PERKAEDAHAN DALAM TILAWAH AL-QURAN

Oleh: MOHD MUHSINUL NIDZAM BIN ABDULLAH JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN D.K

Pendahuluan
- Keberkesanan aktiviti P&P mempunyai hub. signifikan dgn tahap pencapaian pelajar - Pencapaian objektif P&P bergantung kpd kaedah yg digunakan. - Guru perlu memilih kaedah yg tepat dan sesuai. - Kaedah sama pentingnya dgn objektif dan kurikulum pendidikan (Musa 1992)
mmn 2007 2

Istilah Dalam Metodologi Pengajaran Pendekatan Kaedah Teknik Strategi mmn 2007 3 .

  Pendekatan induktif & deduktif Pendekatan koperatif Pendekatan kolaboratif Pendekatan intergratif dll mmn 2007 4 .Pendekatan Cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektif jangka panjang berasaskan teori pengajaran dan pembelajaran Contoh pendekatan.

Kaedah Satu siri tindakan guru yang sistematik dan berurutan yang bertujuan bagi mencapai objektif spesifik atau jangka pendek. Kaedah kuliah. Contoh Kaedah. syarahan Kaedah projek Kaedah tikrar Kaedah hafazan dll mmn 2007 5 .

 Sesuatu Kaedah hendaklah dipilih berasaskan kpd sesuatu pendekatan Satu-satu pendekatan P&P boleh terdapat Satudalam beberapa kaedah pengajaran Pendekatan boleh berubah menjadi satu kaedah sekiranya objektif yg hendak dicapai adalah merupakan objektif jangka pendek mmn 2007 6 .

 Teknik penyoalan Teknik penyampaian Teknik perbincangan dll mmn 2007 7 .Teknik Merupakan aktiviti. perlakuan dan kemahiran guru yang digunakan dalam satu-satu pengajaran satu Merupakan unit kecil dalam satu-satu satukaedah Contoh Teknik.

Strategi Merupakan kombinasi atau gabungan kaedah. teknik dan aktiviti bagi mencapai objektif P&P mmn 2007 8 . teknik dan aktiviti yang dirancang dan digunakan dalam P&P Ia merujuk kpd kebijaksanaan guru memilih satu-satu pendekatan serta kecekapannya satumerancang dan menjalankan sesuatu kaedah.

Contoh Strategi   Strategi penggabungjalinan Strategi berpusatkan pelajar Strategi berpusatkan guru Strategi berpusatkan bahan Strategi penyerapan dll mmn 2007 9 .

Kaedah P&P Tilawah AQ       Kaedah Talaqqi Musyafahah Kaedah Tarkibiyyah Kaedah Perbandingan (al-Muqaranah) (alKaedah Sautiyyah Kaedah Tatbiqiyyah Kaedah Halaqah Kaedah Berpasangan Kaedah Hafalan Kaedah Tikrar Kaedah Imlak Kaedah Kelas Kaedah Pemahaman mmn 2007 10 .

 Pelajar membaca berhadapan dengan guru seorang demi seorang Kaedah pengajaran Jibril kpd Rasulullah S.A. pengajaran dari mulut ke mulut iaitu guru melafazkan bacaan kemudian murid atau pelajar mengikuti bacaan guru.W mmn 2007 11 .Kaedah Talaqqi dan Musyafahah Bermaksud.

Kelebihan Pelajar memusatkan perhatian terhadap pengajaran guru Guru dapat menilai bacaan murid satu persatu Memberi peluang murid memperdengarkan bacaan masing-masing kepada guru masing- mmn 2007 12 .

Kaedah Tarkibiyyah   Dikenali juga dengan Kaedah Baghdadiyyah Dipelopori oleh Abu Mansur Qafir Baghdadi Kaedah mengeja atau menghurai huruf demi huruf atau tanda bacaannya mengikut susunan. Tarkibiyyah bermaksud susunan Ilmu Tajwid diterapkan melalui surah-surah surahpendek ³Muqaddam´ mmn 2007 13 .

Kaedah Perbandingan Perbandingan antara bunyi huruf dan bunyi kalimah yang hampir serupa Bertujuan untuk melatih pelajar dapat membezakan secara tepat bunyi huruf yang dikehendaki Terdapat dalam Modul Iqra¶ mmn 2007 14 .

Kaedah Sautiyyah  Suatu cara pengajaran terus kepada bunyi bukan dengan mengeja huruf Dipelopori dengan kaedah Iqra¶ Guru hanya membunyi dan melafaz dan memberi peluang seterusnya kepada pelajar mmn 2007 15 .

Kaedah Tatbiqiyyah Guru berhadapan dengan murid secara langsung Guru bertindak sebagai pembimbing kpd pelajar secara individu Setiap kesalahan dibetulkan oleh guru Guru dapat kenal pasti secara mendalam tahap pencapaian murid Sukar dilaksanakan dalam kelas yang ramai murid. mmn 2007 16 .

cekap dan mahir Melantik pelajar pintar sbg pelajar turus atau ketua atau naqib atau ketua kumpulan Guru bertindak sbg fasilitator Sesuai utk memahirkan murid-murid membaca muridal-Quran.Kaedah Halaqah Kaedah berperingkat Kaedah kumpulan (5-7 satu kumpulan) (5Memerlukan guru yang kreatif.berdasarkan kajian kepelbagaian al-Quranpelajar dalam kelas   mmn 2007 17 .

mmn 2007 dan pemantau penilai 18 .Kaedah Berpasangan     Bimbingan rakan sebaya Sesuai bagi kumpulan sederhana Guru perlu kenal pasti kemampuan murid sebagai rakan bimbingan Merupakan satu peneguhan positif Pelajar bermotivasi sebagai pembimbing dan dibimbing Murid berperanan sebagai pembaca atau penyemak P&P berpusatkan pelajar Guru sbg pemerhati.

keberkatan dan melahirkan generasi taqwa mmn 2007 19 .W.T Utk mewujud roh takwa dan semangat agama Memulakan kanak-kanak dgn hafalan AQ kanakmempunyai pelbagai kebaikan.Kaedah Hafalan Aktiviti P&P yang melibatkan ingatan secara langsung Memerlu ketekunan dan kesungguhan utk mengingat kembali apa yg dipelajari secara lisan dan bertulis Kaedah Rasulullah S.W setelah mendapat wahyu daripada Allah S.A.

A.Kaedah Tikrar Melakukan pembacaan dan hafalan berulang kali Amalan Rasulullah S.W Aisyah r.A.a meriwayatkan bahawa.W suka mengulang-ulang mengulangsuatu perkara kepada para sahabat sehingga mereka semua medapat fahaman yang sebenar´ Ibn Khaldun menggesa guru mengulangi sesuatu perkara utk difahami oleh murid mmn 2007 20 . ³Rasulullah S.

a ³ Rasulullah S.W diulang sebanyak tiga kali agar pendengarnya cukup jelas untuk memahaminya´ mmn 2007 21 .A.A.Elak Jemu Renungi Hadis yang diriwayatkan Oleh Aisyah r.W mengucapkan tiga kali bila bertutur dengan satu-satu ayat dan satukadangkala masalah yang diterangkan oleh Rasulullah S.

Kaedah Imlak Murid menulis apa yang direncanakan oleh guru Guru mengatur setiap kata-kata yang katadiungkapkan dan murid mencatat setiap kata-kata yg didengari kata Kaedah ini berlaku antara Jibril dgn Rasulullah semasa jibril merencanakan kpd baginda Rasullah pula menutur kpd sahabat utk dihafal dan ada jugammn 2007 yg menulisnya 22 .

Kaedah Kelas    Kaedah tradisional Elok diadakan pada permulaan kelas Untuk Memusatkan perhatian murid Murid dapat mencontohi bacaan guru Risiko .mewujudkan murid tertinggal Cara atasi adakan pengajaran berkumpulan mmn 2007 23 .

 Aras pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sistesis Penilaian (kesimpulan) mmn 2007 24 .Kaedah Pemahaman Merupakan pemikiran yg diperolehi daripada hafalan. bacaan dan penulisan Pemahaman berbeza berdasarkan kecekapan dan kecerdasan mental Aras kecerdasan berdasarkan . rencana.

 Pendidik perlu bijaksana dalam usaha melahirkan anak didik yang berkualiti sebagai insan cemerlang. Pendidik perlu memiliki amalan pedagogi yang relevan ( 5M ) dan keunggulan peribadi yang mapan dalam usaha membentuk pelajar yang mempunyai daya saing yang tinggi ke arah melahirkan insan yang soleh. berilmu. berakhlak dan bertaqwa. gemilang dan terbilang.Rumusan Keupayaan dan kewibawaan pendidik sbg pemimpin akan membentuk insan yang terdidik. WASSALAM mmn 2007 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful