Kalemljenje

y Kalemljenje je oblik vegetativnog razmno avanja,odnosno operacija kojom se

dio biljke ili plemka,prenosi na dio biljke zvan podloga sa svrhom da me usobno srastu u novi organizam.Za podlogu se uzima dio biljke koji nosi korijen,a za plemku dio plemenite sorte koju elimo uzgajati i koja e nam,kad vo ka odraste,donositi plodove istih svojstava kao i stablo s kojeg je plemka uzeta. y Kad su u pitanju tehnike kalemljenja vo a, ima ih vi e, a najpoznatije su: kalemljenje na (budni i spavaju i) pup, na Älist³, na konus, pod koru, na procjep, Äengleski spoj³, itd. Za rasadni ku proizvodnju je najbolje kalemljenje Äna pup³. Me utim, ako ovjek vr i kalemljenje "za vlastite potrebe" i direktno u vo njacima, kalemljenje Äna procjep³ je daleko najefikasnije. Iako je kalemljenje Äna pup³ tako er efikasno, s obzirom da se radi o "niskom kalemljenju" (10-20 cm od zemlje) iako se vo ka "primi", postoji opasnost, da do e do o te enja kalema od strane ivotinja, ptica i ljudi (prilikom ko enja trave, i sl).

Okuliranje ili cijepljenje na pup najra ireniji je.skinutoj s dijela dobro sazrele mladice plemke.na po etku kretanja sokova drugog dijela vegetacije.Na budni pup cijepi se u prolje e.najsigurniji.Prema vremenu cijepljenja razlikuje se okuliranje na budni i spavaju i pup. .po etkom svibnja ili u lipnju.Primjenjuje se u toplijim krajevima.Okuliranje se obavlja na dobro razvijenoj mladici(podlozi) s pupom.najbr i i najsvrsishodniji na in cijepljenja.u istoj vegetaciji dobro razvije i odrveni.Potrebno je da se nova mladica iz nacijepljenog pupa.Okuliranje na spavaju i pup obavlja se krajem ljeta.

Podloga ili grana koja se precijepljuje odre e se no icama na eljenu visinu i odmah se rana dobro zagladi o trim no em.Cijepi se u prolje e.a potom se kora tupim krajem no a razmakne ulijevo i udesno.Cijepljenje pod koru Primjenjuje se kad je podloga deblja od cijepa.a naj e e pri precijepljivanju radi promjena odlike.neposredno prije po etka vegetacije.Tehnika cijepljenja je prili no jednostavna.Sa strane se na glatkom dijelu kore napravi uzdu ni rez dug 3 do 5 cm. .

Najva nije je dobro napraviti isje ak na podlozi i trokutasti klin na plemki .S glatke strane se.da bi rez bio to manje povr ine.Podloga se prere e uspravno na du inu.zatim se zagladi no em.Cjep treba imati 3 do 4 pupa. .u du ini 3 do 5cm.na podlozi izre e lijeb koji se ravnomjernom kosinom pri dnu zavr i na povr ini kore i koji odgovara debljini cjepa.Cijepljenje na isje ak Cijepljenje na isje ak primjenjuje se na starijim i debljim podlogama te pri cjepljenju u kro nju ili precjepljivanju u kro nji.Izvodi se u rano u prolje e .prije nego to krenu sokovi.koji moraju dobro me usobno prile i.

gdje je kora glatka.Na cijepu se jo jedanput napravi rez tako da se na gornjem dijelu zare e uspravno na du inu cjepa od 1/4 debljine.Pri vezivanju treba paziti da se cijep ne pomakne .Cijepi se u rano prolje e.Cijep na tri pupa odre e se koso tako da se povr ina reza poklapa s povr inom reza na podlozi.Cijep.pa se rez odmah nastavi po du ini ukoso.napravi malo kosi rez.te cjepljeno mjesto.Podloga se najprije prere e.Cijepljenje na sedlo Cijepljenje na sedlo primjenjujemo kad je podloga deblja od plemke.da bi se zavr io na donjem dijelu prethodnog reza.Pup je na suprotnoj strani reza.postavi se sa sedlom na pripremljenu podlogu tako da sav kambij cijepa nalegne na jednu stranu kambija podloge.kad krenu sokovi.Zatim se sa strane.prema u se vo arskim voskom.koji se obavi potezom no a odozdo prema gore.Gornji odrezani djelovi cijepa i podloge . .koji je sedlastog reza .

potrebno je da podloga i plemka imaju istu debljinu.kad krenu sokovi.No.mo e se primjeniti i pri precjepljivanju starijih stabala.Va no je da se sloj kore plemke prekriva slojem kore podloge.Da bi ovaj na in cijepljenja uspio.Obavlja se u prolje e.Gornji dio plemke prere e se ravno iznad pupa.Podloga se pripremi tako da se na mjestu cijepljenja prere e pilom.Na podlozi se napravi kosi presjek.odnosno lo ijih sorata s novim boljim sortama.Podloga se postavlja na podlogu tako da se na mjestu ureza klinasto u vrsti ili bolje spoji.da bi se sprije ilo rascijepljivanje.Plemka se u donjem dijelu prere e koso.Zatim se no em po sredini napravi rascijep.Cijepljenje na rascjep Cijepljenje na rascjep primjenjujemo kad je podloga puno deblja od plemke.a rana zagladi o trim no em. Cijepljenje na popravljeni spoj Ovaj se na in primjenjuje u prolje e uli zimi u doba mirovanja vegetacije. .Nakon spajanja pove e se na spojnom mjestu.a sloj drva slojem drva kako bi se bolje razvio kalus i do lo do sra ivanja.Cijepljenje se obavlja na podloge iznad korjenova vrata oko 3 do 5 cm.Ispod prerezanog mjesta (10-12cm) podloga se vrsto sve e ja im povezom.Za plemke se uzimaju dijelovi jednogodi njih izbojaka s 2 pupa.a potom urez.osim u rasadni koj proizvodnji.naj e e pri precjepljivanju starijih vo aka radi promjene odlike ili kad se na pojedina nim preraslim podlogama eli nacjepiti eljena odlika.a na mijestu prereza se ure e.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful