MLNDIkIkAN knLMAn

ulul8lkAn CLLP ť
APMAuţ AZlMţ lAlZţ SAluAn
9LNGLNALAN
W Þroses mendlrlkan khemah adalah saLu akLlvlLl
vana mudahŦ namun slkap sambll lewa boleh
membawa padahŦ Cleh lLuţ keLua perlu
memasLlkan Lapak khemah perlu sesualţ
selamaL dan selesaŦ 8erlkuL lalah beberapa
panduan mendlrlkan khemah vana boleh
dlapllkaslkanŦ
9LMILInAN 1A9Ak 9LkknLMAnAN
W SuM8L8 ASAS
W 8Ln1uk MukA 8uMl
W ÞL8Pu8unCAn
W SlnA8 MA1APA8l
W uLnAl 8lnA1AnC
W A8AP kl8LA1
W A8AP LALuAn AnCln
Sumber Asas
W unLuk memlllh kawasan aLaupun Lapak
perkhemahan vana balkţ perkara vana pallna
uLama unLuk dlambll klra lalah sumber alam
semula[adl LeruLamanva punca alrŦ Þunca alr
adalah penLlna unLuk klLa memasakţ mlnumţ
memberslhkan dlrl dan sebaaalnvaŦ namun
bealLu anda ulLA8AnC berkhemah Lerlalu dekaL
denaan sunaal dlkawasan hulu aLau berbuklLŦ [lka
hu[an dlkawasan lnlţ LeruLamanva dl sebalah
huluţ paras alr akan LlbaŴLlba nalk denaan cepaLŦ
8Ln1uk MukA 8uMl
W 8enLuk muka buml vana sesual adalah Lanah
raLa dan kerlnaŦ kedudukan Lanah LersebuL
haruslah Llnaal sedlklL darlpada kawasan
dlseklLarnva unLuk menaelakkan alr berLakuna
/ ban[lr keLlka hu[an lebaLŦ Þermukaan Lanah
[uaa seharusnva Lldak berbaLuŴbaLu kerana la
Lldak menvelesakan keLlka LldurŦ
W 1ambahan pulaţ la boleh merosakkan alas
khemah andaŦ Anda [uaa Lldak dlaalakkan
unLuk mendlrlkan khemah dl bawah pokok
vana besar aLaupun vana sudah LuaŦ kerana
dlkhuaLlrl dahan vana besar darl pokok
LersebuL akan menahempap khemah andaŦ
Anda [uaa harus memasLlkan bahawa Lapak
perkhemahan anda [auh darl semak dan
belukar kerana kawasan bealnl merupakan
LempaL sarana seranaaa aLaupun blnaLana
meravap seperLl ularţ kala [enaklna dan llpanŦ
W 8ukan lLu saha[aţ Lunas lalana vana La[am
boleh menaovakkan khemahŦ 1eLapl anda [uaa
dllnaaLkan supava Lldak mencarl kawasan vana
Lerlalu lapanaţ sekurananva Lldak [auh darl
LempaL anda mempunval pokok aLau buklL
unLuk menaelakkan ancaman analnŦ Anda [uaa
dllarana unLuk mendlrlkan khemah vana
Lerlalu dekaL denaan kakl buklL kerana bahava
Lanah runLuhŦ
Þerhubunaan
W kawasan vana anda plllh sekuranaŴkurananva
mempunval cara unLuk berhubuna denaan orana
dlluar kawasan perkhemahan LersebuL seperLl
[alan ravaţ Lelefon awamţ balal pollsţ rumah
penduduk kampuna dan sebaaalnvaŦ lnl unLuk
memudahkan anda mendapaLkan banLuan seaera
[lka perluŦ !lka anda men[alankan akLlvlLl lnl
dlkawasan vana Lerpencll aLau [auh kedalam
huLanţ pasLlkan anda berhamplran denaan Lanah
lapana dan Llnaal supava kedudukan anda mudah
dlkesan darl udaraŦ
Slnar MaLaharl
W kedudukan anda seharusnva mendapaL slnar
maLaharl dlsebelah paal unLuk Lu[uan
menaerlnakan udara lembap dalam khemah
dan [uaa menaerlnakan pakalan dan peralaLan
vana basahŦ Þemandanaan vana lndah [uaa
Lldak kurana penLlnanva kerana la dapaL
memberlkan keLenanaan kepada klLa serLa
perkhemahan klLa men[adl leblh seronokŦ
uenal 8lnaLana
W !anaan sekallŴkall mendlrlkan khemah
dlkawasan denal blnaLanaŦ kerana dlkhuaLlrl
khemah anda akan men[adl manasa
rempuhan blnaLana vana menaaunakan denal
LersebuLŦ
Arah klblaL
W SeLlbanva dl suaLu lokasl vana sesualţ vana
perlu dl perhaLlkan adalah dl mana arah klblaL
darlpada kawasan LersebuLţ dan [adlkan
kawasan LersebuL dl hadapanţ aLau wu[udkan
saLu lokasl unLuk menunalkan SolaLŦ Seklranva
ada orana vana lnaln mendlrlkan SolaL dl
LempaL lLuţ dla Lldak menahadap apaŴapa
akLlvlLl menuslaŦ
Arah Laluan Analn
W Walaupun keadaan analn Lldak menenLuţ
LeLapl lnl boleh dl perhaLlkan melalul benLuk
muka buml dan kawasan laluan analn
ƍma[orlLlƍŦ SeLelah perkaraŴperkara lnl
dlkeLahulţ barulah klLa cuba memenuhl
krlLerla asas vana lalnnva
MLNDIkIkAN/MLMA5ANG knLMAn
W khemah dldlrlkan (dlpasana) unLuk membuaL
LempaL kedlaman semenLara baal berLeduh
darlpada panas dan hu[anŦ 8lasanvaţ khemah
dlperbuaL darlpada kaln Lebalţ kaln lavarţ
campuran palasLlk (nllon) dan
sebaaalnvaŦÞada masa klnlţ khemah vana
dlbuaL darlpada nllon leblh popular kerana la
adalah rlnaan dan senana dlbawa keLempaL
perkhemahanŦ
W Anda seharusnva menaeLahul nama bahaalan
vana LerdapaL pada khemahŦ keblasaannvaţ
sebuah khemah mempunval bahaalan seperLl
dlndlnaţ bumbunaţ pancanaţ Lall pancanaţ
penahan analnaţ Llana darlpada kavu aLau besl
plnLuŦ SeseLenaah khemah mempunval plnLu
dan penahan analnŦ 1erdapaL [uaa khemah
vana Lldak mempunval Llana besl vana slapŦ
Selaln lLuţLerdapaL [uaa khemah pasana slap
seperLl khemah rldaeŦ
8ahaalanŴ8ahaalan khemah
LNI5ŴLNI5 knLMAn
W khemah saLu Llana adalah rlnaan dan senana
dldlrlkanŦ khemah [enls lnl sesual unLuk
perkhemahan rlnakasŦ la boleh dlLeaakkan
denaan menaaunakan saLu Llana seperLl pada
ra[ahŦ khemah saLu Llana [uaa dapaL
dlaunakan oleh seorana aLau dua orana
peserLa saha[aŦ
khemah SaLu 1lana
khemah 8enLuk 'A'
W khemah 8enLuk 'A' dapaL dlaunakan oleh Llaa
hlnaaa enam orana peserLaŦ khemah [enls lnl
sesual dlaunaakn unLuk menaahadlrl
perkhemahanrlnakas dan kumpulanŦ khemah lnl
[uaa senana dlbawa dan dldlrlkan serLa rlnaanŦ la
boleh dlLeaak denaan menaaunakan dua baLana
Llana dan saLu baLana bumbunaŦ Anda [uaa boleh
menaaunakan Lall vana dlLeaanakan baal
membenLuk bumbuna khemah seperLl
peneranaan dalam La[uk mendlrlkan khemahŦ
khemah 8enLuk ulndlna
W khemah benLuk dlndlna sesual dlaunakan unLuk
perkhemahan kumpulanŦ khemah lnl senana
dlbawaţdlslmpan dan dldlrlkanŦ 8enLuk khemah
lnl leblh kurana sama denaan khemah benLuk ' A'
Ŧ khemah benLuk dlndlna mempunval penahan
analna aLau hu[una bahaalan LeplŦ Þenahan
analna lnl Llnaalnva leblh kurana 13 Ŵ23
senLlmeLerŦ khemah benLuk lnl mempunval
ukuran 7Ŧ73 meLer pan[ana dan 3Ŧ9 Ŵ4Ŧ2 meLer
lebar(Lermasuk penahan analn)Ŧ
W khemah benLuk lnl sesual baal suaLu
kumpulan paLrolŦ Paraanva Lldak mahal
berbandlna denaankhemah benLuk lalnŦ
khemah lnl leblh selesa dlaunakan dan
mempunval ruana vana luas unLuk berehaLŦ
W khemah lnl [uaa sesual dlaunakan oleh saLu
paLrol vana mempunval ahll leblh kuranaenam
hlnaaalapan oranaŦ Caramendlrlkan khemah
[enls lnl sama denaan cara mendlrlkan
khemah benLuk 'A'Ŧ
khemah 8enLuk ulndlna 1
khemah 8enLuk ulndlna 2
khemah 8ldae
W Sekarana kebanvakan kumpulan menaaunakan
khemah rldae unLuk berkhemahŦ khemah lnl
sanaaL sesual dlaunakan baal berkhemah
dlkawasan peraununaanţ dlLepl sunaalţ [amborl
dan sebaaalnvaŦkhemah lnl sesual unLlk Llaa
hlnaaa sepuluh orana peserLaŦ khemah lnl boleh
dlkelaskan kepada 3 [enlsţ lalLu khemah rldae
[enls helalan Lerbana (LenL barque double)ţ
khemah rldae dua Llana dan khemah rldae besarŦ
W khemah rldae helalan Lerbana sanaaL senana
dlbawa dan rlnaanŦ 8lasanvaţ khemah [enls lnl
dlperbuaL darlpada nllon aLau LerlllnŦ 1lana
khemah lnl dlperbuaL darlpada alumlnlum
aLau alol (pancaloaam)Ŧkhemah lnl dapaL
memuaLkan anLara empaL hlnaaa Lu[uh orana
peserLaŦ
khemah 8enLuk Pelalan 1erbana
W 8enLuk khemah rldae dua Llana leblh kurana
sama denaan benLuk khemah dlndlnaŦ
khemah rldae lnl mempunval dua lapls
bahaalan bumbunanvaŦ khemah lnl leblh
mahal haraanvaţ namun kebanvakan
kumpulan menaaunakan khemah [enls
lnlŦkhemah lnl dapaL memuaLkan Llaa hlnaaa
enam orana peserLaŦLlana dan bumbunanva
dlperbuaL darlpada alumlnlumŦ
khemah 8enLuk 8ldae uua 1lana
W khemah rlade besar blasanva dlperbuaL
darlpada kanvasŦ khemah [enls lnl LerdapaL
dalam berbaaal Ŷ baaal salz dan beraLŦ
Mlsalnvaţ 33 kaţ 40 ka dan Lank 110kaŦ
khemah [enls lnl dapaL menampuna seramal
10 hlnaaa 40 orana penahunlŦ 8lasanvaţ
khemah lnl dlaunakan dlperkhemahan
LerLenLu dan Lerlampau beraL unLuk dlbawaŦ
1ank 110 ka hanva dlaunakan oleh pasukan
LenLera neaara klLaŦ khemah rldae dlLeaakkan
denaan menaaunakan alolŦ
khemah 8enLuk 8ldae 8esar
kA¥U 9ANCANG DAN CAkA
MLMANCANG
W SeseLenaah khemah seperLl khemah benLuk
dlndlna dan khemah benLuk 'A' Lldak
mempunval pancana vana Lelah slapŦ Þancana
khemah lnl perlu dlbuaL dlkawasan
perkhemahanŦ 8lasanva khemah benLuk rldae
mempunval pancana vana Lelah slapŦ Apablla
berkhemah dlkawasan berpaslrţ Lanah lembuL
dan semasa analna berLlup kencanaţ pancana
vana Lelah slap Lldak sesual dlaunakanŦ lnl
kerana pancananva pendekŦ
W Þancana vana dlbuaL darlpada baLana kavu
sebesar lbu [arl kakl dan pan[ananva 0Ŧ3 Ŵ0Ŧ4
meLer boleh dlbuaL dlkawasan perkhemahanŦ
Pu[una pan[ana dlLa[amkan seperLl pada ra[ah
4Ŧ8(a)Ŧ Þancana [uaa boleh dlbuaL darlpada kavu
vana leper (papan) seperLl pada ra[ah 4Ŧ8(b)Ŧ
Apablla memancana Lall khemahţ pancana vana
dlaunakan seharusnva dlkeLuk denaan penaeLuk
supava kedudukannva bersuduL LepaLdenhan Lall
khemah dan bersuduL 43¨ denaan Lanah seperLl
pada ra[ah 4Ŧ8(c)Ŧ SeLelah memasLlkan kedudukan
pancana beLul dan Leauhţanda boleh menalkaL
Lall khemah pada pancana LersebuL
W 1erdapaL dua cara menalkaL Lall khemah pada
pancananva apablla Lall khemah vana Lelah slap
denaan penaubahsualnva seperLl pada ra[ah 4Ŧ8
(d)ţanda boleh meneaana dan menaendurkan Lall
khemah denaan cara menaubah kedudukan kavu
penaubahsualnvaŦ Cara vana kedua lalah anda
boleh menaaunakan lkaLan bellLbaal menalkaL Lall
pada pancananvaŦ 8lasanvaţ seorana vana belum
mahlr berkhemahţakan menalkaL Lall pada
pancananvaŦ Selepas lLuţ barulah mereka
menaeLuk pancana kedalam LanahŦ keadaan lnl
menvebabkan Lall khemah akan men[adl kendur
dan pancana men[adl LldakLeauh dan kemasŦ
W 1all khemah pada pancana seharusnva
dlkendurkan sedlklL lkaLannva sewakLu hu[anŦ
1all khemah akan men[adl semakln Leaana
sewakLu hu[an kerana proses penaecuLan dan
dlLlmpa hu[anŦ 1all vana Lerlampau Leaana
boleh menvebabkan khemah mudah rosak
dan kovakŦ
Þancana uarlpada kavu ?ana Leper
Cara MenaeLuk Þancana khemah
MLNDIkIkAN knLMAn
W SeLelah meneLapkan kawasan unLuk
mendlrlkan khemahţ klLahendaklah
menaeLahul cara mendlrlkan khemahŦ Secara
amnva LerdapaL dua cara mendlrlkan khemahţ
lalLu cara mendlrlkan khemah benLuk 'A' dan
dlndlna serLa nara mendlrlkan khemah benLuk
rldaeŦ
Mendlrlkan khemah 8enLuk 'A' dan
ulndlna
W keduaŴ dua [enls khemah lnl boleh dldlrlkan
denaan menaaunakan duabaLana Llana dan
saLu baLana kavu bumbunaŦ ÞoLona kavu aLau
buluh vana Llnaalnva anLara 1Ŧ2 Ŷ 1Ŧ3 meLer
unLuk Llana khemahŦ kemudlanţ Lanamkan
kedua Ŷdua Llana khemahŦ Selepas lLuţ lkaL
kavu bumbuna denaan menaaunakan lkaL
seravaŦ SeLerusnva pasana helalan khemah
seperLl pada ra[ah 4Ŧ9
Cara Memasana Pelalan khemah
Cara Memasana khemah ?ana 8lnakas
W kadanakala semasa kecemasanţ klLa boleh
mendlrlkan keduaŴdua [enls khemah lnl
denaan menaaunakan seuLas LallŦ klLa
seharusnva mencarl dua baLana pokok vana
[araknva sesual unLuk membenLana khemahŦ
lkaL baLana poko LersebuL denaan
menaaunakan llllL dua slmpulŦ kemudlanţ
pasanakan hekalan khemah seperLl ra[ah 4Ŧ10
klLa seharusnva membaluL pokok LersebuL
unLuk menaelakan berlakunva kerosakan
dlsebabkan oleh Lallpada pokok vana
dlaunakanŦ
Mendlrlkan khemah 8enLuk 8ldae
W khemah rldae dua Llana merupakan khemah pasana slapŦ khemah [enls lnl dapaL
dldlrlkan denaan membenLanakan around sheeL dlLempaL vana akan dldlrlkan khemahŦ
1Ŧ Þancanakan keempaL Ŷ empaL pen[uru denaan Leaana seperLl pada ra[ah 4Ŧ11 (a )Ŧ
2Ŧ Þasana semua Llana dan besl bumbuna khemah
3Ŧ Sambunakan Llana dan baLana bumbuna denaan sambunaan vana
beLul seperLl ra[ah 4Ŧ11( b )Ŧ
4Ŧ keLuk pancana dan lkaL Lall dlpancana pada ra[ah 4Ŧ11 ( c )Ŧ
3Ŧ ulrlkan Llana khemah perlahan Ŷ lahan pada ra[ah 4Ŧ11 ( d )Ŧ
6Ŧ lkaL denaan Leaana Lall khemah seperLl pada ra[ah 4Ŧ11 ( e )Ŧ
W 8eberapa perlnaaLan vana harus dllkuLl oleh seLlap peserLa semasa
mendlrlkan khemah lalahť
1Ŧ ÞarlL ŶparlL kecll dlsekellllna khemah seharusnva dlblna supava alr
hu[an vana Lurun dapaL menaallr [auh darl khemahŦ
2Ŧ 1all khemah seharusnva dllkaL denaan Leaana dan beLul ke
pancananva supava khemah Lldak menaaelendonaŦ
3Ŧ !arak anLara khemah Lldak Lerlalu hamperŦ keadaan lnl boleh
menvebabkan peraerakan dalam khemah merbahavaŦ!arak vana
Lerlampau [auh pula akan menvukarkan perhubunaan anLara peserLa
Ŧ!arak vana sesual adalah leblh kurana 3Ŧ4 meLerŦ
4Ŧ Apablla berkhemah dlhuLanţ klLa seharusnva membawa ubaL
nvamuk dan serbuk sulfur(belerana)Ŧ Serbuk sulfur dlLaburkan
dlsekellllna khemah unLuk menaelakkan blnaLana berblsa darlpada
memasukl khemah pada wakLu malamŦ
LanakahŴLanakah Mendlrlkan khemah
8ldae
kLSLLAMA1An kPLMAP
W ubaL nvamuk Lldak dlbenarkan dlpasana dl dalam aLau
Lerlalu hamplr denaan khemahŦ
W khemah bukan sebaaal LempaL men[emur aLau menvldal
pakalanŦ
W 1ldak dlbenarkan memasak dl dalam khemahŦ
W ulaalakkan makan dl luar khemah unLuk menaelakkan
semuL aLau blnaLana laln darl memasukl khemahŦ
W ÞasLlkan khemah dlLuLup [lka Llada orana dl dalamnvaŦ
W ÞasLlkan dl luar dan dalam khemah senLlasa
berkeadaan berslh dan kemasŦ
W Merokok adalah dl larana sama sekall dl dalam
khemahŦ
W ÞasLlkan khemah vana dlpasana adalah kukuh dan
selamaL unLuk dlaunakan
ÞLn!ACAAn kPLMAP
W Þasana khemah menalkuL prlnslp dan Leknlk vana beLul
W 8erslhkan dan kerlnakan khemah sebelum la dlslmpanŦ
W 1ldak mencucl khemah denaan menaaunakan sabun aLau bahan
pencucl vana menaandunal bahan klmla
W khemah hendaklah dlslmpan dlLempaL vana sesual dan selamaL
darlpada ancaman halwan perosak dan dlLempaL vana kerlnaŦ
W ÞasLlkan semua alaLan vana dlaunakan unLuk mendlrlkan khemah
dlperlksa dan lenakap sebelum dlslmpanŦ
SLklAnţ 1L8lMA kASlP

9---
W 9¾ ¾ ¯ ° f° ¯f f ff ¾f f f°–¯ f -f¯° ¾f½ ¾f¯ 
 f 
¯ ¯
ff ½f f   f ½ ¯ ¯f¾f° f½f ¯f ½ ¾ ¾f ¾ f¯f f° ¾ ¾f  ff 

f½f ½f° f° ¯ ° f° ¯f f°– 
f½f¾f°

9,-@99,W W W W W W W D, -@D,D D, 9D D--,@ - -@- @ D---

¯ 
¾f¾
W D° ¯ ¯ ff¾f° ff½° f½f ½ ¯ff° f°–
f ½ ff f°–½f°– f¯f ° f¯ 
f ff ¾¯ 
ff¯ ¾ ¯f©f  f¯f°f ½°nf f 9°nf f f ff ½ °°– ° f ¯ ¯f¾f ¯°¯ ¯ ¯ 
¾f° f° ¾
f–f°f -f¯°
– f° f - 
¯f f f °–f° ¾°–f ff¾f° ff 

©f ©f° ff¾f° ° f¯f°f ¾
ff ½ff¾ fff° 
f 
f °f °–f° n ½f

 W °¯f ¯f°–¾ ¾ff fff°f ff f° °–  f° f°f ¾ f¾f °–– ¾ f½f f ff¾f° ¾ f°f ° ¯ °– ff°f f°– $ f°© f©f° f 9 ¯ff° f°f ©–f ¾ f¾°f f f f f°f f f ¯ ° ¾ff° f  . -@D.D D.

W @f¯ ff° ½f f  ¯ ¾ff° ff¾ ¯f f° f ° f ©–f f –fff° ° ¯ ° f° ¯f ff ½ f°– ¾f ff½° f°–¾ f f f°f f ff° f°– ¾f f ½ ¾ ff° ¯ °– ¯½f½ ¯f f° f ° f ©–f f¾ ¯ ¯f¾f° fff f½f ½ ¯ff° f° f ©f f ¾ ¯f f° f f°f ff¾f° –° ¯ ½ff° ¯½f ¾ff°– ¾ f°––f ff½° °ff°– ¯ ff½ ¾ ½ f ff © °–°– f° ½f° .

W f°¾ff©f °f¾ff°–f°–f©f¯ ¯ °–ff° ¯f @ f½f° f©–f °–ff°¾½ff f¯ °nfff¾f°f°– ff½f°– ¾ f°–°f f©f f ¯½ff° f¯ ¯½°f½ff °¯ °– ff°f°nf¯f°f°–° ° f ©–f ff°– ° ¯ ° f° ¯f f°– f f °–f° f  f°f fff f°f ° .

9 °–f° W ff¾f° f°–f° f ½ ¾ f°– f°–°f ¯ ¯½°f nff ° °– °–f° f°– f ff¾f° ½ ¯ff° ¾ ¾ ½ ©ff° ff  €° ff¯ ff ½¾ ¯f ½ °  f¯½°– f° ¾ f–f°f ° ° ¯ ¯ ff° f° f ¯ ° f½ff° f°f° ¾ – f ©f ½ f f° f ¯ °©ff°f° f ° ff¾f° f°– ½ °n ff ©f ff¯ f° ½f¾f° f° f f¯½f° °–f° f°f f½f°– f° °–– ¾½ff  f° f° f ¯ f ¾f° f ff .

fff W  f° f° f ¾ f¾°f ¯ ° f½f ¾°f ¯fff ¾ f ½f– ° ©f° ¯ °– °–f° ff ¯ f½ ff¯ ¯f f° ©–f ¯ °– °–f° ½fff° f° ½ fff° f°– f¾f 9 ¯f° f°–f° f°–° f ©–f f f°– ½ °°–°f f°f f f½f ¯ ¯ f°  °f°–f° ½f f f ¾ f ½ ¯ff° f ¯ °©f  ¾ ° .°f .

 °f °ff°– W f°–f°¾ f f¯ ° f° ¯f ff¾f° °f °ff°– f°f f ¯ff° fff°¯ °©f ¯f°–¾f ¯½f° °ff°–f°–¯ °––°ff° °f ¾ .

f f W  f°f ¾f f¾ f°–¾ ¾f f°– ½  ½ ff° f ff ¯f°f ff f f½f f ff¾f° ¾  f° ©f f° ff¾f° ¾  f f½f° ff © f° ¾f f¾ ° ¯ °°ff° f f°f f f f°– f°–°–° ¯ ° f° f  ¯½f  f f ¯ °–f f½ f½f f½f f ¯ °¾f .

f ff° °–° W Jff½° f ff°f°–° f¯ ° °  f½°  ½ ff°¯ f ° ¯f ¯ f°ff¾f°ff°f°–° ¯f©  f ½ ff ½ ff ° f ff f n f ¯ ¯ ° f f¾f¾ f°–f°°f .

 W ¯f f° % ½f¾f°–%° ¯ ¯ f ¯½f f¯f° ¾ ¯ °ff f–  f½f f ½f°f¾ f° ©f° f¾f°f ¯f ½ f f½f f f° f f° ff nf¯½f° ½ff¾ %°°% f° ¾ f–f°f 9f f ¯f¾f ° ¯f f°– f f½f f °°  ½½f f°f f f ff °–f° f° ¾ °f°– ff  ¯½f ½ ¯ff° .-.--$...

W ° f ¾ f¾°f ¯ °– f °f¯f ff–f° f°– f½f ½f f ¯f f¾ff°°f ¾ f ¯f ¯ ¯½°f ff–f° ¾ ½ ° °– ¯ °– ½f°nf°– f ½f°nf°– ½ °ff° f°–°f f°– f½f f f ff ¾ ½° ¾ °–f ¯f ¯ ¯½°f ½° f° ½ °ff° f°–° @ f½f ©–f ¯f f°– f ¯ ¯½°f f°– ¾ f°–¾f½  f°  f½f ©–f ¯f ½f¾f°– ¾f½ ¾ ½  ¯f – .

ff–f° ff–f° ¯f .

 W ¯f ¾f f°– f ff °–f° f° ¾ °f°– f° ¯f © °¾ ° ¾ ¾f ° ½ ¯ff° °–f¾ f  –ff° °–f°¯ °––°ff°¾ff°–¾ ½ ½f f f©f ¯f¾ff°–©–f f½f –°ff° ¾ f°–ff ff°– ½ ¾ f¾ff©f .- -.

 ¯f f @f°– .

 ¯f ° ## W ¯f ° ## f½f –°ff°  –f °––f °f¯ f°– ½ ¾ f ¯f © °¾ ° ¾ ¾f –°ff° ° ¯ °–ff ½ ¯ff°°–f¾ f° ¯½f° ¯f ° ©–f ¾ °f°– ff f° f° ¾ f °–f° f  –f °–f° ¯ °––°ff° f ff°– f°– f° ¾f ff°– ¯ °– ° f ©–f  ¯ °––°ff° f f°– –f°–f° f– ¯ ¯ ° ¯ °– ¯f ¾ ½ ½ ° f°–f° ff¯ f© ¯ ° f° ¯f .

 ¯f ° ° °– W ¯f ° ° °– ¾ ¾f –°ff° ° ½ ¯ff° ¯½f° ¯f ° ¾ °f°– ff ¾¯½f° f° f° ° ¯f °  f°– ¾f¯f °–f° ¯f ° ## ¯f ° ° °– ¯ ¯½°f ½ °ff° f°–°fff ©°– ff–f° ½ 9 °ff° f°–°f° °––°f  f°–  ¾ °¯  ¯f ° ° ¯ ¯½°f f° ¯ ½f°©f°– f°  ¯  f% ¯f¾ ½ °ff° f°–°% .

W ¯f °°¾ ¾f f–¾f ¯½f°½f f–f°f f ¯ff f° °– °–f° ¯f ° f°  ¯f °  ¾ ¾f –°ff° f° ¯ ¯½°f f°– f°–f¾ ° f W ¯f ° ©–f ¾ ¾f –°ff°  ¾f ½ff°–¯ ¯½°f f  f°– °f¯ °––ff½f° f°– .

ff¯ ° f° ¯f © °¾°¾f¯f °–f°nff¯ ° f° ¯f °## .

 ¯f ° ° °– .

 ¯f ° ° °– .

 ¯f – W ff°– f°ff°¯½f°¯ °––°ff° ¯f – ° ¯f ¯f° ¾f°–f¾ ¾f –°ff° f– ¯f ff¾f°½ –°°–f°  ½¾°–f ©f¯ f°¾ f–f°f ¯f°¾ ¾f°–f °––f¾ ½f°–½ ¾ f ¯f°  f¾f° ½f f© °¾ f ¯f – © °¾ ff° f°–% ° f  %  ¯f – ff°– f° ¯f – ¾f .

W ¯f – ff°  f°– ¾f°–f ¾ °f°– ff f° °–f° f¾f°f ¯f © °¾ ° ½ f f½f f °° ff ° @f°– ¯f ° ½ f f½f f f¯°¯ ff f %½f°nf–f¯% ¯f ° f½f ¯ ¯ff° f°ff ¯½f °––f © f°– ½ ¾ f .

 ¯f ° ff° @ f°– .

W ° ¯f – f f°–  f°– ¾f¯f °–f° ° ¯f ° °–  ¯f – ° ¯ ¯½°f f f½¾ ff–f° ¯ °–°f ¯f °  ¯ff f–f°f °f¯° f°ff° ¯½f° ¯ °––°ff° ¯f © °¾ ° ¯f ° f½f ¯ ¯ff° –f °––f °f¯ f°– ½ ¾ f f°– f° ¯ °–°f ½ f f½f f f¯°¯ .

 ¯f ° – f @f°– .

¾f°f – – f° f°–  ¯f © °¾ ° f½f ¯ °f¯½°– ¾ f¯f °––f f°– ½ °–° f¾f°f  ¯f ° –°ff° ½ ¯ff°  ° f° f¯½f f ° ff @f°–f°f –°ff°  ½f¾f° ° f - –fff ¯f –  –ff° °–f° ¯ °––°ff° f .W ¯f – ¾f f¾f°f ½ f f½f f f°f¾ ¯f © °¾ °  f½f ff¯ f–f f–f ¾f f° f .

 ¯f ° – ¾f .

D9-.

--.

 .-..

- W ¾ °–f ¯f¾ ½ ¯f ° ° °– f° ¯f °## f ¯ ¯½°f½f°nf°–f°– f¾f½ 9f°nf°– ¯f ° ½  f ff¾f° ½ ¯ff° f¾f°f ¯f ° – ¯ ¯½°f ½f°nf°– f°– f ¾f½ ½f f ¯f ff¾f° ½f¾ f°f ¯ f° ¾ ¯f¾f f°–°f ½ °nf°– ½f°nf°– f°– f ¾f½ f ¾ ¾f –°ff° ° f°f ½f°nf°–°f ½ ° .

W 9f°nf°– f°– f f½f f ff°– f ¾ ¾f  ©f f f° ½f°©f°–°f   ¯   f ff¾f° ½ ¯ff° ©°– ½f°©f°– f©f¯f° ¾ ½ ½f f f©f %f% 9f°nf°– ©–f  f f½f f f f°– ½ %½f½f°%¾ ½ ½f f f©f % % ½f f ¯ ¯f°nf°– f ¯f ½f°nf°– f°– –°ff° ¾ f¾°f  °–f° ½ °– ¾½ff  f°°f ¾  ½f °f° f ¯f f° ¾  °–f° f°f ¾ ½ ½f f f©f %n%  f ¯ ¯f¾f°  f° ½f°nf°– f° – f° f  ¯ °–f f ¯f ½f f ½f°nf°– ¾ .

W @ f½f f nff ¯ °–f f ¯f ½f f ½f°nf°–°f f½f f f ¯f f°– f ¾f½ °–f° ½ °– f¾f°f ¾ ½ ½f f f©f % % f° f  ¯ ° –f°– f° ¯ °– ° f° f ¯f °–f° nff ¯ °– f  f° f ½ °– f¾f°f .

fff°– f ff f° f  ¯ °––°ff° ff° f– ¯ °–f f ½f f ½f°nf°–°f f¾f°f ¾ f°– f°– ¯ ¯f ¯f ff° ¯ °–f f ½f f ½f°nf°–°f  ½f¾  ff ¯ f ¯ °– ½f°nf°– ff¯ f°f f ff° ° ¯ ° f f° f ¯f ff° ¯ °©f  ° f° ½f°nf°– ¯ °©f  f – f° ¯f¾ .

W @f ¯f ½f f ½f°nf°– ¾ f¾°f ° f° ¾ ff°°f ¾ f ©f° @f ¯fff°¯ °©f ¾ ¯f° –f°– ¾ f©f° f°f½¾ ¾½ °– nf° f° ¯½f©f° @ff°– f¯½f –f°– ¯ ° f f° ¯f¯ f¾f f°f .

9f°nf°– f½f f f f°– ½ .

.

ff. °– 9f°nf°– ¯f .

--. W  f ¯ ° f½f° ff¾f° ° ¯ ° f° ¯f f ° ff ¯ °– f nff ¯ ° f° ¯f nff f¯°f  f½f f nff ¯ ° f° ¯f f nff ¯ ° f° ¯f ° ## f° ° °– ¾ f °ff ¯ ° f° ¯f ° – ..

° f° ¯f ° ## f° ° °– W f f © °¾ ¯f °  f° °–f° ¯ °––°ff° f ff°– f°– f° ¾f ff°– f ¯ °– 9°– f ff f°–°––°f f°ff  ¯  ° f°– ¯f ¯ f° f°f¯f° f f f°– ¯f  ½f¾ f f ¯ °– °–f° ¯ °––°ff° f ¾ ff  ¾°f ½f¾f°– ff° ¯f ¾ ½ ½f f f©f ..

.

¯f¾f°– ff° ¯f .ff.

.

¯f¾f°– ¯f f°–°–f¾ .ff.

W f f°–ff ¾ ¯f¾f n ¯f¾f° f  ¯ ° f° f f © °¾ ¯f ° °–f° ¯ °––°ff° ¾ f¾ f f ¾ f¾°f ¯ °nf f ff°– ½ f°– ©ff°f ¾ ¾f ° ¯ ¯ °f°– ¯f f ff°– ½ ¾ °–f° ¯ °––°ff° f ¾¯½ ¯ f° ½f¾f°–f° ff° ¯f ¾ ½ f©f f ¾ f¾°f ¯ ¯ f ½ ¾ ° ¯ °– ff° f°f ¾ff° ¾ f f°  f½f f ½ f°– –°ff° .

° f° ¯f ° – W ¯f – f f°– ¯ ½ff° ¯f ½f¾f°– ¾f½ ¯f © °¾ ° f½f f° °–f° ¯ ¯ °f°–f° –° ¾  ¯½f f°–ff° f° ¯f 9f°nf°–f° ¯½f ¯½f ½ °© °–f° –f°– ¾ ½ ½f f f©f %f% 9f¾f°– ¾ ¯f f°– f° ¾ ¯ °– ¯f f¯ °–f° f°– f° ff°– ¯ °– °–f° ¾f¯ °–f° f°– ¾ ½ f©f % %  ½f°nf°– f°ff ½f°nf°–½f ff©f %n% f°f°– ¯f½ ff° ff°½f ff©f % % f °–f° –f°– f ¯f ¾ ½ ½f f f©f % % ..

W f½f ½ °–ff° f°–f¾  ¾ f½ ½ ¾ f ¾ ¯f¾f ¯ ° f° ¯f ff 9f ½f n ¾ °– ¯f ¾ f¾°f °f ¾½ff f ©f° f°–° f½f ¯ °–f ©f f ¯f  @f ¯f ¾ f¾°f f °–f° –f°– f°  ½f°nf°–°f ¾½ff ¯f f ¯ °–– ° °– ff f°ff ¯f f f f¯½  f ff° °  ¯ ° f f° ½ – ff° ff¯ ¯f ¯ fff ff f°– f¯½f ©f ½fff° ¯ °ff° ½ °–f° f°ff ½ ¾ f ff f°–¾ ¾f f ff  f°– ¯   ½f f ¯f f° f ¾ f¾°f ¯ ¯ ff f °f¯ f° ¾  ¾€% f°–%  ¾€ f f° ¾ °– ¯f ° ¯ °– ff° °ff°– ¾f f½f f ¯ ¯f¾ ¯f ½f f f ¯ff¯ .

° f° ¯f – .f°–f f°–f .

@-. W D f °f¯ f °ff° ½f¾f°– ff¯ ff f f¯½ °–f° ¯f W ¯f f° ¾ f–f ¯½f ¯ °© ¯ ff ¯ ° f ½fff° W @ f °ff° ¯ ¯f¾f ff¯ ¯f W –fff° ¯ff° f ¯f ° ¯ °– ff° ¾ ¯ ff °ff°– f° f ¯ ¯f¾ ¯f ..

W 9f¾f° ¯f ½ ©f f f f°– ff¯°f W 9f¾f° f f° ff¯ ¯f ¾ °f¾f f ff° ¾ f° ¯f¾ W . f ff ff°– ¾f¯f ¾ f ff¯ ¯f W 9f¾f° ¯f f°– ½f¾f°– f ff f° ¾ f¯f ° –°ff° .

 W 9f¾f°– ¯f ¯ °– ½°¾½ f° ° f°– W ¾f° f° °–f° ¯f ¾ ¯ f ¾¯½f° W @ f ¯ °nn ¯f °–f° ¯ °––°ff° ¾f ° ff ff° ½ °nn f°–¯ °–f° °– ff° ¯f W ¯f ° ff ¾¯½f° ¯½f f°–¾ ¾f f° ¾ f¯f f½f f f°nf¯f° ff° ½ ¾f f° ¯½f f°– °– W 9f¾f° ¾ ¯f fff° f°– –°ff° ° ¯ ° f° ¯f ½ ¾f f° °–f½ ¾ ¯ ¾¯½f° .9--.

.@. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful