PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) DAN FALSAFAH PENDIDIKAN GURU (FPG

)

Modal Insan
Mengikut kamus dewan Bahasa dan Pustaka modal diertikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu yang lain. Manakala insan pula membawa maksud manusia. Maka ia membawa maksud kemahiran atau tenaga manusia yang digunakan untuk mencapai matlamat pembangunan, kemajuan, dan kemakmuran negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
y Pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang dapat

memperkembang potensi pelajar secara keseluruhan dan bersepadu pada aspek : 
Intelek  Jasmani  Emosi  rohani

Falsafah Pendidikan Guru
Guru yang berpekerti mulia, berpandangan proresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
y Pelaksanaan pengurusan dan pentabdiran dengan

penyelenggaraan supaya kemudahan P&P dapat digunakan dengan licin dan optimum serta dalam keadaan yang baik dan selamat

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK)
y Pelaksaan perhubungan dengan masyarakat yang

mewujudkan perkongsian pintar antara sekolah dengan masyarakat supaya dapat melahirkan semangat kerjasama demi membantu pembangunan sekolah dalam aspek kewangan dan juga sumber tenaga yang berkaitan

y Terdapat pelbagai definisi mengenai modal insan. Ada

yang melihat daripada perspektif ekonomi, sosial dan agama. Para pengkaji di Barat melihat daripada perspektif yang berbeza. Gary S. Becker berpendapat modal insan adalah berkaitan dengan ekonomi masyarakat dan negara kerana individu tidak dapat dipisahkan daripada pengetahuan, kemahiran, kesihatan ataupun nilai. Oleh sebab itulah pendapatan yang tinggi, kesihatan yang baik dan pembentukan nilai dan tabiat yang baik akan memberi kesejahteraan kepada kehidupan seseorang.

y modal insan daripada perspektif ekonomi ialah Theodore W.

Schultz yang memperkenalkan teori modal insan. Beliau berhujah menyatakan bahawa pengetahuan dan kemahiran adalah elemen modal yang terhasil daripada pelaburan yang disengajakan. Contoh yang jelas ialah peningkatan hasil ekonomi di negara-negara Barat adalah kesan positif daripada pelaburan dalam modal insan. Dengan kata lain, wujud hubungan di antara peningkatan pelaburan modal insan dan peningkatan pendapatan pekerja. Selari dengan pandangan Gary S. Becker, Schultz turut bersetuju dengan konsep pelaburan modal insan ini. Jadi, negara-negara maju yang melabur dalam pendidikan, kesihatan dan latihan dalam jangka panjang akan menguatkan struktur ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat mereka.

y

Definisi modal insan dalam Islam sangat berbeza daripada Barat yang asasnya adalah fahaman kapitalis. Islam mengenal pasti pembangunan sumber manusia sebagai elemen terpenting dalam modal insan kerana sumber yang utama ialah individu. Modal insan tidak seharusnya dilihat dari sudut latihan, kemahiran, kepakaran, profesional, kelebihan maklumat dan sebagainya malah harus mempunyai ciri-ciri pembangunan ke atas insan yang menerapkan sifat-sifat amanah, jujur, berakhlak mulia, progresif, cergas dan bertamadun. Keperluan dunia semata-mata tidak akan memberi kelebihan ke atas pembangunan modal insan kerana tujuan penciptaan manusia ialah jelas seperti maksud Surah Az-Zariyat ayat 56; Tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaKu . Hasil akhir yang cemerlang adalah tonggak utama pembangunan modal insan dalam Islam kerana Islam telah menyediakan satu sistem hidup yang lengkap dari mula lahir hinggalah ke akhir hayat. Konsep pembangunan sumber manusia dalam Islam adalah proses menyeluruh untuk membentuk insane yang berguna. Manusia yang lahir kelak akan menerima janji daripada Tuhannya iaitu ; Sekiranya penduduk sesuatu negeri itu bertakwa nescaya Kami akan membuka kepada mereka (pintupintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi . (Surah Al-A raf ayat 96)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful