Sejarah Perkembangan Ilmu Linguistik Zaman Yunani

Sejarah Perkembangan

Tokoh

Kelebihan

Kelemahan

Plato (427-437 SM)

Aristotle (384 ² 322 SM)

Kaum Stoik

a) Sejarah Perkembangan ‡Bermula sejak 500 SM. ‡Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya sama ada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan. ‡Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam. .

maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan µ (O. tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan.´Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk. 1959) .Jespersen.

letupan dan sebagainya (fonetik) Plato (427-437 SM) . ‡¶Logos· terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita) ‡Membezakan kata nama dan kata kerja ‡Mengenali bunyi konsonan geseran. ‡Ayat ialah ¶logos· yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna.b) Tokoh ‡Karya : Crystalus ‡Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat.

present tense) Aristotle (384 ² 322 SM) .‡ Memperkenalkan kata hubung dan sistemk ala ¶tense· (past tense.

‡Pembahagian kata : kata nama. kata ganti nama) ‡Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone) ‡Memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif. kata hubung dan artikel (kata nama khas. . kata kerja. dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif.Kaum Stoik ‡Membezakan antara bentuk dan makna.

c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmul inguistik Menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam .

. tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki. ‡Akibatnya bahasa itu dianggap tetap. jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka.d) Kekurangan ‡Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi.

Sejarah Perkembangan Ilmu Linguistik Zaman Iskandariah Sejarah Perkembangan Tokoh Kelebihan Kelemahan Dionysius Thrax .

‡ Pengaruh bahasa Yunani dibawa oleh Crates dari Malus pada 167 SM . ‡ Melanjutkan usaha sarjana Yunani.a) Sejarah Perkembangan ‡ Merupakan salah satu tanah jajahan Yunani ‡ Sejak abad ke-3 telah berkembang menjadi pusat penyelidikan sastera dan linguistik.

‡ Menumpukan kepada bahasa bertulis berbanding lisan. betul dan murni berbanding dengan bahasa koloquil mereka seharihari. .‡ Kemudian dikembangkan oleh Derrentusvaro dalam karyanya ¶De Lingua Latina·. ‡ Percaya bahawa bahasa yang dicatatkan dalam teks mereka adalah paling tulen. ‡ Melanjutkan usaha ahli tatabahasa kaum Stoik.

kata adjektif. kata sendi. ‡ Menggolongkan kata kepada 8 : kata nama. ‡ Mengajar di Rhodes dan Rom. gantinama. kata kerja. ‡ Mengkaji berdasarkan bahasa yang betul seperti yang digunakan oleh Homer dalam puisinya. kata adverba. ‡ Asas tatabahasa dalam Techne Grammatike menjadi asas penulisan buku tatabahasa Eropah kini.b) Tokoh ‡ Karya : Techne Grammatike. kata partikel dan kata seru .

‡ Membezakan bunyi ¶r· dengan ¶l·. ‡ Dalam bidang sintaksis beliau mentafsirkan ayat sebagai unit deskriptif yang terdiri daripada urutan perkataan yang mempunyai maksud lengkap. . ‡ Bunyi digolongkan menurut prinsip-prinsip sebutan.‡ Dalam bidang fonetik beliau membezakan maksud bunyi dengan maksud bentuk.

c) Kelebihan Berkembang sebagai pusat penyelidikan kesusasteraan dan linguistik sejak abad ke-3 .

Menumpukan kajian terhadap bahasa bertulis sahaja. Tiada usaha untuk membezakan secara tetap antara bunyi dengan huruf yang melambangkan bunyi itu. betul dan murni. .d) Kelemahan Kerja-kerja mencari asal teks daripada bukti-bukti yang ada menyebabkan timbulnya kepercayaan bahawa bahasa yang dicatitkan di dalam teks mereka adalah paling tulen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful