Konsep Mengajar Sebagai Satu Profession

Disediakan oleh : MOHD MUSTAQIM AZALI Nik Ariezan Nik Man Mohd Azizuddin Mohd Kamal Ahmad Izzat Khairi Akmal Arif Mohd Kusin

Pengenalan
‡ Profession keguruan adalah professioan tertua didunia ‡ Peranan guru pada masa dahulu hanyalah sebagai penyampai ilmu ‡ Apa pula peranan/tugas guru pada alaf ini? ‡ Selaras dengan perubahan peranan pendidik, guru haruslah lebih inovatif, kreatif dan efektif dalam penyampaiannya

2001) ‡ Kualiti yang dimaksudkan adalah kualiti proses dan kualiti produk ‡ Tetapi apakah profesion dan profesionalism? .‡ Guru alaf baru seharusnya professional dan professionalismenya ialah kunci kepada peningkatan kualiti (Jemaah Nazir.

mempunyai kod etika dan mempunyai organisasi sendiri untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. ‡ Ia adalah bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti : kemahiran intelek. latihan ikhtisas.Konsep Profesion dan Profesionalisme ‡ Menurut kamus dewan : Profesion adalah suatu bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. mementingkan mutu perkhidmatan. .

. jadual tugas dan hal-hal lain. 1993) ‡ Manakala Hoyle (1980) pula menyatakan profesionalisme adalah sikap dan tindakan yang menyentuh aspek yang berkaitan dengan pekerjaan seperti. soal gaji dan upah. syarat kerja.‡ Konsep profesionalisme pula merujuk kepada ciri-ciri atau attribut yang terdapat dalam kalangan ahli dalam suatu profesion (Ornstein dan Levine.

‡ Mengkut Etzioni (1969). ‡ Hal ini kerana guru tidak mempunyai kuasa penuh dalam membuat keputusan untuk pelbagai aspek dalam profesion. jika guru tidak mempunyai kawalan terhadap standard profesion mereka. maka mereka adalah separa profesional. .‡ ADAKAH GURU SEORANG PROFESIONAL? ‡ Cuba ingat semula maksud profesion tadi.

‡ Namun begitu aspek keguruan dianggap satu profesion apabila guru memperoleh pengetahuan/kemahiran melalui latihan dalam satu tempoh masa yang panjang. meningkatkan profesinalisme. komited terhadap klien dan mempunyai kuasa autonomi dalam membuat keputusan.‡ Seperkara lagi. . pengambilan Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) ke dalam profesion sebelum dilatih merupakan satu lagi isu.

iaitu sukatan pelajaran. Pengetahuan mengenai tujuan. buku teks. falsafah dan sejarah pendidikan . Pengetahuan mengenai pedagogi asas seperti prinsip dan strategi pengurusan bilik darjah c. e. budaya sekolah dan cara bekerja sebagai satu pasukan dalam organisasi. a. Pengetahuan mengenai mata pelajaran yang diajar. d. panduan pembelajaran dan bahan pengajaran untuk mata pelajaran. Pengetahuan isi kandungan mata pelajaran b. Pengetahuan mengenai kurikulum.1. nilai. Pengetahuan mengenai pentadbiran sekolah.

membuat refleksi amalan pengajaran dan menambahbaik proses PnP. . Pengetahuan mengenai pelajar ‡ Perkembangan kanak-kanak ‡ Pengetahuan tentang cara murid belajar dan keperluan pelajar supaya guru dapat menggunakan pendekatan yang bersesuaian ‡ Guru boleh menilai pemahaman murid.2.

3. Peningkatan profesionalisme guru ‡ Memperkemas teknik pengajaran dari semasa ke semasa. ‡ Melengkapkan diri dengan pembaharuan dan perubahan kurikulum agar tidak ketinggalan dalam dunia pendidikan ‡ Berupaya membuat keputusan dalam hal-hal bilik darjah dalam profesion keguruan .

berperibadi mulia.Ciri-Ciri Guru Yang Profesional Bersikap profesional Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori Kaya dengan ilmu Bertindak atas landasan etika Bermoral teguh Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa Boleh menilai kebolehan dan kelemahan murid Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa ‡ Watak yang terpuji. dan berwawasan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .

‡ Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik ‡ Berupaya membentuk perwatakan murid yang biak ‡ Taat dan setia terhadap perkhidmatannya ‡ Setia kepada kerajaan. bebas pendirian dan tidak berbelah bagi ‡ Mengikut Abdul Shukor Abdullah (1998) .

10 tret berkesan menurut McEwan 1. Dorongan oleh misi dan passionate ‡ Guru yang berkesan didorong oleh misi seolah-olah suatu panggilan untuk mengajar disamping mempunyai passion untuk membantu pelajar belejar dan berkembang .

Positif dan benar ‡ Menampilkan kualiti seperti hormat. empati dan adil dalam hubungannya dengan pelajar. menyayangi.2. mudah berhubung dengan pelajar. ibu bapa dan rakan sekerja ‡ Lebih demokratik. memperkukuh kekuatan pelajar dan mengenal pasti masalah pelajar ‡ Sentiasa berpandangan positif dalam segala cabaran yang dihadapi dan ikhlas dalam membina modal insan yang terunggul .

melakukan sesuatu secara berbeza. berdikari. berkembang. belajar.3. Guru sebagai pemimpin ‡ Pemimpin yang dapat mempengaruhi pelajar untuk berubah. bertanggungjawab dan mencapai matlamat. ‡ Menjadi teladan kepada pelajar .

‡ Melaksanakan tugas dengan sempurna dalam BD. .4. dan bertindak dengan bijak dalam menyelesaikan masalah yang wujud semasa mengajar. With-it-ness ‡ Melengkapkan diri dengan pengetahuan untuk mempunyai kawalan penuh terhadap pengurusan pelajar dan pengurusan masa.

karisma. kecindan. . kreatif dan membawa pembaharuan dalam pengajarannya. Gaya ‡ Menampilkan gaya tersendiri yang unik. ‡ Setiap guru harus membentuk gayanya tersendiri dan boleh diterima serta dicontohi oleh pelajar. bersemangat. penuh minat.5.

6. . Kepakaran dalam motivasi ‡ Guru berkesan merupakan seorang yang bermotivasi dan percaya dirinya berupaya untuk mengubah kehidupan pelajarnya serta memotivasikan mereka untuk menguasai standard dan tingkah laku tertinggi.

7. Keberkesanan pengajaran ‡ Tidak mengajar dengan satu teknik ‡ Tingkah laku mengajar dan kemahiran mengajar yang bergantung kepada keperluan pelajar. ‡ Kebolehan berkomunikasi ‡ Menerangkan dengan jelas ‡ Mewujudkan persekitaran yang kondusif ‡ Mengurus bilik darjah dengan menggunakan masa yang optimum ‡ Menangani konflik ‡ Boleh menilai prestasi mengajar sendiri .

8. Pembelajaran kandungan ‡ Mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang kandungan dan sentiasa belajar sepanjang hayat ‡ Kerana guru akan menghadapi 2 isi utama setiap hari iaitu apakah yang hendak diajar? dan bagaimanakah hendak mengajar? .

9. sekolah dan komuniti untuk menyelesaikan masalah di dalam bilik darjah. Pintar ‡ Guru menggunakan pengetahuan tentang pelajar. ‡ Guru sentiasa menyiasat dan mengumpul maklumat tentang sebab-sebab pelajar bertingkah-laku sedemikian .

‡ Melihat sesuatu secara menyeluruh.10. . Celik minda ‡ Minda guru berkesan sentiasa aktif dan berfokus terhadap tugas yang diberikan. dan mempunyai kebolehan untuk berfikir dan membuat refleksi terhadap tingkah laku pengajaran serta berupaya menerangkan pelbagai idea.

guru yang berkesan menampilkan ciri-ciri guru yang profesional. .RUMUSAN ‡ Secara keseluruhannya. ‡ Peranan guru amat penting dalam membawa pelbagai perubahan dan inovasi dalam sistem pendidikan negara akibat daripada era perkembangan teknologi yang kian pesat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful