENR):SD Header Data.Master Data. .

Các khái ni m 2. Các b c t o 1 Report c b n 3. M r ng .N i dung 1.

M l i Infoset v a t o: SQ02 .M r ng Thêm field m i ‡ Thêm field: Khi c n th hi n m t công th c tính toán. field m i s c t o ra.

M r ng Thêm field m i .

M r ng Thêm field m i ‡ a field v a thêm m i vào field group và generate .

M r ng Thêm field m i ‡ Change Query: thêm field v a t o và Save .

.M r ng i tên field hi n th trong list ‡ Thay i tên field trong layout.

i.M r ng i tên field hi n th trong list ‡ Ch n field c n tên. thay i dài chu i hi n th và i .

i tên field hi n th M r ng selection screen .

Tcode: ZHDXDHTKT . các phòng ban khác không c xem. Nh ng vì lí do b o m t nên ch báo cáo này ch cho phòng d án xem division 20 ( t n n).ng d ng ‡ T o danh sách h p ng Xây d ng h t ng k thu t: li t kê nh ng h p ng bán t n n.

Chân thành c m n. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful