Oleh

:

BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT (BPM), KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM)

`

Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) berasaskan web bertujuan untuk merekod maklumat salahlaku disiplin murid di seluruh Malaysia dengan capaian yang mudah dan berkesan.

Melaksanakan beberapa tugas seperti: 1. Merekod kes-kes salahlaku murid 2. Menyimpan perincian maklumat murid dan sekolah 3. Menjana dan memaparkan laporan statistik salahlaku
`

Wajib menggunakan pelayar/browser Internet Explorer (IE) versi 7 ke atas.

http://apps.moe.gov.my/ssdm

Log masuk/Log In sistem

Emel aduan SSDM sekiranya terdapat masalah atau aduan berkenaan sistem

`

`

ID dan katalaluan buat masa ini adalah seperti di bawah. Katalaluan generik ini adalah hanya ntuk tujuan LATIHAN sahaja. Fungsi pertukaran/perubahan katalaluan telah disertakan dalam sistem untuk pengguna ubah katalaluan masuk sistem. Rujuk lampiran yang diedarkan. Melalui fungsi pertukaran katalaluan, katalaluan yang diubah akan dihantar ke emel pengguna untuk rujukan sekiranya terlupa. Pengguna juga boleh hubungi pegawai SSDM di JPN untuk mengetahuinya.

ID : [KOD SEKOLAH] ` KATALALUAN : DISP[KOD SEKOLAH] Contoh : ` ID: YBA0001 ` KATALALUAN: DISPYBA0001
`

Fungsi µprint screen¶ berbeza mengikut keyboard anda.
`

`

Menyediakan 6 menu utama;

`

Menu diklik apabila selesai menggunakan sistem.

`

Tambah Murid Baru
- Submenu ini disediakan sekiranya terdapat penambahan murid bagi sekolah tersebut iaitu sekiranya tiada dalam pangkalan data sistem ini. - Carian perlu dilakukan terlebih dahulu, kerana kemungkinan murid tersebut telah ada dalam pangkalan data kami tetapi berada di sekolah lain/negeri lain. - Masukkan maklumat wajib iaitu nama dan no kad pengenalan. Maklumat wajib adalah yang bertanda *.

Jika tiada dalam senarai

Klik untuk tambah murid

Sekiranya kemasukan murid ini atas dasar µRayuan Semula (dibuang dari sekolah lain dan masuk ke sekolah ini), maka pilih Rayuan Semula. Jika tidak, pilih Bukan Rayuan Semula

Ahmad AKA1234

Klik untuk masukkan rekod kes bagi murid ini

`

Murid Semasa

- Papar murid yang berada di sekolah tersebut :
i)murid semasa ii)murid yang telah berpindah

- Tindakan yang boleh dilakukan:
i)Papar Maklumat Murid ii)Pengemaskinian Maklumat Murid iii)Backup/Simpan rekod kes dan maklumat murid tersebut sebagai backup sekiranya murid berpindah keluar dari sekolah. iv)Papar Kes ± papar kes murid tersebut sekiranya ada,jika murid tersebut tiada rekod maka µTiada Kes¶ akan dipaparkan. v)Tambah Kes ± untuk masukkan rekod salah laku murid tersebut. vi) Hapus ± Menghapuskan/Padam murid tersebut, digunakan sekiranya salah masuk murid

Klik untuk papar maklumat

Klik untuk kemaskini maklumat

Klik untuk backup data murid sekiranya pindah keluar

Bermakna murid ini tiada kes

Masukkan kes

Klik untuk papar maklumat Klik untuk kemaskini maklumat

Klik untuk backup data murid sekiranya pindah keluar

`

Tujuan untuk mengemaskini maklumat sekolah pengguna tersebut, seperti alamat, daerah, nama guru besar dan sebagainya. Sila kemaskini sekiranya terdapat pembetulan pada jenis kategori sekolah. Setiap kekotak alamat hanya dapat mengisi sebanyak 30 aksara sahaja.

`

`

`

Tujuan untuk menambah/merekod,mengemaskini salahlaku murid. Pengguna perlu melakukan carian melalui no kad pengenalan/no sijil lahir atau nama bagi murid yang hendak direkodkan kesnya. Carian adalah secara µwildcard¶. Sila lihat demo. Tindakan yang boleh dilakukan adalah memaparkan rekod kes murid tersebut, kemaskini maklumat kes sedia ada, penghapusan kes sedia ada dan juga tambah kes baru.

`

` `

Sekiranya murid ini tiada rekod kes dalam sistem ini

Sekiranya murid ini telah ada rekod kes yang dimasukkan ke sistem sebelum ini

Klik pada kesalahan untuk papar perincian kesalahan tersebut

Klik jika mahu tambah rekod kesalahan bagi murid ini

Klik untuk mengemaskini kes/rekod tersebut

`

Sekiranya perkara ini berlaku, maka boleh pilih Kategori Kes : QTiada dalam senarai

Cari dahulu sekiranya Jenis kesalahan yang ingin dimasukkan telah disenaraikan di bawah kategori Q-Tiada dalam senarai

`

`

`

Bagi kes ponteng, tatacara kemasukan mengikut yang telah dipersetujui pihak kementerian adalah seperti bahan edaran (tatacara key in rekod ponteng). Bagi PONTENG SEKOLAH, setelah siasatan dan betul-betul terbukti murid ponteng dan disahkan oleh pengetua beserta surat amaran ponteng, maka barulah direkod ke sistem. Contoh masukkan rekod ponteng ke sistem adalah seperti berikut:

`

Jumlah hari ponteng: 3 hari = amaran 1,10 hari=amaran 2,17 hari=amaran 3,31 hari=amaran 4/buang sekolah

`

Jumlah hari ponteng: 10 hari = amaran 1, 20 hari=amaran 2, 40 hari=amaran 3, 60 hari=amaran 4/buang sekolah

Klik pada carta atau rujukan kesalahan untuk melihat bilangan lelaki dan perempuan yang terlibat kesalahan tersebut

Laporan bentuk cetakan

Sila pilih salah satu dari jenis laporan yang telah disediakan.

Sila pilih tempoh laporan yang ingin dijana

Laporan ol i i pan alam nt pdf, l atau t rus mencetaknya dalam format paparan ini.

`

`

Fungsi muatturun bertujuan memuatturun data salahlaku sekolah tersebut dalam bentuk excel. Boleh digunakan sekiranya ingin mautnaik ke sistem lain atau edisiplin.

Pengesahan sekolah tiada kes
`

Pengesahan bagi status kes salah laku bagi sekolah tersebut harus dilakukan sekiranya tiada kes bagi suatu tempoh tertentu (memang tiada kes bagi suatu tempoh tertentu cthnya; dalam sebulan atau dua bulan).

`

Tempoh yang telah dipilih untuk lakukan pengesahan tersebut menunjukkan bahawa sepanjang tempoh tersebut sekolah itu tiada kes salah laku.

`

Setelah klik butang µSeterusnya¶, pengguna diminta untuk klik butang µDiakui Sah¶ untuk mendapat kepastian pengguna berkenaan maklumat tersebut.

Pengesahan sekolah tiada kes
`

Senarai rekod pengesahan yang pernah dibuat dipapar di bahagian bawah.

Sekiranya terdapat kes dalam tempoh waktu pengesahan tiada kes dibuat,maka proses pengesahan tersebut tidak akan dilaksanakan oleh sistem sehingga rekod kes itu dipadam terlebih dahulu. Cthnya: ` Terdapat kes pada 3/5/2011 ` Guru disiplin melakukan pengesahan tiada kes dlm tempoh 1/5/2011 hingga 5/5/2011. ` Sistem akan paparkan pernyataan:
`

01 / MEI / 11

05 / MEI / 11 .

Sesi Soal Jawab dan Latihan µHands On¶
`

Aktiviti:
i) Log masuk ii)Kemaskini maklumat sekolah iii)Masukkan rekod kesalahan -Carian murid yang hendak masukkan rekod kesalahan mengikut nama : isikan µA¶ (untuk tujuan testing) -Sekiranya ada, sila klik mana-mana nama -Masukkan kesalahan selain ponteng -Setelah berjaya, klik butang SENARAI KES, kemudian klik pada link KESALAHAN tersebut. -Klik butang KEMASKINI untuk buat kemaskini (kemungkinan maklumat dimasukkan ada yang salah) -Setelah berjaya, klik µKEMBALI KE SENARAI KES¶ -Klik µTAMBAH KES¶, pilih kategori kesalahan PONTENG -Pilih perincian kesalahan µPONTENG KELAS/PERHIMPUNAN¶

- Setelah isi klik µSIMPAN¶, setelah berjaya klik µTAMBAH KES¶ - Pilih kesalahan PONTENG SEKOLAH BERTURUT->3 HARI - Setelah berjaya, klik TAMBAH KES dan pilih kesalahan PONTENG SEKOLAH BERTURUT -> 10 hari - Cuba pada PONTENG TIDAK BERTURUT pula. v)Pengemaskinian maklumat murid tadi di butang MAKLUMAT MURID > Kemaskini/hapus murid vi)Keluarkan laporan: -Laporan graf -Laporan cetakan mengikut tempoh tarikh kesalahan yang telah dimasukkan tadi. vii)Pengesahan tiada kes x) Cuba fungsi backup data murid sekiranya murid pindah sekolah di butang MAKLUMAT MURID > Kemaskini/hapus murid xi)Cuba tambah murid di butang MAKLUMAT MURID > Tambah Murid

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful