Piliin sa dalawang pangungusap ang mahusay ang pagkakaayos

:
1. Laging malungkot si Gina Malungkot si Gina lagi. 2. Uhaw na uhaw si Pete pagkatapos ng maghapong paglalaro. Sa mahapong paglalaro, si Pete ay uhaw na uhaw.

5. Pawisan ang katawan ni John dahil sa init.Luksong-tinik ang paborito niyang laro.Magandang mag-make-up ang hairdresser. Tinik-lukso ang larong paborito niya. . Init ang dahil sa pawisang katawan ni John. Ang hairdresser ay maganda ang make-up. 4.3.

.

ANO ANG SINTAKS? • Mula sa slitang Latin na syntaxis • Sa Pranses na syntanxe • Sa salitang Griyego na syntassein na nangangahulugang magkasama at taksis (taxis) na ang kahulugan ay pagkaka-ayos .

• Ito ay ang pag-aaral ng mga tuntunin/batas kung paano inaayos ang mga salita sa loob ng pangungusap. • Kapag di natanggap (rejected). • Ito rin ay tinatawag na “ Word Ordering”. ito ay dahil mali ang gramar at pagkakaayos ng pangungusap. • Ang padron/essensya/kahulugan ng pangungusap ay natatanggap dahil tama ang gramar. .

sugnay at pangungusap.SAAN KONSERN ANG SINTAKS? • Ang paglulugar/pagsasaayos ng mga salita upang makabuo ng parirala. • Kung paanong ang mga salita ay maayos na inihahanay sa pangungusap at kung paano nagiging maayos ang daloy ng pangungusap sa talataan. . • Ang sistematikong pag-aayos ng bawat salita sa pangungusap.

konektivs.ANO ANG FANKSYON NG SINTAKS? • Kung saan dapat ilugar ang mga pananda.deskripsyon at iba pang bahagi ng pananalita. ________________________________________ • Magiging magulo ang pangungusap kapag hindi tama ang pagkakahanay ng mga salita sa loob ng isang pangungusap .

MARAMING SALAMAT SA INYONG PAKIKINIG  .