Ε΍ΩΎϘΘϋϻ΍ ω΍Ϯϧ΃

: ϲμΨθϟ΍ ιΎΨϟ΍ ΩΎϘΘϋϻ΍ -1
Ύϣ΄ϓ ˬ Ε΍ΩΎϘΘϋϻ΍ ω΍Ϯϧ΃ ϯϮϗ΃ Ϯϫϭ
ΡΎΠϨϟ΍ϭ ΓΩΎόδϠϟ ΓΪϋΎδϣ ϥϮϜΗ ϥ΃
. ΓήϣΪϣ ϥϮϜΗ ϭ΃ ˬ
ΓΪϴΟ ΔΤμΑ ϊΘϤΗ΃ϭ ϱϮϗ κΨη Ύϧ΃ )
ϊϣ ϒϴϜΘϠϟ ΔϧϭήϤϟΎΑ ϊΘϤΗ΃ϭ ΢ΟΎϧϭ
( ϝ΍ϮΣϷ΍ ϊϴϤΟ

: ˯ΎϴηϷ΍ ϪϴϨόΗ ΎϤϴϓ ΩΎϘΘϋϻ΍ -V
Ύϣ ϞΜϤϳ ΩΎϘΘϋϻ΍ Ϧϣ ωϮϨϟ΍ ΍άϫ
ϝΪΗϭ ΎϨϟ ΔΒδϨϟΎΑ ˯ΎϴηϷ΍ ϪϴϨόΗ
ΔϴϤϫ΃ ΍Ϋ ϪϧϮϛϭ ˯ϲθϟ΍ ΔϟΎΣ ϰϠϋ
. ΎϨϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϴϤϫ΃ ϱΫ ήϴϏ ϭ΃
(ϖϳΪλ ϱ΃ ϲϓ ϖΛ΃ ϥ΃ ϊϴτΘγ΃ ϻ Ύϧ΃ )
( ΔΒόλ ΓΩΎϣ ΕΎϴοΎϳήϟ΍ )

Y: ΏΎΒγϷ΍ ϲϓ ΩΎϘΘϋϻ΍ -3
ϒϗϮϣ ϱ΃ ˯΍έϭ ϊϓ΍Ϊϟ΍ ϝϭΎϨΘϳ ΩΎϘΘϋϻ΍ ΍άϫ
ϞϤθΗ ϥ΃ ϦϜϤϤϟ΍ ϦϤϓ ϪΒΒδϳ Ύϣϭ
. ΔϴΒϠδϟ΍ Ε΍ΩΎϘΘϋϻ΍
( ΎϬϴϠϋ Ε΄θϧ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟ΍ ΐΒδΑ ϲΒμϋ Ύϧ΃ )

: ϲοΎϤϟ΍ Ϧϋ ΩΎϘΘϋϻ΍ -4
Ύ˱ ϴΒϠγ ϥΎϛ ˯΍Ϯγ ϲοΎϤϟ΍ ϲϓ Ϛϟ ΙΪΣ ϱάϟΎϓ
ήϴΜΗ ΏέΎΠΘϟ΍ Ϧϣ ΔϠϴμΤΑ ϙΪϤϳ Ύ˱ ϴΑΎΠϳ· ϭ΃
ϢϜΤΘΗϭ ϚϛϮϠγ ϰϠϋ ήΛΆΗϭ ΩΎϘΘϋϻ΍ ϪΒϨΗϭ
. ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ϚΗΎϓήμΗ ϲϓ
ϙήοΎΣ ϰϠϋ ήΛΆϴγ ϲοΎϤϟ΍ Ϧϋ ϙΩΎϘΘϋ΍)
( ϚϠΒϘΘδϣϭ

: ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ΩΎϘΘϋϻ΍ ± 5
Ύ˱ ϗήθϣ αΎϨϟ΍ ξόΑ ΪϨϋ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϥϮϜϳ
ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ήΜϛ΃ ιήϓ ΩϮΟϭ ϰϨόϤΑ
. Ύ˱ ϳΩΎϣ Ϟπϓ΃ ϯϮΘδϣϭ
ϊϣ Ύ˱ ϤϠψϣ ήΧϵ΍ ΪϨϋ ϞΒϘΘδϤϟ΍ ϥϮϜϳϭ
. ιήϔϠϟ ΍˱ΪΟ ΔϠϴΌο ΕϻΎϤΘΣ΍

ΓΩΎόδϟ΍ ΉΩΎΒϣ
: ϲΣϭήϟ΍ ρΎΒΗέϻ΍ -1
. αΎϨϟ΍ ϰϨϏ΃ ϦϜΗ Ϛϟ Ϳ΍ Ϣδϗ ΎϤΑ νέ΃
: ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝΎϗ
( ϦϳήϛΎθϟ΍ Ϧϣ Ϧϛϭ ϚΘϴΗ΁ Ύϣ άΨϓ )
( ΎϴϧΪϟ΍ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϢϬΘθϴόϣ ϢϬϨϴΑ ΎϨϤδϗ ϦΤϧ )
Ϛδϔϧ ϲϓ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ Ύοήϟ΍ϭ ϥΎϨΌϤσϻ΍ αήϐΗ ΎϣΪϨϋ
ήόθΘγ Ϛϟ ϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ Ϳ΍ Ϣδϗ ΎϤΑ
ΔϴϧΎϧϷ΍ Ϧϋ ΪόΘΒϧ ΎϣΪϨϋϭ ΓΩΎόδϟ΍ϭ έ΍ήϘΘγϻΎΑ
. ϦϳήΧϵ΍ ϩΎΠΗΎΑ ΐΤϟΎΑ ήόθϧ ΪδΤϟ΍ϭ

YΔϗΎτϟ΍ϭ ΔϤϴϠδϟ΍ ΔΤμϟ΍ - V
ΔϘϳήτϟ΍ϭ ϚϠϘϋ ΎϬΑ ΞϣήΒΗ ϲΘϟ΍ ΔϘϳήτϟΎϓ
ϚΘϣϭ΍Ϊϣ ϯΪϣϭ ϚϤδΟ ΎϬΑ ϱάϐΗ ϲΘϟ΍
ϚΘΤλ ϰϠϋ ήΛΆΗ ΔοΎϳήϟ΍ ϰϠϋ
. ϚΗΩΎόγ έ΍ΪϘϤΑϭ ϚΘϗΎσ ϯϮΘδϣϭ
ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ Ϧϋ ϒϳήη ΚϳΪΣ
ϢϠγϭ
ϪϧΪΑ ϲϓ ϰϓΎόϣ ˬ ϪΑήγ ϲϓ Ύ˱ Ϩϣ΁ ΕΎΑ Ϧϣ )
Ϫϟ ΕΰϴΣ ΎϤϧ΄Ϝϓ ˬ ϪϣϮϳ ΕϮϗ ϩΪϨϋ ˬ
(Ύϫήϴϓ΍άΤΑ ΎϴϧΪϟ΍

: ΕΎϗϼόϟ΍ϭ ΐΤϟ΍ -3
ΔΒϴσ ϦϳήΧϵ΍ ϊϣ ϚΘϗϼϋ ϥϮϜΗ ΎϣΪϨόϓ
ϚΑ ϥϮϤΘϬϳϭ Ϛϟ αΎϨϟ΍ ΐΤΑ ήόθΗϭ
ˬ Ϛϴϟ· ϥϮΟΎΘΤϣ ϢϬϧ΃ ϥϭήόθϳϭ
. ΓΩΎόγ ήΜϛ΃ ϥϮϜΘγ
Ϯϔόϟ΍ϭ ˯Ύτόϟ΍ ϲϓ ϥϮϜΗ ΓΩΎόδϟ΍ ήϫϮΠϓ
. Ϛϴϟ· ˯Ύγ΃ ϦϤϋ
ϰϟΎόΗ Ϳ΍ ϝΎϗ
( αΎϨϟ΍ Ϧϋ ϦϴϓΎόϟ΍ϭ φϴϐϟ΍ ϦϴϤχΎϜϟ΍ϭ )

: Ε΍άϟ΍ ϖϴϘΤΗ -4
Ζϧ΃ϭ ΔϤϴϗ Ϫϟ ϑΪϫ ϚϳΪϟ ϥϮϜϳ ΎϣΪϨόϓ
Ϫϟ βϤΤΘϣ
. ϪϘϴϘΤΘϟ ϞϤόΗ Ϛδϔϧ ΪΠΘγ
: ϪϴϤϴΗ ϦΑ΍ ϡϼγϹ΍ Φϴη ϝϮϘϳ
ϲϓ ϲΘϨΟ Ύϧ΃ : ϲ΋΍Ϊϋ΃ ϲΑ Ϟόϔϳ ΍ΫΎϣ
ΔΣΎϴγ ϲϴϔϧϭ ΓϮϠΧ ϲϨΠδϓ ˬ ϱέΪλ
. ΓΩΎϬη ϲϠΘϗϭ

ΔϴΑΎΠϳ· ϰϟ· ΔϴΒϠδϟ΍ ήϋΎθϤϟ΍ ϞϳϮΤΗ Ϊϋ΍Ϯϗ
:ΪδΠϟ΍ ΕΎϛήΣ -1
ϚδϴγΎΣ΃ ϰϠϋ ήΛΆΗ ΪδΠϟ΍ ΕΎϛήΤϓ
. ϙήϋΎθϣϭ
ΕΎϛήΣ Ϧϣ ήϴϏ ϥΰΤϟ΍ ϭ΃ ΐπϐϟ΍ ΪϨόϓ
. ϪΟϮϟ΍ Ε΍ήϴΒόΗϭ ϙΪδΟ

: ϪΟϮϟ΍ Ε΍ήϴΒόΗ -V
ΔϠμΘϣ ϲϫϭ ΔϠπϋ ϦϴϧΎϤΛ ϪΟϮϟ΍ ϲϓ
΍Ϋ·ϭ ϢδΘΒΘγ ΍˱Ϊϴόγ ΖϨϛ ϮϠϓ ΦϤϟΎΑ
ϪΟϮϟ΍ αϮΒόΑ ήθϜΘγ Ύ˱ ϘϳΎπΘϣ ΖϨϛ
.

. ϚδϴγΎΣ΃ ήϴϴϐΗ ϊϴτΘδΗ ϪΟϮϟ΍ ϢϴγΎϘΗ ήϴϴϐΘΑ
ρήθΑ ϪϠϴλΎϔΗ ϲϜΣ΍ϭ ϢϟΆϣ ϒϗϮϣ ήϛάΗ ϝϭΎΣ
. ϚϴΘϔη ϰϠϋ ϪϣΎδΘΑ΍ ϢγήΗ ϥ΃

: ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ϞϴΜϤΘϟ΍ -3
Ϫϴϓ ϡΪΨΘδΗ ϪϠϤόΗ ˯ϲη ϱ΄ϓ
ΔϘϳήτϟ΍ϭ ΔδϤΨϟ΍ Ϛγ΍ϮΣ
ΎϬϟ ΔΑήΠΗ ϞϜϓ ΎϬΑ ζϴόΗ ϲΘϟ΍
ϞϜη ΕήϴϏ ΍ΫΈϓ ΔλΎΧ ΔΒϴϛήΗ
. ΎϬϠϛ ΔΑήΠΘϟ΍ ΕήϴϐΗ ΔΒϴϛήΘϟ΍

ϦϳήϤΗ
ΕΎΒϴϛήΘϟ΍ ήϴϴϐΘΑ ϒσ΍Ϯόϟ΍ ήϴϴϐΗ - ϦϳήϤΗ
. ϖϴπϟΎΑ έϮόη Ϛϟ ΐΒγ ϲοΎϤϟ΍ ϲϓ ϚΑ ήϣ ϒϗϮϣ ϲϓ ήϜϓ -1
ήτΨϳ ˯ϲη ϝϭ΃ φΣϻ Ϫϴϓ ΖϘϳΎπΗ ϱάϟ΍ ΖϗϮϟ΍ ϲϓ ήϜϔΗ ΎϣΪϨϋ -VY
. αΎδΣ· ϡ΃ ΕϮλ ϡ΃ ΓέϮλ ϲϫ Ϟϫ ϚϟΎΒΑ
΍άϫ Ϯϫ ΎϤϓ ϼ
˱ Μϣ ΕϮλ ϥΎϛ ϥΈϓ ϚϟΎΒΑ ήτΨϳ ˯ϲη ϲϧΎΛ φΣϻY-3Y
. ήΧ΁ κΨη ΕϮλ ϡ΃ ϚΗϮλ Ϯϫ Ϟϫ - ςΒπϟΎΑ ΕϮμϟ΍
. ϥΎΒόΗ Ύϧ΃ ϭ΃ ϖϴπΑ βΣ΃ ϼ
˱ ΜϤϓ αΎϨϟ΍ Ϛϟ ϝϮϘϳ ϭ΃ ϚδϔϨϟ ϝϮϘΗ ΍ΫΎϣ φΣϻ -4
ϲϓ ˬ ϚΗΪόϣ ϲϓ Ϯϫ Ϟϫ ϚϤδΟ ϲϓ ΰϛήΘϳ Ϧϳ΃ αΎδΣϹ΍ ϥϵ΍ φΣϻ -5
.ϥΎϜϣ ϱ΃ ϭ΃ ˬ Ϛγ΃έ ϲϓ ˬ ϚϓΎΘϛ΃ ϲϓ ˬ ϙέΪλ

ΕΎΒϴϛήΘϟ΍ ήϴϴϐΘΑ ϒσ΍Ϯόϟ΍ ήϴϴϐΗ - ϊΑΎΗ
ϚϨϋ ΪόΘΒΗ ΓέϮμϟ΍ ϥ΃ ϞϴΨΗ ˬ ϚϟΎϤη ˬ ϚϨϴϤϳ ˬ ϚϣΎϣ΃ ϯήΗ Ύϳ : ΓΰϛήΘϣ ΓέϮμϟ΍ Ϧϳ΃ φΣϻ ϥϵ΍ -6
ˮ ϥϵ΍ ήόθΗ ΍ΫΎϤϓ - ήΜϛ΃ϭ ήΜϛ΃ ΪόΘΒΗ ΎϬϧ΃ ϞϴΨΗϭ
άΧ ϥϵ΍ - ϲϠϛΎθϣ ϰϠϋ ΐϠϐΗ΃ Ύϧ΃ - Ϊϴόγ Ύϧ΃ - ϱϮϗ Ύϧ΃ ΓέΎΒόΑ ϪϟΪΒΘγ΍ϭ ΕϮμϟ΍ άΧ ϥϻ΃ -7
ΔϴΒϠδϟ΍ ϒσ΍Ϯόϟ΍ϭ ρϮϐπϟ΍ Ϫόϣ ΝήΧ΃ ˯΍ϮϬϟ΍ ΍άϫ ΝήΨΗ Ζϧ΃ϭ ˬ ϖϴϤϋ βϔϧ

- ϱϮϗ Ύϧ΃ ϚδϔϨϟ Ϟϗϭ έϭήδϟ΍ϭ ΔόΘϤϟ΍ϭ ΓΩΎόδϟΎΑ βΤΗ Ζϧ΃ϭ Ϛδϔϧ ϞϴΨΗϭ ΓέϮμϟ΍ ϝΪΒΘγ΍ -P
ϚϬΟϭ ϰϠϋ ΔϣΎδΘΑ΍ Ϣγέ΍ϭ ϖϤόΑ βϔϨΗϭ

:ϥϵ΍ ϚγΎδΣ· Ϯϫ Ύϣ -9
ΔϴϠΧ΍Ϊϟ΍ ϚΗ΍έϮμΗϭ ϚϬΟϭ Ε΍ήϴΒόΗϭ ϚϤδΟ ΕΎϛήΤΗ Ϧϣ ήϴϐΗ ΎϣΪϨϋ
. ΔϴϟΎΤϟ΍ ϚΗ΍έϮμΗ ήϴϴϐΗ ϚϧΎϜϣΈΑ ΢Βμϳ

ϲΑΎΠϳϹ΍ ήϴϜϔΘϟ΍ ΓΩΎϋ ϲϨΒΗ ϒϴϛ
ήϴϜϔΘϟ΍ ˯ΎϨΒϟ ΔϤϬϤϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ ξόΑ
:ΓΩΎόδϟ΍ ΐϠΠϟ ϲΑΎΠϳϹ΍
. ϪϴϠϋ ϞϛϮΘϟ΍ϭ ϦϴΘϤϟ΍ Ϳ΍ ϞΒΤΑ ϚδϤΘϟ΍ --1
. ήϴΨϟΎΑ ϝ΅ΎϔΘϟ΍ -V
. ΔσΎδΑϭ ˯ϭΪϬΑ ΓΎϴΤϟ΍ άΧ΍ -3
. Ϳ΍ ϢόϨϟ Ϣ΋΍Ϊϟ΍ ήϛάΘϟ΍ -4
. ϖϠΨϟ΍ ϦδΣ ± 5
ϚΘϴμΨη ϲϓ ΔϴΑΎΠϳϹ΍ ήλΎϨόϟ΍ Ϧϋ ΚΤΒϟ΍ -6
.ΎϬϴϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍ϭ
ΪϨϋ ΔΘϜϨϟ΍ Ρϭέϭ ΔΑΎϋΪϟ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ± 7
. ϞϛΎθϤϟ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ

Δμϗ
΢ϟΎλ ήϳίϭ Ϫϟ ϥΎϛϭ ˬ ΐπϐϟ΍ ήϴΜϛ ϚϠϣ ϙΎϨϫ ϥΎϛ Ϫϧ΃ ϲϜΤϳ
( ήϴΧ ϪϠόϟ) Ϫϟ ϝΎϗ ϚϠϤϟ΍ ΐπϏ ϱ΃έ ΎϤϠϛ
ΎψϴϏ ϚϠϤϟ΍ ρΎθΘγΎϓ ϚϠϤϟ΍ ϊΒλ΃ ϊτϗ ϡΎϳϷ΍ Ϧϣ ϡϮϳ ϲϓϭ
ϝϮϘϳ ϪϟΎΣ ϥΎδϟϭ ΢ϟΎμϟ΍ ϩήϳίϭ ΔϣΎδΘΑ΍ ΪΟϭ Ϫϧ΃ ϻ· ΎΒπϏϭ
ϲϓ ήϴΧ ϱ΃) ΍˱έΎϧ ϪϴϨϴϋ ΕϸΘϣ΍ Ϊϗϭ ϚϠϤϟ΍ Ϫϟ ϝΎϘϓ (ήϴΧ ϪϠόϟ)
ϪϗέΎϔΗ Ϣϟ ϪΘϣΎδΘΑ΍ϭ ήϳίϮϟ΍ ϝΎϘϓ ˬήϳίϮϟ΍ βΒΤΑ ήϣ΃ϭ (ˮ΍άϫ
(ήϴΧ ϪϠόϟ)

ΔϠΣέ ϲϓ ϚϠϤϟ΍ ΝήΧϭ ϡΎϳϷ΍ Εήϣϭ
ϪΘϜϠϤϣ ΩϭΪΣ Ϧϋ ΍ήϴΜϛ ΪόΘΑ΍ϭ Ϊϴλ
ήθΒϟ΍ ϡϮΤϟ ϲϠϛ΁ Ϧϣ ϪϋϮϤΠϤΑ ΍Ϋ·ϭ
ϢϫΪϨϋ ϩϮδΒΣ ϢΛ ϪϧϭΪϴϘϳϭ ϪϧϮϗϮτϳ
ϪϧϭΪόϳ ΍ϭάΧ΃ ϡΎϳ΃ ΪόΑϭ ΖϗϮϟ΍ Ϧϣ ϩήΘϓ
ϢΛ ϢϬΘϬϟ΁ ΪΣϷ ΎϧΎΑήϗ ϩϮϣΪϘϳ ϲϛ
ωϮτϘϣ ϢϬϧΎΑήϗ ϥ΃ ϢϫΪΣ΃ ϒθΘϛ΍
.ϞΣήϳ ϩϮϛήΘϓ ϊΒλϷ΍

ϩήϳίϭ ϝϮϗ ήϛάΗ ϪΘϜϠϤϣ ϲϟ· ϚϠϤϟ΍ ΩΎϋ ΎϤϟϭ
(ήϴΧ ϪϠόϟ)
ϢΛ ΙΪΣ Ύϣ Ϫϟ ϲϜΣϭ ϪϨϋ Ν΍ήϓϹΎΑ ήϣ΄ϓ
ΎϣΪϨϋ ϲϨϜϟϭ)ϝΎϗ
ϱ΄ϓ (ήϴΧ ϪϠόϟ) ϝϮϘΗ ϚΘόϤγ ϚδΒΤΑ Εήϣ΃
ϲϓ ήϴΧ
ˮˮˮˮˮˮˮˮ΍άϫ
Ϣϟ Ϯϟ) ΓΩϮϬόϤϟ΍ ϪΘϣΎδΘΑΎΑ ήϳίϮϟ΍ ϝΎϘϓ
ΎϧΎΑήϗ ˯ϻΆϫ ϲϧϮϣΪϘϟϭ Ϛόϣ ΖϨϜϟ ϲϨδΒΤΗ
....... ήϴΨϟ΍ ϲδΒΣ ϲϓ ϥΎϜϓ ϚϨϣ ϻΪΑ
( ήϴΨϟ΍ Ϟϛ ϞΑ

ϞϴΤΘδϤϠϟ ϻ ΍Ϋ·
. ςϘϓ Ϧϳήϣ΃ ϯϮγ ˭ ΓΎϴΤϟ΍ ϲϓ ϞϴΤΘδϣ ϻ ϥ΃ ϢϠϋ΃
ΔϴϧϮϛ ϪΘϟΎΤΘγ΍ ΖϧΎϛ Ύϣ : ϝϭϷ΍
Ώ
˶ ή˶ ˸ϐϤ˴ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ Ύ˴ϬΑ˶ Ε
˶ ˸΄ϓ˴ ϕ
˶ ή˶ ˸θϤ˴ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ϣ˶ β
˶ Ϥ͉θϟΎ˶Α ϲ˶Η˸΄ϳ˴ Ϫ˴ Ϡ͉ϟ΍ ϥ
͉ Έ˶ ϓ˴ )
( ή˴ ϔ˴ ϛ˴ ϱ˶άϟ͉΍ Ζ
˴ Ϭ˶ Β˵ ϓ˴
Δϴϋήη ϪΘϟΎΤΘγ΍ ΖϧΎϛ Ύϣ : ϲϧΎΜϟ΍
Γϼλ ϞόΠΗ ϥ΃ ϦϜϤϳ ϼϓ ˬ ΕϮΒΜϟ΍ϭ ˬ ΔϟϻΪϟ΍ ϲότϗ Ϯϫ ΎϤϣ
ϩΪϋϮϣ Ϧϋ ΞΤϟ΍ ήϬη ήΧΆϳ ϥ΃ ϻϭ ˬ ϦϴΘόϛέ ΏήϐϤϟ΍
(ΕΎ˴ϣϮ˵Ϡ˸όϣ˴ ˲ήϬ˵ ˸η΃˴ Ξ
͊Τ
˴ ˸ϟ΍ )

ΔλϼΨϟ΍
.....ϚδϔϨΑ ϢΛ ͿΎΑ ϖΛ -1
ΡΎΠϨϟ΍ ϰϠϋ ϢϬΗέΪϗ ϲϓ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ϥϮϘΜϳ ˯΍ΪόδϟΎϓ
ΓΩΎόδϟ΍ Ϧϋ ήϴΒόΘϟ΍ϭ

ϲϓ ϚϠθϓ ΐΒγ ϚδϔϨϟ ΔϴΒϠδϟ΍ ϚΘϳ΅έ -V
ϚόϓΪΗ ΔϴΑΎΠϳϻ΍ ΓήψϨϟ΍ ϭ ˬ ΔγΎόΘϟ΍ϭ ΓΎϴΤϟ΍
ΓΩΎόδϟΎΑ έϮόθϟ΍ϭ ΡΎΠϨϠϟ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω

ˬ ϙΪόδϳ ΎϤϴϓ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ήϜϓ -3
ϚϘϠϘϳ ΎϤϋ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω ΪόΘΑ΍ϭ

Ϛϟ ΙΪΤϳ Ϊϗ ϪϨϣ ϑΎΨΗ Ύϣ -4
Ϫϴϓ ήϴϜϔΘϟ΍ ϲϓ ΕέήϤΘγ΍ ΍Ϋ·

ϰϠϋ ΚΤΒΗ ΔϠΤϨϟΎϛ Ϧϛ -5
έϮϫΰϟ΍ ΩϮΟ΃

κΨη ϱϷ ϊϤΘδΗ ϻ -6
ρΎΒΣ· Ϛϟ ΐΒδϳ ϥ΃ ϝϭΎΤϳ
. Ϛϧ΄η Ϧϣ ϞϠϘϳ ϭ΃

ϦϳήΧϵΎΑ Ϛδϔϧ ϥέΎϘΗ ϻ -7
.ϦϴϠηΎϔϟ΍ Ύ˱ λϮμΧϭ

ϥ΃ ϝϭΎΣϭ Ϛϔόο ρΎϘϧ ϑήϋ΍ -P
ΎϬϨϣ κϠΨΘΗ
. ΎϬϴϠϋ ΰϛέϭ ϚΗϮϗ ρΎϘϧ ϑήϋ΍ϭ

ϥϮϜΗ ϥ΃ Ϧϣ Ϟϗ΄Α ϰοήΗ ϻϭ -9
.ΔϣΎθϟΎϛ αΎϨϟ΍ ϦϴΑ

ϥϮΌτΨϳ ϻ Ϧϳάϟ΍ αΎϨϟ΍ -10
. ΍ΪΑ΃ ϥϮϤϠόΘϳ ϻ Ϧϳάϟ΍ Ϣϫ

ΔϠηΎϔϟ΍ ΔΑήΠΘϟ΍ ϞόΟ΍ -11
. ϚΣΎΠϨϟ ΓΪϳΪΟ Δϳ΍ΪΑ

ϱ΃ Ϧϣ ϑϮΨϟ΍ -1V
ϖϳήσ ΓΪϳΪΟ ΔϟϭΎΤϣ
. ϞθϔϠϟ ϲϤΘΣ

ϑΎΨΗ ΎϤϋ Ύ˱ Ϥ΋΍Ω Ϛδϔϧ ϝ΄γ΍ -13
ΎϨϟ Ϳ΍ ΐΘϛ Ύϣ ϻ· ΎϨΒϴμϳ Ϧϟ Ϟϗϭ
ϱϮΒϨϟ΍ ΚϳΪΤϟ΍ ϲϓ ˯ΎΟ Ϊϗϭ
ϚΌτΨϴϟ ϦϜϳ Ϣϟ ϚΑΎλ΃ Ύϣ ϥ΃ ϢϠϋ΍ϭ)
. ϚΒϴμϴϟ ϦϜϳ Ϣϟ ϚΌτΧ΃ Ύϣ ϥ΃ϭ

ϙΩϮϬΠϣ ΰϛήΗ Ύϣ έΪϘΑ -14
ϖϘΤΗ , Ύϣ ωϮοϮϣ ϲϓ
Ϫϴϓ ΏϮϠτϤϟ΍ ΡΎΠϨϟ΍

Ϧϣ Ϟπϓ΃ ρϮϘδϟ΍ Ϧϣ νϮϬϨϟ΍ ΔϟϭΎΤϣ -15
.νέϷ΍ ϰϠϋ Ζϧ΃ϭ ϡ΍ΪϗϹΎΑ α΍ΪΗ ϥ΃

ΔϤϠϛ ϥϭΩΩήϳ Ϧϳάϟ΍ αΎϨϟ΍ ϞϫΎΠΗ -16
ϞϴΤΘδϣ

ϦϜϟϭ ΓήϬθϟ΍ ϭ΃ ϝΎϤϟΎΑ ΓΩΎόδϟ΍ αΎϘΗ ϻ -17
. Δϴϋήη ΔϘϳήτΑ ϚΗ΍Ϋ ϖϘΤΗ ϥ΃ ΓΩΎόδϟ΍

ϒϴϛ ϦϜϟϭ αΎϨϟ΍ ϙ΍ήϳ ϒϴϛ ϝ΍Άδϟ΍ βϴϟ -1P
.ϚΗ΍Ϋϭ Ϛδϔϧ ϯήΗ Ζϧ΃

ΔϠϗ ϚΘϠϜθϣ ϦϜϟϭ ϚϠϤΗ Ύϣ ΔϠϗ βϴϟ ϚΘϠϜθϣ -19
. ϊϓ΍ϭΪϟ΍

ϦϣΆϤϟ΍ ϥ΃ ήϛάΗ -V0
ϞϤΘΤϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ωϮΠϟ΍ ϞϤΘΤϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ
.. ˯΍ήόϟ΍ ϲϓ ζϴόϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ .. ϥΎϣήΤϟ΍
ϼϴϟΫ ζϴόϳ ϥ΃ ϊϴτΘδϳ ϻ ϪϨϜϟϭ

˴ ϴ˶Ϩϣ˶ ˸ΆϤ˵ ˸Ϡϟ˶ ϭ˴ Ϫ˶ ϟ˶ Ϯ˵γή˴ ϟ˶ϭ˴ Γ˵ ΰ͉ ό˶ ˸ϟ΍ Ϫ˶ Ϡ͉ϟ˶ ϭ˴ ): ϰϟΎόΗ ϝΎϗ

: ΍˱Ϋ·
ϥϮϜϠϠϓ ϙήϬχ ϰϠϋ ϥϮϜϟ΍ Ϣϫ ϞϤΤΗ ϻ
..........ϰϟΎόΗϭ ϪϧΎΤΒγ ήΑΪϣ Ώέ

˳ ˸΄η
˴ ϲ˶ϓ Ϯ˴ ϫ˵ ϡ˳ ˸Ϯϳ˴ Ϟ˴˷ ϛ˵ ν
˶ ˸έ΄˴ ˸ϟ΍˴ϭ Ε
˶ ΍˴ϭΎ˴Ϥδ
˴˷ ϟ΍ ϲ˶ϓ Ϧ˴ϣ Ϫ˵ ˵ϟ΄˴ ˸δϳ˴ }
{ ϩ˵ Ϊ˴ ˸Βϋ
˴ ϑ
˳ Ύ˴ϜΑ˶ Ϫ˵ Ϡ͉ϟ΍ β
˴ ˸ϴϟ˴ ΃˴ }
ϢϠγϭ ϪϴϠϋ Ϳ΍ ϰϠλ ϲΒϨϟ΍ ϝΎϗ
ϕίήϳ ΎϤϛ ϢϜϗίήϟ ϪϠϛϮΗ ϖΣ Ϳ΍ ϰϠϋ ϢΘϠϛϮΗ ϢϜϧ΃ Ϯϟ)
" Ύ˱ ϧΎτΑ ΡϭήΗ ϭ Ύ˱ λΎϤΧ ϭΪϐΗ ήϴτϟ΍
ϱάϣήΘϟ΍ ϭ ΪϤΣ΃ ϩ΍ϭέ

Ϳ΍ ΪϤΤΑ ϢΗ
( ϥΰΤϟ΍ ΎϨϋ ΐϫΫ΃ ϱάϟ΍ Ϳ ΪϤΤϟ΍ )
ϲλΎϋ Ύϧ΃ ΊτΨϣ Ύϧ΃ ΐϧάϣ Ύϧ΃
ϲϓΎϛ Ϯϫ ήϓΎϏ Ϯϫ ϢΣ΍έ Ϯϫ
ΔΛϼΜΑ ΔΛϼΛ ϦϬΘϠΑΎϗ
ϲϓΎλϭ΃ ϪϓΎλϭ΃ ϦΒϠϐΘϟϭ

ϪΘϨϣϭ Ϳ ΪϤΤΑ ϢΗ
ΔΌϧΎϫϭ ΓΪϴόγ ΓΎϴΣ ϦϜϟ ϰϨϤΘϧϭ
ΕΎϴΤΗ ϊϣ
Ε΍άϟ΍ ΓΪϴγ
ϲΒόϤϟ΍ ΏΎΑέ .Ω

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful