KAJÌAN KURÌKULUM

MATEMATÌK MALAYSÌA
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 1
Lima toneeak vane perlu dipertimbanekan
dan dipelajari melalui proses peneajaran
dan pembelajaran matematik dalam bilik
darjah:
1. Penyelesaian masalah dalam Matematik
2. Komunikasi dalam Matematik
3. Penaakulan Matematik
4. Perkaitan Matematik
5. Aplikasi Teknologi
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 2
Penvelesaian Masalah dalam
Matematik
Apakah yang dimaksudkan dengan 'masalah'
dan 'penyelesaian masalah'?
P Masalah : merupakan satu kenyataan atau
situasi dalam kehidupan seharian yang
memerlukan penyelesaian
P Penyelesaian masalah : merupakan proses
yang digunakan untuk menentukan jawapan
kepada sesuatu kenyataan atau soalan
dengan menggunakan strategi yang tertentu
(secara terancang)
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 3
P Perkembangan kemahiran penyelesaian
masalah perlu diberi penekanan
sewajarnya dan menjadi fokus utama bagi
kurikulum matematik supaya:
- murid dapat menyelesaikan pelbagai
masalah berasaskan kepada persekitaran
dan pengalaman sebenar secara berkesan
- murid dapat mengaplikasi dan
mengadaptasi berbagai strategi yang
sesuai untuk menyelesaikan masalah baru
- murid dapat memperkukuhkan diri apabila
berdepan dengan pelbagai situasi harian
yang mencabar.
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 4
P Proses pengajaran dan pembelajaran perlu
melibatkan kemahiran penyelesaian masalah
secara komprehensif dan merentasi
keseluruhan kurikulum
P Kemahiran ini melibatkan langkah-langkah
seperti berikut:
- memahami dan mentafsirkan masalah
- merancang strategi penyelesaian
- melaksanakan strategi
- menyemak semula penyelesaian
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 5
P Kepelbagaian penggunaan strategi umum dalam
penyelesaian masalah, termasuk langkah-langkah
penyelesaiannya harus diperluaskan lagi
penggunaannya dalam mata pelajaran ini.
P Antara strategi-strategi penyelesaian masalah yang
boleh dipertimbangkan:
- Mencuba kes lebih mudah
- Cuba jaya
- Melukis gambar rajah
- Mengenal pasti pola
- Membuat jadual/carta atau senarai secara
bersistem
- Membuat simulasi
- Menggunakan analogi
- Bekerja ke belakang
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 6
Komunikasi dalam Matematik
P merangkumi pelbagai bentuk peluang
komunikasi dalam pelbagai persekitaran
supaya murid dapat menghubungkait media
berbeza (bahan-bahan fizikal, gambar-
gambar dan rajah) bagi menjelaskan idea
matematik.
P Komunikasi merupakan satu cara untuk
berkongsi idea dan menjelaskan kefahaman
Matematik.
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 7
P Dengan cara komunikasi yang berkesan:
- membantu murid memperkukuhkan
kefahaman dan pengetahuan matematik
mereka kepada tahap yang lebih mendalam.
- murid akan lebih cekap dalam aktiviti
penyelesaian masalah
- boleh menerangkan konsep dan kemahiran
serta kaedah penyelesaiannya kepada rakan
atau guru mereka
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 8
P Contoh Kemahiran berkomunikasi dalam
matematik :
- membaca dan memahami masalah
- menginterpretasi gambar rajah dan graf
- menggunakan laras matematik yang
betul dan tepat semasa menyampaikan
pendapat atau hujah lisan atau bertulis
- mendengar dengan teliti
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 9
P Apabila murid mempunyai kemahiran
pendengaran, kefahaman, penghujahan dan
penulisan yang baik dalam matematik maka
mereka akan lebih berkeyakinan dan
perasaan ingin tahu terus wujud.
P Cara bagaimana komunikasi dapat dipupuk
dan dipertingkatkan dalam kelas matematik:
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 10
P Komunikasi dalam matematik melalui proses
mendengar :
berlaku apabila murid bertindak balas
terhadap apa yang didengar menerusi
penerangan guru. Murid digalakkan berfikir
menggunakan pengetahuan matematik untuk
membuat keputusan.
P Komunikasi dalam matematik melalui proses
membaca :
berlaku apabila murid dapat mengumpul
maklumat, menyusun dan mengubungkait
idea dan konsep menerusi nota dan bahan
bacaan.
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 11
P Komunikasi dalam matematik melalui
proses visualisasi (membuat
perwakilan):
berlaku apabila murid membuat
pemerhatian, menganalisis, mentafsir
dan mensintesis maklumat ke atas
bahan konkrit seperti papan geo,
gambar dan gambar rajah, perwakilan
dalam bentuk jadual dan graf.
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 12
P Komunikasi dalam matematik melalui aktiviti
menulis:
berlaku semasa pelajar membuat latihan di
lembaran kerja, buku aktiviti atau di papan tulis
P Komunikasi dalam matematik melalui aktiviti
komunikasi verbal:
berlaku semasa murid melalui aktiviti
perbincangan dalam kumpulan dan soal jawab
semasa sesi penerangan guru
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 13
Penaakulan Matematik
P Penaakulan adalah mengenali membuat
generalisasi (tekaan atau telahan dalam
menentukan sesuatu penemuan atau
penyelesaian)
P Penaakulan merupakan asas dalam
membuat dan memahami matematik.
P Perkembangan penaakulan matematik berkait
rapat dengan perkembangan intelek dan
komunikasi murid.
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 14
P Penaakulan Matematik ditekankan kepada
murid supaya mereka dapat mengembangkan
bukan sahaja kapasiti pemikiran logikal malah
turut meningkatkan kapasiti pemikiran kritis
yang merupakan asas kepada pemahaman
matematik secara mendalam dan bermakna.
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 15
uru dapat melatih murid dalam proses
penaakulan menerusi beberapa contoh:
P Murid pada semua peringkat perlu dilatih
menggunakan model-model, fakta-fakta, ciri-
ciri dan hubungan untuk menyiasat serta
menerangkan tekaan , telahan mereka serta
hujah matematik (sama ada dengan
berbantukan bahan konkrit, kalkulator,
komputer, perwakilan matematik dan
sebagainya)
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 16
P Contohnya: murid-murid dapat mengaitkan
idea pendaraban dengan menggunakan
petak segiempat tepat.
P Mereka dapat mengaitkan jumlah bilangan
petak dalam segiempat tepat bersamaan
hasildarab panjang darab lebar segiempat
tepat iaitu luas segiempat tepat
P Oleh itu, luas segiempat tepat ialah panjang x
lebar
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 17
P Murid harus dilatih dan dibimbing untuk
membuat konjektur, membuktikan konjektur,
memberi penerangan logikal, menganalisa,
membuat pertimbangan, menilai dan memberi
justifikasi terhadap semua aktiviti matematik
P Contohnya:
murid-murid diberikan konjektur berikut 3n + 1
menghasilkan nombor perdana bagi sebarang
nombor genap,n.
P Murid-murid dilatih untuk membuktikan
konjektur, menganalisa contoh dan
membuktikan sama ada konjektur tersebut
benar atau tidak
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 18
Perkaitan Matematik
P Dalam kurikulum matematik, peluang untuk
membuat kaitan perlu diwujudkan supaya
murid-murid dapat mengaitkan pengetahuan
konseptual dan prosedural, serta dapat
mengaitkan topik-topik dalam matematik
khususnya dan bidang lain secara amnya
dalam kahidupan seharian mereka
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 19
P Kurikulum Matematik umumnya terdiri daripada
beberapa bidang diskrit seperti penghitungan,
geometri, algebra, pengukuran dan
penyelesaian masalah.
P Tanpa membuat perkaitan antara bidang-
bidang ini, murid akan belajar dan mengingati
terlalu banyak konsep dan kemahiran secara
berasingan.
P Apabila idea matematik ini dikaitkan dengan
pengalaman seharian di dalam dan di luar
sekolah, murid lebih menyedari kegunaan
matematik.
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 20
Aplikasi teknoloei
P Pengajaran dan pembelajaran matematik
seharusnya menggunakan teknologi terkini untuk
membantu murid memahami konsep-konsep
matematik secara mendalam, bermakna dan tepat
serta membolehkan murid meneroka idea-idea
matematik.
P Penggunaan kalkulator, komputer, perisian
pendidikan, laman-laman web dalam Ìnternet serta
pakej-pakej pembelajaran yang sedia ada boleh
meningkatkan dan mempelbagaikan pedagogi
dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 21
P Dengan berbantu penggunaan teknologi yang
bersesuaian, tuntas dan berkesan, dapat
meningkatkan dari segi pencapaian dan
penguasaan hasil pembelajaran yang
dikehendaki.
P Oleh itu guru seharusnya menggunakan
sumber yang wujud dalam bidang ini untuk
membantu murid menguasai konsep dan
kemahiran matematik tertentu secara
berterusan.
MTE310 KURÌKULUM PENDÌDÌKAN MATEMATÌK 22

2,943,,3507:/50792-,3,3 /,3/50,,720,:574808503,,7,3 /,3502-0,,7,32,902,9/,,2- /,7, 
!03008,,32,8,,/,,2,902,9 42:3,8/,,2,902,9 !03,,:,3,902,9 !07,9,3,902,9 5,8%0344 

% &#&&!%% 

9. ./.8.9: 03.3 .3 .8. 808:.8.9.3 574808 .: 84.3 80.5.90 .3 % &#&&!%% P ..9...3 20207:.3 /03.8:/. 907.9: 03. 207:5.. /..3 :39: 203039:.....902...2 .3/2.3 .3 203:3.3 503008.3 2.3 05.. !03008.3/:3.8 /..: 89:..3 503008.3 8.8.3 .3 . P .. /..7.3 /03.39079039: 80..8.3 2.9..9 5..3 2..3.3 !03008..7. 207:5.3 897..2 0/:5.

3 50-.3 /7 ..5..8..3 50-.3 02.3203.3 2. -07/05.2.9 202507::. :7::2 2.3 503008..7..3 /03..90 .3 2:7/ /. -.9 203008.8.. 897./.902.3 808:.3 80.3 80-03...9 203.8.3. /.5..2..-.-. :39: 203008.8..3 2./ 14:8 :9. -.3 . 2:7/ /.. -07.73..3 /.8 -07-.59.3 05.7: 2:7/ /.5./.7 % &#&&!%% . 89:.9 8:5.8 /.7.7.3.3 503. 507809.5.P !0702-.7. 507: /-07 5030.3 203.7 80.3 203. 2.8 . -0708.5.8.

. 805079-07:9 202.3897.3.3.7..7...503008.3.7.187.3507: 20-.8.8.3.P !74808503.3.32039.3:7::2 02. 207.3207039.3502-0.9...302. .802:..7.8.90 20302.9..8 080:7:.3320-.3 20.32.3503008.32.425700381/. 80.90503008.7..3/.3897.2/...3 % &#&&!%% P .

3. 0:8 .2-.3 -40 /50792-..3 .3 03.7:8 /507:.P 050-.7.90 897.8.89 54. 50. 0303....7.3 2.8: . :-..3.3. 9072./:.. 503008.90 503008.3 897...8.9. . 5..90 :2:2 /. 503:3..33.:-.2 2. /.7 7..2 503008.....33.9 . .3 503:3.3 2.8. 08 0- 2:/..3 3 39. 02-:. . 897.

-0788902 02-:.3.9.3 .7.8 03:3.. 0 -0.79..: 803.. 80.9 82:.7. .4 007..3 % &#&&!%% P ..

3 -..8.31.7. 2.2-.250-.902.9 P % &#&&!%% .32030. -...3 .301.8.8 /.. .38./.9 P 42:3...7.8/.2 .507809... -07-0.2-.2030. 42:3.9 207.:39: -07438/0..3:250-..9203:-:3.2:7//.9:.3 8:5.902.7/.3 42:3.902.3/0..2. -.-039:50:.7 .5.37.8207:5.920/.

P 03.3 0- .5 /.3 2...8 .: :7:2070. 42:3..9.39: 2:7/ 202507::./.. 05.9 2070.3 /.30- 203/. % &#&&!%% .33. . -40 20307..9.9 503008..5 .8.3. 7.0.3 02. 503008.3 50309.2 2:7/ .902..3 202-.2 .3 ./.:. 05..3 .3 43805 /.7.3 01..7.2.. 9.3 2.3-0708.3 8079.0/.

.8 2.902..9 .8 /.2 2..902. /.2-.7 7.9 802./.3 .3 909 % &#&&!%% ..5.25.8. 20339075709..3 905.8 .7.: :.1 203:3.3 503/.7 /03.8.3 -09: /.2 2. 8..3 .3 202.7..9.: -079:8 203/03. 203.3 -0742:3.P 4394 02.9 202-.9..3 7.9 .

...82.2..3 503:.2:7/2025:3.02.3 503:8./.8/.20.3 503/03.42:3..7.3 01..92.3.9 P % &#&&!%% ..3-.2..3 507.3/.7.3/50793.3.-.5.9.3/.3.22.3339.902.3/.30--070. 2070..:907:8::/ .9/5:5: /.7.8.902.-.P 5.

8 /.: . 2:7/ /.5.3 43805 20307:8 349.:2.3 % &#&&!%% P ..: 574808 203/03.5 ...3..5.P 42:3.:.2 2..3 42:3.3 50309.3 2..: ..9 :39: 202-:.9 /0.5.5./.8 /.902..7 20307:8 50307.9 203:25: 2.9 20.8 907./.902.-..7 -07. .3//03.-.: 574808 202-.9 203:8:3 /...9 05:9:8.3 -0717 203:3. 2:7/ -0793/.2 2.3 -. -.3 :7: :7/ /..3 -.9 20.902.3 203:-:3. -07./.

8:.88 2039.3.2-039:./.9 507.2-.3 203.3..:2.:.7/.8...22./:.77.: 574808.1 % &#&&!%% .920.5.2:7/202-:.8 202-:.8 -.343798050795.5.304 ...P 42:3. 507.9.187 /..2-.3 /.90.8/.3 -07.902.32038390882.9.37.-.9 50207.

:/5.7202-:.8..902.9..920.9.P 42:3. -07.7.22.9.8/.3/.3/ 02-..3.07-.9 42:3.:.22.9.39:8 42:3.50.307.3/.9.384.2:25:.2:7/20.9..8/.8.:..3.:802.5.8.9 203:8 -07.8.:.902.:802. -::.80850307.9 507-3.- 802.9.9.3:7: P % &#&&!%% .920...

3 /.3 2.3 P !03.3 .: 503008.8 2:7/ P % &#&&!%% .3 202.3 50702-..8.2 203039:.2 2.3.9.: 90.902.9 0307.9 P !0702-..902..3 207:5..3.9 /..3 808:./.3 3900 /...3 ...2 202-:.8 90.9: 50302:.8.:.9 /03.:.:.3 .:.3 . !03.9 !03..9..3.9 7.8 /.9 -07.3 503..3 42:3.5. 202-:. 20303.902.

38.3./.2..305.34..5.3-072.5..920302-.805.203/.895027.2.3./. 9:7:92033...3798 ..9.3.3 -:.:.7. % &#&&!%% .502..5...3.3.902./.2/.8.980.902.3..3207:5.895027.9/90.P !03.2070.3 2. 2:7/8:5.

8079.:7:/..32070.:.902..3 -07-.92:7//.947 425:907 507../.5.3 80-.3.324/0 24/0 1.3.3 90.:. 1.39:...9 203:3.5.98079.3:-:3. .3:39:203.9/.3-.9 8..5073.7 .9.. :.390.320307:8-0-07..9.7/.32..8.. 20307.4394 P :7/5./.2.802:./03.2574808 503.920.902.9507:/. % &#&&!%% .2.34379 .

3 0-. 5.8/..9 203.3 /0.5.9 905.0-.9 -078..9 905..9 .9 .9 905..3 .9. -.3 /.7.9 203.3.8 80025.7. 80025.5. /.9 P 0 9: :.9 905.5.9 905.9 070.P 43943.2..3 203:3.9: :.7.3 :2.3.503/.7 P % &#&&!%% .3 509.-.3..3 509.3 /03. /.7 80025.9.8 80025.2:7/ 2:7/ /.2 80025.

9. 202-:.3 202-07 :891.3 4309:7 202-07 50307.9 4309:7 202-:9.9 /. 80-.3 4.3 /-2-3 :39: 202-:.:7/ .5 3 P :7/ 2:7/ /. P % &#&&!%% .3 203.3.3 342-47 03.9 2.3.9 P 43943.3 342-47 507/././.9 50792-. 203.8 907.3. 2:7/ 2:7/ /-07.3 4309:7 203. .3.3 202-:9.7 .8.7. /.2. .8. .3 4309:7 -07:9 3 203.3. 4309:7 90780-:9 -03.7:8 /.: 9/.4394 /.902. -.3 8.5 802:.8.9 :39: 202-:9.9.

380. 8079./..9 :8:83.357480/:7.5.9.9./:5.3 438059:.2:7::22.7.3...7. % &#&&!%% .902.9 50:.38:5.5.23.902.9 P . !07.3.3945 945/..350309..22. 2:7/ 2:7//.380.3-/.3:39: 202-:.902./..:.9.3507:/::/.32070.9.9./. /.2.9203.9 203.

2.. 503::7.9.70:3.3//.907/7/.83.3 2.39.2.9.3.302.380.75.32.5.:7::2.3-0.3/03.35.3/:..7.-/.3 -/.33 2:7/.9:2:23.9 907.9507.202-:.9 P % &#&&!%% .3.43805/. 2:7/0-2030/.. -0-07.3 042097 .3 503008... P %.7.:-.7/.7.3 503.93/.3 P 5..8.-/./.7 804.0-7.3/8798050795039:3.902. -07.380.902.32033.7.-.3/..2/.902../0.

2.9 80.. 203/.890344 P P !03.3 502-0.39: 2:7/ 202.902.0 502-0.3 . /0.7..3 /..7. /.3 905.3 50/..7:83.4 /./.0 5.3 20250-. 5..3 502-0.3 2. -40 2033. 202-40.3 .3 /.902.7.3..2 43805 43805 2..7.9 8079.3 503//.. 203:3. 5.9 !03:3.2.3 .380/.3 .9 % &#&&!%% .2 -072..3 0-/.3 90344 9073 :39: 202-.:.3 /. 2.7. /0. .902.3 2..902.9 80.7.947 425:907 5078.2 503.9.3 2:7/ 203074...2 39073098079...

.03.7:83..3.902.7..3-0708.3..3/.780503.7.3 503:.3-07-.3 02.8502-0.39:2:7/203:.3:://.2-/.43805/.8.32. P 09::7:80.3 /.9 2033.7. -07907:8.33:39: 202-.9.39:503:3.3 8:2-07.3 P % &#&&!%% .203:3.3 /003/...3 9:39.390344.99079039:80...5.8.3 -07808:..5.8/.3/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful