MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN DICK DAN CAREY

DISEDIAKAN OLEH : AHSIAH AHMAD DAYANA ZAINAL ABIDIN ELSA HANA MUHAMMAD ILHAM HUSNA JAMALUDDIN

DEFINISI REKA BENTUK PENGAJARAN  Reka bentuk pengajaran adalah proses sistematik bagi menterjemahkan prinsipprinsip umum suatu pengajaran dan pembelajaran kepada perancangan bagi menghasilkan bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. .

KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN  Untuk menghasilkan pengajaran/latihan dan bahan pengajaran yang sistematik dan berkesan. diguna dan diurus supaya dapat meningkatkan prestasi pengajaran dan pembelajaran .  Bahan pengajaran yang direkabentuk dan dibina perlu dinilai.

-Model yang melibatkan pembinaan bahan untuk jangka panjang dalam menghasilkan sistem pengajaran yang berkesan.PENDAHULUAN ‡ Model reka bentuk pengajaran Dick dan Carey berorientasikan sistem. .

Buat Analisis pengajaran 3. Tulis objektif prestasi . Kenal Pasti ciri dan perlakuan peringkat masuk murid 4. Kenal Pasti Matlamat Pengajaran 2.‡ Model ini mengandungi sembilan langkah : 1.

Reka bentuk dan jalankan penilaian formatif 9.5. Semak semula pengajaran . Bina dan pilih bahan pengajaran 8. Bina strategi pengajaran 7. Bina item ujian rujukan kriteria 6.

taksiran keperluan yang berkaitan dengan sesuatu kurikulum. . ‡ Matlamat pengajaran boleh didapati daripada senarai matlamat pengajaran. Kenal pasti matlamat pengajaran.Langkah 1. masalah pengajaran dalam bilik darjah atau sesuatu topik baru dalam sukatan pelajaran.

‡ Matlamat pengajaran akan dianalisis untuk mengenal pasti kemahiran subordinat dan prosedur yang perlu diikuti untuk mempelajari sesuatu proses.Langkah 2. . Buat analisis pengajaran.

Ciri-ciri umum pelajar seperti umur. bakat. sikap. ‡ Pengetahuan/kemahiran sedia ada yang berkaitan akan membantu pelajar menguasai pelajaran baru yang akan dipelajari. . Kenal pasti ciri dan perlakuan peringkat masuk pelajar.Langkah 3. gaya pembelajaran perlu diketahui untuk merancang reka bentuk pengajaran. jantina.

Tulis objektif prestasi. .Langkah 4. ‡ Item ujian akan mengukur sama ada pelajar boleh atau tidak menguasai kemahiran/pengetahuan yang ditetapkan dalam objektif pengajaran. Bina item ujian rujukan kriteria. ‡ Objektif yang harus dikenal pasti ialah objektif subordinat yang akan membantu mencapai objektif terminal dan seterusnya matlamat pengajaran. Langkah 5.

persembahan maklumat. Bina strategi pengajaran. latihan dan tindak balas dan ujian dan aktiviti susulan.Langkah 6. . Strategi pengajaran mencakupi aktiviti sebelum pengajaran. ‡ Langkah berikut ialah mengenal pasti strategi yang akan digunakan dalam pengajaran serta memilih media yang sesuai digunakan untuk mencapai objektif terminal.

panduan guru dan panduan ujian boleh dibina dan disediakan. Keputusan untuk membina bahan baru bergantung kepada objektif atau hasilan pembelajaran. Bina atau pilih bahan pengajaran.Langkah 7. . ‡ Bahan-bahan seperti panduan belajar. bahan media. bahan yang sedia ada dan kemampuan organisasi dari segi kepakaran dan kewangan.

Tiga jenis penilaian formatif iaitu penilaian individu. ‡ Setelah selesai draf awal pengajaran.Langkah 8. langkah berikut ialah menjalankan beberapa siri penilaian untuk mengumpul data yang boleh digunakan untuk memperbaiki pengajaran. Penilaian formatif. penilaian kumpulan kecil dan penilaian luar atau pemerhatian. .

Langkah 9. ‡ Data yang diperolehi daripada penilaian formatif boleh digunakan untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan yang mungkin terdapat pada mana-mana langkah reka bentuk yang boleh menjejaskan pencapaian objektif pengajaran. Semak semula pengajaran. .

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful